LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Blijham

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
De vier lijsten (1709, 1742, 1777 en 1800) ingevoerd door Klaas Bijsterveld, ontvangen 04-08-2004
Bert Schut heeft het stuk voorafgaand aan 1709 en de periode 1709-1742 ingevoerd, sept. 2006, tevens lijst 1709 nagekeken.
Teijo Doornkamp heeft de mutaties na 1742 ingevoerd, alsmede de leden der kerkenraad, okt. 2006.
Alles nagekeken door Fred Wiersema, jan. 2007.
In HG bevindt zich on te voeren lijst predikanten, met ťťn avondmaal er achter op. Die alvast overgenomen

- mutaties 1709 (?)
- lijst 1709 (?)
- mutaties 1710 - 1722 (?)
- mutaties 1725 - 1732 (Ailcke Doedens)
- lijst en mutaties 1742 - 1776 (idem)
- lijst en mutaties 1777 - 1799 (Gerhardus Oomkens)
- lijst en mutaties 1800 - 1811 (idem)
- kerkenraad 1777 - 1811 (idem)

[ achter op predikantenlijst ]

1708 in septemb. des Heeren nachtmael gehouden in de kerke van Bleijham zijn tot ledematen angenomen:
Hiske Jans
Renske Eggens
Antie Geerts
Hillichien Harmens
Mette Louwes


[GrA TG 732 inv.nr. 1058]

[fol. 193]
1709 des Heeren Avontmael gehouden op maent april zijn tot ledematen angenomen:
Leenart Zijnties
Jacob Cornelis Sekema
Jan Jans, Trijntie Harmens
Willemke Beerents
, Gepke Arents
met attestatie gekomen van Lengerkerck uit de graefschap Tekelenborch Jurrien Beerents Erpensteen
des Heeren Avontmael gehouden in de maent september en zijn tot ledematen angenomen:
Geert Reijnders, Harmen Eedes
Wendel Stevens, Bouwe Hindricks
Harmen Hindricks, Trijntie Harmens
met attestatie van Groningen gekomen: Tibe Jans
den 26 october tot ledematen naer een oprechte belijdenisse angenomen:
Swaentie Albers, Anna Jans


[1709]
[fol. 195]
Ledematen van de Ware Christelijke Gereformeerde religie so in de Gemeente van Bleijham des Heeren Avontmaal genieten

Remmo Pieters ouderlinck
Koene Aijelkes ouderlinck
Willemcke Tonnis
Hindrick Tonnis
Willemke Beerents
Jan Geerts Visscher
Jantien Jans
Elso Harmens
Engel Reijnders
Jurrien Abbes
Elsien Harms
Zebo Heeres
Swaentie Engelkes

Beerent Geerts
Lucretia Haselhof
Geertruit Jans
Aefke Remmes
Pieter Remmes
Hindrick Remmes
Trijntie Harms
Edo Harmens
Harmen Edes
Numda Luppens
Feijko Lupkes

Luppo Heeres
Harmen Harmens
Griete Harms
Jurrien Ottes
Wopke Jurriens
Wopke Harmens
Leffert Roelfs

Abel Jans
Tijacktie Aeldricks

Chartke Jans
Mette Louwes
Jan Geerts
Geert Jans

Trijntie Borchers
Tjarck Lupkens

Meentie Elses
Beelko Haselhof
pastoorsche
Auke Schmaals
Nicolaus Schmaal

Trijntie Harmens
Harmen Hindrick

Evert Jurriens
Harmke Rentes

Antie Harmens
Geert Jans
Griete Jans
Lamme Harmens
Griete Hilwerts
Aijsse Luppes

Jantien Boelmans
Jan Luirinck
Geeske Jans
Antie Geerts
Pieter Borchers

Eelste Phopkes
Antie Jans
Haijke Tammes

Ties Engels
Hindricktien Ties

Grietie Jans
Harmen Tijackes
Hillichien Harms
Hindrick Wibbes

Gijssel Jans
Eppo Luppes
Hille Luikens


[fol. 195v]
Eme Pieters
Jantien Schultens
Elso Addens
Menste Heeres

Zebo Geerts
Teubo Jans

Griete Jurriens
Feijo Heres

Geertien Ockes
Lucas Haselhof
Derck Haselhof

Tibo Jans
Derck Echtbers

Trijntien Luikens
Stoffer Cuper
Geertruit Stoffers
Engel Willems

Moeder Beijshuisen
Focko Harms

Garrelt Harms
Jantien Jans
Maria Jans
Berent Aijelkes
Jacob Aijelkes
Renscke Berents
Berent ten Have

Ocko Boeles
Albertien Ockes
Koene Aijelkes
Harmke Jans
Geert Tiackes

Grietie Tiackes
Antie Tiackes
Jan Abels

Frouwe Koenes
Maria Gansevoort

Hindrick Heckman
Anna Margrieta Gansevoort
Martien Pieters
Harm Phebens
Renske Harms
Hindrick Jans
Fosse Ockes
Lamme Boeles
Poppe Hillenius
Esse Willems
Griete Jacobs
Alko Jacobs

Wendel Stevens
Luiken Schuirinck
Chartie Schuirinck

Chartie Berents
Leenaert Zijnties

Swaentie Jurriens
Evert Jurriens

Abel Engels
Harmke Geerts
Geert Echtberts

Fenne Geerts
Engel Geerts
Jan Kuriens

Harm Folkers
Feijo Engels
Harmke Feijes
Harm Dercks
Aeltien Dercks

Jan Wijse sijn vrouw Aeltien
Anna Jans
Albert Jans
Zijntie Alberts
Swaentie Albers
Liefke Tammes


[fol. 196]
Grietie Jans
Jacob Sekema
Jan Jans
Harm Hindricks

Bouwe Hindricks
Esther Schinckels
Hiske Jans


1710
Den 28 februari tot ledematen angenomen dese navolgende:
Jan Albartus
Beerent Jans
Wipko Spijckmans

Aeltien Louwes
Antie Jans
Frouwe Luikens

Woltie Jans
den 2 september tot ledematen angenomen:
Hermannus Molanus
Barber Hindricks

den 2 december zijn tot ledematen angenomen:
Luppo Eppes
Boelman Harmens
Engel Geerts
Engel Jans
Rixte Hans


1711
Den 5 september tot ledematen angenomen:
Geessien Berents
Beelke Haselhofs
Jantien Lubberts


1712
Den 11 mart tot ledematen angenomen:
Febe Harmens
Lijsebeth Berents
Anna Harmens


[fol. 196v]
1712 den 1 juni tot ledematen angenomen:
Jannes Boeles
Eppo Zijnties
Elsko

den 7 september tot ledematen angenomen:
Jacob Schuirinck
Ettien Elses
Anna Grietie Jacobs

Frericktien Zintes
met attestatie angekomen
uit de Oudeschans: Antie Harms
uit Nieuwolda: Aijke Harms
den 1 december tot ledematen angenomen:
Jochim Remmes
Swaentie Heckmans
Grietie Geerts
Frouke Hindricks
Hille Harmens
Echtbert Jurriens


1713
den 3 mart tot ledematen angenomen:
Adde Elses
Lijsebet Berents
Geeske Andries
Geertien Luppes
Geertruit Folkers
Grietie Hindricks
Antie Jans

den 5 maij tot ledematen angenomen:
Harmen Hans
Jan Harmens

den 22 augusti tot ledematen angenomen:
Jasper Geerts
Jan Mettinck
Swaentie Jans

1714
den 9 mart tot ledematen angenomen dese navolgende:
Geert Huis
Luiken Eppes
Lammert Jans
Luppo Jans

Eppien Tijarcks
Ide Hindricks

met attestatie:
Wendel Elses van Vriescheloo
den 12 december tot ledematen van 's Heeren Tafel angenomen:
Albert Hindricks
Jacob Eedes
Ettien Schmaals
Pietertien Harms
Foske Harms
Wopke Hindricks

met attestatie van de Niewe Pekela:
Grietien Frericks

1715
den 7 marti zijn tot ledematen deser religie angenomen:
Here Elses
Lammert Geerts
Lammert Wibbelts
Jan Berents
Harmke Albers

met attestatie gecomen:
Jurrien Feckes en Antie Dercks ehelieden van de Beerta
Cornelis Geerts van de Niewe Beerta
den 1 juni tot ledematen angenomen:
Lucas Haselhof
Berent Jurriens
Jasper

den 1 september angenomen tot ledematen:
Jan Engels
Geertien Berents
Jantien Harmens


[fol. 197]
den 27 december tot ledematen angenomen:
Harmen Elses
Luppo Harmens
Jan Enchberts
Grietie Jans

Trijntie Coerts
met attestatie zijn hijr gecomen uit 't carspel Vlachtwedda:
Grietie Albers
Hindrick Jans
Geertien Frericks Velthuis
Onne Jans van Sellingen

Antie Wibbels van 't clooster Ter Apel
Geertruit Heeres uit de Lange Ackerschans

1716
den 1 mart tot ledematen angenomen:
Berent Hesselinck
Anna Dercks
Trijntien Jacobs
Trijntien Jans
Jantien Folkers
Jantien Poppes

den 4 december tot ledematen angenomen:
Otto Jans
Rixte Geerts
Nantie Harms
Antie Jans

met attestatie van Kappel gecomen Lucas Niehuis

1717
den 1 mart tot ledematen angenomen:
Eppo Harmens
Effien Berents
Rixte Jans

den 1 september tot ledematen angenomen:
Tammo Schuirinck
Wopke Harmens
Aeltien Koenes

Albertien Berents
Machdalena Cranenburchs


1718
den 1 september tot ledematen angenomen:
Trijntie Harmens
Frouwe Luppes
Hille Hindricks

den 1 december tot ledematen angenomen:
Albert Edes
Hindrick Claessens
Geeske Hindricks

met attestatie hijr gecomen van Wedda Reijne Wubbes

1719
den 1 juni tot ledematen angenomen:
Berent Jans
Bouwe Harmes
Wipke Hindricks

den 1 september tot ledematen angenomen:
Jarke Heckman
Aeltien Loewerts


1720
den 29 februari tot ledematen angenomen:
Pietertien Schmaals
Lijsebet Dercks
Hille Hindricks
Lucke Juriens

Martien Hindricks
Grietie Eedes
Aeltien Jacobs

met attestatie van Wedda Antie Jans

1721
den 1 juni tot ledematen angenomen:
Antie Pieters
Frouwe Enchberts
Martien Lubberts

met attestatie angekomen Steffen Niehuis
den 31 augustus tot ledematen angenomen:
Jantien Harms
Sieke Hindricks
Geeske Leffers

met attestatie angekomen:
Annichien Jans van Veendam
Lucas Jans van Midwolda
den 4 december tot ledematen angenomen:
Annegrietie Heckmans
Hillichien Jacobs

met attestatie van Noortwolde zijn gekomen:
Ties Engels en Hindricktien Hindricks ehelieden

1722
den 1 mart tot 's Heeren Tafel angenomen:
Harmen Evers
Harms Jans van Winteren

Lupke Tijarcks
Jan Jurriens
Berent Pieters
Toncke Albertien Berents
Renske Elses

den 11 september angenomen an 's Heeren Tafel:
Hajo Berents
den 5 december tot 's Heeren Tafel angenomen:
Jan Geerts
Antie Harms

met attestatie alhier gecomen:
Eppien Eppes van Vriesgelo
Aeltien Remkes Wijbelinck van Vlachtwedda
Bontie Wilts van Onstwedde
Stijntie Berents van Onstwedde


[fol. 197v]
1725
9 december is hijr ter plaatze het Heilig avontmaal gehouden toen tot litmaat [...] aangenomen:
Roelf Leffens

1726
10 meert is hijr ter plaatze hert Heilig avontmaal gehouden toen tot litmaat [...] aangenomen:
Nittert Harms
Tiakje Tiarcks

Frouwe Jacobs
9 juni is hijr ter plaatze het Heilig avontmaal gehouden toen tot litmaat [...] aangenomen:
Tetje Boeles
Hillenius Tiarks
met attestatie:
Jacob Edes van Wedde
Steffen Jans van Vriesselo
Geertien Luikens van Winschoten
Taalke Berents van Wymeer
8 december is hijr ter plaatze het Heilig avontmaal gehouden toen tot litmaat [...] aangenomen:
Harm Lubbers
Trijntien Hindrikes

Geertruit Hindriks
Geertien Berents


1727
10 meert is hijr ter plaatze het Heilig avontmaal gehouden toen tot litmaat [...] aangenomen:
Jacob Harms
Hillenius en Willem Poppes
Teelke Jans
Geertruit Engels
Harmke Jurriens

met attestatie van Vriescheloo Margarita Luppes
14 september is hijr ter plaatze het Heilig avontmaal gehouden toen tot litmaat [...] aangenomen:
Harmke Ukes
[fol. 198]
den 14 december is hijr ter plaatze het Heilig avontmaal gehouden:
met attestatie toen tot ons gekomen van Flagtwedde:
Wendel Roelfs
Eede Huising
Heske Leffers


1728
12 september is hijr ter plaatze het Heilig avontmaal gehouden toen zijn met attestatie tot ons gekomen:
Jan Harms van Groningen
Elske Berents van Sellingen
den 19 december is hijr ter plaatze hert Heilig avontmaal gehouden toen tot litmaat [...] aangenomen:
Jan Berents
Jan Harms


1729
den 13 maart is hijr ter plaatze hert Heilig avontmaal gehouden met attestatie is toen tot ons gekomen:
Berentje Derks van Wedde
12 juni is hijr ter plaatze hert Heilig avontmaal gehouden:
Hillegjen Hesmans angenomen tot litmaat

1732
den 8 februari zijn tot litmaet aangenomen:
Jacob Hindriks
Tiark Harms

Reinder Elses
Albert Harms

met attestatie:
van de Beerta Luike Koenes
van Zuitbroek Geertruida Kluigkist
den 9 juni met attestatie:
van de Beerta Grietie Edes
tot litmaat aangenomen:
Okko Thijes
Jantien Geerts


[1742]
De ledematen van Jesus gemeente te Blijham

Berent Aielkes ouderling
Joggum Remmes ouderling
Jacob Edes diaken
Engel Geerts diaken
Derk Hazelhof
Beelke Hazelhof

Jacob Kornelis Zekema
Willemke Berents

Trijntie Harms
Geertruit Jaspers

Pieter Remmes
Abel Jans
Jan Geerts
Lamme Harmens
Edzart Elties
Meentje Elses

Hillenius Tiarks
Uke Jans

Tiackja Tiarks
Hindrik Reinders
Harm Evers
Anna Egberts
Aafke Remmes

Reinder Elses
Rixte Egges
Jan Abels

Luiken Schuiring
Jacob Schuiring
Tammo Schuiring

Willem Poppes
Geeske Jans
Wilt Wubbes

Derk Hindriks
Margareta Luppes
Philippus Berents
Adolf Heres
Talle Berents

Frouwe Luppes
Gijssel Jans

Eppijn Eppes
Frouwe Bonnekes

Sijbelt ten Have
Remke Poppes

Lijzebet Berents
Hero Feijes
Zacharias en Wilke Beishuizen
Tiarke en Hillegijn Hekmans
Garrelt Harms
Jacob Aielkes
Febo Harms
Harm Lubbers
Pietertijn Harms
Magdalena Kranenborg

Lucas Smaal
Gartie Schuiring
Abel Engels
Eggo Berents

Albertijn Bruggers
Frouwe Bonnekes
Geertijn Okkes

Antie Okkes
Epke Hindriks
Jan Berents
Hille Berents
Antie Wubbes

Tatje Boeles
Tiarke Harms

Jan Engbers
Tiamke Jans
Harmke Geerts

Harmanus Molanus
Annegijn Jans
Sebo Geerts

Diewer Sebes
Egbert Jurriens

Jan Harms
Aize Abels
Aielt Jans
Jantijn Pieters
Harmke Albers
Geertijn Freriks

Harm Elzes
Gijszel Hindriks

Jan Ukes
Geertruida Klukkist
Jacob Nannes
Harmke Ukes
Jurrien Abbes

Abbe Jurriens
Geertie Pieters
Dieke Jacobs

Hindrik Jacobs
Zeke Berents
Aielko Boeles
Taalke Berents

Frouwe Jacobs
Geert Berents Starke

Jacob Hindriks
Harm Jans Winter
en Geertie Harms
Klaas Konraats en Frouwe Klarens
Wolter Jans en Willemke
Jan Harms en Greetje Jans
Eppo Zijnties
Freekje Zijnties
Zwaanje Hekmans
Jantijn Geerts
Geert Huis, Wendel Geerts
Greetje Freriks
Berent Peters
Reine Wubbes
Hindrik Jans

