LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Beerta

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email Mennepowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Lidmaten van Beerta, ingevoerd door Henk Blok, aug-nov. 2006.
Nagekeken door Jaap Medema, jan. 2008.

De gewone aankondigingen dat er proefpredicatie is gedaan etc zijn weggelaten.
Er zijn enkele kerkenraadshandelingen samengevat opgenomen; er zijn er veel meer niet opgenomen! Schone taak voor een liefhebber ...
 
- mutaties 1671 - 1683 (Wijncko Tonckens)
- mutaties 1683 - 1719 (Gerhardus Meijer)
- mutaties 1719 - 1730 (Adolphus Molanus)
- muttaies 1730 - 1772 (Johannes Lubbers)
- mutaties 1774 - 1811 (Willem Leonard Haenenberger)
 

Register van de ledemaeten der Gemeijnte Jesu Christi in de oude Beerta deze hebben van mij nae de tijdt van mijn bevestiginge zijn aengewonnen

01-12-1671 Nieuwe ledemaeten zijn dese
1 Wijncko Tonckens, pastor
2 Focke Udes
3 Aijsse Fockes
4 Aeltien Untkes
5 Ocko Rinnoldts
6 Jan Harmens snijder
7 Harmen Jans, soone van Jan Wijnholts
8 Frans Tammes, woonende bij Edse Gortemaker
9 Doetien Cornelis uxor Cornelis Vechter
10 Wupke Hindrix de stiefdochter van Ipo Tiapkes
11 Griete Harmens uxor van Harmen Alberts
12 Ette Eltijes uxor Eltio Swijckens

Met attestatie van andere plaetsen zij tot ons gekomen
1 Anna Blankensteijn uxor mea
2 Gerberecht Cornelis huisvrouw van Febo Doedes
3 Anna Harmens uxor Sijbel Luppens

Op sondagh de 1e Advent 1671 is van mij voor de eerstemaele des Heeren H. Avontmael in de Beerta gehouden.

01-01-1672
Jan Harmens alias Cremer in plaats van de afgaande Eppo Nomdes als diaken gekozen en 28-01-1672 bevestigd

01-03-1672 Nieuwe ledematen
1 Gerrijt Sijmons bij Uske Sijntkes woonende
2 Ide Harmens huisvrouw van Harmen Slachter
3 Jan Hinricks bij Jr. Finck woonende [eronder staat: alias Venteman]

Met attestatie van Groningen onder de handt van Dns Mees tot ons gekomen
Hiltie Jacobs huisvrouw van Salvus Hinricks

Acta consistorie 1672:
Steine Annekes klaagt tegen de Pastor Nijhof en Jan Wijnoldes. Ze klaagt dat de Pastor en Jan haar van inkomsten van de diaconie hebben beroofd. Ze krijgt weer wat geld op christelijke gronden en “omdat men niet moeste overeenstemmen met de mennisten die een gebannene broeder het broodt uit de mont stooten”.

31-05-1672 Nieuw
Geertien, huisvrouw van Albert Campengh

13-10-1672
Cornelis Vechter tot diaken gekozen in plaats van Luitiens Fockes Fechter en op sondagh den 24 Trinitatis 1672 bevestight

28-02-1673 Nieuws aengewonnene ledematen dese
1 Febo Doedes
2 Focco Cornelis
Van Courlandt tot ons gecomen Mons. Robert Bennit, voluntair onder den Heer Capitein Eilco Clant de Oude

13-04-1673
In plaats van de overleden ouderling Haico Sibrandts is gekozen Ipo Tiapkes. Hij is bevestigd op 19-05-1673, Pinxtermaandag.

30-05-1673 De angewonnene
1 Goetien Blanckstein van Groningen
2 Eltio Swijckens uit de Beerta

Met attestatie van andere plaetsen zijn tot ons gekoomen
1 Geertruit Julsingh van Groningen huisvrouw van Eltio Thomas
2 Hinrick Elias van Groningen soldaet onder de Heer Commandeur Herman Gruis
3 Ludolph Dillinga vaendrich onder de Heer Commandeur
H. Gruis met attestatie van Vlachtwedde

06-07-1673
Jurrien Hajes tot diaken gekozen in plaats van Jan Harmens zaliger, bevestigd 10-08-1673

05-09-1673 Tot een nieuwe lidmaet aengenomen
Juff: Bouwina Huningha uxor van de Heer Capitain Bernhardt Heckman

Met attestatie van andere plaetse tot ons gekoomen
Anke Peters van Nije-wolda uxor Auke Elties [verbeterd: Derck Wilkes] en
Eva Jarfkes van Mid-wolda uxor [doorgeh: Derck Wilckes] Auke Elties wever [NB: waarschijnlijk slaat 'wever' op Derck Wilkes]

05-12-1673 Nieuw aengewonnene ledemaeten sijn dese
Claes Tiarcks
Tibe Jans uxor Jan Frericks

Van andere plaetsen zijn met attestatie tot ons gekoomen
Hommo Poppens van Suidtbroeck
Hille Aijssens van Nije Beerta

27- 2-1674 de nieuws aengewonnene ledematen sijn dese
1 Toepke Berents uxor Evert Harmens
2 Agnete Jans huisvrouw van Arent Arents
3 Luppo Haijens
4 Albertien Sibels
5 Engel Everts

Met attestatie van andere plaetsen is tot ons gekoomen
1 Anna Willems met attestatie van Frederiq à Staveren pastor tot Covorden

05-06-1674 Nieuws aengewonnene ledematen zijn dese
1 Elsien Tiackes uxor Tiacke Mentkes
2 Uke Peters huisvrou van Peter Timmerman
3 Bouwe Boeles sartor

Met attestatie van andere plaetsen zijn tot ons gekoomen
Abeltien Hooijkens en
Wije Haijckens beijde met attestatie van Groningen onder de handt van Dns Alberthoma pastor aldaer

23-08-1674
In plaats van Sebo Wierdts is Hommo Poppes tot ouderling gekozen en op 27-09-1674 bevestigd

04-09-1674 de niewe aengewonnen ledematen zijn
1 Maria Elses uxor van Wubbe Everts
2 Sijmon Sijmons
3 Martien Jans uxor Tiapko Poppens
4 Berent Everts
5 Albertien Alberts stiefdochter van Harmen Boeles
6 Peter Tiaerts maratis van Stijnke Wijrdinge

Met attestatie van andere plaetsen zijn tot ons gekoomen
1 De eerb: Geert Scheltes met attestatie van de pastor van Heveskes
2 Ocktien Jans met attestatie van de pastor in de Nieuwe Schans

25-10-1674
In plaats van Cornelis Vechter is Focko Udes tot diaken gekozen en 22-11-1674 bevestigd

04-12-1674
1 Tiacke Zijntkes [erachter staat: obiit]
2 Ettien Clasen huisvrouw van Tiacke Zijntkes
3 Hessel Luppes huisvrouw van Ezert Jans
4 Elewe Edserts huisvrouw van onse schoolmester Peter Matthaus

05-03-1675 de nieuwe ledematen zijn dese
1 Joannes Suilman
2 Jan Frericks op de Hogen
3 Derck Geerts sartor

Met attestatie van andere plaetsen zijn tot ons gecoomen dese naevolgende
1 Ettjen Hillebrants met attestatie van Dns Thomas Alberthoma pastor tot Groningen
2 Imke Gerrijts op de Hoge met attestatie van Dns Reininck pastor tot Finserwoldt
3 Gepke Hermans met attestatie van Dns Reininck van Finserwoldt

03-06-1675 de nieuws aengewonnen lidtmaet is
1 Trijntien Tinges

Met attestatie van andere plaetsen zijn tot ons gecoomen
2 Wijnolt Jans en Imke Idzes echtelieden met attestatie van Dns Liedoues de Marees pastor tot Slooten
3 Focco Walderics Henricus met attestatie van de N. Beerta

05-09-1675 tot een nieuw lidtmaet aengewonnen
1 Johannes Hollenbergh van Lengeric met attestatie van Johannes Andreas Alsberis pastor tot Lengeric

03-12-1675 de nieuw aengewonnene ledematen zijn dese
1 Harco Hilwerts
2 Tetie Warners
3 Wijchert Wormelts
4 Aeltien Jacobs

02-01-1676 Jan Aelders Schoemaker tot diaken verkozen in plaats van Jurrien Haijes, bevestigd 30-01-1676

03-03-1676 de nieuw aengewonnene ledematen zijn dese
1 Swaentien Jans uxor van Jan Edens op de Hoogen
2 Hille Berents ancilla Jan Frericks op de Hogen
3 Gerrijt Tonnis op de Hoog
4 Foelcke Jurriens dochter van Jurrien Haijes
5 Trijnje Geerts dochter van Geert Smiths
6 Nanne Bennes [en]
7 Gepke Nannes ejis uxor
8 Tialde Tiapkes uxor Tjapke Tammens op de Hoog
9 Geertien Jaspers wonent in 't Weste Wurge

02-06-1676 de nieuwe ledematen zijn dese
1 Jantien Swijckens
2 Grietien Hillebrants
3 Anje Jans filia Jan Luitiens
4 Wolberich Everts
5 Wopke Wolberichs
6 Anje Hindricks uxor Henricus obijt
(Joannis Pandochei in rubro Leone)

01-09-1676 Nieuwe ledematen zijn dese
1 Habbo Geerts van de Ulsda (obiit)

Van de Lang Acker Schanse zijn tot ons gekoomen met attestatie
1 Jan Peters op de Hooge en Lijsebeth Hinricks zijn huisvrouw

28-01-1676 [moet waarschijnlijk zijn 28-01-1677]
Eghbert Swijckens als diaken gekozen in plaats van de afgaande Focco Udes
bevestigd 11 maart 1677

02-03-1677 de nieuw aengewonnene ledematen zijn dese
1 Jr. Joannes Finck
2 Jan Bontkes op de Ulsda
3 Luppo Eijlarts
4 Herman Jurriens Filis van Jurrien Wever
5 Benne Galties
6 Stie Hinricks
7 Grietien Hinricks uxor van Hinrick Jans Ruiter
8 Grietien Ilbens Filia van Ilben Tiapkens
9 Hemcke Jans uxor van Jan Annens Vriese

01-06-1677 de nieuwe ledematen zijn dese
1 Harmen Hinricks maritus van Wapke Melles obiit [onduidelijk of dit Harmen of Wapke betreft]
2 Tetien Haijes filia van Haijo Sibrants
3 Rensken Tammes olim ancilla van Sibrant Nomnes [voormalig dienstbode]
4 Jan Tiaerts op de Hoogen maritus van Fenne
5 Grietie Hermans uxor van Herman Gortemaecker, oostert in 't Loegh
6 Jan Carsens operarius in 't Oost 
7 Hille Jans uxor ejusdem obiit
8 Rixte Oukes uxor Ouke Eltiens
9 Eltio Jans uxor Jan Eghberts op den Ulsda

31-08-1677 de nieuws aengewonnene ledematen zijn dese
1 Tiapko Tammes op de Hooge
2 Trijne Hinricks uxor van Albert bij 't Diep
3 Jan Heijes 
4 Ette Janns uxor ejusdem
5 Gepke Cornelis uxor van Cornelis Westert

30-11-1677 de nieuws aengewonnene ledematen zijn dese naevolgende
1 Eijlart Eijlarts Slachter Westert (obiit)
2 Ipo Hermans Westert
3 Arent Arents swager van Jan Strijcker
4 Hinrick Ockens filius Ocko Rinnolts

Met attestatie van andere plaetsen zijn tot ons gecoomen
1 Maria Hoppens wed: van wijlen de Commijs Brusius
2 Joannes Brusius haar soon met attestatie van Groningen onder de handt van Dns Stegneris
3 Jan Jochims uit de Graefschap Teecklenburgh met attestatie van Dns Reinink

01-03-1678 de nieuwe ledematen zijn dese naevolgende
1 Albert Berents steenmetselaer swager van Tinge
2 Hinrick Thomas bij 't Diep
3 Grietien Jans woonende in 't huis van Wapke en uxor
4 Antie Jans, de gewesen maeght van Waldrick Nantkes Jans bij de Mennist op de Hooge

Met attestatie van ander plaetsen zijn tot ons gecoomen dese naevolgende
1 Aeltien Remmers huisvrouw van Roelf Jans Brouwer in onse
nabuirschap met attestatie onder de handt van Dns Mees tot Winschoot
2 Broer Emmen en Alijt Claessen met attestatie van Lier onder de handt van Dns Schainck

24-03-1678
In plaats van de afgaende diacon Jan Aelders is gekozen Waldrick Nantkes

31-05-1678 Nieuwe ledematen zijn dese
1 Otto Holst
2 Grietien Ennes uxor Phiolistus in 't West
3 Remko Peters de knecht van Jan Jans
4 Ouke Stijes uxor van Stije

30-08-1678 is tot een nieuw lidtmaet aengenomen
1 Hermannus Jans Filius Sartoris defuncti

01-12-1678 Nieuwe ledematen zijn dese
1 Geerdt Weghbolts Brouwer
2 Enno Tiaden welcke woont bij Westert bij Heijl
3 Ettien Gerbrants uxor Peter Eghberts, met attestatie van Dns Borgesis

28-02-1679 Nieuwe ledematen zijn dese
1 Trijne Hinricks uxor in 't oost van Hinrick Oldenburger
2 Jan Jurriens woonende bij Peter Tiaerts stiefsoon van Wubbe

29-05-1679 Nieuw aengewonnene ledematen zijn dese
1 Wubbe Everts vitriaris
2 Jacob Jochums knecht van Eghbert Swijckens
3 Jan Telmens alias Viercant zijnde een arbeider woonende op Tonckert Haijckens landt

Met attestatie van andere plaetsen zijn tot ons gecoomen
1 Elisabeth Steenders uxor van Roelf Wolberichs, met attestatie van
Gron: onder de handt van Dns Thomas Alberthoma
2 Aaltien Tiabbes filia Tiabbe Willems met attestatie van Dns Hijl tot Nijewolda

22-06-1679
Jan Luitiens bevestigd als diaken

05-09-1679
De Barbier Andries en sijn vrouwe hebben belooft naderhant attestatie te toonen

Met attestatie van Winschoot onder de handt van Dns Hulsebusch tot ons gekoomen
Grietien Claessen wed. van Tebbo Hermans tot Winschoot

19-12-1679 Acta Consistorie
Maria Andries, huisvrouw van Andries Moor, mag niet aan het Avondmaal omdat Dns Venhuisen van Esing haar gesuspendeerd had van het Avondmaal. Uiteindelijk is ze naar Esing geweest, maar de pastor was eerst van huis en toen hij thuiskwam was hij dronken. Daarna is meester Andries Moor als lidmaat aangenomen.
Meester Lucas wijf te voren in de stad Groningen gecommuniceeerd hebbende, maar kon geen attestatie krijgen, is voor de eerste maal als lidmaat toegelaten.

05-02-1680 tot een nieuw lidtmaet is tot ons gecoomen
Eghbert Harberts alias Flodde
Eppe Zijntkes
Joost Hinricks en Wijeke, hadden beloofd maar niet gekomen

Met attestatie van andere plaetsen is tot ons gecoomen
1 Trijntien Geerdts huisvrouw van Geerdt Hermans in 't oost, met
attestatie van Gron: onder de handt van Dns Thrommius

04-06-1680 tot een nieuw lidtmaet aengenomen
Trijnje Jans huisvrouw van Jan Bontkes op de Ulsda

03-09-1680 Met attestatien tot ons gecoomen dese naevolgende
1 Lisabeth Jarfkes huisvrouw van Jacob Martens Cherger met attestatie van Dns Mees van 
Winschoot
2 Riter Jacobs en Luduwe ehelieden op Swijcko Eppens plaatse met attestatie van Dns  Regnerus Stellinghwerf
3 Trijntie Geerdts met attestatie van Dns OostBroock

23-09-1680
Sibrant Nomdes in de dienst van de Diaconie bevestigd

03-12-1680 de nieuws aengewonnene ledematen zijn dese
1 Aijto Hermans en
2 Jantien Wubbes Ehelieden op de Ulsda
3 Bouwe Wighbolts huisvrouw van Luppo Eijlarts

Met attestatie van andere plaetsen zijn tot ons gekoomen
1 Geerdt Oomkens, zijnde een knecht woonende bij Hero Bauckens Doetjen met attestatie van Dns Hitzerus Themmen pastor tot Noort Broeck
2 Jan Peters en
3 Emke Ehelieden op de plaetse van Derck Ebels met attestatie van Dns Michaël Reininck pastor tot Finserwoldt

04-03-1681 nieuws aengewonnene ledematen zijn dese
1 Edzo Beerents, zijnde mijn vicinus
2 Poppo Alberts alias Bessembinder in 't West
3 Menso Tiabbes Sutor
4 Tonnis Everts

Met attestatie van andere plaetse is tot ons gekoomen
1 Geertruidt Hiddens weduwe wijlen Phopko Aelderts met attestatie van Dns Hillenius Eppens pastor tot Bleijham

01-07-1681 de nieuws aengewonnene ledematen zijn dese
1 Peter Bamen en
2 Beerta Peters a papatie ad nostram religionem, post informationem cenversi [vanuit het roomse geloof tot onze godsdienst bekeerd, na verkregen inlichtingen]
3 Ida Aelderts

Met attestatie van andere plaetsen zijn tot ons gecoomen
Die E. Aijsse Sickens en
diens suster, Moeder Sickens met attestatie van de ouderlingen van Finserwoldt

31-07-1681
Eghbert Swijckens tot ouderling gekozen en 28-08-1681 bevestigd

02-09-1681 tot nieuwe ledematen aengenoomen dese naevolgende
1 Aijsse Jans uxor van Jan Frericks Mulder
2 Fenne Hinricks uxor van Hinrick Ockes

Met attestatie van andere plaetse is tot ons gekoomen
Imke Uden uxor van Hermannis tonseris, met attestatie van Dns Wachloo

30-10-1681
Wijchert Wormelts tot diaken gekozen en 01-01-1682 bevestigd

02-12-1681 nieuws aengewonnene ledematen zijn dese naevolgende
1 Geerdt Haijckens
2 Anje Geerdts dochter van Griete Smiths
3 Lutgert Reindts uxor van Reint Ebels
4 Aeltien Roelfs uxor van Roelf Snijder

Met attestatie van andere plaetse is tot ons gecoomen
1 Annetien Abrahams met attestatie van Dns Joannes Sutoris van Cappele uit Teeckelenburgh

03-03-1682 tot nieuwe ledematen aengenoomen
1 Eppo Zijntkes en
2 Aelcke Haijes zijnde de dochter van Haijo Heeres en Frouwe

02-06-1682 Nieuw
Herman Hermans Hollander

01-09-1682 tot nieuwe ledematen aengenoomen
1 Anna Margareta Peters uxor Coert Berents in 't West bij Stijne
2 Grietien Hertmanni uxor van Hermannus sartor

Met attesttatie van pastor en ouderlingen van Finserwoldt is tot ons gecoomen
1 Coert Berents bij Stijne in ’t West
Dirck Hermans van Amsterdam attestatie onder de handt van Dns Gerardus Havicius, maer de attestatie van zijn vrouw was niet te vinden
Anneke Holst uxor ejusdem [zij was reeds 02-03-1656 te Beerta ten Avondmaal aangenomen door Dns Nijhof]

09-02-1683 is vertoont een attestatie van
Lambert Ottens onder de handt van Daniel Hulsebusch van Winschoot


Den 13 December [1683] hebbe ick Gerhardus Meijer voor de eerste mael de proefpredicatie in dese gemeinte gedaen, en nae de selve, met de ouderlingen en diaconen consistorium gehouden, in welcke nae een ernstige deliberatie is beloten Peter Geers Torringa welcke om enige questien met Hindrick Hemmes Camminga privatelijck van wijlen D. Wijncko Tonckens van het avontmael was afgewesen, op sijn ernstelijcke begeerte en hoge betuiginge van een versoenlijck herte wederom toe te laeten gelijck sulx an Hindrick Hemmens hoewel anlegger der questie noojt was geweigert waerom niet hebben oordelen connen waerom dat Peter Geers op sijn hoge begeerten langer conden af houden.

13-12-1683 Nieus angecomene ledematen bennen geweest
1 Ick Gerh. Meijer, Pastor
2 mijn meit Geesjen Harmens comende tesamen van Termunten
3 Adrianus Lasience chirurgijn met attestatie van Groningen
4 Evert Boelens
5 Egbert Haijen en
6 Vrouke zijn huisvrouw met attestatie van de Nieuwe Beerta

Na gedaene belijdenisse sijn angenomen
7 Menste Imels huisvrouw van Luitjen Luis op de Hogen
8 Reenste Roelefs weduwe van Tamme Hindrix
9 Marje Ulrix huisvrou van Jan Sijvers
10 Trijntje Jans huisvrou van Coert Aerens
11 Nanno Harmens
12 Cornelius Peters Friese

01-03-1684 Nieus angecomene ledematen sijn geweest
1 Roelf Tinges jonghman
2 Trijntje Geers jonge dogter

Met attestatie bennen gecomen
Derck Harsema en zijn huisvrou van Menscheweer

30-05-1684 Nieus angecomene ledematen bennen geweest
1 Trijntje Cornelius huisvrou van Phebo Cornelius op de Ulsda
2 Daije Deters met attestatie van Bellingwolda
3 Grietje Jans met attestatie van Finserwolda

06-09-1684 Nieus angecomene ledematen bennen geweest
Aefjen Harsema jonge doghter met attestatie van Menscheweer

01-12-1684 Nieuwe ledematen bennen geweest
Aeltjen Jans, huisvrou van Phebo Doedens
T… (niet ingevuld) de meit van Reint Ebels
Peter Peters jongman

27-02-1685 Nieus angecomene ledematen bennen geweest
Berent Albers
Helena
Aijelt Jacobs jongedoghter
Tjalle Hindrix Camming jongedoghter
Hillejen Benes huisvrou van Edo Snijder met attestatie van Vlaghtwedde

1685 [datum niet gevuld, wrs. juni] nieus angecomene ledematen bennen geweest
Hindrick Jans
Reint Ebels
Eenje Toles weduwe van Udo Evers
Haicke Evers jongedoghter

Met attestatie binnen gecomen
Nomdo Tjaerts van de Exta
Lamme Hindrix van Noortbroeck
Anneke Claessen wed: van Eppo Jans Coerts van Westerlee
Wibbeke Harmens van Groningen

04-09-1685 Nieuw angecomene ledematen bennen geweest die met attestatie tot ons bennen overgecomen
Jan Hillebrants van de Nieuwe Schans
Anje Geers huisvrouw van Hara Adams van Holwijrda
Jan Jansen van Midwolmer Hamrick

09-12-1685 Nieus angecomene ledematen bennen geweest
mijn huisvrou Sijwerdina van Oostbroek van de Exta
Haicke de huisvrou van Cornelius Vegter met attestatie. van Noortbroeck
Hindrik Harms van Gerste uit het graefschap van der Lip

18-01-1686
In plaats van de afgaande Wijchert Wormels is Ocke Jans bevestigd tot diaken
 
05-03-1686 Nieus angecomene ledemaeten bennen geweest
Mr Jan Harmens Smit
Teelcke Jans de huisvrou van Harm Hollander

04-06-1686 Nieus angecomene ledematen nae gedaene belijdenisse bennen gene geweest maer dese volgende met attestatien tot ons overgecome
Reinder Dercks en
Johanna Harckema Eheluiden. van de Scheemda
Haicko Thomas en zijn huisvrou
Trijntje Fransens van het Hogesant

03-09-1686 Nieuwe ledemaeten waeren alleen maer twee met attestatie van andere gemeinte gecomen
Martjen Jurjens van Noortbroeck
Martjen Harms van Stapelmoer

3-12-1686 Nieuwe ledematen waeren die van andere gemeinten overgekomen
Johan Suilman en sijn huisvrou van Groningen
Tida Ubbens van Obergum
Remmert Luilefs en sijn huisvrou van Noortbroeck
”Den derden December wederom proefpredicatie gedaen en is oock niet besonders voorgekomen zijnde door het bedroefde oordeel Godts in de schrickelijcke watervloet de gemoederen wat versagt”

04-03-1687 Nieuwe ledematen sijn gewest
Mette Tammen nae gedane belijdenisse
De huisvrou van Mentko Cijntkes met attestatie van Suidtbroeck
De huisvrou van Tonnis Evers van Midwolda

11-03-1687
Jurjen Hindrix is zonder gekondigt te zijn in Oostfriesland getrouwd met Trijne (lidmaat te Beerta). Na veel tegenstribbelen zal Jurjen een behoorlijcke attestatie soude soeken te verkrijgen, daarna het huwelijk laten afkondigen om daarna opnieuw te trouwen hetgeen ook is geschied.

Vrijdag voor het derde Avondmaal 1687
Betje, de dienstmeid van Ocko Jans, klaagt Ocko Jans, diaken, aan. Deze Ocko Jans heeft haar met trouwbeloften zover gekregen dat ze “geruime tijdt ontugtigs met maelkanderen hadden geleeft”. Hij weigert nu met haar te trouwen. Ocko Jans ontkent alles en zegt dat een vriend een grapje (geckerij) heeft gemaakt. Na enige bedenktijd van het consistorie wordt besloten dat Betje (geen lidmaet) haar beschuldiging moet intrekken, wat ze maar half doet. Ocko Jans mag de eerstvolgende keer niet aan het Avondmaal deelnemen om ergernis te voorkomen.
Op 02-03-1688 wordt Ocko Jans verzocht om zijn diakenschap op te geven om de geërgerde ledematen des te meer te vergenoegen “en oock dese maniere van ons vercoren omdat van wegen de swackheit der bewijse niet stricto jure tegen hem conden procederen”.

okt. 1687 Nieuwe ledemaat
Hindrik Hindrix

20-05-1688
Peter Jacobs en  Derck Geers worden nieuwe diakenen in plaats van Otto Holst en Ocko Jans.
In plaats van Ipo Tjapkens, door ouderdom afgaande als ouderling, wordt Focko Waldrix ouderling. Ze worden alledrie 10-06-1688 bevestigd.

01-06-1688 Nieus angenomene ledemate was alleen maer
Corneliske Heuwes huisvrou van Tonnes Harms

31-08-1688
Acta Consistorie:
Grietje Jans, die niet aan het Avondmaal mocht omdat ze in juni 1688 bij het oprichten van de Pinksterboom, bij het vlechten van de kroon, zich had misdragen, heeft het nog bonter gemaakt. zij gaat trouwen met de zoon van Wijnholt Hindrix, en dit geheel tegen de wil van zijn ouders.

nieus angecomen ledematen waeren
de E. Wubbelt Geers, geboortig in’t Stift Munster
Trijntje Jans jonge dogter uit de Beerta

laatste Avondmaal in 1688 Nieuwe ledematen waeren nae voorgaende belijdenisse alleen
Tete Jans huisvrouw van Jan Achterop

Met attestatie
Geertje Imels van Schilwolda
Marje Ulrix huisvrouw van Jan Sijvers van Sloten in West Frieslant

01-03-1689 Nieuw angecomene ledematen bennen dese mael geweest
Juffer Anna Sijbilla Clandt van Delfzijl
Grieta Hindrix huisvrouw van Salfs Hindrix van Bellingwolda

Na voorheen gedaene belijdenisse
Juffer Tjae Heckmans
Geert Albers
Aerent Jans
Swijcko Eltjes

2e Avondmaal 1689 Nieus angecomene ledemaet met attestatie van Wagenborgen was
Willemke Dates

3e Avondmaal 1689 Nieuwe ledemaet nae voorgaende belijdenisse
Juffer Censke Huninga

4e Avondmaal 1689 Nieuw
Albert Beerens
Fenje Hindrix huisvrouw van Mentko Cijntkes van Suidtbroeck met attestatie

1e Avondmaal in 1690 Nieuwe ledemaet was met attestatie van de Scheemda:
Stijne Hindrix huisvrouw van Menso Hindrix
Hindricus en Hindrick Albers

2e Avondmaal in 1690 Nieus angecomen ledemate is geweest
Peterke Nantkes huisvrow van Hindrik Hemmes met attestatie van
Finserwoldt
mede de huisvrouw van Mr Onno Chercer met attestatie van Winschoot

Laatste Avondmaal van 1690 Nieuwe ledematen waren verscheiden als
Reentko Reens en sijn huisvrow Jeltje Holst
Trijne Dercks huisvrouw van Roelf Cornelius
Jantje Ottens huisvrouw van Nomdo Tjaerts
Fekel Jans

Met attestatie
Evertje Claessen van de Mede
Aise Geers van de Exta
Hindrik Hemmes Camminga van Finserwoldt

1e Avondmaal van 1691 Nieus angecomene ledematen waeren dese mael
Focko Boelens
Grietjen Tijdtjen huisvrouw van Jannes Hansen
Teetje Pieters
Bouwe Jans huisvrow van Ocko Jans met attestatie van Noortbroeck
Jan Lenge met attestatie van Cappelen

2e Avondmaal van 1691 Nieuwe ledemaedt
Tjadduwe Cijntkes huisvrouw van Hindrick Gebes op de Sijl

3e Avondmaal van 1691 Nieus angecomene ledematen met attestatie
Peter Dames en zijn vrouw
Berta van Leeuwaerden

Nae voorgaende belijdenisse
Wendelke Hindrix huisvrouw van wijlen Abraham Nienhoff

04-03-1692 Nieuwe ledematen waeren nae voorgaende belijdenisse
Martjen Focko Waldrix meijt

Met attestatie van Finserwold
Jantjen de huisvrouw van Rimpt Poppens

2e Avondmaal van 1692 Nieuwe ledematen zijn geweest
Mr. Mejanard Brauw met attestatie van Emden
Jacob Hermans en sijn huisvrouw met attestatie van de Eexta

3e Avondmaal van 1692 Nieuwe ledematen zijn geweest
Vrouw Anna Weemhofs huisvrouw van Nantko Waldrix met attestatie van Midwolda

Nae voorgaende  belijdenisse
Keer Roelfs
Emko Ockes

Met attestatie van Groningen
Grietje Ennes huisvrouw van Mr Albert Ibelings

Laatste Avondmaal van 1692 Nieuwe lidtmaedt
Doedo Lauren
Jacob Wilckens

1e Avondmaal van 1693 Nieuwe lidtmaedt
Rimpt Poppens
Anneke Hermans huisvrouw van Jan Cruise
Met attestatie van Winschoot
Griete de huisvrouw van Hindrick Jans

2e Avondmaal van 1693 Nieuwe ledematen waeren
Tjipke Albers en
Geertje Laesens met attestatie van de Scheemda
Bouwe Jans huisvrouw van Berent Meijeringh met attestatie van Finserwoldt

Nae voorgaende  belijdenisse
Mr Albert IJbelingh
Tjackjen Harckens jonge dogter

1e Avondmaal van 1694 Nieuwe ledematen
Peter Jans op de Hogen
Aefke Claessen weduw van Eilardt Wubbes
Hilke Leffers huisvrouw van Luppo Fockes
Enje de weduw van Wilko Jacobs

1e Avondmaal van 1695 Nieuwe ledematen nae voorgaende belijdenisse toegecomen waeren
Hajcko Fockens en sijn huisvrouw
Menste Sickens
Lisabet Egberts jonge dogter
Mettje Eltjens jonge dogter

2e Avondmaal van 1695 Nieuw na belijdenisse
Engel Goossens
Tjaedtjen Emes
Anneke Dercks
Imke Tjackens weduwe van wijlen Jan Ubbes met attestatie van Finserwoldt

3e Avondmaal van 1695 Nieuw ledemaet was alleen
Jantjen Hindrix jonge dogter met attestatie van Beerster Hamrijck

29-11-1695 Nieuwe ledematen waeren
Aeltjen Cornelius huisvrouw van Boelo Reens met attestatie van Finserwoldt
Herman Haijes en sijn huisvrouw
Sanna Jans met attestatie van Beerster Hamrijck
Derck Wessels nae voorgaende belijdenisse

28-02-1696
Ida Jurriens huisvrouw van Hindrick Claesen } beide nae voorgaende belijdenisse
Jan Peters op de Ulsda                                    }
Anje Tammens jonge dogter met attestatie van Noordtbroeck
Boelsen Jans van Wener

05-06-1696 Nieuwe ledematen nae voorgaende belijdenisse waren
Sijbelke Frerix van de Hogen

Met attestatie van Winschoot
Siwertus Fabius Anortoleinus en sijn huisvrouw
A. Bijrza
Reenste Melchers met attestatie

04-09-1696 Nieuwe ledematen
Jan Hagedoorn } beide nae voorgaende belijdenisse
Elsje Carliers   }
Stijne Jans jonge dogter met attestatie van Finserwoldt

4e Avondmaal van 1696 Twee personen die haer angegeven hadden worden angenomen namelijck
Eelwe Wigboldts huisvrouw van Mr. Keer Roelfs
Rixta Jans jonge dogter

1e Avondmaal van 1697 Nieus angecomene ledematen als
Aeltjen de huisvrouw van Roelf Witkop
Anneke Martens jonge dochter
Herman Beerens en
Onno Bartels

03-12-1697 Nieuwe ledemaeten waeren alleen
Grietjen Hermans jonge dochter
Frerickjen Jans huisvrouw van Eppe Cornelius met attestatie van de Oude Schans

1e Avondmaal van 1698 Nieuwe ledematen waeren
Renko Andries
Iggo Jans
Jan Dercks Bajinck met attestatie van Schale
Lucke Jans huisvrouw van Jan Bruins met attestatie van het Hamrijck
Trijntje Hermans met attestatie van Millinge

02-06-1698 Nieuwe ledematen zijn geweest
Jan Claessen met attestatie van de Scheemda
Bontje Reents huisvrouw van Aito Hermans met attestatie van Wijmeer

02-09-1698 Nieuwe ledematen waeren
Eljo Hinrici en sijn huisvrouw
Anna Nantkes met attestatie van Wener

06-11-1698
Nomdo Tjaerdts en Swijcko Eltjes gekozen tot diaken

02-12-1698 Nieuwe ledematen zijn geweest
de Edel. Censka Huninga huisvrouw van den Eerentvesten Geert Hesse met attestatie van Wener
Hebel Popkes en sijn huisvrouw
Trijntje met attestatie van Finserwoldt
Berent Claessen mede van Finserwoldt
Ecco Hermans van Winschoot
Tammo Hindrix van Noordtbroeck

03-03-1699 Nieuwe ledematen sijn geweest nae voorgaende belijdenisse
Tijbe Cosses huisvrouw van Hindrik Eijlders
Aeltjen Jans huisvrouw van Tonnis Evers
Frans Lodewijx en sijn huisvrouw
Grietje Bruins
Derk Thomas
Geerdt Dercks

Met attestatie van Winschoot
Haijko Fockes
van Finserwold
Frouwke Evers

02-06-1699 Nieuwe ledematen sijn geweest
Roelf Tobias
Edo Jans jongman
Berentje Beerens de huisvrouw van Beerent Claassen
Harmtje Derks jonge dogter
Lubbregtje Derx jonge dogter

01-12-1699 Nieuwe ledematen waaren nae voorgaende belijdenisse
Aeldert Jans jongman

Met attestatie van Finserwold
Geesje Beerens jonge dogter
van Winschoot
Trijntje Hindrix jonge dogter

01-03-1700 Nieuwe ledematen sijn geweest
Menno Mennes
Menno Ipens jongman
Stijntjen Wilkes de huisvrouw van Meinard Branus
Grietjen Jans

30-08-1700 Nieuwe ledematen waaren
Mr Jacob Carlier
Mr Claas Claassen

Met attestatie van Groningen
Tjaakjen Immes

29-11-1700 Nieuwe ledematen sijn geweest
Wiert Hiltjes
Boelo Bouwes
Anje Hommes jonge dogter
Martjen Jans jonge dogter

11-03-1701 Nieuwe ledematen waaren
Corneliske Beerens huisvrouw van Pieter Jans
Grietje Gerris huisvrouw van Haiko Fockes
Renske Tammens huisvrouw van Elzo Ockes
Foske Bartels jonge dogter
Jelste Beerens jonge dogter

Met attestatie van Bleiham
Eeke Hermannus huisvrouw van Wigbolt Hindrix

2e Avondmaal van 1701 Nieuwe ledemate was
Asse Reints huisvrouw van Cornelius Phoebens
Lisabet Geers huisvrouw van Onno Bartels
Jan Hermans

3e Avondmaal van 1701 Nieuwe ledematen waeren
Hille Beerents Sijbelke Frerix vrouw
H... … van Roelf Schipper [deels? doorgehaald; zie 1e avondmaal 1702]
Anje Hommes jonge dogter [doorgehaald]

4e Avondmaal van 1701 Nieuwe ledematen sijn geweest
Hindrik Pieters
Geeske Heebels

1e Avondmaal van 1702 Nieuw ledemaet is geweest
Hille huisvrouw van Roelf Schipper
[in kantlijn toegevoegd:]
Alle Klok
Cornelius Fockens
Vrouw Ornatolenius met attestatie van Winschoot

1702
In plaats van wijlen Nomdo Tjaerds is gekozen en bevestigd tot ouderling Swijko Eltjes.

2e Avondmaal van 1702 Nieuwe ledematen zijn dit pas geweest
Herman Eltjes en Woltje Fockens ehl. met attestatie uit de Scheemda
Tabita Tapin met attestatie van Groningen
Aefje Sinurs attestatie van Emden
Hemke Bartels met attestatie van de Scheemda
Doedje Nomdes jonge dogter

3e Avondmaal van 1702 Nieuwe ledematen waeren
Imke Heeres jonge dogter met attestatie van Westerlee
Rindelt Ockes

4e Avondmaal van 1702 Nieuwe ledematen waeren
Elso Albers
Jantjen Hermans huisvrouw van Remko Roelfs
Geertjen Jacobs Groen jonge dogter

02-03-1703 Nieuwe ledemaet was alleen
Trijntje Eppens huisvrouw van Tebbo Hermans

01-06-1703 Nieuwe ledematen waeren
Elisabet Carsjens huisvrouw van Hindrik Voogdt met attestatie van de Nieuwe Schans
Gerhardus Schroder met attestatie van Groningen

31-08-1703 Nieuw ledemaedt was
Engel de huisvrouw van Jan Hindrix met attestatie van Midwolda

30-11-1703 Nieuwe ledemaet was
Poppe Siberens met attestatie van St. Jurrien woldt
Jan Elses en sijn huisvrouw Antje met attestatie van Beerster Hamrik

03-03-1704 Nieuwe ledematen waeren nae voorgaende belijdenisse
Albert Jacobs
Jan Jans
Wigboldt Hindrix
Bouwina Huninga
huisvrouw van Beerent Melchers en
Imke Jans huisvrouw van Albert Jacobs met attestatie van Bellingwolda

2e Avondmaal van 1704 Nieuwe ledematen waeren
Lubbertus Roeletius met attestatie van Winschoot
Jarge Stoffers van Suidbroek
Aeltjen Jansen van Stapelmoer
Gepke Hermans huisvrouw van Claes Claessen

05-09-1704 Nieuwe ledemaet was
Trijntje Eppens huisvrouw van Tebbe Hermans Smit

1e Avondmaal van 1705 Nieuwe ledematen waeren
Jans Jans en
Anneke sijn huisvrouw met attestatie van Midwolda
Harmke Derks huisvrouw van Nomdo Cornelius attestatie van Noordtbroeck
Ettjen Eppens huisvrouw van Claes Tobias nae voorgaende belijdenisse

2e Avondmaal van 1705 Nieuwe ledematen waeren
Engel Luppes, huisvrouw van Wigboldt Fockes met attestatie van Bleiham
Tabita Tapin met attestatievan Bonde
Sara Meijers jonge dogter

3e Avondmaal van 1705 Nieuw ledemaet was met attestatie van Groningen
Wentjen Jans van Amerongen huisvrouw van Phoceus Stellingwerf
Martjen Jans huisvrouw van Cornelius Phoebens nae voorgaende belijdenisse

4e Avondmaal van 1705 Nieuwe ledematen sijn doenmaels geweest
Claes Carspers en sijn huisvrouw
Trijntje Willems
Allemt Jans huisvrouw van Willem Beerents
Ave Wigboldts huisvrouw van Jan Hermans
Lisabet Tjates jonge dogter
Martjen Hitjes jonge dogter
Geert Claessen jongman

Kerkelijke actens van de kerkenraedt in de oude Beerta beginnende met het eerste consistorie 1706.
05-03-1706 nieuwe ledematen waeren nae voorgaende belijdenisse
Swaentje Pieters huisvrouw van Berent Hermans

Met attestatie
Dewertje Waldrix huisvrouw van Egbert Tiddens van Finserwoldt
Stoffer Gerrits jonghman van Winschoot

04-06-1706 nieuwe ledematen waeren nae voorgaende belijdenisse
Eeije Jans huisvrouw van Jan Jans

Met attestatie
Lucke Coenes huisvrouw van Eltjo Hillenius van Bleiham
Johanna Gerris jonge dogter van Groningen.
Tjaberen Cornelis van de Scheemda
Adriana Reinders huisvrouw van Frerick Hindrix van Winschoot

03-09-1706 Nieuwe ledematen waeren nae voorgaende belijdenisse
Andreas Holst jongman
Tebbe Hermans [doorgehaald]

met attestatie
Willemke Hermans jonge dogter van Vlagtwedda

03-12-1706 Nieuwe ledematen waeren nae voorgaende belijdenisse
Jan Alberts en
Grietje Egbers sijn huisvrouw
Hille Bartels weduw van Rigto Uden
Lamke Hindrix huisvrouw van Tjaberingh Cornelis
Enneke de huisvrouw van Doedo Laurens
Aefje Hindrix jonge dogter

Met attestatien
Martje Jans huisvrouw van Renko Andries van Midwoldmer Hamrick
Grietje Jans huisvrouw van Menno Mennes van Winschoot

04-03-1707 nieuwe ledematen nae voorgaende belijdenisse waeren
Tjacke Jans Brouwer
Marten Beerents
Trijntje Dercks jonge dogter

03-06-1707 Nieuwe ledemaet nae voorgaende belijdenisse
Tebbo Hermans Smit

02-12-1707 Nieuwe ledematen waeren
Berent Jans met attestatie van Finserwoldt
Tedje Aickens jonge dogter nae voorgaende belijdenisse

03-03-1708 nieuwe ledematen waeren dit pas nae voorgaende belijdenisse
Jan Coerts en sijn huisvrouw
Dijle Fabers
Cenne Remkes huisvrouw van Hindrik Hindrick Gosses
Elske Hindrix huisvrouw van Jan Reenman
Franje en Elske Haickens jonge dogters
Maria Carlier jongedogter
Antje Jans huisvrouw van Hillebrant Hermans
Marrejen Ennes jongedogter

Met attestatie van Finserwoldt
Eltje Edskes huisvrouw van Hans Berents

01-06-1708 Nieuw ledemaet was
Berent Jans met attestatie van Finserwoldt

30-11-1708 Nieuwe ledematen waeren
Alle Clock van Groningen met attestatie
Geertjen Sicces van Winschoot met attestatie
Nomdo Haijes
Sophia Hebels
huisvrouw van Edo Haijes nae voorgaende belijdenisse

03-03-1709 Nieuwe ledematen sijn geweest
Luppo Thebbens
Jan Jans Groen

31-05-1709 Nieuwe ledemaat
Geeske Beerents
Geesje huisvrouw van Garrelt Jans met attestatie van Midwolda

31-08-1709 Nieuwe ledematen waaren
Peter Venema en
sijn huisvrouw schoolmeester en mestersche van Groningen

01-12-1709 Nieuwe ledematen waaren
Haiko Luppens huisvrouw van Menso Tjalbers
Folkertje Herberts weduw van Wichert
Jan Claassen

28-02-1710 nieuwe ledematen waeren nae voorgaende belijdenisse
Herman Bontkes
Trijnje Abels jongedogter
Gepke jongedogter
nog de dogter van Geert Vos

29-05-1710 Nieuwe ledematen hadden sich aangegeven nae voorgaende belijdenisse
Trijntje Claessen huisvrouw van Ipo Hermans
Getruid Jans huisvrouw van Herman Tammens
Neese Roelfs jonge dogter
Antje Herman huisvrouw van Roelf Tobias
Meiske Hindrix Hindrix huisvrouw van Zacharias Ottens
Mette Hindrix huisvrouw van Roelf Jans
Anne Wilckens huisvrouw van Gerhardus Jans
Elske Heerens huisvrouw van Riendelt Ockes
Jantjen Udens huisvrouw van Jan Jans

Met attestatien
Vrouke Aijtes huisvrouw van Philips N. van Beerster Hamrik
Tekla Berents jonge dogter van Woldendorp
Sijbelko Ipens jongman met attestatie van Winschoot
Geeske Hermans jonge dogter van Vlagtwedde

05-09-1710 Nieuwe ledematen waaren
Geertjen Geers huisvrouw van Jan Tonnis met attestatie van Baffelt
Aeltjen Jacobs weduw van wijlen Jannes Jans met attestatie van Beerster Hamrik
Oldert Jans jongman met attestatie van Onstwedda
 
05-12-1710 nieuwe ledematen waaren nu nae voorgaande belijdenisse aangenomen
Eppo Egberts huisvrouw van Geert Jans
Jacob Cijntjes
Antje Derks jonge dogter

1e Avondmaal 1711 nieuwe ledematen waaren nae voorgaande belijdenisse
Hindrik Tonkens
Jan Tonnis

Met attestatie
Berent Engels van Groningen

2e Avondmaal 1711 nieuwe ledematen waaren nae voorgaande belijdenisse
Herman Aijses
Jan Hindriks en zijn huisvrouw Foske Tjackes

Met attestatie
Tjadduwe Edskes weduwe van Tonnis Gerrits van Oostwoldt
Jacob Jochems van Winschoot

3e Avondmaal 1711 nieuwe ledematen waaren nae voorgaande belijdenisse
Jeltje Hermans jonge dogter op de Ulsda
Jantjen Eijlders jonge dogter op de Ulsda

Met attestatie
Willem Menses en Geeske Frerix zijn huisvrouw van Winschoot

04-12-1711 Nae voorgaende belijdeniss
Haike Bartels weduwe van Boelo Rients
Robert Sierts
Johannes Cames
Derk Geers jongman
Ocko Hindrix jongman
Sicco Jans jongman

Met attestatien
Ties Simons en zijn huisvrouw Gesina Daniels van Groningen
Grietje Egberts huisvrouw van Wibbo Luppes uit de Pekel
Hindrik Alberts uit Beerster Hamrik en sijn huisvrouw
Jikjen Nantkes uit de Scheemda

1e Avondmaal in maart 1712
Lamme Jans weduwe van Arent Jams
Grietje Pieters weduwe van Jan Jans
Maria Jans huisvrouw van Cornelius Hopmans
Aeltjen Hermans huisvrouw van Hindrik Geers
Grietje Hindrix huisvrouw van Luitjen Jans
Hessel Pieters en
Bouwe Pieters jonge dogteren
Eije Jans huisvrouw van Eggo Claessen
Derk Geers Smit
Edo Jans met attestatie van Siddebuiren

2e Avondmaal 1712 (juni) nieuw na belijdenis
Simon Jurriens

Met attestatie
Hans Valentijn Hop uit den Hage
Cornelius Hansen van Bemerwoldt
Margarieta Datama jonge dogter uit de Scheemda

voor 4e Avondmaal 1712 (9 dec) Nieuwe ledematen waeren
Jantjen Pieters weduwe van Dominicus Blei met attestatie van Groningen
Herman Evers en
sijn huisvrouw met attestatie van de Nieuwe Beerta
Lubbejen Jans jonge dogter, met attestatie van Winschoot

Na voorgaande belijdenis
Wija Geers huisvrouw van Berent Jan
Anna Mathias jonge dogter

03-03-1713 Nieuwe ledematen waeren
Jetge Hindrix huisvrouw van Hans Valentijn Hop met attestatie uit den Haagh
Gerrit Bouwes met attestatie van Wagenborgen
Gerlof Jans jonghman met attestatie van de Veendam
Wessel Gerrits jongman met attestatie van Groningen

Nae voorgaende belijdenisse
Hindrik Hermans
Jurrien Feckes
Aeltjen Geers huisvrouw van Jan Hindrix
Aeltjen Garrels jonge doghter

3e Avondmaal 1713 Nieuwe ledematen waeren met attestatien overgekomen
Doedjen Waldrix huisvrouw van Hero Antje van Midwoldemer Hamrik
Geertje Jans huisvrouw van Albert Geers van Winschoot
Fransjen Haikens van de nieuwe Beerta

Nae voorgaende belijdenis
Trijntje Jans huisvrouw van Claes Jans bij de Ae
Habbo Claessen jongman
Jan Igges jongman

1e Avondmaal 1714 Nieuwe ledematen waeren nae voorgaende onderwijs en belijdenisse
Wendelke Albers huisvrouw van Sicco Jans
Anneke Doedens huisvrouw van Elso Alberts
Kunne Eijlers jonge dogter
Johannes Meijer jongman
Jurrien Haijes jongman
Luirt Jans jongman
Jan Jans jongman

2e Avondmaal 1714 Nieuwe ledematen waeren
Sebo Claessen een tijdlang te vooren te weten den 17 maert nae voorgaende onderwijs en belijdenisse gedoopt

Met attestatien
Hindrik Derks en sijn huisvrouw
Anna Datama van Groningen
Trijntje Cornelius jonge dogter met attestatie van Wierum
Geeske Hermans jonge dogter van de oude Schans
Johan Henrich Sander von der Wulfferheijde jongman

3e Avondmaal 1714 Nieuwe ledematen waaren
Adam Martens en des selfs huisvrouw
Itjen Jans van de Nieuwe Schans met attestatie
Jantjen Hermans huisvrouw van Derk Geers met attestatie van Midwolda

1e Avondmaal 1715 Attestatien voor het eerste nagtmaal sijn verlient aan
Jurrien Feckes en
Anje Derks Egtel. nae Bleijham
Aeltjen Garrels huisvrouw van Mr. Jan in de Nieuwe Schans

08-03-1715 Nieuwe ledematen waaren nae voorgaande belijdenisse
Pieter Jans op de Hogen
Herman Simons jongman
Jannes Pieters jm
Tjake Edzes jd
Meentje Arents jd
Trijntje Rijkes jd
Maria Hindrix jd

Met attestatie sijn gekomen
Frerik Jeltes en
Geeske Jans egtel. van de Exta
Jan Contard jm uit het graafschap van der Lip met attestatie van kerkborge
Hester Jans jd van Wedda met attestatie van de Nieuwe Schans
Jantjen Jans jd van Vlagtwedda

31-05-1715 zijnde Hemelvaart Nieuws aangekomene ledematen waaren nae voorgaande belijdenisse
Luppo Haikens jongman
Aeltjen Hendrix jonge dogter
Wija Menses J.D.

Met attestatien
Derk Hermans en
Grietjen Wilkes egtelieden van Winschoot
Geert Geers en
Etjen Hermans egtel: van het Hogesant
Jan Hindrix jongman van Winschoot

30-08-1715 Nieuw ledemaat was
Bouwe Rengers huisvrouw van Wessel Roelfs met attestatie van Suidbroek

29-11-1715 Nieuwe ledematen waeren doenmaels
Vrou Alegonda Venhuisen huisvrouw van de heer H. Veldman met attestatie van Grijpskerk (vertrokken)
Jan Jurriens en
Maria Geers sijn huisvrouw met attestatie van Stapelmoor
Renske Hansens huisvrouw van Herman Herbarts nae voorgaande belijdenisse
 
28-02-1716 nieuwe ledematen waaren ditmael
Jurrien Hindrix met attestatie van Beerster Hamrik

 Nae voorgaende onderwijs en belijdenisse dese volgende
Zacharias Oltens
Herman Boldewijns
Engel Jans
Aijso Fockens
Herman Hindrix
Jan Edzars van Nijen Haaren
Laurens Doedens
Juffer Sijbina Hesse
Antje Berents
Fijke Coerts huisvrouw van Edo Jans

05-06-1716 nieuwe ledematen waaren nae voorgaende belijdenisse
Hans Berents op de Hogen

September 1716 Nieuwe ledematen waaren
Etjen Engels met attestatie van Loga [ervoor, in ander handschrift: vertrokken)
Anna Brand met attestatie van de Nieuwe Schans

04-12-1716 Nieuwe ledematen waaren nae voorgaande belijdenisse
Hemmo Kamminga en sijn huisvrouw
Frouwe Luppes op Beerster Hoge
Lijsabet Jans jonge dogter op de Ulsda

Met attestatie
Tonnis Jans en Annejen Hansens Egtel. met attestatie van Baffelt
Johannes Arents Frix jongman van Lolle in Tekelenburgsche
Berent Wigbolds jongman
Grietje Albers jonge dogter van Bleiham

05-03-1717 nieuwe ledematen waaren met attestatie tot ons gekomen
Anneke Jacobs huisvrouw van Pieter Phoebes van de Scheemda
Schelto Edskes en sijn huisvrouw
Antje Gaaltjes van de Nieuwe Beerta
Tonnis Albers jongman van Midwolda
Elske Hajkes jonge dogter van Winschoot

Nae voorgaande onderwijs en belijdenisse
Rixta Jans jonge dogter
Aijlke Albers jonge dogter
Grietje Hindrix jd op de Ulsda
Gepke Jans jd op de Ulsda
Claas Jans op de Ulsda
Bartelt Onnes jongman
Arent Jannes jongman

04-06-1717 Nieuwe ledematen waaren ditmaal met attestatie overgekomen
Wupke Jans huisvrouw van Augustus Geers van Winschoot
Antje Tjarks jonge dogter van de Nieuwe Schans

Nae voorgaende onderwijsinge en belijdenisse
Hans Jans en sijn huisvrouw
Frouke Jans op de Hogen
Bonneko Jans
Philips Jans
Herman Ipes
Rixta Meenstes huisvrouw van Hero Jans
Antje Claassen jonge dogter te samen op de Ulsda
Egbert Tammes en sijn huisvrouw
Aeltje IJpes
Tjacko Sigers te samen in de Beerta

03-09-1717
“Voorders is gesproken over Woltje Fockens huisvrouw van Stoffer Jarges die sich met den duivel banner te Muntendam wonende hadde beraden en tot harens doen komen. En gelijk wij te vooren besloten hadden haar te dagvaarden voor de consistorie om rekenschap van dit dwase en goddelose bedrijf te geven soo waar haar dit door de diaken Hindrik Tonkens bekent gemaakt waarop ze van selfs besloot af te blijven sonder in het consistorie te komen. Gelijk ze dan ook onwaardig de tafel des Heeren van ons verklaart is ende hier mede verklaart word tot dat ze betere gedagten bekome ende belijdenisse van haare dwaasheijten.”

Nieuwe ledematen waaren ditmael dese nou alleen met attestatien gekomen
Jantjen Rengers huisvrouw van Berent Jans van Oostwold
Rejnt Jans van de Nieuwe Beerta

03-12-1717 e.v.
Schoolmeester Pieter Venema heeft kwade lasteringe over de pastor uitgegoten, o.a. huichelaar en verdrajer van de Schrift en hangt verkeerde leeringen aan. Eerst ontkent de schoolmeester, maar na een bezoek van enkele getuigen bekent hij en bidt om vergiffenis. [5 pagina’s]

05-12-1717 Nieuwe ledematen waaren met attestatie van de Nieuwe Schans
Hindrik Jans en sijn huisvrouw
Aise Berens
Nae voorgaande belijdenisse
Sijben Arents jonge dogter

[ opvolgende aantekening in ander handschrift 11 dec. 1718 ]

16-06-1719 met attest. sijn gekondigt
Haicke Harms weduwe van Cornelis Vegter
Hilligjen Derks beide van Noordbroek
Jan Tjapkes Bendenius van Groningen
[deze aantekening is ondertekend door “N:Tideman V:D:M: in Veendam”]
 


[ Vanaf 08-09-1719 zijn alle ledematen doorlopend genummerd tot aan 1741 toe. Er staan zowel voor als achter de naam diverse aantekeningen, die door mij zijn aangegeven tussen haakjes ( ) achter de naam waarop de aantekening betrekking heeft. Soms staan er 2 kolommen naast elkaar, die ter wille van de leesbaarheid onder elkaar gezet zijn.
Regelmatig staat een +-teken voor de naam; waarschijnlijk betekent dat overlijden, genoteerd na de periode dat dat met vst (verstorven) werd aangegeven.]

Anno 1719.
Den 8 Sept. hebbe ik Adolph Molanus voor de eerste maal de proefpredicatie in de Beerta gedaan, waarop ...

Namen van de niewe ledematen die ten tijde der bedieninge van mij Adolph Molanus als predicant in de oude Beerta met attestatien en op belijdenis des geloovs tot dese gemeente overgekomen en angenomen zijn.

08-09-1719 met attestatie gekomen
van Schiltwolde, neffens de Pastoor
1. Fennigjen Frens j.dogter
2. Herman Hermans. Sargies (van Groningen, vertrokken)
3. Ubbigjen Haijkes huisv. van Jan Hindriks (op belijdenis aengenomen)

06-12-1719 met attestatie
4. Hiltje Wibbes (van de Scheemda) en
5. Hilletjen Rients Egtel
6. Alberdina Weemhofs huisv. van Jan Bontkens (van Midwolde, vertrokken)
7. Stijntjen Tiddes huisv. van Reiner Renkes (verstorven)
8. Rijnke Tjalles huisv. van Herman Hermans (Groningen, vers. irro)
9. Jakob Aapkens  (Nieuw Beerta, verstorven) en
10. Aafke Edzens egtel. (verstorven)
11. Tetje Waldriks j. dogter [onleesbare aantekening ervoor]

Op belijdenis niews angenomen
12. Geert Henriks en
13. Tjake Helmers egtel. (verstorven)
14. Jan Bontkens (vertrokken)
15. Otte Rienkes (verstorven) en
16. Remke Hillenius egtel.
17. Haijke Tammens huisv. van Pieters Jans
18. Haijke Okkes huisv. van Kornellis Jans (verstorven)
19. Eelje Jans j. dogter (vertrokken)
20. Geeske Harms j. dogter
21. Frowe Harms j. dogter
22. Tjaatjen Rienkes huisv. van Joannes Meijer [mogelijk staat ervoor: vertrokken]
23. Grietje Harms Bontkes j. dogter [onleesbare aantekening ervoor]
24. Martje Harkes huisv. van Pieter Jans
25. Bowe Henriks j. dogter
26. Dooije Pieters (vertrokken) dog sonder attestatie als gevolge door ’t Ed. gerigte
27. Beerend Edzes (verstorven)
28. Jan Jans pistoris servus
29. Henrik Geerds mulder (+)
30. Zijpke Beerents j. dogter
31. Eke Henriks huisvr. van Geert Jans (+)
32. IJke Doewes j. dogter (met attestatie vertrokken naar Delfzijl)
33. Margrieta Jans j. dogter (sonder attestatie vertrokken)

01-03-1720 Nieuw angekomenen
34. Taalke Hindriks (met attestatie van de Nieuwe Schans)
op onderwijs en belijdenis:
35. Arent Jans en
36. Hemme Jans Egtel.
37. Pieter Jans Schoemaker (+)
38. Stoppher Christiaans (+)
39. Pieter Jans famulus op de Ulsda (+)
40. Berent Jakobs
41. Henrik Jans privignus van Harm Aijtes (+)
42. Harm Jans fabri filius (vertrokken)
43. Harm Harms famulus op de Ulsda (+)
44. Jan Pieters famulus op de Ulsda (vertrokken)
45. Jan Hindriks famulus ibidem
46. Elle Jans huisvrouw van Kasper Jans [ervoor staat of verstorven, of vertrokken; en +]
47. Lizebet Menses J. dogter
48. Teete Tonjes huisvrouw van Harm Ipes (verstorven)
49. Aijse Boeles J. dogter (verstorven)
50. Talle Beerents J. dogter
51. Wubbelt Jans fabri filius
52. Okke Edzes fabri lign. filius (verstorven)
53. Jan Pieters filius ludi magistri (vertrokken)
54. Jan Hindriks textor (verstorven)
55. Edze Okkes faber lignarius (verstorven)
56. Kornellis Jans op de Hogen
57. Jan Doewes karspeldier [?] soon (verstorven)
58. Harm Eijlers vulgo Harm Smit (+)
59. Dietert Roelvs famulus bij vrow Rienkens (verstorven)
60. Helwert Harms (verstorven)
61. Geert Arends
62. Pieterke Jans wed. van Nanne Klasen (+)
63. Tjamke Salvus J. dogter (vertrokken)
64. Aaltjen Wessels huisvrouw van Jan Jans  (verstorven)
65. Trijntje Harmannus J. dogter (+)
66. Tietje Wubbes J. dogter (+)

07-06-1720 Nieuws angekomen
67. Mentje Arents huisvrouw van Sibelt Jans (met attestatie van Winschoten) (vertrokken)
68. Geertjen Roelvs J. dogter (van Gieten) (vertrokken)
Op onderwijs en belijdenis
69. Edze Fokkes en (vertrokken)
70. Taatje Beerents Egteluiden (verstorven)
71. Albertjen Hillebrans huisvrouw van Frerik Wessels (verstorven)
72. Geert Sebes en (verstorven)
73. Uske Hindriks Egteluiden (verstorven)

74. Wilte Jans
75. Harm Roelvs (+)
76. Sibelt Jans Slagter
77. Swaantje Edzes J. Dogter serva van Sikke Haijkes (+)
78. Zijtske Pieters J. Dogter (+)
79. Grietke Emkes J. Dogter filia Sutoris
80. Geeske Jans huijsv. van Harm Eijlerts (verstorven)
81. Remke Ipes J. Dogter serva Geert Hindriks (+)
82. Tjaduwe Harmes J. Dogter op de Ulsda (+)

29-11-1720 Nieuw
83. IJkje Jacobs J. Dogter gekomen van Winschoot (vertrokken)

28-02-1721 Nieuw
Met attestatie zijn tot ons gekomen van de Scheemda
83. Jan Banning en [nummering in origineel gaat hier fout]
84. Aaltjen Hermans Egtelieden (beiden vertrokken)
Van de Nieuwe Schans
85. Rinse Harms huisvrouw van Geerd Jans (+)
Van Groningen
86. Geesien Harms huisvrouw van Haijke Geerds (verstorven)
Van Blijham
87. Aaltjen Jacobs jonge dogter

Op onderwijs en belijdenis des geloofs zijn angenomen
88. Sikke Haijkes (vertrokken)
89. Luiwert Beerends (vertrokken)
90. Bontko Harmens (verstorven)
91. Edzert Hindriks (vertrokken)
92. Jantjent Pieters wed. van Abraham Abrahams (+)
93. Jantjen Hindriks huisv. van Klaas Boldewijns
94. Elske Sijgers huisv. van Tonjes Jans (verstorven)
95. Anke Hindriks weduwe van Hindrik Hindriks
96. Barbara Meinerts J. Dogter (+)
97. Hilje Lammerts J. Dogter (vertrokken)
98. Swaantje Jans J. Dogter (+)
99. Rixte Harmens J. Dogter (+)

100. Etjen Jans J. Dogter (vertrokken)
101. Trijnjen Jurjens J. Dogter (vertrokken)

30-05-1721 Nieuw
Met attestatie van Bellingwolda
102. Bowke Haijkes huisvrouw van Jurjen Wessels (vertrokken)
103. Siben Arents huisvrouw van Geert Harms (van de Scheemda, verstorven)
104. Arent Habbes (op geloofsbelijdenis, verstorven)

03-09-1721 Nieuw
105. Tjapke Aijtes (met attestatie van Zuidbroek vertrokken)
106. Trijntje Jacobs (van Blijham)

05-12-1721 Nieuw
107. Frederik Pieters knegt bij de wed van Pieter Phebes (met attestatie van de Scheemda, vertrokken)
108. Hindrik Martens knegt bij Harm Aijses (op onderwijs en belijdenis, vertrokken)
109. Maria Alberts J. dogter (vertrokken)
110. Bieuwe Jans J.dogter maagt bij Jan Hindriks (+)
111. Talle Jans J. dogter

27-02-1722 Nieuw, op belijdenis
112. Gerhardus Jans (verstorven)
113. Jurjen Wessels (+)
114. Olgert Jans (vertrokken)
115. Luppe Edzes (vertrokken)
116. Geerd Jans
117. Engel Eijlers huisvrouw van Helwert Jans (verstorven)
118. Lizabeth Jakobs huisvrouw van Jurjen Hindriks (+)
119. Rijke Nannes J. dogter famula Relotii (verstorven)
120. Engel Derks huisvrouw van Wijntje Boldewijns
121. Wilke Betjes en
122. Grietje Lucas Egteluiden
123. Hindrik Jakobs (vertrokken na de N. Beerta)
124. Jan Pieters famulus vidua Renko Andries  (+)
125. Jan Onnes
126. Harm Hindriks famulus van Otte Rienkes (+)
127. Wilke Gerhardus famulus Wigbolt Hindriks (vertrokken)
128. Jan Dirks
129. Jan Mensen famulus mea (vertrokken)
130. Reinder Renkes
131. Swaantje Corlius J. Dogter (vertrokken)
132. Tekela Jans huisv. van Reint Jans
133. Geertruid Lammers J. Dogter famula Hennis? (vertrokken)
134. Antje Igges J. Dogter
135. Maria Jans J. Dogter
136. Doedjen Jans huisv. van Pieter Boldewijn (+)
137. Jantjen Geerds J. Dogter famula Jan Engbers (vertrokken)

Juni 1722 Nieuw
Met attestatie van Winschoten
138. Harko Rotgers (verstorven) en
139. Sieke Jans ehelieden
Van Finzerwold
140. Eewke Harms hijr getrouwt an Boldewijn

Op onderwijs en belijdenis zijn angenomen
141. Egge Klasen (verstorven)
142. Harm Nannes [en]
143. Tjake Pieters egteluiden
144. Albert Jans (vertrokken)
145. Hindrik Hindriks sartor
146. Eltje Roelvs servus pistoris sub ren jura
147. Roelv Kierst filius serionis
148. Stijntjen Jans J. Dogter famula Harm Aijtes (vertrokken)
149. Tjaatjen Hindriks J.D.
150. Nantje Wierts J.D. (+)

18-12-1722 Nieuw met attestatie
151. Elizabeth Blenke uxor mea (van Groningen, +)
152. Jantje Olcherts huisvrouw Cerefisiarii (van Nieuw Scheemda, vertrokken)

12-03-1723 Nieuw
Met getuigschriften
151. Jan Andries (van Vlagtwedde)
152. Aaltjen Zijpkens (van de Scheemda; vtr?)
153. Joannes Reiners (van Woldendorp)
154. Abel Hindriks (van Midwolder Hamrik; vtr?)
op onderwijs en belijdenis
155. Hindrik Jans
156. Klaas Boldewijns
157. Hilwert Harms
158. Jan Eijlers servus Harmen Aijses
159. Pieter Pieters servus Sebe Uljes
160. Egbert Jans filius lange Jan (vertrokken) (met attestatie van N. Beerta [mogelijk bij nr 161])
161. Jan Jans servus Harke Hindriks
162. Geerd Menkes servus Kornellis Reiners
163. Harko Pieters filius sutoris
164. Etjen Edzes J. dogter bij Ette Bruins
165. Foske Roelvs J.D. filia Roelv Tobias (vertrokken)
166. Doedje Tammes J.D. privigna Kornellis Reiners (vertrokken)
167. Antje Lammer priv. Ede Harms
[nrs. 168 en 169 ontbreken]
170. Mijntje Beerents priv. Jakob Jonker
171. Grietje Hindriks fil. Hindrik Tonkers

01-06-1723 Nieuw
met getuigschriften
172. Harmen Hanses (van Finzerwold)
172. Geeske Lefferts J.D. maagt bij Hillenius BV (van Blijham, vertrokken)
op onderwijs en belijdenis
[in origineel 2 keer nummer 172]
173. Harmen Egbers filius pistoris
174. Jan Jans servus Jan Hindriks
175. IJpe Mennes servus Ede (vertrokken)
176. Aagtje Jans huisvrouw Abel Hindriks (verstorven)
177. Ide Tonjes J.D. sartrix
178. Roelvke Hindriks huisvrouw Derk Geerds
179. Engel Tebbes J.D. (vertrokken)

03-12-1723 Nieuw
met attestatie van Blijham tot ons overgekomen
180. Sijntje Albers Wed. soerg fabri lignari (verstorven)

03-03-1724 Nieuw
Op attestatie van Noord Broek
181. Jan Paul Hikkes Faber Ferrarius (vertrokken)

Op belijdenis
182. Harm Beerents filius nauta
183. Wiert Roelfs operarius (verstorven)
184. Ufke Folkers
185. Hermannus Jans operarius
186. Haijke Geerds operarius
187. Geerd Onnes filius van Onne Bertolts
188. Tiddo Zierts
189. Beerent Meijer filius nauta ejusdem
190. Albert Harms servus Harko Hindriks (vertrokken)
191. Gesina Hesse J. Dogter
192. Anna Nomdes J. Dogter

02-6-1724 Nieuw
193. Imke Haijkes weduwe van Hindrik Jans (van Noord-Broek)
194. Sikko Fokkens (van Westerlee)
195. Sjamke Vriesenborg huisvrouw van Jan Reuman (van Groningen, vertrokken)

Op belijdenis
196. Anke Albers h.vrouw van Beerend Edzes
197. Anje Tjakkes vrouw van Jan Jans Tuse
198. Grietje Beerents vrouw van Helwert Harms
199. Wijpke Kornellis vrouw van Jakob Jans

01-09-1724 Nieuw
200. Jakob Egbers met attestatie van Wedde (vertrokken)
201. Anna Alberts J. dogter angenomen op belijdenis (vertrokken)

01-09-1724 Nieuw
202. Grietje Edes J.D. (met attestatie van Blijham, wederom met attestatie na Blijham)
Op geloofsbelijdenis
203. Gerhardus Venema (vertrokken)
[nr. 204 ontbreekt]
205. Tjabering Hindriks servus bij H. Aijses (vertrokken)
206. Harbert Eltjes servus bij [onleesbaar]
207. Betje Jakobs J. Dogter

02-03-1725 Nieuw
208. Aijelke Memmes [en]
209. Liefke Jans Egtel. (met attestatie van Winschoten)
210. Ludolphs Jans [en]
211. Maria Hindriks Egtel. (met attestatie van de Nieuwe Schans)
op geloofsbelijdenis angenomen
212. Fokko Haghes Cornet
213. Lammert Ades
214. Dijke Jans
215. Harm Hillebrans van Rijsken
216. Auke Hindriks wed. Hindrik Jans
217. Teelke Tonjes J.D.
218. Jantjen Gerlofs J.D.
219. Eewtjen Folkers J.D. (vertrokken)
220. Enje Kornellis J.D.
221. Geeske Gerrits J.D.

01-06-1725 Nieuw
222. Martinus Tumlaar en
223. Hilligjen Roelvs Egtel. (met attestatie van Noordwolde)
op belijdenis zijn angenomen
224. Jan Aijelts
225. Hindrik Jakobs van Bellingwolde (vertrokken)
226. Hindrik Tonjes . Relotii servus
227. Jantjen Relotius J. dogter
228. Geeske Jakobs vrow van Wilko Gerhardus (vertrokken)
229. Geertjen Klasens h.v. van Wiert Roelvs
230. Reenke Kornellis hvrow van Harm Hindriks
231. Grietje Melles h.vrow van Bartolt Onnes
232. Lizabeth Fokkens h.vrow van Hindrik Walters

29-08-1725 Nieuw
233. Daje Koentjes J. Dogter (van Wijmeer)
234. Heero Rindelts (van Niew Wolda)

Op belijdenis
235. Martjen Jans weduwe van Tjakke Bartelts
236. Elligjen Alberts huisvrouw van Klaas Egberts

07-12-1725 Nieuw
Met attestatie
237. Dievertjen Hemmes Kamminga J. Dogter van Bemerwolt
238. Bregtje Dirks J. Dogter van Canum in Oostf.
239. Joannes Heins Sjartel van Niew-Wolde

Op geloofsbelijdenis
240. Jan Okkes           
241. Lukke Mennes huisvrouw van Hindrik Arends
242. Annigjen Harms huisvrouw van Jan Paul Hikkens . Smit (vertrokken)

01-03-1726 Nieuw
met attestatie
243. Arnoldus Arnoldi en
244. Maria Krabbe egteluiden van de beneden Peekel (vertrokken)

Op geloofsbelijdenis
245. Brunno Willems
246. Albert Luitjens Adolesunt
247. Jakob Arents Servus Tidde Sierts
248.
Wessel Aaldriks Servus Robert Sickens
249.Hindrik Jurjens Sutor
250. Hindrik Arends operarius
251. Jan Jans operarius
252. Klaas Egbers
253. Hilke Geerds weduwe van Egbert Warnkes (vertrokken)
254. Antje Willems huisv. van Luppo Hindriks
255. Eete Everts J.D. Ancilla mea
256. Eenje Tammes J.D. privigna Kornellis Reiners
257. Anke Hindriks J.D. serva Teepke Harms, mennist
258. Wupke Jurjens J.D. serva Klaas Remts, mennist
259. Toebke Alberts J.D. serva mennonista op de Hoven

01-06-1726 Nieuw
Met attestatie
260. Eebe Roelvs huisvrouw van Hindrik Jurjens, van N Beerta
261. Jan Haikes van Groningen

Op belijdenis
262. Jan Poppes [en]
263. Anke Tebbes egteluiden
264. Antje Jans van Oostfriesland J. dogter
265. Doedjen Philippus J. dogter

06-09-1726 is tot dese gemeente overgekomen van Blijham
266. Lucas Niewhuis geboortig van Kappelen  (verstorven)

06-12-1726 is tot dese gemeente overgekomen van Blijham
267. Stijntje Beerends

07-03-1727 is tot dese gemeente overgekomen van Vlagtwedde
268. Jan Tjakkes [en]
269. Jantjen Harms Egteluiden molitor et molitrix
270. Wigbolt Kiers (van Noordbroek)
op onderwijs en belijdenis zijn angenomen
271. Aleph Jans geboortig van Bellingwolde zijnde een schoemakersknegt (vertrokken)
272. Pauwl Jans timmerknegt
273. Aaltjen Wierts J. dogter maagt bij koopman Geert Zebes
274. Dewer Jakobs J. dogter woont bij haar swager Elso Jans
275. Sara Meinerts J. dogter diend bij Mr. Hillebrand schoemaker (verstorven)
276. Okjen Tjakkens J. dogter doet koopmanschap met kalveren ?

06-06-1727
op voorgaanden belijdenis angenomen
277. Jan Hindriks servus sutoris
278. Geertjen Pieters weduwe Evert Jans
279. Etjen Popkens J.d. famula bij Beerent Stubbe
280. Gartje Hansen huisvrouw van Mr. Jan Aikens

05-09-1727
zijn tot dese gemeente overgekomen van de Scheemda
281. Arnoldus Steerenborg [en]
282. Kunnigjen Fekkes Egtel.
op onderwijs en belijdenis zijn angenomen
283. Eiltjo Jans
284. Asse Heeres huisvrouw van Roelv Kornellis (vertrokken met attestatie na Nieuwwolda)
285. Anje Tjakkes j. dogter

05-03-1728 Nieuw
286. Geert Jans van Eksel geboortig
287. Geerd Jans Metzelaar
288. Hindrik Derks een Arbeider
[nr 289 ontbreekt]
290. Barbara Geerds J.D. geboortig van Onstwedde (vertrokken na Zuidwold)
291. Aaltjen Pieters huisvrouw van Jan Pieters Smit
292. Alko Alberts J.D. woont bij Harm Aijsens (vertrokken)
293. Fenne Jans j. dogter zuster van Jan Jans vulga Kivijt dictus

11-06-1728 Nieuw     
Met attestatie van Westerlee
294. Hindrik Hiddes (vertrokken) en
295. Engel Tebbes Egtel. (verstorven)

Op onderwijs en belijdenis
296. Sebe Onnes
297. Luppo Menses
298. Jan Andries
299. Gebke Jans J. dogter, woont bij Hermannus brower
300. Fokjen Hindriks J. dogter privigna van Harm Lucas

10-09-1728 Nieuw
Met attestatie van Finserwold
301. Poppo Christiaans [en]
302. Haike Freeriks egteluiden

03-12-1728 Nieuw
303. Hilke Jakobs wedw van Hilke Jakobs (van Finserwold)
304. