LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Bierum

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email Mennepowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Ledematen van Bierum, ingevoerd maart/april door Henk Blok, corr. MG. (tot 1721)

Geheel nagekeken door Fred Wiersema, dec. 2007.

- Predikanten
- Lijst en mutaties 1705 - 1709
- Lijst en mutaties 1710 - 1716
- Lijst en mutaties 1718 - 1729
- Lijst en mutaties 1729 - 1748
- Lijst en mutaties 1748 - 1788
- Mutaties 1790 - 1793
- Lijst en mutaties 1793 - 1809
- Lijst en mutaties 1809 - 1810
- Lijst en mutaties 1811 - 1811


Gedenck Boeck der Kerckelijcke Handelingen
in de gemeijnte Jesu Christi tot Berum
beginnende den 10 martius 1705
gescreeven ende angevangen bij
D. Nicolaus van der Tuick
prediger deser Gemeijnte
...
[in later handschrift, zo te zien geschreven door dom. Cleveringa (1859-1889)]

Nicolaus van der Tuuk, Maart 10, 1705-1709, naar Leermens
Francois Buning, December 8, 1709-1718, vertrokken naar Muskouw
Gerardus Clein, April 18, 1718-1728, vertrokken 2 Jun. naar Sunderdorp
Henricus Adami, September 4, 1729-1748
Johannes Goldschmid, Augustus 11, 1748-1790
L.B. Folmer, Julij 28, 1793-1809, vertr. naar Bonda Oostfr.
W.G. Reddingius, December 3, 1809-1810, vertr. naar Eppenhuijsen
G. van den Broek, September 1, 1811-1822

[volgen de dominees tot aan 1954]

[Achterin het boek bevindt zich een tweede lijst, opgesteld door dom. B. Bruins (1949-1954) waarvan het eerste deel volgt:]

Naamlijst vd. Predikanten der N.H. Gemeente te Bierum

1. Albertus Harmanius 1605
2. Johannes Stoverius 1610
3. Eilardus Roverius 1618
4. Lambertus Alberti 1620
5. Theodorus Widmarius 1629-+1665
6. Johannes Bottichius 1666-1692
7. Cornelius Adami 1692-1696
8. Mart. Busch 1696-1700
9. Ludolfus Huizinga 1700-1704
10. ...
[Volgt kopie van bovenstaande lijst, eindigend met de bevestiging van de 28e dominee W.F. van der Staat in 1954]  ]


Consistoriale acten en anteijkeninge van't H. Avont.
De leedematen die hijr gevonden zijn, zijn dese navolgende

De Ed. Welgeb. Heer Onno Joachijm van Berum
Harmen Beerents
Bietie Harmens
Luije Egberts en sijn huisvrou Anje
Trijnje Pieters Frericks
Bijwe
Thomas Hindercks en Getruit Dercks (vertrocken na Marsum)
Pieter Clasen en sijn huisvrou Hilje (verstorven)
Trijnje Pieters
Hans Hindercks
Jan Jans en sijn huisvrou Grietie Harmens
Cornellijs Alberts en sijn huisvrou Martijn (verstorven)
Fosse Sicces
Aaltijn Pieters
Jan Pieters en Aafke Wibbes
Jochem Hindercks en Bijwke Bonnes (doot)
Trijnje Doekes
Heijl Wibbes
Griet Haeies
Liefke
Griet
Lijsabet
Martijn Doekes
Claes Pieters
en sijn huisvrou Harmke Meijndert
Pieter Tonnijs
Valck Alberts
en Anje Dercks
Willem Egberts en Geeske Mennes (beijd verstorven)
Jan Folckerts en Grietie
Geeske Dercks
Pieter Hindercks
en Martijn
Jan Clasen en Hindercktijn Geerts (verstorven)
Claas Frericks en Dieuwercke Alberts (doot)
Frerick Heebels en Trijnje Willems
Grietie
Claas Alderts en Hilje Ariaans
Peter Eeverts en Grietie (doot)
Cornellijs Harmens en Aafke Alberts (doot)
Grietie Utes
Claas Bartels
en Tiaacktijn Jans
Jan Dercks en Anje
Hinderck Frericks en Trijnje
Hinderck Jans en Anne (doot)
Jan Alles
Aafke Jans
Jan Hindercks
en Bouke Hindercks
Hinderck Tijmens en Trijnje
Harm Hindercks en Geertijn
Claas Jurrijns en Aafke Roelofs
Hinderck Hindercks en Harmcke Harmens
Jantijn Roelofs
Harm Galijs
en Tijmenke Arents (beide doot)
Trijnje Jans (doot)

1705
31 maart op belijdenis:
Beerent Jans (met attest. naar Uithuizen)
Hinderck Rickerts of Drentelman (met att. naar Groningen)

27 september met attestatie:
Grietie Jacobs

1706
3 oktober met attestatie:
Trijntien Claasen (wederom met attestatie naar Groningen)
Garbrant Hindercks
Trijntien Pieters


1707
20 maart op belijdenis:
Pieter Wildercks
Lijsabeth Arents
Jantijn Harmens
Otto Hindercks
Eelje Harmens
Ebelje Hinderck
Jantijn Garments
Cornellijs Everts
IJsebrant Willems


5 juni met attestatie:
Geesien Egberts, van Groningen (beijde met attest. weer na Groningen)
Pieter Marthens (beijde met attest. weer na Groningen)
juni op belijdenis:
Teetie Jans

De eerste sondag in september op belijdenis:
Jan Pieters
Michiel Jeltes


11 december met attestatie van Spijk:
Jan Dercks
Geeske Jacobs
op belijdenis:
Garmt Sijbolths
Aldert Jans
(na Godlins)

1708
De 2e zondag in juni op belijdenis:
Willem Alderts

23 december op belijdenis:
Luitien Hindercks
Tiarck Siabbes
Ipe Jans
Engel Jans


1709
24 maart op belijdenis:
Willem Willems
Harmen Garmens


Den 8e december 1709 hebbe ik Francois Buning het opziendersampt in de Gemeente J. C. te Berum, dien dag in plaatze van D. Nicolaus van der Tuik bevestigt, aangevaardt, en daarop 1710 den 5e januarius na voorgaande visitatie en belijdenis predikaatzie, zonder merkelijke zwarigheden te vinden, de Heeren H. Avontmaal gehouden.

De Ledemaaten in dien ommegang gevonden zijn deeze volgende:
De Hooggeboren Heer Onno Joachim van Berum
Garmt Sijbolts en diens huisvrouw (met att. vertrokken)
Jan Peters en Hindrikje Geerts echtel. (1710 versturven)
Tjark Sjabbes en Diewerke Alberts echtelieden
Frerik Hebels en Trijnje Willems echtelieden
Willem Willems en Grietje echtelieden
Klaas Alderts en Hilje Ariaans echtelieden
Peter Everts en Grietje Jans echtelieden
Aafke Alberts, getrouwt aan Klaas Wijnolts
Kornellis Everts en Geeske echtel.
Grietje Utes
De kerkvoogt Klaas Bartels Vechter en Tjaaktjen Jans echtel.
Jan Alles
Aafke Jans
Jan Hindriks
en Bouwke Hindrikx echtel.
Hindrik Tijmens en Trijnje echtel.
Hindrik Hindrikx en Harmke Harms echtel.
Hindrick Jans weduwe Anne (in ít gasthuis) (1713 verstorven)
Ebelje Hindriks (leeft noch) (in ít gasthuis)
Hindrik Freriks en Trijnje echtel.
Peter Hindricks en Martjen echtel. (1711 beide versturven)
Klaas Jurriens en Aafke Roelfs echtel. (1713 verstorven)
Peter Wildriks en Lijsbet Arents echtel.
Harm Garmts en Jantjen Harms echtel.
Jan Derks en Geeske Jakobs echtel.
Peter Tonnis (1711 versturven)
Jan Folkerts en Grietje echtel.
Valk Alberts en Anje Derks echtel. (1712 versturven)
Klaas Berents vrouw Jantjen
Jan Derks en Anne (1710 versturven)
Jan Peters en Aafke Wibbes ([1] 1711 versturven [2] 1710 versturven)
Isebrant Willems en Martjen Doekes (1714 versturven)
Luij Egberts en Anje Jakobs echtel.
Harm Berents en Jantjen Roelfs echtel.
Trijnje Freriks
Bijwe
Otte Hindriks
en Eelje Harms echtel.
Peter Klaaszen Bolt
Trijnje Peters Bolt (1710 versturven)
Willem Alderts en Bietje Harms echtel.
Hans Hindriks (1711 versturven)
Martjen Jakobs
Fosse Sikkes
Frerik Klaasens
vrouw Tietje
Haje Hindriks vrouw Aaltjen
Garmt Hindriks en Trijnje echtel.
Jochum Hindriks en Engel Jans echtel. ([1] 18-1-1710 versturven [2] met attestatie naar Appingadam)
Ipe Jans (met attestatie naar Appingadam)
Trijnje Dookes
Michiel Jeltes en Heieltjen Wibbes echtel. (1713 versturven)
Griet Hajes in ít gasthuis (1713 versturven)
Liefke in ít gasthuis
Lijsbet in ít gasthuis
Griet, moei Anne en Ebelje in ít gasthuis ([1] 1710 versturven [2] versturven 1714)
Jan Janszen en Grietje Harms echtel. ([1] 1715 versturven [2] 1714 versturven)
Berent Jans (met attest. naar Uithuizen)
Hindrik Drentelman (met att. naar Groningen)
met attestatie van Spijk:
Jan Willems en Anje Jans echtel.

1710
30 maart met attestatie van Groningen:
Hilligjen Jans (weer naar Groningen)
op belijdenis:
Grietje Jans

29 juni op belijdenis:
Tijs Peters van Holwierde (1712 versturven)
met attestatie:
Klaas Wijnholts, van Wirdum
Bonne Jans en Aafke Peters ehel. van Leens
Nanning Berents en Wellemtje Alberts ehel. van Spijk
Jantjen, Luitjen Kornellis vrouw van Wirdum (met att. naar Wirdum)

26 december op belijdenis:
Harm Klaaszen van Garsthuizen (met attestatie naar Delfzijl)
Geertjen Derks van Bierum
Eefse Klaaszen van Aduard (met att. naar Leermens en van daar weergekomen met att., weer met att. vertrokken naar Winsum)
Trijntjen Peters van Farmsum (met att. naar Zuidhorn en van daar hier, en van hier weer naar Tjamsweer met att.)
met attestatie van Leermens:
Luitjen Hindrikx van Berum (met attest. naar Holwierde)
met attestatie van de Wildervank:
Roelf Jans, van Dalen (weer naar de Wildervank met att. vertrokken)

1711
22 maart op belijdenis:
Tijmen Hindrikx en Trijnje Remges ehel. (met att. naar Uithuizermeeden)
Hijke Klaaszen, van Wirdum (zonder attestatie, om gewichtige redenen niet gegeven, naar Wirdum vertrokken) (NB. Hijke Klaassen is na voldoeninge aan den Kerkenraat en verzoeningen met de beledigde na een ernstige bestraffinge en vermaninge attestatie gegeven om aan de Kerkenraat van Farmsum vertoont te worden. 1715 tegen het eerste Nachtmaal.)
Luitjen Kornellis van Wirdum (met att. naar Wirdum)
Klaas Freriks van Berum
Egbert Bouwkes en Aaltjen Hindriks ehel.
   met attestatie van Spijk:
Doeke Wibbes van Bierum
   met attestatie van Groningen: 
Niesjen Peters

27 december op belijdenis:
Jakob Hindriks van Bierum (met att. naar Delfzijl)
Eeuwelje Jans van Oosterwijtwerd (met att. naar Holwierde)
Wipke Wibbes van Bierum (met att. naar Groningen)
Antje Peters van Holwierde
Eltje Jans van Berum (met attest. naar Groningen)
Stijntje Peters van Farmsum (met attest. naar Appingedam)
   met attestatie:
Anje Joestens van Weiwert (met attest. weer vertrokken naar Spijk)
Peter Kornellis van Spijk

1712
26 juni op belijdenis:
Advt. Gerhart Vechter uit Zeerijp (overleden 20 januari 1715)
Advt. Niklaas Vechter uit Zeerijp (met att. naar Loppersum)
Monsr. Abraham Vechter uit Zeerijp
Redger Jakob Vechter (met att. naar Loppersum)
Vrouw Anna Buning uit Zeerijp (anders Vechter)
   met attestatie:
Aafke Klaaszen van Berum
Aafke Janszen van Garshuizen
Hilligjen Geerts van Assen (met attestatie naar Assen)

25 september met attestatie van Oldezijl:
Wijbge Arijs wed. van w. Geert Ja[...]

18 december op belijdenis:
Fokke Hoikes van de Meden (met att. naar Heveskes)
Andries Andrieszen van Loppersum (met att. naar Uithuizermeeden)

1713
25 juni met att. van Leermens:
Eefze Klaasz (met att. weer naar Winsum)

25 december met attestatie:
Hindrikus Bouwkes, van Spijk
   op belijdenis:
Jakob Peters van Bierum
Aafke Everts van Bierum

1714
25 maart op belijdenis:
Willem Freriks van Berum
Henrik Franszen van Groningen (met att. naar Groningen)
Harm Hajes van de Meden, Olda[mbt] (met att. naar Termunten)
Diewerke Alberts van Spijk
Nieske Harms van Berum
Aaltjen Jurriens van Oldenklo[oster]
Grietje Jans van Delfzijl (met att. naar Delfzijl)
Grietje Louwers van Groningen (met attestatie)

17 juni op belijdenis:
Martinus Cornellis van Groningen (met attestatie naar Godlinze)
   met att. van Spijk:
Gerhardus Gerhardi en Martjen Jakobs ehelieden

23 september op belijdenis:
Mr. Eise Jans en zijn huisvrouw Anje Alberts, beide van Uithuizen
Mr. Jan Jeltes van Wirdum getrouwt aan Antje Peters zie 1711 n. 4.
Kornellis Jans van Bierum
Muijke Harms van Holwierde
Lammigien Geerts van Assen
   met att.: van 't Oldebert:
Klaaske Harms huisvrouw van Reinder Hindriks
Trijntje Jakobs van Uithuizen (met att. naar Uithuizen)

17 december op belijdenis:
Trijnje Hindriks van Bierum
Imke Waalkes van Weiwert
   met attest. van Spijk:
Reinder Hindricks (met attestatie vertrokken na Lieuwaarden)

1715
23 juni op belijdenis:
Reinoldus Edens van Groningen (met attestatie naar Groningen)
Lubbert Peters van Stitswerd (met attestatie naar Zeerijp)
Nieng Klaassen van Farmsum (met attestatie naar Spijk)
   met attestatie:
Eeuwe Klaaszen van ít Zant

22 december op belijdenis:
Harm Heepkes getrouwt aan Geertjen Derks)
Jan Hindriks en Grietje Jans ehelieden te Berum
Hindrik Peters en Martjen Willems ehelieden te Berum (met att. naar Jucquert)
Grietje Jurriens huisvr. van Jan Gerrits
   met attest. van Spijk:
Hindrik Folkerts getrouwt aan Aafke Everts

1716
22 maart op belijdenis:
Grietje Jans van Berum
Grietje Hindriks van Berum
   met attestatie van Losdorp:
Geertruit Mennes van Losdorp getrou[wt] aan Willem [...]
   met attestatie van Spijk:
Geertjen Everts te Berum

[ander handschrift]
Voorts sijn van mijn eerw. voorsaat F. Buning nog aangenomen tot ledematen op belijdenisse:
Jan Harms Broos van Appingadam (met attestatie na Winschoten)
Engeltje Thomas van Berum


Den 18 aprilis 1718 ben ik Gerardus Clein in den predikdienst tot Berum bevestigt door dn. N. N. Krimping pastor tot Westeremden, in plaatz van Dn. Franciscus Buning van hier na Muschouw beroepen, en vertrokken
Voorts hebbe ik hier dese navolgende ledematen gevonden:

De HWG. Heer Onno Joachim van Berum
Kerkvoogd Claas Bartels Vechter en Tiaekjen Jans Steenhuis echtelieden
Willem Frerix
Aafke Klaassen getrouwt aan Jan Albers (1720 verstorven)
Grietje Hindrix getrouwt aan Jacob Hindrix
Klaas Wijndels en Aafke Albers echtelieden
Engeltje Thomas (1722 overleden)
Willem Willems en Grietje Frerix echtelieden
Euwe Claassen (1718 verstorven)
Gerhardus Gerhardi (vertrokken met attest. naar Spijk)
Peter Toppen (vertrokken naar Middelstum)
Trijnje Jacobs (1719 verstorven)
Jacob Hindrix Dorenbusch, getrouwt aan Grietje Hindrix
Ouderling Jan Alles (1719 verstorven)
Aafke Jans
Bauke Hindrix
Grietje Jans
Hindrik Tijmens
(1720 verstorven)
Trijntje Hindrix
Hindrik Hindrix
en Harmke Harms echtelieden
Grietje Jurriens
Bijwe Popkes
Hindrik Folkers
en Aafke Evers echtelieden
Lui Egbers en Anje Jacobs, echtelieden ([2] 1719 verstorven)
Schoolmeester Harm Berents en Jantijn Roelefs echtelieden
Eelje Harms
Anna Jans
(1719 verstorven)
Grietje Uutes
Michiel Jeltes
Trijnje Doekes
(1720 versturven)
Ouderling Garmt Hindrix en Trijnje Peters echtelieden
Aafke Peters
Aaltijn Peters
Menke Harms
Isebrand Willems
(vertrokken met attest. naar Farmsum)
Peter Bolt (1720 verstorven)
Teetje Jans (1719 verstorven)
Klaas Frerix
Eisse Jans en Anje Albers echtelieden
Lijsebeth Janssen
Trijnje Frerix
Voske Sikkes
Lubke Arijs
(1722 versturven)
Ebeltje Hindrix
Peter Claassen hic superius nomine Peter Bolt irat notu[...]
Harm Eepkes en Geertijn Derx echtelieden
Cornellijs Jans
Willem Albers
en Geertruit Mennes echtelieden
Aaltijn Jurriens
Jan Folkers
en Grietje Lubbers echtelieden ([2] 1720 versturven)
Valk Albers en Niesje Peters echtelieden ([1] 1720 versturven)
Wedman Peter Wildrix en Lijsebet Arents echtelieden
Jan Derx en Geeske Jacobs echtelieden
Harm Garmts (ouderling) en Jantje Harms echtelieden ([1] 1720 versturven)
Aafke Roelefs
Jacob Peters
Doeke Wibbes
(1720 verstorven)
Peter Evers (met attestatie naar Spijk vertrokken)
Diewerke Alberts
Jan Willems en Anje Jans echtelieden
Geertijn Evers (vertrokken met attestatie naar Spijk)
Frerik Hebels en Trijnje Willems ([1] 1720 versturven)

1718
5 juni met attest. van Spijk:
Harm Peters en Anje Jans ehelieden
   met attest. van Loppersum:
Trijnje Cornellijs (weder met attest. naar Holwierde versonden)

11 september met attestatie:
Trijntje Egberts j.d. van Groningen ([...]en naar Groningen [...]erde attestatie)
Marchjen Lammers j.d. van Bedum ([...]om met attestatie [...]lfzijl vertrokken)
Johan Bernhard Proebijsch van St(edum) ([...]om vertrokken [...]t attestatie)
Folkert Jans van Spijk
Metje Geerts van Spijk ([...]rom met attestat. naar Spijk vertrokken)
   op belijdenis:
Jan Jans getrouw aan Eelje Harms (1720 verstorven)

25 december op belijdenis:
Albert Dutmers van Middelstum getrouwt aan Aafke Peters wed. van Bonne Jans
Leentijn Roelefs j.d. van Winsum (met attes. naar ít Zant vertrokken)
Anna Harms j.d. van Berum (met attestatie naar Groningen en weder met attest. herwaarts gekeert, is eindelijk desgelijx naar Losdorp vertrokken)

1719
8 april op belijdenis:
Petrus de Blij van Leeuwarden (met attestatie naar Lieuwaarden)
Take Jacobs van Spijk (1724 overleden)
Berent Geerts uit Oosvrieslant
   met attestatie:
Tijmen Hindrix en Trijnje Remges ehelieden van Westerwijtwerd

9 juli met attestatie:
Jacob Geerts van Spijk en Euwerkjen Jans van Marssum ehelieden

8 oktober met attestatie:
Vrouw Gesijna Klein anders Boelema van Loppersum
Jan Albers van Spijk

1720
31 maart met attestatie van Holwierde:
Luitjen Hindrix
   op belijdenis:
Anje Clasen j.d. van Bierum (met attest. naar Godlinse en aldaar overleden)
Claas Peters van Bierum

30 juni met attestatie:
Klaas Janssen van Twixelum uit Oostvriesland (met attestatie na ís Herenhuijs in de Beemster in Noord Hollant vertrokken)
    op belijdenis:
Geert Jacobs van Monnikenhove uit Oostvriesland (met attestatie naar Amsteldam vertrokken)
Litske Berents van Ten Post (met attestatie naar Wittewierum vertrokken)
Renske Mammes van Farmsum (NB. aan dese is wegens onbetaamlijk gedrag kerklijk getuichenis geweigert)

29 september 
   met attestatie van de Mee[den]:
Anje Cornellijs huijsvrouw van Jan Janssens
   met attestatie van Campen uit Oost-Vrieslant
Dirk Wijards weder alzo naar Godlinse
   op belijdenis:
Frerik Claassen

1721
13 april met attestatie van Losdorp:
Grietje Jacobs j.d. (vertrokken met attest. naar Spijk. Den 9 april 1724 ook herwaarts met attest. gekeert)

6 juli met attestatie van Spijk:
Teetjen Cornellijs huijsvrouw van Jacob Roel[efs]

5 oktober met attestatie:
Reentje Fredriks j.d. van Groningen (wederom met attest. naar Groningen vertrokken)
Trijnje Jans huijsvrouw van Jan Albers van Spijk
Anje Hindrix j.d. van Spijk ([...] na Esinge vertrokken)
Imke Waalkes j.d. van Weiwert (overleden)
   op belijdenis:
[papier weg]

28 december met attestatie:
Jan Thies, van Spijk
Geeske Wijrts, van Spijk
Hindrik Frans, van Holwierde (Wederom met att. naar Westeremden)
Dieuwerke Jans, van Holwierde (Wederom met att. naar Westeremden)
Tiaetje Wiejerts, j.d., van Manslag uit Oostvriesland (Weer met attest vertrokken)

28 december op belijdenis:
Luij Jans (Met attest naar Spijk vertrokken)

1722
5 april met attest. van Spijk:
Martjen Roelefs, j.d. (Met attestatie naar Holwierda vertrokken)

5 juli met attest. van Krewerd:
Wolter Wierts en Metje Conraats, echtgen.

5 juli op belijdenis:
Jacob Roelefs

4 oktober met attest. van Groningen:
Aaltjen Huijbers (Ook weer met attest. derwaarts vertrokken)

27 december met attestatie:
Hijmke Herens van Hamswerum in Oostvriesland (In 1726 met attest. naar Campen in Oostvriesland vertrokken)

1723
28 maart met attestatie:
Tetje Boelens, van Spijk

28 maart op belijdenis:
Frerik Kornellijs
Jan Jans


26 juni op belijdenis:
Geertjen Waalkes j.d. (Met att. naar Weiwerd vertrokken)
Diewerke Jans j.d.

26 juni met attestatie:
Jan Hindrix van Spijk
en
Anje Hindrix van Pieterburen (Weer met att. vertrokken naar Bedum)

.. oktober op belijdenis:
Abraham Jans van Leermens
Hindrikjen Jans van den Dam (Met attest. naar Holwierda)

1724
16 april op belijdenis:
Anje Cornellijs (Vertrokken met att. naar Spijk, en daar getrouwt aan Jan Jacobs)

16 april met attestatie:
Detje Tiddens, j.d., van Groningen (Vertrokken met attest naar Losdorp en daar getrouwt aan Jan Engbers (Cherger bij de Molen)
Anje Jans, j.d. van Spijk

2 juli op belijdenis:
Frauke Jans
Elsjen Klaassen Vegter
, j.d.

17 september op belijdenis:
Hermannus Broos van Appingedam

1725
2 maart met attest. van Spijk:
Jacob Peters (getrouwt aan Jantjen Harms, wed. van Harm Garmts)

2 september met attestatie:
Trijnje Jans, j.d. van Uitwierda
Geertjen Waalkes, j.d., van Weiwerd

1727
28 februari met attestatie van Rottum
Geertjen Jans, huisvrouw van Hindrik Jans Vegter

28 februari op belijdenis:
Trijntjen Luijs j.d.

1 juni (Pinksterdag) met attest. van Loppersum
Wobge Hillebrands, wed. van Jan Harms Krijgsman

1 juni (Pinksterdag) op belijdenis:
Aaltjen Hindrix, j.d.

1728
13 juni op belijdenis:
Jan Frerix van Bierum

28 december met attestatie:
Anneke Harmens, huisvrouw van Jan Harmens, van Marsum

1729
28 januari een attestatie afgegeven aan lidmaat Abram Jans, die is overgegaan op de gemeente van Loppersum


In 1729 zijn door ds. Henricus Adami de volgende lidmaten gevonden:

De HMG Heer Onno Joachim van Berum (Overleden 1733)
Kerkvoogd Claas Bartels Vegter en Tjakjen Jans Steenhuisen, echtgen. (Beide overleden)
Willem Vreerks (Overleden)
Grietje Hindriks
Aefke Alberts
Willem Willems
en Grietie Feriks, echtgen. (De eerste overleden)
Bouwke Hindriks (Overleden)
Aefke Jans (Overleden)
Harmke Harms
Grietie Jurjens
(Overleden)
Hindrik Folkers en Aefke Evers, echtgen.
Schoolmeester Harm Berents en Jantje Roelfs, echtgen. (Beide overleden, de laatste in 1747)
Michiel Jeltes (Overleden)
Garmt Hindriks (Overleden)
Trijnje Pieters (Overleden)
Claas Freerks
Eise Jans en Anje Alberts, echtgen. (Beide overleden)
Harm Hiepkes en Geertjen Derks echtgen. (Beide overleden)
Cornellis Jans en Elsijn Clasen, echtgen. (De laatste overleden)
Willem Alders en Getruit Mennes, echtgen. (De laatste overleden)
Jan Folkers (Overleden)
Aeltijn Jurjens
Niesijn Peters
Wedman Peter Wildriks en Lijsabeth Arents echtgen.
Grietie Jans
Jan Derks
Dieverke Albers
Jan Willems
en Anje Jans, echtgen.
Harm Pieters en Anje Jans echtgen. (Vertrokken naar Spijk)
Euwerkjen Jans (Overleden)
Tijmen Hindriks en Trijnje Remges, echtgen. (De eerste overleden)
Wolter Wierts en Mettje Conraats, echtgen. (Vertrokken naar Appingedam)
Jacob Roelf en Tietie Cornellis, echtgen. (De laatste overleden)
Geertien Waalkes
Francke Jans
(Overleden)
Bregtje Willems
Geertijn Jans
Trijnje Luis
Jan Hindriks
Jan Jans
en Anje Cornellis, echtgen.
Anneke Harmens (Overleden)
Jan Freeks


[Ledematen op belijdenis aangenomen door Ds. Henricus Adami gedurende 1429-1748:]
 
Gerhardina Filants, huisvrouw van Henr. Adami (Met att. vertrokken naar Bedum)
Trijnje Cornellis
Bonje Jans
Grietie Derks
Jan Clasen Vechter
en Tettie Eewes, echtgen. (Vertrokken met att. naar Uithuizen)
Trijnje Clasen, huisvrouw van Claas Freeks
Elizabeth Timens, huisvrouw van Jacob Roelfs
Albert Clasen
Aldert Willems
en Elizabeth Luis, echtgen.
Hindrik Clasen Vechter en Tjaakje Reints, echtgen.
Jacob Pieters
Fredrik Clasen
en Griete Fredriks, echtgen.
Sicce Pieters
Antje Willems
, huisvrouw van Jan Derks.
Geeske Pieters
Martien Eises
(Vertrokken naar Schouwerzijl)
Hajo Jans
Trijntien Jans
Getruit Jans
(Vertrokken naar Garsthuizen)
Jantje Jans
Itie Claasen (vertrokken naar Leermens 1746) [het is niet of deze latere aanvoeging bij Jantje Jans of bij Itie Claasen hoort]

1730
Met attestatie van Appingedam van 4 juni:
Engeltijn Roelefs Mentingh, j.d. (met attestatie derwaarts vertrokken)

1731
Met attestatie van 24 oktober van Westeremden:
Kunje Aljes
Met attestatie: van Spijk:
Beene Heeres

1737
Met attestatie van 15 oktober van Zandeweer:
Wilhelmus Augustus Looth (Weer vertrokken met attest. naar Appingedam)

1739
Met attestatie van Bedum van 11 juni:
Aafke Jans

1740
Met attestatie van Kropswolde: den 17 Nov.:
Marchien Hebels

In het laatste kwartaal van dit jaar met attestatie vertrokken:
Jantje Jans, naar Leermens

1741
Met attestatie van 27 september: van Wusten in ít Graafschap Lippe
Frederik Joseph Schmidt

1743
Met attestatie van 30 september van Holwierda:
Anje Tiddes

1747
Met attestatie van Eenum van 8 april:
Jantje Jans


In 1748 zijn door Ds Johannes Goldschmit als lidmaten gevonden:

Alegonda Croesers, huisvrouw van Ds Joh. Goldschmit (Overleden)
Jacob Roelfs, ouderling en Elizabeth Tijmens, echtgen. (Beide overleden)
Claas Freriks, ouderling en Trijntje Clasen, echtgen. (Beide overleden, de eerste in 1752)
Frerik Clasen, diaken en Greetje Freriks, echtgen. (Beide overleden; de eerste in 1776 en de laatste in 1767)
Hajo Jans, diaken en Aaltjen Hindriks, echtgen. (Beide overleden; de eerste in 1757 en de laatste in 1774)
Cornellis Jans, kerkvoogd. (Overleden)
Peter Wildriks, wedman, en Elisabeth Arends, echtgen. (Beide overleden, de eerste in 1753)
Jan Willems en Anje Jans, echtgen. (De eerste vertrokken met attestatie naar Uithuizermeeden; de laatste overleden)
Hendrik Clasen Vechter en Tjaaktje Reinds, echtgen. (Met attest vertrokken naar de Meden in 1753. De laatste op de Meden overleden)
Jan Derks en Antje Willems, echtgen. (De eerste overleden dec 1748; de laatste overleden Jan. 1750)
Jacob Peters en Trijntje Luis, echtgen. (Beide overleden)
Aldert Willems en Elizabeth Luis, echtgen. (Beide overleden, de laatste in 1778)
Hendrik Folckers en Aafke Everts, echtgen. (Beide overleden in 1761)
Jan Jans en Anje Cornellis, echtgen. (Beide overleden, de eerste in 1759)
Derk Wierts en Moeijke Harms, echtgen. (Beide overleden)
Sicke Peters (Overleden in 1753)
Jan Freriks (Overleden in Jan. 1750)
Albert Claassen (Overleden in 1788)
Willem Alders (Overleden in Aug. 1750)
Geertien Waalkes, wed. van Harm Heepkes (Overleden in 1778)
Geeske Peters (Overleden in Mei 1752)
Kunje Aljes (Overleden in 1776)
Greetje Hendriks (Overleden)
Bonje Jans (Overleden in 1761)
Harmke Harms (Overleden in 1759)
Bregtje Willems (Overleden in 1756)
Greetje Jans (Overleden)
Deverke Alberts (Overleden 1748)
Aafke Jans (Overleden in 1776)
IJtje Claassen (Met attestatie vertrokken naar Delfzijl 1753)
Trijntje Jans (Overleden)
Aaltjen Jurjens (Overleden 1762)
Aafke Alberts (Overleden)

Namen der genen, dewelke na gedane belijdenishe als lidmaten der gemeinte zijn toegevoegt zedert den tijdt der bedieninge van mij Joh: Goldschmid [1750-1788]

maart 1750:
Evert Joost du Chesnoij, Kapitein in ít Regiment van den Luitenant-Generaal
B. Lewe (met attestatie vertrokken naar Doornick.  In 1758 overleden)

oktober 1750:
Johannes Sijlvius, schoolmeester te Bierum (Overleden 1761)

oktober 1758:
Jan Melles (Overleden)

juli 1759:
Greetje Klaassen, van de Mennoniten: (Overleden in 1766)

juli 1761:
Harm Claassen Fegter en Fenje Eisses, echtgen. (De eerste overleden in 1774)

25 december 1764:
Jan Sissing, schoolmeester te Bierum (Overleden in 1782)
Sijbold Derks

31 maart 1766:
Geesien Hindriks, huisvrouw van Focke Jacobs (Overleden in 1778)

6 Mei 1766:
Johannes Jacobs van Schildwolde (Vertrokken met attestatie naar Holwierda)

april 1770:
Gerrit Michiels, van de Mennoniten overgekomen: (Vertrokken met att. naar Loppersum)

7 december 1786:
Tijmen Alberts
Johannes Goldschmid
(Overleden in 1787)
Rense Martens (Met attest vertrokken naar Spijk)
Hindrik Jans (Met attest vertrokken naar Kantens)

23 september 1788
Frerik Aikes Vos (Overleden)


1751-1788
Lidmaten, die tijdens de bediening van Ds. Johannes Goldschmid met attestatie zijn toegevoegd:

oktober 1751:
Jantjen Melles, van Gorningen (Met attestatie vertrokken naar Delfzijl)

maart 1753:
Jonkheer Berend du Chesnoij, van Thesinge (Vertrokken met att. naar Delfzijl)

oktober 1756:
De HMG Heer Warmold Baron van Maneil, Heer van Bierum etc., van Groningen (In 1765 overleden)
De HMG Mevrouw Sara Catharina Verdion, Baronesse van Maneil etc., van Groningen (In 1787 overleden)

juli 1757:
Trijntje Roelfs, van Uithuizen (Overleden in 1758)

juli 1758:
Trijntje Ates van Farmsum

oktober ?:
Atje Vegters van Amsterdam (Weer vertrokken naar Huizinge met attestatie)

januari 1762:
Geertjen Jans, van Stedum (Overleden in 1788)

juli ?:
Trijntjen Jacobs
, van Uithuizen (Overleden in 1776)

1767:
Peter Luitjens van Godlinze (Overleden)

1771:
Hindrik Alberts, van Usquert (Overleden maart 1773)

9 oktober 1778:
Geertjen Claassen, van Wirdum (Weer met attestatie vertrokken naar Wirdum)
Cornellis Jacobs en Lubbeke Jacobs, echtgen. en beide van Zeerijp (De eerste overleden; de laatste vertrokken met att. naar Delfzijl)

2 juli 1779:
Nicolaus Muntingh (In de herfst van 1779 met attest. weer vertrokken naar Blija in Friesland)

1783:
Andreas Sissingh, van Uithuizen
Lubbeke Jacobs, van Uithuizen (Overleden in 1789)

1787:
Claas Claassen van Huizinge
Trijntje Claassen van Huizinge

14 November 1788:
Aike Freriks Vos en Geertjen Alles, echtgen. van Wirdum (Vertrokken met att. naar Delfzijl)


Namen dergene, die na gedane belijdenis als lidmaten der gemeinte zijn toegevoegt gedurende de vakature door D. Folmer van Spijk, als naburig Pred. daartoe door den kerkenraad van Bierum verzocht. [Deze namen staan iets eerder in het bron materiaal vermeld.]

1790

4 juni:
Jan Willems (Overleden)
Otte Koenes (Met att. naar Holwierda vertrokken)
Pieter Heijes
Dieverke Heertjes
(Overleden)
Jantje Cornelis
Hemmigje Alberts
Grietje Meijnes


10 juni:
Jan Jans (Vertrokken)
Aafke Gerrits
Frouwke Jans


In 1793 zijn door Ds. L.B. Folmer de volgende lidmaten gevonden:

Jan Melles ouderling (Overleden)
Fenje Eises (Overleden)
Sijbold Derks geduren de bedieninge van Ds. Folmer tot ouderling verkozen
Gerrit Michiels, ouderling (Vertrokken met att. naar Loppersum)
Tijmen Alberts, gedurende de bedieninge van Ds. Folmer tot ouderling verkozen
Peter Luitjes (Overleden)
Andries Sissingh, schoolmeester (Overleden)
Klaas Klaessen en Trijntje Klaessen, echtgen. (Beide overleden)
Aiko Frerik Vos, diaken, en Geertje Alles, echtgen. (Vertrokken met att. naar Delfzijl)
Jan Willems, diaken (Overleden)
Otte Koenes, in ít vervolg tot diaken verkozen (Vertrokken met att. naar Holwierda)
Pieter Heijes, in ít vervolg tot diaken verkozen
Dieverke Heertjes (Overleden)
Jantje Cornelis
Hemmigje Alberts
Grietje Meijnes
Jan Jans
(Vertrokken)
Frouke Jans

1797
2 maart op belijdenis:
Fokke Jacobs (Overleden)
Hindrik Cornelis, diaken
Jan Derks
Evert Jacobs
(Overleden)
Hans Martens
Arnoldina Folmer (Met attest. naar Groningen)

1801
25 februari op belijdenis:
Harm Cornelis, bevorens diaken
Wiert Pauwels, diaken
Geert Egges (Vertrokken met attest naar Marsum)
Fenje Tammes (Overleden in 1805)
Harmke Jacobs (Overleden in 1809)
Roelofje Jans

1805
17 januari op belijdenis:
Harm Derks (Overleden)
Klaas Hindriks
Elske Willems (Overleden)
Auke Jans

1809
9 juni op belijdenis:
Berend Klaessen
Grietje Jacobs
Grietje Luitjes
Dedje Klaessen
Grietje JansMet attestatie:
17 maart 1794
Jan Fredrik Lalcke van Losdorp

30 maart 1795
Klaas Frerik Vos en Aafke Gerrets, echtgen. van Appingedam (De eerste overleden)

13 oktober 1797
Emo Folkerts, ouderling, van Weiwerd

5 april 1800
Geesien Jakobs, van Loppersum

13 december 1800
Herman Lolcke
, van Bergen in Lipland

1 maart 1801:
Pieter Wolthers, kanonnier en Johanna Brem, echtgen. van Delfzijl (Vertrokken met attest.)

16 Mei 1801:
Hermanus Johannes Kramer, bombardier, van Groningen (Vertrokken met attest.)

25 september 1805:
David Guillaume Duisteler, 2e Luitenant bij de Artillerie, van Delfzijl (vertrokken met attestatie)

11 december 1806:
Derk van der Tuun en Wilmina Kamminga, echtgen. en hun zoon Frans Derks, van Scharmer

10 November 1808:
Knellies Jans van Zuidlaren

4 juni 1809:
Jacob Jebbes van Uithuizermeeden


In 1809 zijn door Ds. W.G. Reddingius de volgende lidmaten gevonden:

Jaar waarin ze
lidmaat zijn geworden:
1780 Tijmen Alberts (Overleden 16 juli 1810)
1790 Pieter Heijes
Jantje Cornelis
Hemmigjen Alberts
Grietje Meijnes
(Overleden 26 Mei 1810)
Frouke Jans
1794 Jan Frederik Lolcke
1795 Aafke Gerrits
1797 Hendrik Cornelis
Jan Derks
Hans Martens
Emo Folkerts

1800 Geesjen Jakobs
Herman Lolcke
1801 Harm Cornelis
Wiert Pauwels
Roelofje Jans

1805 Klaas Hindriks }echtgen
Auke Jans }
1806 Derk van der Tuun } echtgen
Wilmina Kamminga }
Frans Derks van der Tuun
Knellies Jans (Vertrokken met attest naar Uitwierda, 27 juli 1810)
1809 Jakob Jebbes
Berent Klaassen
Grietje Jakobs
Grietje Luitjes
Dedje Klaassen
Grietje Jans

Vervolgens zijn aangekomen:

1 januari 1810 met attestatie van Dronrijp:
Wijtje Benthem, huisvrouw van Ds. W.G. Reddingius (Vertrokken met attestatie naar Eppenhuizen, 23 dec. 1810)

7 oktober 1810 met attestatie van Solwerd:
Willem Pauwels

15 december 1810 op belijdenis:
Lammert Hillebrants
Aafke Arends
Aagtje Jans
Bregtje Klaassen


december 1810 met attestatie:
Elizabeth Harms


In 1811 zijn door Ds. G. van der Broek de volgende lidmaten gevonden:

Jaar waarin ze
lidmaat zijn geworden:
1790 Peter Heijes (Overleden)
Jantje Kornelis (Vertrokken met attestatie)
Hemmigjen Alberts (Overleden)
Frouke Jans (Overleden 23 maart 1819)
1794 Jan Frederik Lolcke (Overleden)
1795 Aafke Gerrits (Overleden)
1797 Hendrik Kornelis van der Leide (Overleden 15 Febr. 1837)
Jan Derks (Overleden)
Hans Martens (Overleden)
Emo Folkerts (Vertrokken met attestatie naar Oterdum, 18 Aug. 1818)
1800 Geessien Jakobs (Overleden in 1842)
Herman Lolcke (Overleden)
1801 Harm Kornelis (Vertrokken met attestatie)
Wiert Pauwels Wiertsema (Overleden 21 dec. 1848)
Roelofje Jans (Overleden)
1805 Klaas Hindriks } echtgen. (Beide overleden)
Auke Jans }
1806 Derk van der Tuun } echtgen (Vertrokken met attestatie)
Wilmina Kamminga }
Frans Derks v. d. Tuun (Vertrokken naar Groningen 1814, zonder attestatie te vragen)
1809 Jakob Jebbes van ít Roer (afgescheiden) (Overleden in 1841)
Berent Klaassen (Vetrokken zonder attest 1810)
Grietje Jakobs (Overleden)
Grietje Luitjes (Overleden in 1844)
Dedje Klaassen (Overleden in 1850)
Grietje Jans (afgescheiden)
1810 Willem Pauwels Wiertsema
Lammert Hillebrands (Overleden)
Aafke Arends (Overleden in Jan 1833)
Aagtje Jans (Overleden in 1850)
Bregtje Klaassen (Overleden)
Elizabeth Harms (Overleden)

29 september 1811 met attestatie van Appingedam:
Geessien Damste, huisvrouw van Ds. G van den Broek (Overleden te Bierum 4 Mei 1818)

22 december 1811 op belijdenis:
Ludgert Pieters (Overleden 11 dec 1816)
Heike Geerts (Vertrokken met attestatie naar Delfzijl 22 juni 181.)
Engel Menes (Overleden)

26 december 1811, met attestatie van Uitwierda
Aaltje Pieters Groothof (Overleden in Jan 1858)

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.