Aaltijn Wijbeling
Else Harms
Anna Hindriks

Magdalena Kranenborg
Hindrik Elses, Anna Hindriks
Elzo Addens
Luppo Menses, Barber Hindriks
Derk Hindriks
Trijntie Jans Grof
Geert Harms, Ettijn Hekmans
Tiarke en Hillegijn Hekmans

1742 Jacob Jans met attest. Van Vrieschelo.

1743 den 23 Febr. Tot litmaten aangen:
Albertus Jans
Elzijn Hazelhof
Fenne Jans

Jantien Lammers met attest. van Rooswinkel

1744 den 28 meert tot litm. aangen.
Hindrik Zebes


1745 den 28 nov
Hindrik Heijes en
Renske Egbers
met attest. van de Pekel A.

1746 den 8 meert
Geert Abels en
Borgert Geerts
tot lidmaten aangen.

Den 11 meert tot limaten aangenomen
Evert Anderijs
Albert Aikens
Harm Geerts
Jan Jans Baas
Ette Barels
Talke Hindriks
Ottijn Jans


11 juni met attestatie van Vrieschelo
Frouwe Aielkes en
Grietie Adolfs

1747 den 3 meert
Harm Albers en
Trijntie Harms
tot litmaten aangenomen

1748 d 4 meert
Jurrien Egbers
Jacob Geerts
Lucretia Gomans
Antie Weszels
Harmke Ipes
tot litmaten aangenomen.

1749 28 febr.
Geert Engels
Jan Jurriens
Jurrien Evers
Grietie Albers
Geertie Jans
tot litmaten aangenomen.

30 mai tot litmaten aangenoomen
Barber Ukes
Alke Jans
Trijntie Molanus
Trijntie Elzes
Tiaktie Abels
Fenne Abels

1750 d 27 febr. Tot litmaten aangenomen
Albert Harms
Marten Weszels
Frouwe Luikens
Jannes Jacobs
Magdalena Hazelhof
Jannes Geerts
Abeltie Harms
Geeszijn Jans

1751 d 19 meert tot litm. aangenomen
Jan Tomas
Grietie Harms
Aalke Hindriks
Tettie Aielkes


3 7br
Anna Ottes met attestatie van de Wildervank als litmaat gekomen

1752 d 10 meert tot litmaten aangenomen
Harm Jans
Folkert Jans
Grietie Geerts
Mensse Addes
Reinsse Geerts
Geessie Dieters

Fenne Filippus
Gartie Jans
Wopke Hindriks
Maria Lammers

1753 8 meert tot litmaten aangenomen
Derk Folkers
Jacon Zibels
Geeszijn Wubbes
Martien Heijes


1755 28 febr. met attestatie
Jan Frederik Kamper van Ibbenburen
Albertus Alvers Mening van Onstwedde
Tot litmaat aangenomen
Berent Zibels

D 30 mai tot litmaten aangenomen
Trijntie Hindriks
Teupke Jans
Hindertie Harms


1756 d 22 meert aangenomen tot litmaten
Harm Geerts
Meentie Zivers


D 11 jun.
Jantie Tiejes en
Aaffjen Hindriks
aangenomen tot litmaten

1757 d 11 meert
Boele Elzens
Peter Geerts

Trijntie Lupkes en
Antie Luppes
tot litmaten aangenomen

1760 d 14 meert
Heije Hindriks
Remme Hindriks
Eppijn Luikens

Aangenomen

1761 8 meert
Harke Jans met attest van Winschoten gekomen

1762 12 meert
Jurrien Hindriks Tepe met attest. van Kappelen
Aike Berents met attest. van Vrieschelo

Aangenomen
Tiarke Hillenius
Remke Engels
Luppe Abels

Berent Eilders
Rixte Aiels
Aaltijn Geerts
Ettie Wubbes
Tamme Engels


1763 14 mai aangen.
Berent Zaskers
Hindrik Harms

Jantie Broels
Gijszel Hindriks

Harmannus Smaal

1765 16 meert aangen.
Remme Joggems

31 mai aangen.
Ettie Heres

30 nov
Eppe Zibels
Trijntie Hindriks


1766 14 meert aangen.
Mense Abels
Berent Jans
Geert Joggums


1767 28 febr. aang.
Ettie Jans

Den 7 jun met attestatie van Wedde
Trijntie Edes

1768 d 18 meert
Eppijn Berents met attetstatie van Vrieschelo
Aangenomen:
Jan Albartus en
Antie Jans

1769 d 17 meert met attestL
Johan Berents uijt Lippe
Aangen:
Engeltie Geerts en
Gepke Geerts

10 7ber met attest:
Wibbe Herms van Namen

28 dec aangen:
Esze [Elze?] Zibels

1771 d 2 meert aangen:
Hillenius Eppens
Peter Jans
Harm Heres

Engeltie Reinders
Alke Jans

1772 5 9um
Remke Wubbes met attest. van de Boven Pekela A

1773 d 13 meert aangen:
Rixte Luikens
Anje Abels
Esze Willems

Rixte Jans
Egbert Hindriks


1774 d 13 meert aangen:
Jarke Hekman
Hindrik Elzes
Hester Okkes

Gijszel Nannes
Regina Schroders
Marieke Kristiaans
Gezina Smaals
Frouwe Albers

1775 12 meert aangen:
Tiarke Luikens
Evert Harms
Hindrik Filippus
Gerardus Wubbes
Hilligjen Roelfs

1776 den 2 meert aangen:
Wubbe Luikens
Wubbe Derks

Dijke Hindriks
Foske Reinders


[1 oktober 1777]
Naamen der ledemaaten te Blijham

1. Boele Elses, ouderling
2. Helenius Eppens, ouderling en zijn
3. vrouw Eppien Berends
4. Jacob Hessels Detmers, boekhoudend diacon en zijn vrouw
5. Anje Abels (obiit illa die 5 junii 1785)
6. Evert Harms (obiit ille die 5 octob. 1788), diacon en zijn vrouw
7. Esse Sijbelts
8. Gerhardina Haijolina Oomkens geboren PiŽrius, vrouw
van Dom. G. Oomkens
9. Wubbe Harms
10. Harm Heres
11. Tiarko Hekman (obiit die 1 martii 1791)
12. Hinderik Harms en zijn vrouw
13. Ottje Jans (obiit)
14. Hinderik Hajes (obiit ille) en vrouw
15. Renske Egberts (obiit)
16. Hinderik Filips en zijn vrouw
17. Jantje Roelefs
18. Remme Jochems en zijn vrouw
19. Engeltjen Geerts
20. Hilliggien Roelofs vrouw van Hinderik Jans
21. Remke Engels en zijn vrouw
22. Aike Berends
23. Luppe Abels en zijn vrouw
24. Gijzel Hinderiks
25. Tamme Schuiring (obiit)
26. Tiarko Luikens
27. Jacob Geerts Huis
28. Maria Lammerts vrouw van Hinderik Lammerts (obiit die 30 martii 1791)
29. Fenna Abels wed. van Here Sebes
30. Esse Willems wed. van Here Elses
31. Jan Geerts (abiit Wedde)
32. Jan Jurriens (obiit)
33. Trijntje Edes vrou van Hinderik Jans (obiit illa in puerpario)
34. Regina Schreuder vrouw van Nanne Harms
35. Wopke Hinderiks
36. Magdalena Smaals wed. van Eltje Hillenius
37. Berend Zasker
38. Remke Poppes wed. van Sibolt ten Have
39. Jacob Sibolts
40. Eppe Sibolts
41. Elsien Haselhof wed. van Occe Boeles
42. Hester Schinkels vrouw van Harmannus Smaal (obiit die 18 novemb. 17??)
43. Jan Harms en zijn vrouw Janna Hinderiks
45. Tiaaktje Tiarkes wed. van Luiken Jans (obiit)
46. Trijntje Hinderiks wed. van Berend Eilders
47. Gerardus Nieburg (obiit)
48. Janna Jans vrouw van Lauwe Jans
49. Pieter Geerts Starke
50. Berend Sijbelts ten Have en zijn vrouw
51. Frauwe Bontkes (obiit die 25 junii 179?)
52. Hinderik Sebes
53. Jurijen Egberts en (obiit)
54. vrouw Alke Jans
55. Jan Jans Baas en (obiit)
56. zijn vrouw Tamke Engels
57. Wubbe Derks en zijn vrouw
58. Annechje Berends (obiit)
59. Hinderik Harms
60. Geertjen Hilverts wed. van Harm Jans Winter (obiit)
61. Engeltje Reinders wed. van Jan Harms Winter
62. Antje Jans vrouw van Tonke Cornellis
63. Elso Addens schoolmeester en zijn vrouw (obiit)
64. Tiaaktien Abels
65. Albartus Jans en
66. zijn vrouw Trijntje Elses
67. Jan Albartus Jongman
68. Rixte Jans vrouw van Harm Steffens
69. Mense Abels (obiit)
70. Harmke Uiks wed. van Abel Jans
71. Tiarko Helenius en
72. zijn vrou Rixte Aielts
73. Meentje Klugkist wed. van Harm Hinderiks
74. Geeske Dieters wed. van Jannes Harms (obiit)
75. Harmannus Smaal
76. Jantjen Ties vrouw van Jan Alberts
77. Wilt Wubbes (obiit)
78. Wubbe Luikens en
79. vrouw Aafien Hinderiks
80. Berend Jans en zijn
81. vrouw Gijssel Nannes (obiit)
82. Jan Harms en (obiit)
83. vrouw Aise Abels
84. Jurijen Everts
85. Janna Jacobs vrouwe van Jurijen Leenders
86. Rixte Luikens vrouw van Tiarko Lupkens (obiit)
87. Alke Jans vrouw van Wubbe Borcherts
88. Dieuwerke Zebes wed. van Harm Elses
89. Marieke Christiaans vrouw van Frerik Mannes
90. Remme Hinderiks
91. Anna Hinderiks wed. van Hinderik Elses
92. Trijntje Hinderiks (obiit)
93. Hinderik Elses
94. Lucretia Goeman wed. van Adolf Heres
95. Geert Jochems en (obiit 1797 in febr.)
96. vrouw Voske Reinders
97. Reinste Geerts wed. van Albert Jans
98. Harm Geerts (obiit)
99. Jan Thomas en zijn vrouw
100. Fenniggien Filips
101. Jantjen Jans van Zuidhorn hier gearriveert

Dese personen bij mijn eerste visitatie hier als ledematen bevonden,
G. Oomkens pastor te Blijham, den 1 10ber 1777

Den 9 december 1777 een kerkelijke attestatie van haar lidmaatschap gegeven aan:
Gesina Smaal huisvrouw van Reintje Wigbolts, vertrokken na de Beerta.

1778 Den 5 junius 1778 op belijdenisse des geloofs tot lidmaat aangenomen
Hilligien Willems huisvrouw van Jan Hinderiks.

De 12 Junius 1778 van Amstelredam met attestatie als lidmaat tot ons overgekomen:
Menso Luppes. De attestatie was getekent door Ašron le Grand V. D. M. Ibidem.

Den 28 augustus tot lidmaat op belijdenisse des geloofs aangenoomen:
Jan Hinderks. [overleeden den 5 october 1797.]

Den 31 augustus 1778 een attestatie van zijn lidmaatschap gegeeven aan:
Jan Geerts Visscher van hier na Wedde vertrokken; als ook aan
Frauwe Alberts van hier na Winschooten vertrokken.

Den 3 december 1778 op belijdenisse des geloofs tot lidmaat aangenoomen:
Jan Derks meester timmerman. [Obiit.]

1779 den 1 meert op belijdenisse des geloofs tot lidmaat aangenoomen
de adsessor Harmannus Schmaal. [obiit die 20 maii 1780]

1779 den 1 juni is met attestatie van Vlagtwedde tot ons overgekoomen:
Anna Jans vrouw van Casper Jans.

Den 10 dito zijn op belijdenisse des geloofs aangenoomen:
Hinderik Jans Vriese
Griettje Ailkes
, vrouw van Jan Jurriens
Ikttje Harms, vrouw van Harm Addes. [Obiit diŽ 19 sept 1795.]
Jantjen Alberts vrouw van Jan Lauwes
Antje AiŽlts vrouw van Steven Jans

1779 den 1 december op belijdenisse des geloofs tot ledemaaten aangenoomen:
1. Jan Hinderiks Kuiper en deszelfs huisvrouw
2. Bouwe Jans als ook
3. Antje Berends vrouw van Jacob Uikes. [Obiit illa.]

1780 den 8 maart op de belijdenisse tot lidmaat aangenoomen:
1. Casper Jans meester wever, gewesene roomsche
2. Ettje Schmaals

Den 19 maart als lidmaat met attestatie van Vrieschelo tot ons overgekomen:
Geerstien Bastiaans, vrouw van Jan Jans Pol

Den 8 juni tot ledemaat aangenoomen op belijdenisse:
en 2. Remmo Pieters [obiit diŽ 5 januari 1798] en zijn vrouw Hilligien Jans [obiit illa 1788].
Derk Geerts
Lijsebeth Stoffers

Epke Hekes vrouw van Eppe Derks
Engeltje Geerts wed. van Geert Lammers
Antje Jans jonge dogter
Trijntje Borchers wed. van Geert Andries

1780 den 1 september is
Remke Wubbes wed. van Lammert Jans van de Pekel A
hier met attestatie overgekoomen

den 30 november zijn op belijdenisse tot ledemaaten aangenoomen
Siben Garrelts vrouw van Laurens Klaassens en
Barber Uikes [obiit] vrouw van Jan Klaassens timmerman

1781 den 27 februarie tot lidmaat aangenoomen op een keurige belijdenisse des geloofs:
Willem Hijben Klinkenborg die den 23 maai met attestatie vertrokken is naa Wagenborgen in ít kleine Oldamt.

Den 2 Juni tot lidmaat aangenoomen Antje Heres vrouw van
de vaanderig J. Rand

Doe ook met attestatie van de Beerta overgekoomen
Lutgertijn Wichers, den 2 juni 1785 vertrokken naa Oostwold
Als ook met attestatie van Eenrum den schoolmeester
Jannes Olthof. [Obiit ille die 14 maii anni 1785.]

Den 4 september tot ledemaaten aangenoomen :
1. Harm Addes
2. Eppijn Berends ten Have vrouw van Geert Pieters Starke

Den 30 7ber een attestatie na Groningen gegeeven aan
Antje Rant gebooren Heres

1782 den 7 juni met attestatie van haar lidmaatschap van de Oude Schans tot ons overgekoomen de jonge dogter
Griettie G. Nieuwburg

Den 8 juni op belijdenisse des geloofs zijn tot leedematen aangenomen:
Arend Heres Hassebroek en zijn huisvrouw
Iktie Simons
Griettie Derks
vrouw van Geert Harms Carels. [Vertrokken naar Wedde met attestatie den 3 september 1792.]
Fenne Jans jonge dogter

1783 den 1 maart tot lidmaat aangenoomen
Hero Geres Heres en hem een attestatie gegeeven van lidmaatschap als zijnde vertrokken na de Bourtange.

Den 4 maart tot ledemaaten op een aangenaame belijdenisse aangenoomen:
Nicolaas Schmaal
Else Boeles Bruggers
Albert Jans. [Obiit die 18 maii 1792]
Geertien Harms Addens vrouw van Mr. Jannes Olthoff

Den 20 maai op belijdenisse tot lidmaat aangenoomen
Catharina Heres jonge dogter
Op diezelfde dag een attestatie van lidmaatschap gegeven aan
Jan Hinderiks Kuiper en
Bouwe Jans Ehelieden, vertrokken na Groningen
En wederom een attestatie ontvangen van het lidmaatschap van
Hajie Hinderiks Kuiper en
Aaltie Geerts Ehelieden van Groningen
De attestatie was geteekent door Z. Bachiene pred. Te Groningen. [Obierunt.]

Den 18 december een attestatie van lidmaatschap ontvangen van Bellingwolde van
Albertie Berends huisvrouw van Pieter Geerts Starke. Deze is wederom vertrokken na Bellingwolde den 30 november 1789.

1784 Den 1 maart op belijdenisse des geloofs aangenoomen tot ledemaaten
Wilt Jurrjens en zijn huisvrouw
Hillegien Jochems
. [Obierunt.]

Den 28 maai op belijdenisse des geloofs aangenoomen de jonge dogter
Wendelke Wijbens en met attestatie van Onstwedde tot ons overgekoomen [wederom vertrokken na Onstwedde]
Hinderkien Harms
en van Vlagtwedde met attestatie tot ons overgekoomen  
Harm Jans
en zijn huisvrouw
Anna Jans. [Harm Jans overleed den 21 octob 1799.]

Den 4 september een attestatie van lidmaatschap gegeeven aan
Remke Wubbes wed. van Lammert Jans na Bellingwolde

1785 den 3 januarius een attestatie gegeeven van lidmaatschap aan
Catharina Heres huisvrouw van Barold Winters, vertrokken naa de Beneeden Pekel A.

Den 2 junius op belijdenisse des geloofs aangenoomen:
Rixte Menses vrouw van Elzoo Reinders en
Jantien Hinderiks vrouw van Zune Onties. [vertrokken na Nieuw Beerta]

Den 27 augustus op belijdenis tot lidmaat aangenoomen:
Berend Geerts Heres, die vertrokken is met attestatie na Winschoten

Den 6 november met attestatie van lidmaatschap tot ons overgekoomen van Zuidlaren den schoolmeester
Reinder Sikkens en deszelfs huisvrouw
Jantien Huisinghe

Den 27 november met attestatie van Wedde tot ons overgekoomen:
Abel Engels
En op belijdenisse toen aangenoomen:
Filippus Jans zoon van Jan Thomas
Harmannus Molanus en des zelfs eenige zuster
Wendelke Jacobs, kinder van Jacob Geerts Huis.

1786 den 28 maai op belijdenisse aangenoomen:
Jannes Hinderiks. [Obiit diŽ 16 febr. 1794]

Den 3 september met attestatie van lidmaatschap van Wedde tot ons overgekoomen:
Zieke Jans vrouw van Folkert Haselhof

Den 5 november met attestatie van lidmaatschap na Vriescheloo vertrokken:
Ettje Schmaal huisvrouw van Eppo AiŽlts van Luttje Loo

1787 den 26 februarie op belijdenis aangenoomen tot lidmaaten:
Renske Harms, vetrokken met attestatie na de Meeden
Kristina Jans, vertrokken met attestatie na Bellingwolde

Den 21 maai met attestatie van de Oude Pekel A tot ons overgekoomen:
Aldert Harms en deszelfs huisvrouw
Anna Wilkes
En toen op belijdenisse aangenoomen
Albert Sibelts

Den 24 augustus op belijdenisse des geloofs aangenoomen den jongman
Wubbe Jurrjens. Obiit ille.

Den 30 october een attestatie van lidmaatschap gegeven aan
Fenne Jans huisvrouw van Gerrit Harms Deves na Winschoten

Den 21 november op belijdenisse aangenoomen
Aeilko Schmaal en
den jongman
Abel Geerts

1788 den 26 februarius op belijdenisse des geloofs tot lidmaat aangenoomen Laurens Klaassens

Den 20 april een attestatie van lidmaatschap gegeven aan
Geertien Harms huisvrouw van Eltje Jans na Midwolda

Den 20 maai op belijdenisse des geloofs tot lidmaat aangenoomen
Berend Edes en zijn huisvrouw
Rixte Albartus

Den 30 maai een attestatie van lidmaatschap gegeeven aan
Jantjen Alberts vrouw van Berend Derks na Wedde

Den 5 september op belijdenisse tot lidmaat aangenomen
Albert Harms (alias Alvert Meenes) van de Voorwold
Hinderik Goeman en deszelfs huisvrouw
Harmke Heres

Den 28 november tot ledematen aangenoomen
Harm Jans Kremer, [obiit die 18 julii 1790]
Eppien Tjarks
Dorothea Alagonda Oomkens
, vertrokken met attestatie na Oostwold in den Olamte
Toen ook met attestatie tot ons overgekoomen van Wedde
Jan Geerts Visscher en des zelfs huisvrouw
Geertie Reints

1789 den 23 februarius op voorafgaande belijdenisse tot lidmaat aangenoomen
Geert Berends Tjabbes en zijn huisvrouw
Antje Jans

Den 17 maai met attestatie van Onstwedde tot ons overgekoomen de jonge dogter
Albertje Moorlagh

Den 25 dito tot lidmaat op belijdenisse aangenoomen
Janna Roskens [obiit diŽ 26 jan 1799] huisvrouw van den kleermaaker Berend Roelfs

Den 2 september met attestatie van lidmaatschap tot ons van Groningen overgekomen den candidaat
Omius Jan Oomkens

Den 4 september op belijdenisse tot lidmaat aangenoomen
Hinderik Jans schoenmaaker

Den 3 november op belijdenis tot lidmaat aangenoomen
Willem Sibelts ten Have
Stienje Hinderiks
huisvrouw van Wubbe Jans

1790 den 4 maart op belijdenisse des geloovs tot lidmaat aangenoomen
Folkert Jans jongman

Den 24 maai een attestatie van lidmaatschap gegeeven naa Beertsterhammerik aan
Jantien  Hinderiks vrouw van Zune Onties

Den 4 october is met attestatie na Wedde vertrokken
Stienje Hinderiks huisvrouw van Wubbe Jans
En na Zellinge de jonge dochter
Albertje Moorlagh

Den 2 december met attestatie van lidmaatschap tot ons overgekoomen van Grave
Albert Harms en zijn huisvrouw
Anna Katharina van de Wijgers [obiit illa diŽ 30 okt 1798]
En toen op belijdenisse aangenoomen
Geert Wubbes
En de jonge dogter
Kristina Janssens [obiit illa diŽ 23 junii 1799]

1791 den 10 maart op belijdenisse tot lidmaat aangenoomen
Hinderik Habbes [obiit diŽ 22 aprilis 1798]

Den 17 april een attestatie van lidmaatschap gegeeven aan
Geert Berends Tjabbes en zijne huisvrouw
Antje Jans, na Vriescheloo

Den 25 april op beleijdenisse tot lidmaat aangenoomen
Aaltjen Harms [vertrokken met attestatie na de Beerta den 2 december 1792[

Den 3 junius op belijdenisse tot lidmaat aangenoomen
Griettje Schmaal jonge dogter woonende op de Voorwold [obiit illa diŽ 3 januarii 1798]

Den 28 augustus met attestatie van haar lidmaatschap van Vriescheloo tot ons overgekoomen
Zwaantien Engelkes huisvrouw van Albert Harms (alias Alvert Meemes), [obiit illa in puerperio diŽ 6 aprilis 1799]

Toen ook op belijdenisse tot lidmaat aangenoomen den koopman
Poppo Helenius ten Haave

Den 14 november met attestatie van lidmaatschap tot ons overgekoomen
Geert Harms Steen van Rooswinkel
En tot lidmaat aangenoomen
Harm Everts Egges

1792 den 23 maai op belijdenis tot lidmaat aangenoomen
Jannes Harms Winter en zijne huisvrouw
Fenje Harms alsmede
De jonge dogter
Roelfjen Harms welke vertrokken is met attestatie na Middewolder Hammerik

Den 17 junius een attestatie gegeeven aan
Hinderkien Harms vertrokken naa Onstwedde

Den 21 october met attestatie van zijn lidmaatschap tot ons van Ruinen overgekomen
Jan Wolters Arends jongman

Den 18 november gedoopt en op een aangenaame belijdenisse aangenoomen
Harm Nannes

Den 19 dito met attestatie tot ons overgekoomen van ís Graavezande
Derk Jans Besseling

1793 op 27 februarie op de belijdenisse tot lidmaat aangenoomen
Janten Jakobs huisvrouw van Harm Heres

den 22 november op belijdenis des geloofs aangenoomen tot ledematen de twee jongmans
Aeilt Eppes en
Geert Jakobs Huis
ook zijn toen met attestatie van Wedde tot ons overgekoomen
Stientje Hinderiks huisvrouw van Wubbe Jans en
Trijntje Willems huisvrouw van Jurrjen Geerts [obiit illa diŽ 8 nov 1794 febra putrida]

1794 den 21 februarius op belijdenisse des geloofs tot lidmaat aangenoomen
Harmina Heeres huidvrouw van den koopman Abel Heeres

Den 3 junius op belijdenisse tot lidmaaten aangenoomen
den E. Lukas Schmaal
Griettje Harms huisvrouw van Abel Engels en
Stientje Jans huisvrouw van den koopman en bakker Geert Wubbes

Den 26 augustus (naa een gronde belijdenis) tot lidmaat aangenoomen
Marten Kim en van hier vetrokken met attestatie naa Groningen

1796 den 2 maart op belijdenisse aangenoomen
Anna Jans huisvrouw van Abel Geerts

Den 25 maai een attestatie van lidmaatschap gegeeven aan
Hinderik Goeman Heeres en des zelvs  huisvrouw
Harmke Heeres vetrokken na de Nieuwe Pekel A

Den 1 junius op een aangenaame en aandoenelijke wijze aangenoomen tot lidmaat na een voorafgaande eenvoudige dog hartelijke belijdenisse de geweezene Joodsche jongeling
Jakob Simons
N.B. bij het ontvangen van de doop gaf hij alleraangenaamste bewijzen van bijzondere indrukken Gods weegens zijne traanen en voorbeeldige eerbied.

Den 21 augustus met attestatie van lidmaatschap van Groningen tot ons overgekoomen den candidaat
Adamus Oomkens

Den 29 november op belijdenisse des geloovs tot lidmaat aangenoomen
Harm Everts zoon van Evert Harms

1797

Den den 10 februarius op een allervoldoendste wijze op belijdenis des geloofs tot lidmaat aangenoomen mijn andwoorder den jongeling
Luiken Wubbes

Den 18 junius met attestatie van lidmaatschap tot ons overgekoomen van Rolde
Reinder Alberts
en van Groningen
Beerendje Jans huisvrouw van den kleermaker Tonnis Bruining, [wederom vertrokken na Winschoten den 17 november 1797]

Den 30 november op belijdenis des geloofs tot lidmaat aangenoomen
Janna Jans huisvrouw van Geert Jans Moerke

1798 den 16 maart met attestatie van lidmaatschap van Onstwedde tot ons overgekoomen
Janna Harms huisvrouw van Gerrit Hinderiks Sikkens
En toen op belijdenisse des geloofs tot lidmaaten aangenoomen
den jongman Derk Everts en
Foske Jans huisvrouw van Hinderik Remmes

den 11 maai een attestatie van zijn lidmaatschap gegeeven na Bellingwolde aan
Derk Everts

den 22 maai tot lidmaat aangenoomen
Marieke Stoffers vrouw van Wubbe Derks
en met attestatie van Wedde tot ons overgekoomen
Griettje Derks vrouw van Geert Harms Kaarels

den 10 junius een attestatie van lidmaatschap gegeeven na de Oude Pekel A aan
Jakob Hessels Dethmers en des zelfs huisvrouw
Esse Sibelts ten Have

den 1 septmeber met attestatie van lidmaatschap tot ons overgekoomen van de Oude Pekel A
Frauwina Eltjens huisvrouw van Jogchem Wilts
en van Midwolda de jonge dochter
Frauwe Laurens
en op ít nieuw tot lidmaat aangenoomen
Zeeke Berends huisvrouw van Harmannus Molanus

den 21 september een attestatie van lidmaatschap gegeeven aan
Aeilt Eppes Tjarks na Vriescheloo

den 29 november op belijdenisse des geloofs aangenoomen
den E. Jan Boeles Bruggers en
Hinderik Remmes

1799 den 5 maart met attestatie van haar lidmaatschap van Zuidbroek tot ons overgekoomen
Jantjen Sibolts huisvrouw van Eppo Tjarks
ook is toen met attestatie van lidmaatschap na de Nieuwe Pekel A vertrokken
Albert Harms

den 23 junius tot ledemaaten aangenoomen
Tjarko Sebes
Geert Jans Moerke

Jan Harms Smit
Gerrit Sickens

Eelbren Edzes
huisvrouw van Helenius Derks en
Luktje Geerts huisvrouw van Luiken Jans

den 14 augustus een attestatie van lidmaatschap na de Meeden in den Oldamte gegeeven aan
Reinder Alberts

den 25 augustus een attestatie van lidmaatschap gegeeven na de Oude Pekel A aan
Remko Engels en zijn vrouw
Aeike Beerends

den 3 september tot leedemaaten aangenoomen
Eppo Tjarks
Jantjen Harms huisvrouw van Elze Jans en
Geesjen Geerts huisvrouw van Jarke Harms

den 6 december tot ledemaaten aangenoomen
den jongman Roelf Hinderiks
Gartje Tammes Schuring huisvrouw van Tjarko Luikens
de jonge dochter Aaltjen Jans en
onze dochter Elisabeth Oomkens

den 22 december ťťn attestatie van lidmaatschap gegeeven aan
Hinderik Remmes en zijne huisvrouw
Foske Jans, naa Vriescheloo


1800

Waren ledematen te Blijham volgende persoonen

Leeden van de E. kerkenraad waaren toen ter tijd de 1 Jan 1800

Gerhardus Oomkens pred. ende sijnedrii praeses
Boele Bruggers ouderling
Helenius Eppens ouderling
Jannes Harms Winter diakon
Harm Everts Egges diakon

De verdere leedemaaten waaren

1. Fenne Filippus weduwe van Jan Thomas
2. 3. haare zoon en dochter Filippus Jans en Aaltjen Jans
4. Albert Harms
5. Nicolaus Schmaal [obiit die 21 maii 1800]
6. Hinderik Elzes [obiit die 19 junie 1806[
7. Frauwina Eltjens vrouw van Jogchem Wilts [obiit]
8. Foske Reinders wed. van Geert Jogchems [obiit illa die 31 januarii 1811]
9. Rixte Mensens weduwe van Elzoo Reinders
10. Remmo Hinderiks
11. 12. 13. Wendelke Wijbens jonged. Berend Edes en zijne vrouw Rixte Albartus
14. Berend Sibelts ten Have [obiit ille die primo dec. 1801]
15. Jacob Sibelts ten Have
16. Harm Addes [obiit]
17. Eppjen Tjarks [overleeden den 9 maart 1807]
18. mijne huisvrouw Gerhardina Hajoline Oomkens gebooren PiŽrius
19. onze dochter Alagonda Elizabeth Oomkens
20. onze dienstmaagd Jantjen Jans
21. Hinderik Jans schoenmaker
22. 23. 24. Wubbo Luikens [obiit die 7 decemb. 1803] en zijne vrouw Aaffjen Hinderiks [obiit illa die 3 aug. 1805] en hunne zoon Luiken Wubbes
25. Stienje Hinderiks huisvrouw van Wubbe Jans
26. Harm Everts junior
27. Harmannus Schmaal [obiit die 30 aprilis anni 1803]
28. Lukas Schmaal
29. 30. 31. Laurens Klaassens en zijne vrouw Siben Garrelts en hunne dochter Frouwe Laurens
32. 33. Arend Heres Hassebroek [obiit ille die 11 jul. 1805] en zijne vrouw Iktje Simens
34. Hinderik Harms [obiit]
35. 36. Eppo Tjarks en zijne vrouw Jantjen Sibolts
37. Jantjen Harms vrouw van Elze Jans
38. Rixte Jans weduwe van Harm Steffens [obiit illa die 2 maii anno 1802]
39. Hille Willems weduwe van Jan Hinderiks Niehoff [obiit illa die 11 aprilis 1805]
40. Albartus Jans [overleeden op maandag nags den 2 nov. 1800]
41. Tjarko Sebes (obiit)
42. 43. Reinder Sickens schoolmeester en zijne huisvrouw Jantjen Huisingh
44. Antje Jans vrouw van Tonke Cornellis
45. Trijntje Borgerts wed. van Geert Andries
46. Geessjen Geerts vrouw van Jarko Harms
47. 48. Jannes Harms Winter [obiit die 27 aug. 1801] en zijne vrouw Fenje Harms
49. Luktje Geerts vrouw van Luiken Jans
50. Menso Luppes (obiit)
51. Alke Jans weduwe van Jurrjen Egberts (obiit)
52. 53. Poppo Helenius ten Have en zijne vrouw Griettje Nieuborg
54. 55. Helenius Eppens en zijne vrouw Eppjen Berends [obiŽrunt]
56. Marieke Kristjaans vrouw van Freerik Mannes [obiit]
57. Trijntje Hinderiks wed. van Berend Eilderts [obiit illa]
58. Eelbren Edzes vrouw van Helenius Derks [vertrokken na de Wildervank]
59. 60. Geert Wubbes en zijne vrouw Stijntje Hinderiks [vertrokken na den Pekel A]
61. Jan Harms Smit
62. 63. Wubbe Derks en zijne huisvrouw Marieke Stoffers
64. Geertjen Bastiaans vrouw van Jan Jans Pol
65. Griettje Derks vrouw van Geert Carels [obiit die 3 ap. 1800]
66. 67. Gerrit Sickens en zijne vrouw Janna Harms
68. Tamke Engels wed. van Jan Jans Baas [obiit die 9 martii 1805]
69. Derk Jans Besseling
70. Anna Jans wed. van Harm Jans
71. 72. Harm Everts Egges en zijne huisvrouw Eppjen Berends ten Have
73. Zeeke Jans vrouw van Folkert Haselhof [obiit 1810]
75. Eppo Sibolts ten Have
76. Albert Sibolts ten Have
77. Antje Aeielts vrouw van Steeven Jans
78. Regina Schreuder vrouw van Nanne Harms Croese
79. Harmina Heres vrouw van Abel Heeres
80. 81. Abel Engels en zijne vrouw Griettjen Harms
82. 83. Kasper Jans en zijne vrouw Anna Jans
84. 85. Jan Geerts Visscher en zijne vrouw Geertje Reints
86. Griettje Aeilts weduwe van Jan Jurrjens
87. Aeilko Schmaal
88. Willem Sibelts ten Have [vertrokken na Nieuwolda]
89. Boelo Elzes Bruggers [obiit]
90. Jan Boeles Bruggers
91. Harm Nannes [obiit die 24 oct. 1809]
92. 93. Geert Jans Moerke en zijne vrouw Janna Jans
94. 95. Elze Boeles Bruggers en zijne vrouw Esse Willems
96. 97. Molanus Geerts Huis en zijne vrouw Zeeke Berends
98. Geert Jakobs Huis
99. 100. Tjarko Luikens [obiit ille die 18 martii 1800] en zijne vrouw Gartje Tammes
101. Jan Albartus
102. 103. Luppo Abels en zijne vrou Gijzel Hinderiks [obiit illa die 14 october 1804]
104. 105. Hinderik Filippus [ille die 31 julii 1803] en zijne vrouw Jantjen Roelfs en hunne zoone
106. Roelf Hinderiks
107. 108. Hinderik Vriese en zijne vrouw Hilliggjen Roelfs [illa obiit die 21 martii 1803]
109. 110. Remmo Jogchems en zijne vrouw Engeltje Geerts [vertrokken na Winschoot]
111. Eelbren Edzes vrouw van Helenius Berends
112. Engelltje Geerts wed. van Geert Lammerts [obiit die 8 oct. 1803]
113. Derk Geerts
114. Wendelke Jacobs Huis vrouw van Hinderik Kuiper
115. Epke Heekes wed. van Eppe Derks [obiit illa die 31 julii anni 1803]
116. Folkert Jans Besseling
116. Hinderik Harms Ottjes [obiit ille die 3 febr. anni 1808]
117. Jantjen Jakobs wed. van Harm Heeres
118. 119. Aldert Harms en zijne vrouw Anna Wilkes [obiŽrunt]
120. Lijsebeth Stoffers weduwe van Jan Vonk [obiit]
121. Hinderkien Jans huisvrouw van Jan Aukes
122. 123. Hommo Tjarks en zijne huisvrouw Aeisse Tonkes
124. den jongman Jarko Hekman
125. de jonge dochter Aaltjen Hinderiks, welke Aaltjen Hinderiks vertrokken is met een kerkelijke attestatie na Zuidhorn
126. 127. 128. Den 22 Junius zijn op belijdenisse des geloovs aangenoomen Remke Jans huisvrouw van Hinderik Hinderiks en de twee jonge dochters Geessien Eppes en Jurrjentiedina Jans
129. met attestatie van lidmaatschap van Bellingwolde tot ons overgekoomen den 10 augustus 1808 Geertje Oewes Jooling huisvrouw van den kerkvoogd Lucas Schmaal
130. van Wedde Geertje Engels weduwe van Hans Willems
131. den 11 december op belijdenisse des geloofs tot lidmaat aangenoomen onze jongste dochter Aaffjen Oomkes

1802

132. den 5 maart op belijdenisse des geloofs aangenoomen de jonge dochter
Fennigien Jans.

Den 29 maart 1802 een attestatie van lidmaatschap gegeeven na de Oude Pekel A aan
Jurrjentiedina Jans huisvrouw van Boelo Eltjens.

Den 20 maai een attestatie van lidmaatschap gegeeven aan
Eelbien Edzes huisvrouw van Helenius Derks na de Wildervank en aan
Fennigien Jans huisvrouw van Jacob Jans an de Oude Pekel A.

Den 11 juni 1802 op belijdenisse des geloofs attestatie tot lidmaat aangenoomen
Helenius Derks, welcke met attestatie van zijn lidmaatschap na de Wildervank is vertrokken.

Den 10 september op belijdenisse des geloofs aangenoomen
Hinderika Luppes bruid van Derk Jans de Jonge, vertrokken na de Pekel A den 12 september 1802.

Den 12 october op een gegronde belijdenis ís geloofs tot lidmaat aangenomen
Friederich Pieterse gebooren in de stad Rostok uit de Lutherse godsdienst tot ons overgekomen.

1803

Een attestatie van lidtmaatschap gegeeven naa Scheemder-Hammerik aan
Frauwe Laurens op den 14 Januarius.

Den 11 maart tot lidmaat aangenoomen de jonge dochter
Lizabeth Geerts.

Den 3 maai 1803 met attestatie van lidmaatschap uit de Oude Pekel A tot ons overgekoomen de jonge dochter
Anna Elisabeth Zuidema.

Den 15 junius tot ledemaaten aangenoomen
Jan Aukes,
den jongman Harmannus Jans Smit (vertrokken na Vlagtwedde),
Leentje Jans huisvrouw van Jan Harms Smit en
Martje Harms vrouw van Freerik Zwiers.

Den 25 augustus een attestatie van lidmaatschap gegeeven aan
Geert Wubbes en zijne huisvrouw
Stientje Jans na de Oude Pekel A.
Toen tot lidmaat aangenoomen
Lammert Hinderiks.

1804

Den 27 februarie op belijdenis des geloovs tot lidmaat aangenoomen
Tjaaktjen Tjarks, vertrokken met attestie van lidmaatschap naar de Oude Pekel A.

Den 12 maart tot lidmaat aangenoomen op belijdenisse
Geert Nanning en
Zwaantje Harms huisvrouw van Abel Tonkes.

Den 4 junius op belijdenisse des geloovs aangenoomen tot lidmaat
Juike Harms en deszelvs huisvrouw
Ettje Tjarks en
met attestatie van de Beerta tot ons overgekoomen
Lutgert Jans huisvrouw van Geert Nanning.
Ook toen van Augustdorff met attestatie tot ons over gekoomen den jongman
Friederich Henrich Philip Wislinghauzen, den 19 april 1805 gerepatrieerd.
Toen ook op belijdenisse aangenoomen den koopman
Abel Heres.

Den 9 november een attestatie van lidmaatschap gegeeven naa Vlagtwedde aan den jongman
Harmannus Jans Smit.
Op belijdenisse des geloovs tot lidmaat toen ook aangenoomen
Rotgert Jans.
Toen ook met attestatie van lidmaatschap van Vlagtwedde tot ons overgekoomen de jonge dochter
Harmina Jans.

Den 20 november op belijdenis des geloovs tot lidmaat aangenoomen
Wessel Harms meester timmerman.

1805

Den 3 junius met attestatie van lidmaatschap van Westerlee tot ons overgekoomen
Eltje Klaaszens en zijne huisvrouw
Geessien Roelfs.

En den 7 dito van Wedde met attestatie
Anna Harms.

Den dertienden dito op belijdenisse aangenoomen tot lidmaat
Engeltje Kaspers huisvrouw van Geert Jans welke vrouw woond onder de parochie van Vriescheloo. En is ook derwaarts met attestatie vertrokken op den 17 junius 1805.

Den 14 december met attestatie van haare lidmaatschap tot ons overgekomen van Nieuw-Scheemda de jonghe dochter
Frauwe Laurens.

1806

Den 7 maart op een oordeelkundige en geronde belijdenisse tot lidmaat aangenoomen de jonge dochter
Grietje Harms, dochter van Harm Heeres en Jantjen Jacobs.

Den 29 maai een attestatie van lidmaatschap gegeeven na Midhuizen aan
Siben Garrelts wed. van Laurens Klaaszen en aan haare dochter
Frouwe Laurens meede na Midhuizen.

Den 28 augustus een attestatie van lidmaatschap gegeeven aan
Aaffien Oomkens huisvrouw van J. Schaapschoe J.zoon na Groningen.

Den 8 september een attestatie van lidmaatschap gegeeven aan ingenieur
Remmo Jogchems en vrouw
Engeltje Geerts ehelieden.
Op belijdenis des geloovs aangenoomen de jonge dochter
Reinste Hinderiks.
Toen ook met attestatie van lidmaatschap van Bellingwolde tot ons overgekoomen
Anna Freeriks huisvrouw van Jan Abels van Bellingwolde.

1807

Den 16 maart op belijdenis des geloofs tot lidmaat aangenoomen
Iktje Jans huisvrouw van Harm Harms. Vertrokken na Wedde.

Den 14 junie met aangenaamheid tot lidmaat aangenoomen den jongman
Sijntje Jurrjens.

1808

Van de Scheemda met een attestatie van lidmaatschap tot ons overgekoomen op den 24 maart
Weea Egges huisvrouw van Luittje Brongers en
toen op belijdenisse des geloovs tot lidmaat aangenoomen den jongman
Lucas Remmes en
Griettje Alberts huisvrouw van Lammert Hinderiks.

1809

Den 7 september tot lidmaaten aangenomen
Harm Harms Kuiper,
Geesien Gerrits Stikker huisvrouw van Mentko Eltjes en
de jonge dochter Wupke Hinderiks.


Namen der personen de E. Kerkenraat uitmaakende te Blijham 1777

Gerhardus Oomkens Pastor Praeses
Boele Brugges Ouderling
Helenius Eppens Ouderling
Jacob Hessels Detmers Boekhoudend diacon
Evert Harms Diacon

1778 den 10 maai is in plaats van de afgaande diacon Jacob Hessels Detmers eenparig tot diacon verkoozen Tiarko Luikens en in dat ampt bevestigt, na de gewoone afkondigingen den 31 maai 1778.

1780 den 15 maai is in plaats van de afgaande diacon Evert Harms met eenparigheid van stemmen tot diacon verkoosen de coopman Berend ten Have en bevestigt op zondagnamiddag den 4 juni 1780, na een vooraf driemaalige afkondiginge.

1782 den 26 maai is in plaatze van den afgaande boekhoudende diacon Tiarko Luikens tot diacon verkoozen de E. Remko Engels en in dat ampt bevestigt op zondag den 16 junie 1782, nadat hij op drie onderscheidende zondagen van den predikstoel was afgekundigt.

1784 den 27 junius is in plaats ban den afgaanden diacon Berend ten Have tot diacon verkoosen Hinderik Elses en na de drie gewoone afkondigingen in dat ampt bevestigt den 18 julius 1784.

1786 den 25 junius is in de plaatze van den afgaande boekhoudende diacon Remko Engels tot aangaande diacon nieuws verkooren Elzoo Boeles Bruggers en in dat amt bevestigd op zondagnamiddag den 16 julius 1700 zes en tagtig, terwijl hij reets driemaal vooraf was afgekundigt.

1790 den 17 januarius is in plaats van den afgaanden diakon Hinderik Elzes tot diakon wederom verkoozen Geert Jogchems en na drie onderscheidnede zondagen afgekundigt te zijn zonder verhinderinge, in dat ampt bevestigd op zondagnamiddag den 7 februarius 1790.

1790 den 25 julius is in plaats van den afgaanden diakon Elze Boeles Bruggers wederom tot diakon verkoozen Luppo Abels, is drie maal onverhinderdt afgekundigd en in dat amt bevestigd den 29 augustus 1790.

1792 den 5 augustus is in plaats van den afgaanden diakon Geert Jogchems tot diakon wederom verkoozen Wubbo Luikens en in dat ampt na de drie voorafgaande afkundigingen bevestigd op zondagnamiddag 26 augustus.

1794 den 10 augustus is in plaatze van de afgaande diakon Luppo Abels tot diakon verkoozen Albert Sibelts ten Have en in dat ambt bevestigd op zondag den 31 augustus.

1796 den 14 augustus is in plaatze van den afgaande diakon Wubbo Luikens tot diakon verkoozen Jannes Harms Winter en in dat ambt bevestigd op zondag den 4 september 1796, nadat hij op drie onderscheidene zondagen was afgekondigd.

1798 op zondag den 26 augustus is in plaats van den afgaande diakon Albert Sibelts ten Have uit de genomineerde (welke waaren Harm Everts Egges, Willem Sibelts en Harmannus Molanus) verkoozen Harm Everts Egges en na de drie gewoone afkondigingen in dat amt bevestigd op zondagnamiddag den 16 september.

1800 op zondagnamiddag den 17 augustus is in plaats van de afgaande diakon Jannes Harms Winter uit de genomineerde (welke waren 1. Lucas Schmaal, 2. Albert Harms Meumes en 3. Reinder Sickens) met eenparigheid van stemmen beroepen Lucas Schmaal en in dat ambt bevestigd op zondagnamiddag den 7 september nadat hij op drie onderscheidene zondagen van den predikstoel was afgekundigd.

1802 op zondag den 15 augustus is in plaats van de afgaande diacon Harm Everts Eggens uit de genomineerde, welke waaren 1. Willem Sibelts ten Have 2. Molanus Jacobs Huis en 3. Eppo Tjarks verkoozen Willem Sibelts ten Have en na de drie gewoone afkondigingen in dat ambt bevestigd op zondag den 5 september agtien honderd en twee.

1804 den 26 augustus is in plaatse van de afgaande diacon Lucas Schmaal uit de genomineerde (welke waaren 1. Harm Everts de Jonge 2. Hommo Tjarks en 3. Luiken Wubbes) verkoozen Harm Everts de jonge en na de drie gewoone afkondigingen in dat ambt bevestigd op zondagnamiddag den 23 september.

1808 op den 25 augustus is in plaats van de afgaande diakon Harm Everts junior uit de genoomineerde (welke waaren 1. Luiken Wubbes 2. Lukas Remmes en 3. Eltje Klaaszens) beroepen den E. Luiken Wubbes en in dat ambt bevestigd op zondagnamiddag den 11 september 1808.

Den 30 october wierd er een nominatie gemaakt ter beroeping van een ouderling en is daaruit beroepen den E. Harm Everts junior in plaats van den overleedene ouderling Helenius Eppens en in dat ambt bevestigd op zondag den 20 november 1808.

Den 11 junie is in ít jaar 1809 als ouderling bevestigd den E. Elzo Boeles Bruggers.

Nadat Eppo Tjarks finale rekening van ontvangst en uitgave gedaan had, ging men over tot het maken van een nominatie en daaruit is door mans ledematen tot mede diacon verkozen de E. Luke Harms die na drie onverhinderde kundigingen in de plaats van den afgegaanen bevestigd is den 24 van lentemaand [maart] 1811.

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.