LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Bellingeweer en Ranum

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archieven.nlpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
RA geen lidmaten volgens inventaris Pathuis maar:
RA 32: bevat 1668-1728
RA 33: helaas niets
Ingevoerd jan. 2006 Menne Glas.
Nagekeken jan. 2007 door Cor Enter.

In eerste instantie is Bellingeweer een zelfstandige gemeente. Dominee Georgius de Jager wordt in 1683 als eerste beroepen tot beide gemeentes samen, Ranum viel tot dan toe onder Obergum. Dus tot aan 1683 is de administratie die van Bellingeweer, vanaf 1683 van de gecombineerde gemeente.

-
lijst 1668 (dominee Petrus Wolphius Ducher)
-
mutaties 1668 - 1675 (idem)
-
lijst 1675-82 (dominee Johannes Bekker)
-
lijst 1683, mutaties en lijsten tot 1697 (Georgius de Jager)
-
lijsten en mutaties 1698 - 1728 (Wijbrandus van Elselo)
 

Pet. Wolphius Ducher Predikant, beroepen uit Nieuw-Beerta op 14 april 1668, op 2 augustus bevestigd. 9 augustus 1668 1e Avondmaal.

De ledemaeten soo ick gevonden hebbe sijn in antal geweest 40 persoonen, welckers naemen hier te specificeeren, ons goedt gedacht heeft, en sijn dese volgende.

1. de wel Edel hooghgeboorn heer Lamorale van der Noot, heer van Rijsoor, met
2. de hoogh Edel geboorn vrou mevrouw Cicilia Tamminga, echtgenoot van gedachte heer voornoemt.
3. Elssien ... dienstmaeght van voornoemde heer ende vrouw.
4. Trientien Gaelens mede indertijdt in dienst voornoemde persoonagien.
5. Dierck Pieters ende
6. Gebbe Luijties, eluijden woonende op het schathuijs
Dese woonen bij de kerck [de volgende 4]
7. Cornelis Wolphius schoolmeester ende
Aeltien Jurriens eluijden
8. Hendrick Jacobs ende
9. Grietien Jacobs eluijden
10. Enne Janssen
[einde "bij de kerk"]
11. Mindelt Albert ende
12. Anna Janssen elijden
13. Pieter Jacobs indertijdt ouste diacon
14. Lue Hendrick
15. Rinne Cornelis ende
16. Dedie Teunis eluijden
17. Reijnt Isebrant ende
18. Annetien Reijnts eluijden
19. Isebrant Reijnts, soon van Reijnt Isebrant ende Annetien Reijnts
20. Evert Sijmens ende
21. Hilletien Janssen eluijden
22. Jan Teunis
23. Aefcke Janssen op Luchtenburgh
24. Mecke Duijrts ende
25. Hendrickien Harmens eluijden
26. Harmen Joosten ende
27. Mennie Klaessen eluijden
28. Klaes Willems ende
29. Sijbrigh Pieters eluijden, op Falckum
30. Jan Janssen ende
31. Marretien Frericks eluijden, aen de wech
32. Klaes Jacobs ende
33. Jannetien Cornelis, eluijden, op Tijum, de man sijnde indertijdt jonghste diacon
34. Teunis Luijties ende
35. Idichien Aerents eluijden bij den dijck
37. Jan Eijsses ende
38. Grietien Sickes eluijden bij de dijck
daerbij komende ick
39. Pet. Wolphius Ducher als pastor ter plaetse, met
40. Barbara van der Burght, mijn huijs-vrou in der tijdt.
Maeckende alsoo een getal van veertigh ledemaeten, onder onsen Opperhooft ende voleijnder des geloofs Christo Jesu, dien alle lof prijs ende eere zij in eeuwicheijt, met den vader ende H. Geest, amen.


1 nov. 1668 [gelijk met huwelijk]
Aeltien Jurriens, van geboorte uijt de Scheemda, met attestatie van Groningen

11 maart 1669 op belijdenis:
Pieter Cornelis en sijn dienstknecht
Harmen Jacobs, beijde op Luchtenburgh

12 maart 1669 op belijdenis:
Albert Beerents ende
Engeltien Jans eluijden op Tijum

29 mei 1669 met attestatie naar Groot-Aduwert
Dierck Pieters ende 
Gebbe Luijties eluijden, soo gewoont hadden in het schathuijs tot Bellinghweer op Tamminga burght.

10 juni 1669 op belijdenis
Aeffien Jans, huijs-vrou van Enne Jans
Trientien Klaessen huijs-vrouw van Lue Hendricks

4 nov. 1669 met attestatie naar Saaxsum
Harmen Jacobs, gewesene dienstknecht van Pieter Cornelis op Luchtenburgh

9 dec. 1669 met attestatie van Wintsum
Harmen Pieters

10 dec. 1669 op belijdenis
Hilletien Jansen, indertijdt dienstmaeght van Pieter Jacobs, geboortigh uijt Den Nandel, dochter van Jan Hibkes.

12 juni 1670 op belijdenis de jonge dochter
Catharina van der Burght van Amsterdam

11 sep. 1670 op belijdenis
Willem Duijrts en
met attestatie van Sauwert diens huisvrouw
Tiaeckien Jacobs

8 dec. 1670 met attestatie uit Winsum
Hendrick Roelefs hovenier, verordineert van de e.e. heer Tamminga op t huijs te Bellinghweer, met sijn huijs-vrouw
Fennichien Janssen

9 dec. 1670 op belijdenis
Sieuwert Sijbrant ende
Ettien Janssen eluijden op de Meeden

8 juni 1671 op belijdenis de jonge dochter
Jannetien Wolffs van Wesel, indertijdts dienstmaeght van mij pastoor ter plaets

sep. 1671 met attestatie
Sara van Elmt, uit Amsterdam, op 27 sep./6 okt. met de pastoor getrouwd

7 maart 1672 op belijdenis de jonge dochter
Pietertien Jans, dochter van Jan Teunis
met attestatie uit Obergum gekomen
Willem Krouse, hoovenier op Tamminga burght verkoosen, met 
Aefien Haijens eluijden

2 sep. 1672 op belijdenis
Popke Sijlvesters

6 maart 1673 op belijdenis
Marretien Hendricks, dochter van Hendrick Jacobs Timmerman tot Bellingeweer

6 juni 1673 met attestatie naar Adorp
Marretien Hendricks

31 aug. 1673 op belijdenis
Harcke Teunis
met attestatie van Bedum
Pieter Hiddes ende 
Geertien Jacobs eluijden

5 juni 1674 met attestatie vertrokken naar de Paddepoel onder Wierum
Harcke Teunis en Grietien Sijmens

7 juni 1674 door attestatie uit Groningen gekomen
den wel edel hoogh geboorne heer mijn heer
Onno Tamminga, met de wel edel hoogh geboorne vrou mevrou
Bouwina Rengers anders Tamminga, daerbij de eerbaere jonge dochter
Immichien Vos, van Delfzijl, tegenwoordich in dienst van hoogh gedachte heer en vrou Tamminga

En sijn dese volgende ledematen onser gemeente voor tegenwoordich in leven ende in goeder gesontheijt:

de e.e.heer Onno Tamminga en de e.e. vrou mevrou Bouwina Rengers anders Tamminga
Petrus Wolphius Ducher pastor ter plaetse en Sara van Elmt des selfs huijs-vrou
Klaes Jacobs en Jantien Cornelis eluijden
Enne Jans en Aefien Jans eluijden
Cornelis Wolphius en Aeltien Jurriens
Hendrick Jacobs en Grietien jacobs eluijden
Harmen Pieters en Jannetien Wolfs
Willem Krouse en Aeffien Haijens eluijden
Immichien Vos
Mindelt Albers en Anne Jansens eluijden
Pieter Jacobs en Pietertien Teunis sijn dienstmaeght
Lue Hendricks en Trientien Klaessen eluijden
Rinne Cornelis en Dedie Teunis eluijden
Reijnt Isebrant en Annetien Reijnts eluijden
Isebrant Reijnts
Ettien jans wed. van Popke Silvesters
Pieter Cornelis en Aefcke Jans
Mennie Klaesen wedw. van Harmen Joosten
Klaes Willems en Sijbrigh Pieters eluijden
Jan Jans en Marretien Frericks eluijden
Albert Berens en Engeltien Jans eluijden
Pieter Hiddens en Geertien Jacobs
Teunis Luijtiens en Idichien Aerents eluijden
Jan Eijsses en Grietien Sickes
in aantal 44 persoonen

4 okt. 1674 na belijdenis in de kerk gedoopt de jonge dochter
Barbara Boelens Weijer, dochter van de e. Sijuwert Boelens mennist binnen Groningen, out 20 jaeren.

10 dec. 1674 op belijdenis
Jan Olffers en
Grieten Frebis eluijden

Febr. 1675... en heeft ons goedt gedacht de naemen mitschaders het getal der ledematen hier wederom in ordere, en dat na der sonnen ommeloop, an te mercken, soo veel temeer omdat dit de laatste communicatie was die wij, tsaemen in dese onse kercke tot Bellinghweer souden houden ... [dominee beroepen naar Huijssen in Holland] ... nalatende dese mijne waerde broederen en susteren als ledemaeten deser kercke

de e. hoogh edelgeboor heer mijn heer Onno Tamminga, neffens
de wel edelgebooren vrou mevrou Bouwina Rengers anders Tamminga
Immichien Vos dienstmaeght van gemelte haere hoogh edelh.
Willem Krouse en Aefien Haijens eluijden 
Mindelt Alberts en Annetien Jans eluijden
Pieter Jacobs, en Pietertien Teunnis sijn dienstmaeght
Lue Hendricks en Trijntien Klaessen eluijden
Rinne Cornelis en Dedie Teunis eluijden
Reijnt Isebrant ende Annetien Reijnts eluijd.
Isebrant Reijnt soon van Reijnt Isebrants
Ettien Jans huijsvrou van Jan Teunis in der tijdt
Jan Olfers en Grietien Frebis eluijden
Pieter Cornelis en Aefien Jans eluijden op Luchtenburgh
Menje Klaessen weduwe van Harmen Joosten
Klaes Willems en Sijbrigh Pieters eluijden
Klaes Jacobs op Valckum indertijdt diacon en Jantien Cornelis eluijden
Jan Jans en Marretien Frericks eluijden
Albert Beerent en Engeltien Jans eluijden
Pieter Hiddens en Geertien Jacobs
Teunis Luijtiens en Idichien Aerents eluijden
Jan Eijssens en Grietien Sickes eluijden
Harmen Pieters out Vreijer
Enne Jans, indertijdt diacon en Aeffien Jans eluijden
Cornelis Wolphius schoolmeester en Aeltien Jurriens eluijden
Hendrick Jacobs en Grietien Jacobs eluijden, neffens
Marretien Hendricks dochter van Hendrick Jacobs

Soo hebben wij gesaementlick voor de laeste mael des heeren H. Avontmael op den 28 febru. gehouden ...
Pet. Wolphius Ducher Eccls.


Anno 1675, den 1 augusti ... beroepen 21 majus ... 
Ben ik Johannes Bekker Warfhusa ... bevestigt ...

[ eerst beschadigde blz, lijkt te zijn afgeschreven op betere blz, begint nogmaals  met de beroeping en bevestiging, en daarna: ]
De volgende sondag [na bevestiging] ... bij de huisen te verkondigen ... niet vrugteloos was, aangesien de naastkomende sondag de beide dogterken van Peter Hiddes, Grietie en Dewerke de vragen voor de predikstoel opseiden.
In dese mijne huisbesoeking bevond ik datter gevonden wierde, onder het volk waar over mij de heere tot een opsiender gestelt hadde, 41 personen die sick als leden van de kerk vertoonden (Peter Jacobs en sijn dienstmaagt nu tot Winsum woonagtig en Harmen Peters gestorven zijnde), elf die wel professie deden van de gereformeerde religie, maar egter wandelden als sonder Godt in de werelt, vervreemt van sijn genade verbont, buiten de dienstboden en kinderen, 1 huisgelen papiste, 2 mennistischen op Tijum

22 aug 1675 met attestatie van Wetsinge
Claas Jacobs en
Anje Gerrits

12 sep. 1675 op belijdenis
Jan Tonnis op de Meden

12 dec. 1675 toegelaten
Jan Steffens en
Jan Luitjens

12 maart 1676 toegedaan
Mekke Berents dienstknegt in een mennisten huis op Tijm
Frouke Jans de vrou van Jan Steffens
Henricus ten Oever

den 26 op paasdag nademiddag heeft sick na voorgaande vermaaninge laten doopen een knegt van Peter Hiddes, out 24 jaren, wiens ouders in haar leeven woonagtig tot Eenrum eerst reformeert, daar na Mennist geworden waren, Etske geheten

11 juni 1676 3 personen, 
Jacob Jacobs,
Gaike Nannes en
Luitie Jansen
woonagtig tot Warfhusen een tijdtlang onse toehoorders geweest zijnde, hebben versogt met dese gemeente te communiceren eensdeels van wegen de herderloose toestant hunner gemeente, anderdeels om dat sij noch vrij gesellen waren, niet weten waar sick ter woon rees[?] vast souden nedersetten, welk hun versoek ... is geaccordeert, waarop Luitje van Mennisten afkomst zijnde, na gedane proefpredikatie is gedoopt

12 sep. 1676 voor het eerst gecommuniceerd
Etzke Jans, te voren van ons gedoopt en onderwesen

11 dec. 1676 met attestatie van Husinge
Neeltien Rijkeliefs dienstmaagt van de heer Tamminga en
Hillichie Alberts door attestatie van Groningen

dit jaar [1676] zijn van dese gemeente met goede getuigenis vertrokken
Martie Hindriks naar Groningen
Albert Berents en 
Engeltien Jans egte luiden naar Noordijk, alsmede de broeder van Albert 
Mekke Berents na de selve plaats

10 juni 1677 na onderwijs
Claas Willems 
en met attestatie 
Hillichie Derks jonge dogter van Groningen

Omtrent dese tijdt sijn de bovengenoemde 3 jongelingen, waar van 2 sick met der woont te Warfhusen vastsetteden, en een vertrokken zijnde, met attestatie van het gene ontven[?] haarlieden geschiedt was vertrokken

9 sep. 1677 na onderwijs
Abeltje Tonnis

1 jan. 1678 (na dat den 23 des voorleden jaars gestorven was mr. Cornelis Wolphius school en kerke dienaar, die sich selven 5 weken te voren dodelijk gewont hadde, door het afschieten van een snaphaan, welker swans[?] schroef agteruit gevlogen zijnde, hem het voorhooft gebrooken en de harsenen had doen uitvloejen) heeft het beroep ontvangen Albertus Pesman van Tijsinge, die al te vooren van ons, terwijl hij voor de weduwe, die sulks van sijn Edelh. gegunt was, de dienst dede, tot des h. tafel was toegelaaten

2 juni 1678 met attestatie van Den Dam
Aaltie Antonij jonge dogter

12 dec. 1679 met attestatie van Winsum, Garnwert en Groningen
Trijnje Reinders huisvrou vaen Albert Roekes
Eltie Meinties jonge dogter
Eltie Willems jonge dogter

13 juni 1680 met attestatie van Adorp
Willem Duirs en sijn dienstmaagt
Jeltie Hindriks van Cloosterburen

12 dec. 1680 met attestatie
Christina Lagreijn van Groningen, huijsvrou van Albertus Pesman

14 maart 1681 toegelaten
Hillichie Everts menniste dogter na dat ruim een vierendeel jaars van mij te voren was onderwesen, en vrijdags gedoopt

 [ Dominee overlijdt; laatste inschrijving een huwelijk op 5 feb. 1682 ]


... Ick (onwaardige) Georgius de Jager Groninganus ... tot vervullinge van de openstaande plaatsen tot Bellingeweer en Ranum ... beroepen ... 6 mei 1683 bevestigd

juni 1683
In dese mijn huijs-besoekenge hebbe bevonden Ledematen te sijn dese volgende

In de Gemeente tot Bellingeweer

als ouderlingh en kerckvooght
1. de wel geboorene hoogh eedele heer mijn heer 
Onne Tamminga, neffens sijn edelh. echtgenoot
2. de eedele wel-geboorene vrouw mevrouw
Bouwina Rengers anders Tamminga.
als diaconen
3. 4. Klaas Jacobs op Valckum met sijn huisvrouw
5. 6. Enne Jans bij de kerck met sijn huijsvrouw

[7 tm. 12] bij de kerck
als schoolmeester
7. 8. Albertus Pesman met sijn huijs-vrouw
9. 10. Pieter Hiddes en sijn huijsvrouw
11. Grietie, een weduwe
12. Martje een jonge dochter

[13 tm. 16] bij de borgh
13. 14. Mindelt Alberts en vrouw
15. 16. Jan Stephens en vrouw

[17 en 18] op de Meden
17. Trijntje een weduwe
18. Frauwke, sijnde de huijsvrouw van Jan Teunnis die geen lidtmaat was, met attestatie van Winsum

[19 tm. 23] bij Wetsinger maar
19. 20. Pieter Cornelis en vrouw op Luchtenborgh
21. Jan Willems, een wewenaar
22. Jan Luities, sijn vrouw noch ongedoopt sijnde
23. Sibrech huijsvrouw van Jacob Jans geen lidtmaat sijnde

[24 tm. 28] bij de Meden
24. 25. Jan Eissens en vrouwe
26. 27. Jan Jansens en vrouw
28. Trijnje huijsvrouw van Albert Roukes die geen lidtmaat was

[29 en 30] op Tijum
29. 30. Stephen Luijdtjes en vrouw

31. Georgius de Jager pastoor ter plaatse met
32. mijn suster Aafjen de Jager, met attestatie van Delfzijl
33. met attestatie van Winsum is tot ons gekoomen 
Wobke, huijsvrouw van Klaas Timmerman op Tijum

Behalven dese ledematen vond ick als professij doende van de gereformeerde religie
1. 3. Cornelis Willems, en in sijn huijs twee dienst maaghden
6. en 3 soonen
7. 8. Derk Roekes, en vrouwe
9. Albert Roekes getrouwt met Trijnje lidtm.
10. Jacob Jans getrouwt met Sibrech lidmaat
11. Klaas Timmerman getrouwt met Wobke lidm.
12. Jan Teunis getrouwt met Frouke lidtm.
13. 14. Twe jonge dochters an de Borgh
15. 1 jonge dochter tot Klaas Jacobs
16. 1 jonge dochter tot Jan Luijties noch ongedoopt
17. Frebes een jongman bij de kercke
18. Cornelis soon van Klaas Jacobs
20. 21. Jantien Claassen huijsvrouw van Jan Luijtiens, noch ongedoopt sijnde
Reinder Hiddes, en Maije sijn huijsvrouw
Voorts vond ick Eppe Pieters en vrouw
Derck Pieters en vrouw als mennonit
en dan Nienge Dercks als papist

In de Gemeente tot Ranum als Lidmaten
1. Jacob Pietersen met sijn
2. 3. huijs-vrouw en maaght
4. Jacob Hindricks, de vrouw geen lidtmaat
5. Jan Dercks en vrouw
Geen Lid-maten
6. 7. Jan Pieters en vrouw
8. 9 . Dreuws Klaasen en vrouw
10. 11. Siabbe Jans en vrouw
12. 13. Jarch Jacobs en vrouw bij de kercke

17 juni 1683 op belijdenis
Anje, huijsvrouw van Derck Roekes

9 sep. 1683 Bellingeweer na onderzoek
Klaas Klaasen Timmerman op Tijum
Reinder Hiddes en
Maije sijn huisvrouw, bij de dijck

15 sep. 1683 voor de eerste maal avondmaal te Ranum, 5 personen gecommuniceert:
Jacob Pieters en huijsvrouw
Jacob Hendricks
Jan Dercks en vrouw

