LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Borgsweer

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Ledematen Borgsweer uit het Kerkenboek, zich bevindend in de Retro Acta met inv. nr. 43. Meer administraties zijn niet gevonden. Transcriptie Edsko Havinga feb. 2006. Nagekeken sep. 2006 MG.

- mutaties 1685 - 1736
- lijst en mutaties 1782 - 1804
- Diakenen en Ouderlingen

Naamen
van de gene dewelke alhijr tot het H. Avontmaal 
zijn angecomen.

Anno 1685
Den 22 Xbr. is naa gedane Proefpredicatie het Eerb. 
Consistorie in Choro Templi vergadert geweest ende niet besonders
voorgecomen, maar de Gemeente in goede ruste en vrede onder
Heeren Zegen bevonden. Geen Nieuwe Ledematen zijn voor dit
maal angecomen.

[ Vanaf 22 dec 1685 t/m 3 mrt 1738 is er elk kwartaal een melding 
van de viering van het H.A.in de geest van de eerste melding hierboven.
Alleen als er iets betreffende lidmaten instaat wordt dit hieronder vermeld.

Het tweede gedeelte begint 4 aug 1782 met een lijst, daarna weer als boven]

5 maart 1686 met belijdenis
Jan Jacobs en Renske Reijntjes zijn huijsv.

23 september 1686 met belijdenis
Menstje Tiddes JD te Lalleweer

6 maart 1691 met attestatie van Noordbroek:
Jan Hindriks en Grietjen sijn huijsvr.

7 juni 1693 met attestatie van [niet vermeld]:
schoolmr. Jan Nanninks en sijn huijsvr.

12 maart 1697 met belijdenis
Peterke Jans huijsvr. van Jan Sijbrants en
Stijne Eghberts

9 juni 1697 met belijdenis
Peter Peters

10 september 1697 met belijdenis
Tiake huijsvr. van Jacob Tonnijs te Lalleweer

8 september 1698
de huijsvr. van Bonne Christoffers van Mennonijte afcomste naa dat ze belijdenisse
van onze Gereformeert geloof hadde gedaan en den H. Doop ontfangen [= Jantje Teejes]

8 maart 1700 met belijdenis
Bonne Christophers
Jacob Everts
Berent Luijtjes
Luijlef Epkes
IJcktjen Wijrts huijsvr. van Jan Jacobs

6 december 1700 met belijdenis
Jantjen Harms huijsvr. van Berent Jans

7 maart 1701 met belijdenis
Aijsse Tiarcks JM
Jan Harms JM

10 maart 1702 met belijdenis
Aafke Fockes wed. Jacob Everts
Anje Elles wed. Jan Driees
Hille Harms wed. Harm Jans [NB hier wed over huijsv heengeschreven]

9 juni 1702 met belijdenis
Grietje Tiades huijsvr. van Harm Geerts Kaaloor

9 maart 1703 met belijdenis
Thomas Meertens te Lalleweer

7 maart 1704 met attestatie van Woldendorp
Otte Jans met  zijn huijsvr.

6 maart 1705 
Harm Jans op Diepswal met belijdenis
Trijnje Jans huijsvr. van Jargh Hijlkes met attestatie van Collum

11 september 1705 met attestatie van Beerum
Mr. Jan Alberts

9 september 1707 
Hindrick Egberts schoolmr. met attestatie van Garwert
Martjen Tiddes met atttestatie van Oterdum

9 maart 1708 met belijdenis
Jan Sijbrants
IJmke Everts huijsvr. van Jan Harkes

7 september 1708 
Martjen Sickes huijsvr. van mr. Hindrik Schoolmr. met attestatie van Delfzijl
Geeske Clasen op de Knuijf met attestatie van Wagenborgen

7 maart 1710 met belijdenis
Jantjen Hindriks

11 december 1711 met belijdenis
Jantjen Jacobs

9 september 1712 met belijdenis
Anje Arents huijsvr. van Jannes Peters E.L. te Lalleweer

16 december 1712 met belijdenis
IJtje Jans JD

9 juni 1713 met attestatie van Term.
Jacob Jans

8 juni 1714 met attestatie van Larrelt
Sara Harms dienstmagt van IJbe Baijen 

7 september 1714 met attestatie van Nieuwolda
Jan Peters JM dienende te Lalleweer

7 juni 1715 met belijdenis
Ibe Baijen en Arentje Aijsses zijn huijsvr.
Elske Joesten huijsvr. van Gijse Otten
Bonje Bonnes JD
met attestatie van Termunten
Mr. Jacob Eltshof en Engel Jacobs zijn huijsvr.

6 september 1715 met belijdenis
Wobbe Tonnijs huijsvr. van Jan Aijolts

12 juni 1716 met attestatie van Weijwert
Julle Jans en
Mr. Geert Mensingh Schoolmr. te Borghsweer en
Grietjen Hindriks huijsvr. van Jacob Jans

11 juni 1717 met attestatie uijt de Beerta
Anje Lammerst[!] en haer dochter Grietje Eghberts

6 juni 1721 met belijdenis
Derk Jans op Diepswal

11 jun 1723 met attestatie van Oterdum
Ubbe Meijnderts en Anneke Aapkens E.L. te Lalleweer

10 september 1723 met attestatie van Rijsum
Aapke Haijingh en Eenje Hindriks zijn huijsvr.

10 december 1723 met belijdenis
Aijlke Epkes JD

10 maart 1724 met belijdenis
Taakje Aijsses huijsvr. van Harcke Tiarks
IJke Bonnes huijsvr. van Jan Jurriens

6 maart 1725 met belijdenis
Redmer Aijsses en Geeske Jannes zijn huijsvr. te Lalleweer

8 jun 1725 met attestatie van de Beerta
Stijntjen Jans JD dienstmaagt van Jannes Peters te Lalleweer

7 september 1725 
Corneliske Abels huijsvr. van Edzert Hind. met attestatie van Weijwert
Hilke Hilkes huijsvr. van Berent Harms met attestatie van Termunten

7 december 1725 met belijdenis 
Harke Tiarks
Jeije Epkes huijsvr. van Jan Peters
Trijntje Bonnes JD

6 maart 1726 met belijdenis 
Jan Jurriens
Teejes Bonnes
Sijbrant Jans
Janneke Fockes JD

6 december 1726 met belijdenis
Eeuwke Jans huijsvr. van Jannes Jans

7 maart 1727 met belijdenis 
Jannes Jans
Free Jans huijsvr. van Jan Frericks op Diepswal

2 juni 1727 met attestatie uijt Westphalen
Conraadt Willems

12 december 1727 met belijdenis
Grietje Harms huijsvr. van Ocke Remkes

12 maart 1728 met belijdenis 
Hindrik Meijnderts

10 september 1728 met atttestatie van Siddebuijren
Reijntjen Jans en zijn huijsvr.

10 december 1728 met belijdenis
Tonnijs Jacobs

11 maart 1729 met belijdenis
Remmert Lucas

6 juni 1729 met attestatie van Woldendorp
Jan Dauwes

9 december 1729 op belijdenis
Evert Jans en Harmke Berent EL Borgshweer

10 maart 1730 op belijdenis
Martje Walrighs huijsvr. van Derk Jans op Diepswal

15 december 1730 op belijdenis
Harm Remkes
Focce Jacobs JM

8 jun 1731
Jan Peters huijsvr. en Ocke Remkes huijsvr.H.Avondmaal ontzegd
“wegens groote questie onder malcander”
7 september 1731 beide vrouwen weer verzoent en tot HA toegelaten

7 maart 1732 met belijdenis
Lauwrens Fockes
de huijsvr. van Jan Harckes
“wegen eenige twisten met haer nabuijren sich selven absenteert“
ze wordt vermaand zich te verzoenen

13 juni 1732 
“dat wegens de slaagerije op de Wijvedagh van Lauwrens Fockes an
Elske Joesten, IJke Bonnes, Jantjen Fockes en Trijntje Bonnes 
het anstaande Avontmaal was ontseght”
12 sep 1732 zijn ze weer verzoend en toegelaten

12 maart 1734 De huijsvr. van Jan Harkes, IJmke genaamt, wordt vermaand door pastor met de ouderling Jannes Pieters wegens klachten over twist, zij wordt gecensureerd.
10 juni 1735 bovengemelde vrouw van censuur ontslagen

8 juni 1736 twist tussen twee vrouwen(geen namen), wordt in den minne bijgelegd

[Laatste aantekening op 5 maart 1738, waarna volgt:]

NB. Hier ter plaats is niet aangetekent gelijk had moeten geschieden. De WelEerw Heer Paulus Gillot, overleeden den 3 Septemb. 1781 heeft de aantekening verwaarloost, van 't jaar 1738 tot aan 1781.


[4 augustus 1782 bevestiging Ds Jan Alberts Smith, Midwolda Oldambtimus,
als predikant Termunten en Borgsweer. Lijst ledematen Borgsweer bij aankomst]
 

1782

Bij mijne aankomst was hier geen ouderling.
Diacon was alleen Jan Sijbrands kerkvoogd

Lidmaten waren

Julle Jans en
Martjen Wierts zijn huijsvr. (deeze twee met attestatie vertrokken naar Woldendorp 26 mei 1783)
Laurens Fokkes (obiit)
Aaltjen Jans huijsvr. van Jan Sijbrands
Trijntje Harkes wed. Pieter Jans kerkvoogd (obiit 1798)
Elisabet Harkes huijsvr. van Aise Redmers (obiit 1794)
Ideke Tiddes (obiit 1795)

22 september 1782 
Aijse Redmers op belijdenis 
Oktjen Jakobs wed. Lammert Kornelis met attestatie van Oterdum (obiit 1794)

15 jun 1783 met attestatie van Termunten
Fokke Menkes Croen (vertrokken met attestatie naar Woldendorp 1788)

12 juni 1785 met belijdenis 
Redmer Lammerts schoolmr.

14 jun 1789 met attestatie van Oterdum
Ocktjen Jacobs wed. Cornelis Bolt

21 maart 1790 met belijdenis
Jan Willems

26 maart 1802 met belijdenis 
Tjark Pieters [tevens tot diaken benoemd]

18 september 1803 met belijdenis
Taaktjen Tjarks huijsvr. van Jan Willems
Sijben Harms wed. Redmer Lammerts

[laatste aantekening Avondmaal 23 dec. 1804]


Mutaties kerkenraad

ouderlingen en kerkvoogden, bleven aan tot hun overlijden
ws ong 1715 Bonne Christophers ouderling overl 4 mrt 1728
23 jul 1719 Jannes Peters ouderling, vorige overl, is nog ouderling in 1735
15 mei 1729 Jan Sijbrands ouderling

december 1704 de veranderingen in de Diaconen is te zien in het Diaconie Reekenboek

diakenen, zijn eerst tweede diaken, en daarna boekhouder der arme middelen Borghsweer

vanaf ………….. Aijsse Tiarcks, afrekening en aftreden 1 apr 1707
bevestigd 22 mei 1707 Bonne Christophers, afrekening en aftreden 29 jun 1710
vanaf …….. Jacob Tonnijs , afrekening en aftreden 25 sep 1712
31 augustus 1710 Mr Hindrik (Egberts) , afrekening en aftreden 17 feb 1715
6 november 1712 Harm Jans boekhouder, gestorven voor 25 maart 1714
29 april 1714 Jannes Pieters , afrekening en aftreden 10 apr 1716
7 apr 1715 Epke Reijntjes, ws afrekening en aftreden 8 mei 1717
29 mei 1716 IJbe Baijes, afrekening en aftreden 16 jun 1719
23 jul 1719 Jacob Jans , afrekening en aftreden 21 jul 1726
2 feb 1721 Julle Jans , afrekening en aftreden 15 apr 1729
6 sep 1726 Harke Tiarcks, afrekening en aftreden 8 jul 1731
26 aug 1726 Sijbrant Jans ws onmiddellijk afgetreden
okt 1726 IJbe Baijes diaken
5 mei 1729 Aise Redmers, afrekening en aftreden 2 mei 1734
26 aug 1731 Sijbrant Jans , afrekening en aftreden 9 sep 1736
kort voor 2 mei 1734 Derk Jans
9 sep 1736 IJbe Boijes

ouderlingen
1782 geen
1 dec 1782 Julle Jans oudste ouderling vertrokken 26 mei 1783
Jan Sijbrands ouderling en kerkvoogd tevens vaak diaken overl 13 aug 1799
31 aug 1783 Aijse Redmers ouderling en kerkvoogd tevens vaak diaken 
5 sep 1800 Tjark Pieters kerkvoogd, later ook diaken

diakenen
Begin 1782 Jan Sijbrands tevens kerkvoogd
1 dec 1782 Jan Sijbrands tevens ouderling en kerkvoogd aftr 22 apr 1787
Aijse Redmers aftr 19 mrt 1786 
19 mrt 1786 Redmer Lammerts schoolmeester aftr 5 jul 1791
22 apr 1787 Aijse Redmers aftr 3 mei 1790
3 mei 1790 Jan Sijbrands aftr 7 aug 1792
3 jul 1791 Jan Willems aftr 2 sep 1793
5 aug 1792 Aijse Redmers aftr ws 22 mrt 1795
1 sep 1793 Redmer Lammerts aftr 30 mei 1796
22 mrt 1795 Jan Sijbrands aftr 13 jul 1797
29 mei 1796 Jan Willems
9 jul 1797 Redmer Lammerts
26 mrt 1802 Tjark Pieters

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.