9 dec. 1683 Bellingeweer gedoopt en aangenomen:
Jantien Klaassen huijsvrouw van Jan Luijties
Aafke Hindricks jonge dochter, beide behoorende onder Bellingweer
aangenomen:
Albert Roekes
Jan Meinders
Derck Jansen met attestatie uijt Den Andel

15 dec. 1683 Ranum gedoopt en aangenomen:
Trijnje Abels jonge dochter, onder Ranum

9 maart 1684 Bellingeweer aangenomen:
Jan Teunis op de Meden
Derck Roekes op de Meden
Rikstje Gerrits dienstmaeght van de Hoogh Ed. Heer Collator

16 maart 1684 Ranum aangenomen:
Jantien Klaasen huijsvrouw van de klockluijder aldaar

15 juni 1684 Bellingeweer met attestatie van Groningen:
Mijn nieuws getroude huijsvrouw
Geertruijda Dalhof
Geertruijdt Jans, woonende op de Tamminga Borgh, en
Jeltie Feijkes mijn maaght
en met attestatie van Obergum:
Evert Frericks en sijn huijsvrouw
Hilje Cornelis
en met attestatie vertrokken naar Winsum:
Pieter Hiddes en sijn huijsvrouw
Geertie

22 juni 1684 Ranum na onderzoek aangenomen:
Siabbe Jans en
Trijnje Jans sijn huijsvrouw, met twe van haar maaghden nam.
Anje Pieters en
Anje Boois
Jantien Wrietzers huijsvrouw van Jan Hindricks
Jarch Jacobs en sijn huijsvrouw
Siauke Willems

14 sep. 1684 Bellingeweer met attestatie van Bremen:
dominus Ernestus de Wit s.s.th.st. praeceptor op Tamminga Borgh

29 sep. 1684 Ranum na onderzoek aangenomen:
Jan Pieters klockluijder

21 dec. 1684 Bellingeweer met attestatie van Zuijdtbroek:
Derck Ebels

Dewijl in de twe voorleden jaren eenige Ledematen soo tot Bellingeweer als Ranum tot de gemeente Godts sijn toe gedaan, waar van de een en ander sijn vertrocken en gestorven, soo dachte ons goet hijr op het [mente ?]ter neer te stellen het getal der Ledematen, soo als dat geweest in het begin deser jaar 1685

Tot Bellingeweer waren dese navolgende

1. de Hoogh Ed. Gebooren Heer Onno Tamminga
2. de Hoogh Ed. Gebooren Vrouw Bouwina Rengers anders Tamminga
3. Rikstje Gerrits, an de Borg
4. noch een maaght an de Borgh
5. Georg. de Jager Eccls.
6. Geertruijda Dalhof anders de Jager mijn huijs-vrouw
7. Jeltje Feijkes onse maaght
8. Albertus Pesman Schoolm. tot Bellingew.
9. Christina Lagrein anders Pesman sijn huisvrouw
[10 en 11] bij de kerck
10. Enne Jans jongste diakon
11. Aafke Jansen sijn huijsvrouw
[12 en 13] op Falckum
12. Klaas Jacobs ouste diakon
13. Jantien Cornelis sijn huijsvrouw
[14 tm. 17] achter de Borgh
14. Anne Mindels weduwe van Mindelt Alberts, voorleden jaar gerust
15. Jan Stephens
16. Frouke sijn huijsvrouw
17. Moeij Trijnje
[18 tm. 22 ] op de Mieden
18. Derck Ebels
19. Reinder Hiddes met sijn
20. Vrouw
21. Jan Tunnis met sijn vrouw
22. Frouwke
23. Pieter Cornelis op Luchtenborgh met sijn vrouw
24. Aafke
[25 tm. 29] bij het Wetsinger maar
25. Jan Willems
26. Jan Luijties met sijn vrouw
27. Jantien Claasen
28. Jan Eissens met sijn vrouw
29. Grietjen Sickens
[30 tm. 33] bij de Stads wegh
30. Jan Jansens met sijn huijsvrouw
31. Martien Frericks
32. Albert Roekes met sijn vrouw
32. Trijnje
[33 tm. 36] op Tijum
33. Stephen Luijtjes met sijn vrouw
34. Geertruijdt
35. Klaas Timmerman met sijn vrouw
36. Wobke
[37 en 38] bij de Dijck
37. Evert Frericks met sijn vrouw
38. Hilje Cornelis
[39 tm. 41] bij de kerck
39. Moeij Griete met haar soon
40. Frebes
41. Marretie Jonge dochter

Tot Ranum waren dese navolgende Ledematen

1. Jacob Pieters met sijn
2. vrouw Anje
3. Jan Dercks met sijn
4. vrouw Griete
5. Siabbe Jans met sijn
6. vrouw Trijnje en
7. maaht Anje Pieters
8. Jantien Wrietsers, huijsvrouw van Jan Hindricks, geen lidtmaat sijnde
9. Jan Pieters met sijn
10. vrouw Jantie
11. Jacob Hindricks
12. Jarch Jacobs met sijn
13. vrouw Siouke

7 juni 1685 Bellingeweer met attestatie van Groningen
mijn maaght

30 aug. 1784 Bellingeweer met attestatie van Wee
Grietie Lippes, woonende op Tamminga Borgh

1686
De Ledematen van de Gemeente tot Bellingeweer sijn

1. de Hoogh Ed. gebooren Heer Coll. Onno Tamminga, met sijn Hoogh Ed. Echtgenoot
2. Bouwina Rengers, anders Tamminga
3. Georgius de Jager Eccls.
4. Geertruijda Dalhof anders de Jager mijn huijsvrouw
5. Hilteke Pieters, onse dienstmaaght
6. Albartus Pesman Schoolm. tot Bellingew.
7. Christina Lagrein sijn huijsvrouw
8. Enne Jans, jongste diakon
9. Aafke Jans sijn huijsvrouw
10. Martje Hindricks jonge dochter
[11 en 12] op Falckum
11. Klaas Jacobs ouste diakon
12. Jantien Cornelis sijn huijsvrouw
[13 tm. 15] achter de borgh
13. Anne Jansen, weduwe van oom Mindelt
14. Frebes Ritses
15. Rickste Gerrits sijn huijsvrouw
[16 tm. 21] op de Mieden
16. Derck Ebels
17. Trijnje Klaasen weduwe
18. Reinder Hiddes
19. Maike sijn huijsvrouw
20. Jan Teunis
21. Frouke sijn huijsvrouw
[22 en 23] op Luchtenborg
22. Pieter Cornelis
23. Aafke Jansen sijn vrouw
[24 tm. 27] bij het Maar
24. Jan Eisses
25. Grietien Sickens sijn huijsvr.
26. Jan Luijties
27. Jantien Clasen sijn huijsvr.
[28 tm. 30] bij de Stadts wegh
28. Jan Jansen
29. Martien Frericks sijn huijsvrouw
30. Albert Roekes
NB: Ao. 1685 sijn gestorven
Jan Willems gewoont hebbende bij het Maar
en de huijsvrouw van Albert Roekes, Trijnje
[31 tm. 34] op Tijum
31. Stephen Luijtjens
32. Geertruijd sijn vrouw
33. Klaas Timmerman
34. Wobke sijn huijsvrou
[35 en 36] bij de Dijk
35. Evert Frericks
36. Hilje Cornelis
37. Jan dienstknecht van Eppe Pieters Mennonijt op Tijum

Namen en getal der Ledematen tot Ranum

1. Jan Dercks
2. Grietie sijn huijsvrouw
3. Jacob Pieters
4. Anje sijn huijsv.
5. Siabbe Jans
6. Trijnje sijn huijsv.
7. Anje Pieters maaght van Siabbe
8. Egbert Ennes sijn knecht
9. Jantien Writzers, huijsv. van jan Hindricks, die geen lidmaat is
10. Jarch Jacobs
11. Siouke sijn huijsv.
12. Jan Pieters
13. Jantjen sijn huijsv.
14. Jacob Hindricks
En is alsoo tot noch toe niemant van de Ledematen tot Ranum overleden, maar noch het selve getal van voorleden jaar.

30 mei 1686 Bellingeweer met attestatie van Groningen
onse maaght

jan. 1687: ... 't getal van de Ledematen tot Bellingew. is (tot ons leedwesen) vermindert door het versterf van Enne Jans, jonghste daiken, en sijn huijsvrouw, als door het vertreck van Albert Roekes en Anne Jansen na Winsum, en onse maaght Jeltje Feikes na Groningen met attestatie, tot Ranum blijft het selve getal.

11 maart 1688 Bellingeweer op belijdenis
Reinoud Klaasen huijsvrouw van Jurrien ... wonende bij het Wetsinger Maar

10 juni 1688 Bellingeweer met attestatie
van Groningen:
dominus Johan Koen s.s.th.st. praeceptor en
Margareta Knijphuijsen, kock maaght op Tamminga borgh 
van Winsum:
Pieter Hiddes en sijn huijsvrouw
Geertie
van Obergum:
Derck Writzers en sijn huijsvrouw
Lutgertien Jan Vos
van Onderwierum:
Anje huijsvrouw van Derck Pieters

Namen en getal der Ledematen tot Bellingeweer [10 juni 1688]:
1. de Hoogh. Ed. Geb. Heer Onno Tamminga met sijn
2. hoogh Edel. Echtgenoot Bauwina Rengers alias Tamminga
3. Georg. de Jager Eccls.
4. Geertruijda Dalhof, alias de Jager, mijn huijsvrouw
5. Lubke, onse dienst maaght
5. Tonnis Luijties ouderling
6. Moeij Ide, sijn huijsvrouw
7. Klaas Jacobs ouste Diakon
8. Jantien Cornelis sijn huijsvrouw
9. Albartus Pesman Schoolmr. en jonghste diakon
10. Christina Lagrein sijn huijsvrouw
11. Pieter Hiddes
12. Geertje sijn huijsvrouw
13. Martje Hindricks jonge dochter
[14 en 15] op Tamminga borgh
14. Joh. Coens
15. Margarita Knijphuijsen
16. Derck Writzers
17. Lutgertien Jans Vos sijn huijsvrouw
18. Frebes Ritzes
19. Rickste Gerrits sijn huijsvrouw
20. Moeij Trijnje
21. Derck Ebels
22. Reinder Hiddes
23. Maike sijn huijsvrouw
24. Jan Tonnis
25. Frouwke sijn huijsvr.
26. Martje huijsvrouw van Derck Pieters, geen lidmaad en noch ongedoopt, sijnde een Mennoniten soone
27. Pieter Cornelis
28. Aafke sijn huijsvrouw
29. Reinoud huijsvrouw van Jurrien bij het Maar
30. Jan Eises
31. Grietje sijn huijsvrouw
32. Jan Luijties
33. Jantien sijn huijsvrouw
34. Jan Jansen
35. Martie sijn huijsv.
36. Evert Frericks
37. Hilje sijn huijsvrouw
38. Stephen Luijties
39. Geertruijt sijn huijsv.
40. Klaas Klaasen (dese reis absent)
41. Wobke sijn huijsvrouw

Den 17 junii [1688] hebben wij insgelijcks tot Ranum het H. avontmaal gehouden, sijnde daar als Ledematen:
1. Jacob Pieters (sijn huijsvrouw sijnde verstorven)
2. Grietie, weduwe van Jan Dercks verstorven 1687
3. Siabbe Jans
4. Trijnje, sijn huijsvrouw
5. Anje Pieters de maaght
6. Jarch Jacobs
7. Siouke, sijn huijsvrouw
8. Jan Pieters
9. Jantien sijn huijsv.
10. Jacob Hindricks
Jantien Writzers is met haar man vertrocken na Warffum

10 maart 1689 Bellingeweer: dat sigh tot onse Gemeente begeven heeft, mons. De Gau frans refugie en propisant, met attestatie van de Franse gemeente van Groningen

27 juni 1689 Bellingeweer: met attestatie van Groningen:
de praeceptor op Tamminga borgh Monsr. Schoeles,
en is van ons na Obergum vertrocken:
Monsr. de Gau

9 maart 1690 Bellingeweer:
Liefke de huijsvrouw van mijn mejer Derck Ebels op belijdenis

De Ledemaaten die op dato deses [9 maart 1690] in de Gemeinte van Bellingew. waren sijn dese na volgende:
1. De Hoogh Ed. Vrouw Mevrouw Bouwina Rengers weduwe Tamminga
2. Georg. de Jager Eccls.
3. Geertruijt Dalhof, mijn huijsvrouw
4. Albartus Pesman Schoolmr. en jonghste  diacon
5. Christina Lagreijn sijn huijsvrouw
6. Tonnis Luijties ouderlingh
7. Idje sijn huijsvrouw
8. Martje Hindricks jonge dochter
9. Pieter Hiddes
10. Geertje sijn huijsvrouw
11. Derck Writzers
12. Lutgertijn Jans Vos sijn huijsvr.
13. Frebes Ritzes
14. Rickstje Geerits sijn huijsvrouw
15. Moeij Trijnje
16. Derck Ebels
17. Liefke sijn huijsvrouw
18. Reinder Hiddes
19. Maike sijn huijsvr.
20. Jan Tonnis
21. Frouwke sijn huijsv.
22. Martje huijsv. van Derck Pieters, hij noch ongedoopt
23. Pieter Cornelis
24. Aafke sijn huijsvrouw
25. Reinoud huijsvr. van Jurtien, als noch geen lidmaat
26. Jan Eises
27. Grietie sijn huijsv. (sijnde sieke, en daar an nu niet ter avontmaal geweest)
28. Jan Luijties
29. Jantje sijn huijsv.
30. Jan Jansen
31. Martie sijn huijsv.
32. Claas Jacobs ouste diacon
33. Jantje sijn huijsv.
34. Evert Frerijcks
35. Hilje sijn huijsvrouw
36. Stephen Luijties
37. Geertruijt sijn huijsv., doch wegen gewoone sieke niet ten avontm. geweest
38. Klaas Klaasen
39. Wobke sijn huijsvr.

Ranum [16 maart 1690] waren dese navolgende:
1. Jacob Pieters
2. Siabbe Jans
3. Trijnje sijn huijsv.
4. Grietje weduw
5. Jarch jacobs
6. Sieuke sijn huijsvrouw
7. Jan Pieters
8. Jantje sijn huijsvrouw
9. Jacob Hindricks

14 dec. 1690 Bellingeweer:
Jacob Klasen (de soon van onse ouste diakon Klaas Jacobs) na dat alvorens een deftige belijdenisse van sijn geloove hadde gedaan.

14 juni 1691 Bellingeweer met attestatie:
de Heer Coenradus van Hasselt S.S.Th.St. tot mijnent wonende [en]
Hillegijn Lands mijn dienst maaght beide van Groningen
Jte Jacobs en Trijntien Aapkes, echtluijden van Bedum

13 sep. 1691 Bellingeweer toegedaan:
Jan Entes, met attestatie van Reissum int Westvriesland

12 juni 1692 Bellingeweer deelachtigh geweest:
D'Hoogh Ed. Wel geb. Joncker Schotto Tamminga na gedane belijdenis
Meester Tonnis Schoolmr. tot Bellingew. met sijn huijsvrouw Elsin met attestatie van Feerwert

19 maart 1693 Bellingeweer van Warfum tot ons overgekomen:
Jeichien Hindrick dienst maaght [...] Tamminga borgh

19 juni 1693 Bellingeweer:
Garbrant Wiersema met attestatie van Usquert
Rientie (sijnde mijn maaght) met attestatie van Esinge
Ranum:
Cornelis Jetses en sijn huijsvrouw met attestatie van Grijpskerck

10 juni 1694 Bellingeweer: 
Geeske Meints met attestatie van Winsum
Klaas Dercks met sijn huijsvrouw Meecheltijn Jansen met attestatie van Obergum

9 sep. 1694 Bellingeweer:
Johannes Meurs S.S.Th.St. met attestatie van Groningen
Johannes ten Hoorn S.S.Th.St. na belijdenis, beide bij mij wonende en studerende

16 sep. 1694 Ranum:
Popke Tonnis en sijn huijsvrouw Jantijn Folkers beide met attestatie van Obergum
Writzer Dercks op de Kolhorn en 
Lizabeth Jans weduw hebben haar attestatie van Obergum om tot Ranum te communiceren vertoont, doch dese beide hebben ter dage des Nagtmaals niet tegen woordig geweest.

9 juni 1695 Bellingeweer op belijdenis:
Sibrig de huijsvrouw van Garmt Wiersema en
Geertruijt Jans de huijsvrouw van Jan Entens
nog:
Egbert Aalrijks met sijn huijsvrouw met attestatie van Onderwierum

21 juni 1696 Ranum met attestatie van Wee:
Harmen Frericks en sijn huijsvrouw Anje Jacobs, wonende in de Weem tot Ranum

[ 24 maart 1697 overlijdt dominee Georgius de Jager ]

13 juni 1697 Bellingeweer met attestatie:
Klaes Klaessen van Warfum
Trijntie Hanse vrouw van Menkeweer


[1698 Bevestiging Wijbrandus van Elselo tot dominee van Bellingeweer en Ranum, bevestigd op 15 mei 1698. Hij schrijft een lang verhaal, leuk om te lezen! ]

mei 1698 Naemen en het getal der leedematen tot Bellingweer:
1. sijn Hoog Edelheit mijn Heer Collator Schotto Tamminga
2. Peter Kornellis ouderlingh, Klaes Jacobs ouderlingh verstorven sijnde
3. sijn vrouw Aefke, op Luchtenborgh
4. Korneles Julles Diacon, in Winsum
[5-6] op de Borgh in't Schathuijs
5. Klaes Dercks Diacon
6. Mecheltie sijn huijsvrouw
[7-12] bij de Kerck
7. Geeske een weduwe
8. Mester Tunnes onse voorsanger
9. met sijn huijsvrouw Elsien
10. Maertien een dochter
[11-12] achter de borgh
11. Maertien de vrouw van Willem, en
12. Trijntie de huijsvrouw van Hans
[13-19] alle op de Mieden
13. Derck Ibels, ende
14. Lijfke sijn huijsvrouw met
15. Haer moeder Trintie
16. Egbert Aeldrick, en
17. sijn huijsvrouw Lutgert
18. Jan Tunnes, en sijn
19. Huijsvrouw Frouke
[20-22] op Tijum
20. Steffen Luijties ende sijn
21. Huijs-vrouw Geertruijt
22. Klaes Klaessen
23. Jacob Klaeses op Falkum
24. Jan Luijties en sijn vrouw
25. Jantien, an't Wetsinger maer
26. de vrouw van Jurjan an't maer
27. Jan Eijses en sijn 
28. Huijsvrouw Grietien
29. Jan Entes met sijn
30. Huijs-vrouw Geertruijt
31. Maertien de vrouw van Peter Dercks
32. Evert Freercks an de Dijk
33. Daer bij quam ik de Pastoor met mijn
34. Suster Lammichien met onse Attestatien van Sneek

De geene die sick van de Gereformeerde Religie noemden en geen leedemaeten waeren:
Naemen en het getal der geener die geen ledematen sijn tot Bellingw.
Frijdes Ritzma en sijn
Huijsvrouw Hendricktien op Tijum
Hans ende
Willem achter de Borgh
Bartelt en sijn
vrouw an de wegh
de vrouw van Evert bij de Dijk
de soon van Peter Kornelles
drie kinderen van Klaes Klaesen
de meijt en knecht van Jacob Klaeses

1 juli 1698:
Naemen ende het getal der Leedem. tot Ranum:
1. Sijabbe Jans wewenaer
2. Knelles Jetses en sijn
3. Huijs-vrouw Trijntie
4. Jarch Jacobs en sijn
5. Huijs vrouw Sijoucke
6. Jan Jacobs en sijn
7. Huijs-vrouw Krijnje
8. Harmen Kuijper en sijn
9. vrouw Anne
10. Popke op het Juck en
11. sijn vrouw Jantien
12. Harmenke Tijarcks, weduwe

Daer waeren verscheijdene Persoonen onder Ranum hoorende, die sick noemden van de Gereformeerde Religie, doch geen leedematen van Gods kercke sijnde als:
Rickart Ares, en sijn 
huijs vrouw Brechtie
ende haeren dienst-maeght
twee volwasse dochters van Sijabbe Jans
dochter van Kornelles Jetses
een soon van Jargh Jacobs
twee jonge luijden op Dingen
en dan Eenige die op Italien de Colhorn woonden vijf persoonen dewelke geen werck maeken van Gods woort en Dienst welke alle ik tot het Geloove en neerstigh gehoor van Gods woort vermaende etc.

18 sep. 1698 Bellingeweer:
Frijdes Ritzma met sijn huijsvrouw Hindrickien op belijdenis en attestatie [lang verhaal, o.m. oude attestatie van Adorp, en 6 jaar afwezig geweest van avondm.]

9 dec. 1698 Bellingeweer op belijdenis:
Knelles Peters soon op Luchtenborgh

11 dec. 1698 Bellingeweer met attestatie van Winsum:
de dienstmaeght Hendrickien, bij Meertien wonende

11 maart 1699 Bellingeweer op belijdenis:
Willem Klaeses achter de borgh

15 dec. 1699 Bellingeweer op belijdenis
Jacob Klaeses vrouw en de meijt
Jurjen Dercks
met attestatie van Winsum:
Meijnderts vrouw op Tijum

24 dec. 1699 Ranum op belijdenis:
Heere Jans en sijn huijsvrouw IJtien Roelefs
Grietien Sijabbes jonge dochter

eind dec. 1699:
1. sijn Hoog Edele onse Heer Collator Schotto Tamminga
[2-10] alle bij de kerck
2. W. van Elselo Pastor loci
3. Lammichien van Elselo Pastoors suster
4. Mester Tunnis Singelhuijs onse voorsanger
5. ende sijn huijsvrouw Elsien
6. Geeske een weduwe
7. Maertien een dochter
8. Kornelles Julles een wewenaer
9. Klaes Dercks in't Schathuijs op de borgh Diacon
10. ende Mecheltie sijn huijsvrouw
[11-13] op Luchtenborgh
11. Peter Kornelles ouste ouderlingh ende
12. Aefke sijn huijs vrouw ende
13. Haeren soon Kornelles jongman
[14-17] alle an't Wetsinger Maer
14. Jan Luijties Ouderlingh ende
15. Jantien sijn huijsvrouw
16. Jurjan Dercks ende
17. sijn huijs vrouw Reijnou
[[18-20] op Falkum
18. Jacob Klaeses op Falkum
19. ende sijn huijsvrouw Geertruijt
20. en haeren dienst maeght
21. Klaes Klaessen doch dit jaer niet ten Avontmael geweest
22. Geertruijt de weduwe van Steffen Luijties, doch gaet weegens haere swackheit en siekte noch te Kerck noch ten Avonrmael
23. Hilbrant en sijn
24. huijsvrouw an de Stadts wegh
[25-28] alle op de Mieden
25. Jan Eijsses en sijn
26. huijsvrouw Grietien
27. Jan Entens en sijn
28. huijsvrouw Geertruijd
29. Maertien de vrouw van Peter Dercks, hij noch ongedoopt sijnde
30. Jan Tunnes en sijn
31. huijsvrouw Frouwke
32. Lutgert weduwe van Egbert Aeldricks
33. Derck Ibels en sijn 
34. huijsvrouw Liefke en
35. Haere moeder Trienje
36. Trintie de huijsvrouw van Hans
37. Willem Klaeses ende
38. Maertien sijn huijsvrouw
39. Frijdes Ritsma ende
40. Hendrickien sijn huijsvrouw in Winsum
41. Hendrickien een dienstmaeght
42. Evert Freercks bij de Dijk

De leedemaeten tot Ranum bij het slot van dit jaer 1699 sijn:
1. Sijabbe Jans wewenaer
2. Jarch Jacobs ende
3. Sijouke sijn huijsvrouw
4. Kornelles Jetses ende
5. Trijntie sijn huijsvrouw
6. Jan Jacobs ende
7. Krijnje sijn huijsvrouw
8. Poppe Tunnes ende
9. Jantien sijn huijsvrouw op het Juck
10. Jan Hendricks ende
11. Aeltien sijn huijsvrouw op Dingen
12. Heere Jans ende
13. Itien Roelofs sijn huijsvrouw achter de Kerck
14. Grietien Sijabbes jonge dochter

17 maart 1700 Bellingeweer op belijdenis:
Jantien Jans, Jan Eijsses dochter op de Mieden

[vlak voor] 16 juni 1700 Ranum:
... als dat ik eijndelijk 
Rickart Aris en sijn vrouw bewoogh om belijdenissse te doen, gelijk sij dan beijde van mij, na voorgaende belijdenisse haeres geloof tot Ledemaeten van de Gemeinte Christi tot Ranum sijn aengenomen.

16 juni 1700 Bellingeweer: Als onder tusken onse Eene Diacon en Broeder Jacob Klaeses van Falkum was vertrokken na Loppersum, soo Ö

zomer 1700 met attestatie van Warfum:
Teetske Peters de huijsvrouwe van Vechter op Falkum

[vlak voor] 8 sep. 1700 Ranum op belijdenis:
Reijnnier Obbens en sijn vrouw Aeltien Klaeses, beijde oover de 40 jaeren out sijnde.

9 dec. 1700 Bellingeweer met attestatie van Sauwert:
Anje Cornellis huijsvrouw van Klaes Klaessen de welke 3 weeken te vooren van mij hier in den houwlijke staet waeren bevestight.

15 dec. 1700 Ranum was
Jantien Cornellis op de Kolhorn in 't kleijn huijsje haere attestatie van Eendrum aen maij vertoonende, waerop wij die meede tot de tafel des Heeren toe lieten.

eind 1700:
1. Sijn Hoogh-Edele onse Heer Collator S. Tamminga
2. W. van Elselo Pastor Loci
3. Lammichien van Elselo Pastoors suster
4. Mester Tunnis Singelhuijs onse voorsanger ende
5. Elsjen sijn huijsvrouw
6. Peter Kornelles ouderlingh ende
7. Aefke sijn huijsvrouw
8. Jan Luijties ouderlingh ende
9. Jantien sijn huijsvrouw
10. Klaes Dercks diacon ende
11. Mecheltie sijn huijsvrouw
12. Jan Tunnes diacon ende
13. Frouwke sijn huijsvrouw
14. Geeske de vrouw van Derck, hij geen leedemaet noch sijnde
15. Maertien een dochter
16. Mr. Hermen Kuijper ende
17. Anje sijn huijsvrouw
18. Willem achter de borgh ende
19. Maertie sijn huijsvrouw
20. Trientie de huijsvrouw van Swarte Hans
21. Derck Ibels ende
22. huijsvrouw Liefke ende
23. haer moeder Trijnje
24. Lutgert een weduwe
25. Kornelles Peters jonghman
26. Grietien de weduw van Jan Eijses ende
27. Jantien haer dochter
28. Jurjan Dercks ende
29. Reijnou sijn huijsvrouw
30. Jan Entes doch gaet nu niet meer ten avontmael
31. Geertruijt sijn huijsvrouw
32. Teetske de huijsvrouw van Fechter op Falkum
33. Hilbrandt an de Stads-wegh ende
34. sijn huijsvrouw Grietie
35. Grietie de huijs van Meijndert op Tijum
36. Evert Freericks bij de Dijk
37. Klaes Klaessen ende
38. sijn huijsvrouw Anje
39. Frijdes Ritzema ende
40. sijn huijsvrouw Hindrickien
41. Elske een dienstmaeght

De Leedemaeten tot Ranum sijn deese na volgende:
1. Sijabbe Jans wewenaer
2. Jargh Jacobs wewenaer, sijn vrouw verstorven sijnde
3. Jan Jacobs ende
4. Krijnje sijn huijsvrouw
5. Rickart Aris ende
6. Brechtie sijn huijsvrouw
7. Heere Jans ende
8. Itien sijn huijsvrouw
9. Jan Hendricks ende
10. Aeltien sijn huijsvrouw
11. Reijnier Obbens ende
12. Aeltien sijn huijsvrouw
13. Popke Tunnes ende
14. Jantien sijn huijsvrouw
15. Grietien de vrouw van Willem
16. Jantien Kornelles op de Colhorn

13 maart 1701 Bellingeweer op belijdenis:
Fechter Jacobs op Falkum
de dochter van Klaes Klaessen, Elje

2 okt. 1701 Bellingeweer met attestatie:
Hendrick Jacobs en Lammichien Jannes echteluijden op Tijum, van Wetsinge
Maria Jansen jonge dochter op de Borgh, van Groningen
Op belijdenis:
Freerck Everts, de man van Jantien Jans

Eind 1701:
1. sijn Hoog Edele de Heer van Bellingweer Schotto Tamminga
2. W. van Elselo Pastor loci
3. Lammighien Elselo Pastors suster
5. Mester Tunnes voorsanger en Eljen sijn huijsvrouw
6. Geeske een getrouwde vrouw
7. Maertien Hendricks een dochter, alle bij de Kerck
8. Maria Jansen onse Jonckers maeght
10. Klaes Dercks en sijn huijs-vrouw Mecheltien in't Schathuijs
13. Klaes Klaessen en sijn huijsvrouw Anje en dochter Elje
15. Hendrick Jacobs ende Lammighien Jannes op Tijum
16. Tetie Peters de weduw van Fechter, hij onlans verstorven sijnde
18. Hilbrant en sijn huijsvrouw Grietie an de Stadts-wegh
20. Willem Klaessen en sijn huijs-vrouw Maertien
21. Trientie Swarte Hanse vrouw, alle drie achter de borgh
23. Derck Ibels en sijn huijs-vrouw Liefke
24. Luthgert een weduw van Egbert Aeldricks
26. Jan Tunnes diacon ende Vrouwke sijn huijs-vrouw
27. Grietie de huijsvrouw van Meijndert, alle op de Mieden
29. Peter Kornelles ouderlingh ende Aefke sijn huijsvrouw
30. Knelles de soon van Peter Kornelles, alle drie an't Maer
32. Jurjan Dercks ende Reijnnou sijn huijs-vrouw ook an't Maer
35. Grietien de weduw van Jan Eijses, en haer dochter en swaeger Frerik en Jantien
36. Geertruijt de vrouw van Jan Entes
37. Jantien de weduw van Jan Luijties hij onlanghs verstorven sijnde
39. Evert Freericks en sijn schoonmoeder Trienje, an de Dijck
41. Frijdes Ritsema en sijn huijsvrouw Hendrickien
42. Elsjen een dienstmaeght dienende tot Eenrum bij een boer

De leedemaeten tot Ranum sijn deese navolgende:
1. Sijabbe Jans wewenaer
3. Jan Jacobs en sijn huijs-vrouw Krijnje
5. Rickart Aris en sijn huijs-vrouw Brechje
6. Grietien de vrouw van Willem Jarchs, die verstorven is
8. Heerre Jans en sijn huijs vrouw Itien
10. Reijnnier Obbes en sijn huijs-vrouw Aeltien
12. Jan Hendricks en sijn huijsvrouw Aeltien
14. Popke en sijn huijsvrouw Jantien
15. Jantien Cornelles op de Colhorn

25 juni 1702 Bellingeweer met attestatie:
Mr. Jan Smit van Sauwert en sijn huijsvrouw, op Jan Entes plaets

2 juli 1702 Ranum op belijdenis:
Naijnje Dreewes een weduwe

24 dec. 1702 Bellingeweer op belijdenis:
sijn HoogEdele onse Welgeboorene Jonker Egbert Tamminga, de broeder van onse Heer van Bellingweer

Einde 1702 in Bellingeweer:
1. sijn Hoog Edele de Heer S.T. Heer van Bellingweer
2. de welgebooren Heer en Jonker E. Tamminga
3.4. W. van Elselo Pastor Loci, en mijn suster L. van Elselo
5.6. Mester Tunnes en sijn huijsvrouw Elsien
7. Geeske een getrouwde vrouw, haer man noch geen lidmaet sijnde
8. Maertien Hindricks een dochter, alle bij de Kerck
9.10. Maria Jansen ende Popke, beijde knecht en maeght van onse Heer
11.12. Klaes Dercks diacon en Mecheltie sijn huijsvrouw, in't Schathuijs
13.14. Willen Klaessen en sijn huijsvrouw Maertien
15. Trientie, Swarte Hanse vrouw, alle drie achter de borgh
16.17.18. Klaes Klaessen en sijn vrouw Anje, en dochter Eelje
19.20. Hendrick jacobs ende Lammighjen Jannes, al 5 op Tijum
21. Teetie de weduwe van Fechter op Falkum
22.23. Hilbrant en sijn huijsvrouw Grietie an de Stadtswegh
24. Jantien de weduwe van Jan Luijties
25.26. Jurjan Dercks en sijn huijsvrouw Reijnou
27.28.29. Peter Kornelles ouderlingh en sijn huijsvrouw Aefke, en soon Knelles
30.31. Jan Smit en sijn huijsvrouw, alle an't Wetsinger Maer
32.33.34. Freerik Eeverts en Jantien sijn huijsvrouw en Grietien haer moeder, de weduw van Jan Eijses
35. Grietien de huijsvrouw van Meijndert
36.37. Jan Tunnes diacon en sijn huijsvrouw Frouke
38. Lutgert een weduwe van Egbert Aeldricks
39.40. Derck Ibels en sijn huijsvrouw Liefke, alle elf op de Mieden
41.42. Evert Freericks ouderling en Trijnje sijn vrouw en moeder bij de Dijk
43. Eljen een dienstmaeght

de Leedemaeten tot Ranum:
1. Sijabbe Jans een wedenaer
2.3. Jan Jacobs en sijn huijsvrouw Krijnje
4.5.6. Rickart Aris en sijn huijsvrouw Brechtie en haer suster
7. Grietie de vrouw van Willem Jarghs
8. Heere Jans, sijn vrouw verstorven sijnde, alle bij de Kerk
9.10. Reijnier Obbes en sijn vrouw Aeltie op de Colhorn
11.12. Jan Hendricks en sijn vrou Aeltien op Dingen
13.14.15. Jantie ook op de Colhorn, Popke en Jantien op 't Juck

24 juni 1703 Ranum met attestatie van Bafloo:
Engbert Everts en sijn huijsvrouw

16 dec. 1703 Bellingeweer op belijdenis:
Rookes Jans ende Itien Kornelles echteluijden op Tijum
Menje Peeters ende
Lijske Jans beijde jonge dochters

einde 1703 tot Bellingeweer:
1.2. Sijn Hoog Edelheit onse Heer Collator Schotto Tamminga, en sijn Edele Heer Broeder Egbert Tamminga
3.4. W. van Elselo Pastor Loci en sijn suster Lammigjen
5.6. Mester Tunnes en sijn vrouw Elsjen
7. Maertien Hendricks
8.9. Popke Pluijmker en Maria Jansen knecht en maeght op de Borgh
10.11. Klaes Dercks, ouste diacon,  en Mecheltie sijn huijsvrouw in het Schathuijs op de Borgh
12. Willem Klaessen, wewenaer sijn vrouw dit jaer verstorven sijnde
13. Trintie Hanse vrouw, beijde achter de Borgh
14.15. Derck Iebels Diacon en sijn vrouw Lijfke en
16. haer moeder Trienje
17. Lutgert een weduwe
18. Vrouwke een weduw Meijnderts vrouw Grietien, alle op de Mieden
19.20. Peter Cornelles Ouderlingh en sijn huijsvrouw Aefke
21.22. en soon Kornelles en dochter Menje, op Luchtenborgh
23.24. Jurjan Dercks en sijn vrouw Reijnnouw
25. Jantien de weduw van Jan Luijtiens, alle ant Maer
26.27. Meester Jan en sijn huijsvrouw Welmoet
28. Teetien Peeters een weduw op Falkum
29.30. Freerik Everts en Jantien sijn huijsvrouw en haer
31. moeder Grietien weduwe
32.33. Hilbrant en sijn vrouw Grietien an de Stadts wegh
34. Evert Freericks ouderling an de Dijk
35.36. Hendrick Jacobs en Lammichjen Jannes
37.38. Rookes en sijn huijsvrouw Ettien
39.40. Klaes Klaessen wewenaer sijn vrouw Anje dit jaer verstorven sijnde, en sijn dochter Eelje, alle op Tijum
41. Elsjen een dienst maeght

Leedematen tot Ranum
1. Sijabbe Jans
2.3. Jan Jacobs en Krijnje sijn huijsvrouw
4. Grietien de huijsvrouw van Willem
5.6. Rickart Aris en sijn vrouw Brechtie
7.8. Engbert Everts en sijn vrouw Anje, alle bij de kerk
9.10. Jan Hendricks en sijn vrouw Aeltien op Dingen
11.12. Reijnnier Obbes en sijn vrouw Aeltien op de Colhorn
13. Jantien de vrouw van Freerik ook op de Colhorn
14.15. Popke en sijn vrouw Jantien op het Juck, hoewel die in geen twee of 3 jaer an't avontmael sijn geweest noch ook tot Ranum in de kerck

25 sep. 1704 Ranum:
Hendrick Jansen koomt met attestatie van Ulrum
toegevoegt de jonge luijden op Italien:
Hendrick Jansen en Naijnje Dreuwes

Einde 1704 tot Bellingeweer:

1. sijn Hoog Edelheit Schotto Tamminga onse Heer Collator
2. en sijn Edelheits broeder Jr. Egbert Tamminga
3.4. de Pastoor Elselo en sijn suster Lammighjen
5.6. de Koster mr. Tunnes en sijn vrouw gesuspendeerde als noch
7. Maertien Hendrik een dochter
8. Trijnje een weduwe, alle bij de kerck
8. Willem Klaessen een wedenaer
10. Trijne Swarte Hanse vrouw
11.12.13. Derck Ibels diacon en Lijfke sijn vrouw en Trijnje haer moeder
14. Lutgert en weduwe, en Frouwke een weduwe op de Mieden
15. Grietien een weduwe van Meijndert
16.17.18.19. Peeter Kornelles ouderlingh en Aefke sijn vrouw en Menje haer dochter en Knelles haer soon alle op Luchtenborgh
20.21. Jujan Dercks en sijn vrouw Reijnnouw
22.23. Freerick Everts en sijn vrouw Jantien
24.25. Mr. Jan Smit en sijn vrouw Welmoet
26. Jantien de vrouw van Willem alle an 't Maer
27. 28. Hilbrant en sijn vrouw an de Stadts wegh
29. Teetien de weduw van Fechter Jacobs op Falkum
30.31. Hendriks Jacobs diacon en sijn vrouw op Tijum
32.33. Klaes Klaessen en sijn dochter bij Tijum
34. Evert Freerks bij de Dijk een ouderlingh
35. Hester de dienstmaeght van onse Heer
36. Elsjen een dienst maeght tot Eenrum
37.38. Rookes en sijn huijsvrouw ook op Tijum
39. Mechtelt de weduw van Klaes Dercks (in 't soomer verstorven sijnde) in 't Schathuijs

Ledematen tot Ranum in 't Eijnde van dit jaer
1. Sijabbe Jans een wedenaer
2.3. Jan Jacobs en Krijnje sijn vrouw
4.5. Rickart Aris en sijn vrouw Brechtje
6.7. Engebrt en sijn vrouw Anje
8. Grietien de huijsvrouw van Willem Jarghs alle bij de Kerck
9.10. Reijnnier Obbes en sijn vrouw Aeltien op de Colhorn
11. Jantien de vrouw van Freerk op de Kleijne Colhorn
12.13. de nieuws getrowde op Italien Hendrick Jansen en sijn vrouw
14.15. Popke en Jantien op het Juck doch gaen niet te kerk noch ten Avontmael
16.17. Jan Hendrick en sijn vrouw op Dingen

29 maart 1705 Bellingeweer op belijdenis:
Klaes Gerrits een knegt op Falkum

28 juni 1705 Bellingeweer met attestatie van Sauwert:
Jantien, Klaes Luijs wijf in 't Schathuijs:

6 juli 1705 Ranum op belijdenis:
Teetien Kornelles de vrouw van Kornelles Sijgers op de Kleijne Colhorn

20 sep. 1705 Bellingeweer op belijdenis:
Willem Aijkes de man van Jantien an 't Maer

4 okt. 1705 Ranum op belijdenis:
Dreuwes Gaijkes ende
Geeske Jans, echteluijden op Sijabbe Jans plaets

eind 1705 tot Bellingeweer:
1. sijn Hoog Edelh. onse Heer Collator en Prasident van den Hooge Justitie kamer van Stadt en Lande Schotto Tamminga
2. sijn Edelheits broeder Jonker Egbert Tamminga
3.4. de pastor Elselo en sijn suster Lammichien
5.6. de koster mr. Tunnes en sijn vrouw noch gesuspendeert
7.8. Moeij Trijnje een weduwe, en Maertien Hendricks
9.10. Klaas Luijes en sijn huijsvrouw Jantien, in't Schathuijs
11. Hester de dienstmaeght van onse Heer Collator
12. en Jacob Jans de knecht van Jonker Egbert
13. Willem Klaessen achter de Borch
14.15. Derck Ibels en sijn huijsvrouw Lijfke
16.17.18. Lutgert een weduw, Frouwke een weduwe, en Grietie een ...
19.20.21.22.23. Peter Cornelles ouderling en sijn vrouw en dochter en twee soo...
24.25. Jurjan an't Maer en Reijnouw sijn huijsvrouw
28.29.30. Freerick Everts en sijn vrouw Jantien
31. Willem Aijkes en sijn vrouw Jantien, en haer dochter Lijske
32.33. mr. Jan Smit sijn vrouw verstorven sijnde
34.35. Teetie een weduw op Falkum, en haar knecht Klaas
36. Evert Freericks ouderlingh
37.38. Hendrick Jacobs diacon en sijn vrouw Lammichien
39. Rookes een wedenaer op Tijum

Tot Ranum
1. Sijabbe Jans
2.3. Jan Jacobs en Krijnje sijn huijsvrouw
4.5. Engbert en sijn vrouw Anje
6. Grietien de vrouw van Willem
7.8. Dreuwes en sijn huijsvrouw Geeske alle bij de kerck
9.10. Reijnier Obbes en sijn vrouw Aeltien op de Colhorn
11.12. Rickart Aris en sijn Brechtie ook bij de kerk
13. Jantien de vrouw van Freerick op de Kleijne Colhorn
14.15. Jan Hendricks en sijn vrouw Aeltie op Dingen
16.17. Hendrick Jans en sijn huijsvrouw op Italien
    Popke en Jantien op het Juck doch gaan niet te kerck

20 maart 1707  op belijdenis
Jan Gerrits Roroe en Stijnje Jans sijn huijsvrouw oover onse deur

19 juni 1707 Bellingeweer op belijdenis
Menne achter de borgh
Krijnje de dienst maeght van Willem

30 sep. 1708 Bellingeweer op belijdenis
Albert Everts, de soon van Evert Freericks, vrijgesel

1 jan. 1709 Ranum 
de welgeb. juffer Guisinne Rengers, juffer op de Blauwe Borgh, met ons communiceerende

30 juni 1709 Bellingeweer
de Welgeboren Heer en Jonker Egbert Tamminga als Heer van Bellingeweer en onse nieuwe Heer Collator meede communiceerde
op belijdenis:
Jan Roelefs ende Maertien Jans echte luiden op de Mieden

22 dec. 1709 Bellingeweer aangenomen:
Jan Houwinck knecht van onse Heer Collator
Derck Klaessen en sijn vrouw Duijver en
Klaes Klaesen sijn broer
Margrieta, onse kosters dochter

De Leedematen in het Eijnde van dit jaer 1709 sijn tot Bellingweer:
1. De welgeboren Heer onse Collator Egbert Tamminga
2.3. de Pastor en sijn suster Lammichien Elselo
4.5. de Mester Tunnis Singelhuijs en sijn vrouw, doch gesuspendeert
6.7. moeij Trijnie een weduwe en Maertien Hendrick een dochter
8.9. Jan Gerrijt de Roroe en sijn vrouw Stijnje alle bij de kerck
10. de knecht van onse Heer Collator Jan Houwinck
11.12. Willem Klaessen en sijn maeght Krijnje achter de borgh
13.14. Menne Lues ende Trijnje sijn huijsvrouw
15.16. Derck Ibels en sijn huijsvrouw Lijfke
17. Lutgert de vrouw van Dreuwes
18.19. Jan Roelefs en sijn huijsvrouw Maertien op de Mieden
20. Grietie Meijnderts weduwe op de Mieden
21.22. Peter Kornelles ouderlingh en sijn huijsvrouw Aefke
23.24. Knelles Peters en Jan Peters, soons van Peter Kornelles
25.26. Jurjan Dercks en Reijnnouw sijn huijsvrouw
27.28.29. Freerick Everts en sijn vrouw Jantien en moeder Grietien
30.31.32. Willem Aijkes en sijn vrouw Jantien en dochter Lijske
33. Meester Jan old smit een wewenaer
34.35. Klaes Klaessen en sijn huijsvrouw an de Wegh
36.37. Teetien een weduwe op Falkum en haer kneght Klaes
38. Evert Freericks ouderlingh, een wewenaer an de Dijk
39. Rookes Jans een wewenaer op Tijum
40.41. Hendrick Jacobs diacon en sijn huisvrouw Lammichien op Tijum
42.43. Derck Klaassen en sijn vrouw Duijwer an de Stadts wegh
44. Margriete Singelhuijs jonge dochter

Ledematen tot Ranum
1. Sijabbe Jans oud wewenaer
2.3. Jan Jacobs en sijn huijsvrouw Krijnje
4.5. Rickart Aris en sijn vrouw Brechtie
6.7. Engbert Everts en sijn vrouw Anje
8.9. Dreuwes Gaijkes en sijn vrouw Geeske alle bij de kerk
10.11. Reijnnier Obbes en sijn vrouw Aeltien op de Kolhorn
12.13. Hendrick Jans en sijn vrouw Naijnje op Italien
14.15. Jan Hendricks en sijn huijsvrouw Aeltien op Dingen
Poppe en Jantien op het Juck doch gaen niet te kerck noch ten Avontmael.
Jantien op de Kleijne Colhorn oover leeden sijnde.
Derck IJppes is niet an't Avontmael.

21 dec. 1710 Bellingeweer op belijdenis
Jan, onse Heer Collators lijf knecht

En is niemant in onse Kaspel of Gemeinte in dit jaer ooverleeden als Jurjan Dercks an't Maer, soo dat het getal der leedematen is als boven.
Gelijk als ook tot Ranum behaelven dat Sijabbe Jaens is oover leeden.

21 juni 1711 Bellingeweer na voorgaende onderwijs
Eltien Dercks jonge dochter

13 dec. 1711 op belijdenis:
Grietien Bartelts, de Jonkers maeght

De Ledemaeten van beijder Gemeinten sijn geweest in deese tijt
Van Bellingw.
sijn Hoog Edlh. Egbert Taminga
Pastor Elselo en sijn suster Lammigjen
Mr. Tunnes, sijn vrouw gesuspendeert
Maertien Hendricks, Jan Gerrits en Stijn
Willem en Krijnje, Menne en Trijnje
Liefke Lues, weduw en haer dochter Eltie
Lutgert
, Jan Roelefs en Maertien
Peeter Kornelles en Aefke, Kornelles en Jan
Reijnouw
en Grietie weduwen
Freerik en Jantien
Oom Jan Smit
Klaes Klaessen en Lisbeth
Willem Aijkes, Jantien en Lijske
Teetien en Klaes haer knecht
Evert Freeriks
Hendrick Jacobs en moeij Lam
Derck Klaessen
en Dieuwer
Albert Everts, en Jan vrijgesellen
Grietien en Margriete dochters

van Ranum:
Jan Jacobs wewenaer
Engbert en Anje
Rickart en Brechtie doch absenteren ...
Dreuwes en sijn vrouw
Derck IJppes en sijn vrouw
Reijnier en Aeltien
Hendrick Jans en sijn vrouw
Jan Hendricks en sijn vrouw
Anje jonge dochter
Popke en Jantien op het Juck doch gaen niet te kerck noch nachtmael

13 juni 1712 Bellingeweer op belijdenis
Grietie Piers jonge dochter van Leegkerke, de dienst maeght van Derck Klaessen op Tijum

24 dec. 1713 Bellingeweer met attestatie van Mensingeweer
Arent Christiaens als sijnde getrouwt met Aefke Sijabbes op de Mieden
met attestatie van Tijnallinga
de huijsvrouw van Menne Menckes an't Maer

4/12 maart 1714 Ranum/Bellingeweer aengenomen
Menne Menkes an't Maer

2/10 sep. 1714 Ranum/Bellingeweer angenomen
Jacob Hendricks op Tijum

2/10 dec. 1714 Ranum/Bellingeweer aengenomen
Jacob Dreuwes de knecht bij mr. Jan Smits kinderen wonende
Aefke Sijabbes weduwe op de Mieden

En sijn verscheijdene Lidmaeten ooverleden, doch noch in leeven:
sij Hoog Edelheit de Heer van Bellingweer Egbert Tamminga
de Pastoor en sijn beijde susters
de mester Tunnes , sijn vrouw noch gesuspend.
Jan Gerrits
Maertien Hendricks
Krijnje weduwe
Menne en Trijnje
Lijfke en Eltie
Maertien weduwe
Aefke weduwe
Grietien weduwe
Peter Kornelles en sijn vrouw en twee soonen
Menne Menkes wedenaer
Frerick Everts en Jantien en Grietie haer moerder
Diuwer jonge dochter
Jacob de knecht 
Willem Aijkes en Jantien en Lijske
Klaes Klaessen en sijn vrouw
Derck Klaessen ende vrouw
Tetien weduw en haer knecht Klaes
Jacob Hendrick en Trijntie sijn vrouw
Evert Frericks weduwenaer

15 sep. 1715 Bellingeweer met attestatie van Winsum
de dienstmaeght van Menne Menkes
was ook onder des in ons kaspel op Lutgerts plaetsie koomen woonen Jan Folkerts ende Aukje Writsers, en met haere Kerckelijke Attestatien van Winsum

13 juni/4 juli 1717 Bellingeweer/Ranum op belijdenis
Lijfke Jans jonge dochter, ende Klaes Jans jongman, soon van Jan Luitiens anít Maer, ende dochter van Jan Folkers op de Mieden

En konden het op het verloop des vierendeel jaers voor deese tijt tot Ranum niet celebreeren, alsoo op den 25 decemb. sijnde Kers morgen, tuschen 3 en 4 uijren door een geweldige storm wint uijt den Noordwesten, welke des daeghs te vooren uijt den zuijdwesten alsoo geweldigh was geweest, alle dijken wel 3 a 4 ja 5 voeten hooh het zeewater ooverstroomde, waerdoor de geheele Provincie jammerlijke wierde bedeckt met zoute wateren, en een zee geleek, een groot getal menschen en beesten verdroncken, en veele huijsen wegh spoelden, etc., alsoo dat voor den 6 feb. 1718, niet dan over ijs tot Ranum konde koomen prediken, als wanneer het zee water noch in't lant was.

5/19 juni 1718 op belijdenis
Jan Jurjens
Derck Jurjens
Anje Jans de huijsvrouw van Jan Jurjens

4 sep. 1718 Ranum als wanneer drie kinderen van Derck IJppes, twee soons, Albert en Jan Dercks, en de jonghste dochter Maertien Dercks welke dochter ook gedoopt wierde, alsoo sulks van Derck IJpes was versuijmt in haer jonckheit, na een vierendeels jaers onderwijs, in de H. Godtgeleertheit van mij, tot Lidmaeten van Christi Gemeinte wierden aengenomen, en tot den Tafel des Heeren toegelaten.

18 dec. 1718 Bellingeweer op belijdenis
Jan Dercks Meijer op de Pastorije plaets op de Mieden
Aeltien dienstmaeght op de Borgh
Frouwe Siegers dienstmaeght van Peter Kornelles op Luchtenborgh

Alsoo nu bena alle de Ledemaeten van de Gemeinte hier tot Bellingweer in mijn twintigh-jarigen dienst waaren door den doot wegh geruckt, en weder nieuwe lidmaten aengenomen, en van elders hier gekomen, soo stel ik het getal en namen derselver op nieuws een weder op volgende wijse.
Lidmaten tot Bellingweer heeden den 4 janr. 1719
1. de welgeboren Heer Collator Egbert Tamminga
2.3. de Pastor Wijbrandus van Elselo en sijn suster Lammigjen Elselo
4.5. de mr. Tunnes Singelhuijs, en sijn vrouw Elsjen, noch gesuspendeert
6. de mesters dochter Margriete Singelhuijs
7.8. De Rokes Jans een wedenaer, en Grietien Meinderts, weduwe
9. de dienst maeght van de Welgeb. Heer Collator Aeltien Jans
10.11. Jan Jurjens en sijn huijs vrouw Anje
12.13. Menne Roelefs, en sijn huijsvrouw Trijnje an't Maer
14.15. Jan Dercks en sijn huijsvrouw
16.17. Derck Jurjens en sijn huijsvrouw Liefke
18.19.20. Peter Kornelles Ouderlingh, en sijn soon Kornelles, en dienstmaeght Frouwke
21.22. Menne Menkes en sijn huijsvrouw Grietie
23.24.25. Frerick Everts en sijn huijsvrouw Jantien, en haer moeder Grietien
26.27.28.29. Willem Aijkes diacon en sijn huijsvrouw Jantien, en haer dochter Lijske, en soon Klaes Jansen
30.31. Jacob Dreuwes en sijn huijsvrouw Dieuwer Jans
32.33. Klaes Klaessen en sijn huijsvrouw Lijsbert an de Stadts wegh
34. Teetie Peter een weduwe op Falkum
35. Klaes Gerrits een vrij gesel op een plaets in Kleijn Garwert
36. Eijsse Jans een vrij gesel ook in Kleijn Garwert
37.38. Jacob Hendricks en sijn huijsvrouw Grietien
39.40. Klaes Lues en sijn huijsvrouw Jantien op Tijum
41.42. Derck Klaessen en sijn huijsvrouw Diewer an de Stadts wegh
23.44. Liefke een weduwe, Krijnje een weduwe
45.46. Jan Folkers en sijn huijsvrouw, deese vier sijn door de waterfloet genootsaekt geweest haer tot Winsum tot noch toe op te houden

Tot Ranum
1. Jan Jacobs, sijn vrouw Hindrickien noch geen Lidmaet
2.3. Engebert Everts en sijn huijsvrouw Anje
4.5. Dreuwes Gaijkes en sijn huijsvrouw Geeske
6.7. Reinnier Obbes, en sijn huijsvrouw Aeltie
8. Nan Dreuwes, weduwe van Hendrick Jans
9.10.11. Jan, en Albert, en Maertien, drie kinderen van Derck IJppes
12. Derck IJpes, maer gaet niet te kerck noch tot het H. Nachtmael
13.14. gelijk ook Rickart Aris en sijn vrouw Brechtje in meer als tien jaren niet tot het H. Avontmael sijn geweest, deese drie in geduirige twist, en on Eenigheit met haere nabuiren leevende.

14 maart 1719 Bellingeweer na voorgaende onderwijsinge
Frouke Siegers jonge dochter

18 juni 1719 Bellingeweer op belijdenis
Peterke Reiners jonge dochter

17 sep. 1719 Bellingeweer aengenomen
Frerick Eppes, soon van moeij Geertien op Tijum, sijnde van Mennoniten ouders van ouder tot ouder, doch dickwijls in onse gehoor ter kercke komende, sin kreegh om sich te laten doopen en begeerde, na dat ik hem daer over alvorens hadde aengemaent, van mij in de Gereformeerde Leere meer onderweesen te worden, gelijk ik veele weeken langh deede, als meede
Tunje Tunnes jonge dochter en nichte van Willem Aijkes vrouwe Jantien, met welke sij woont, ook na eenige weekens onder wijs in de Hoofstucken van onse Religie

In dit jaer 1719 is alleen maer Jan Eijses weduwe een oude vrouw Grietie, bij haer dochter tot Stedum overleeden, en het getal der ledematen met drie nieuwe boven gemelt vermedert hier tot Bellingweer, hoewel er veele Familien seer verarmt sijn door een tweede sterfte van haer Rundvee.

17 maart 1720 met attestatie van de Joure overgekomen
Wijtske Heeres jonge dochter, wonende tegenswoordigh in Winsum met mr. Joost Rhodius

2 juni 1720 Ranum met attestatie van Baflo
Thomas Harms en Geertruit Rokes echteluiden op Dingen

22 sep. 1720 Bellingeweer met attestatie van Noordwolde
Jantien Tijmens een weduwe

1/22 maart 1722 Ranum/Bellingeweer met attestatie van Baflo
Jan Gerrits an de Miedwegh

7/14 juni 1722 Ranum/Bellingeweer na langwijligh onderwijs
Anje Rokes, huijsvrouwe van Jan Gerrits an de Miedwegh
Bouwina Singelhuijs dochter van onse mester Tunnes Singelhuijs

6/13 dec. 1722 Ranum/Bellingeweer op belijdenis
Leentie Allerts de huijsvrouw van Jan Lues op Tijum

7/21 maart 1723 toegevoegt
Haer Hoog Edelheeden, Mevrouwe Willemina Tamminga weduwe Burmanja, vrouw van Bellingweer etc. Na het ooverlijden van onse welgebooren Heer Egbert Tamminga op het Huijs tot Bellingweer sijnde koomen woonen, als eenigste erfgenaem van Hares Edl. broeders goederen.
Gelijk meede Haer Edele Ouste dochter, Juffer Bouwina Burmanja.
Op belijdenis:
Klaes Haares, de man van Peeterke bij de kerck woonende

5 dec. 1723 na lang voorgaende onderwijs aengenomen drie jonge dochters tot Ranum:
Altien Rickarts
Grietien Rickarts
Trijnje Engebert, alle op Ranum

19 dec. 1723 Bellingeweer na eenige weeken vooraf onderweesen:
den Hoog welgeb. Juffer Geertruid Foek van Burmanja Juffer op Bellingweer
twee dienstmaagden, na voorgaende veele weekens leeren:
Swaentien Jans, woonende met Kornelles Peeters,
Fenje Hendrick, woonende met Menne Menkes

12 april 1724 na een lange tijt onderweesen:
Derck Jurjens jongman, dienende an onse Borgh voor bouknecht, die van Mennoniten ouderen gebooren sijnde ...

11/25 juni 1724 Ranum/Bellingeweer met attestatie van Ham en Fransum
Jantien Jochums huisvrouw van Kornelles Peeters

10/17 sep. 1724 Ranum/Bellingeweer op belijdenis:
Willem Jans, knecht van Peeter Eppes op Tijum

4 maart/1 april 1725 Ranum/Bellingeweer toegelaten
Derck Jurjens jongman, nu woonende met Serp Luitiens tot Maerhuijsen

30 sep. 1725 Bellingeweer met attestatie van Sauwert
Jan Lammerts en sijn huijsvrouw

19 mei 1726 gedoopt en aengenoomen tot Lidmaet
Willem de soon van Derck IJpes tot Ranum, alsoo de vader Derck IJpes hadde versuijmt hem in sijn kinsheit te laeten doopen

8/29 juni 1727 Ranum/Bellingeweer met attestatie van Garnwert
Trijnje Hansen huijsvrouw van Geert Jansen, wonende over onse deur

[ Nieuw handschrift ]

21 maart 1728 Bellingeweer Ledemaat geworden:
de Hoog Edele Welgeb. Heer S. R. Jargers Heer van Bellingeweer

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.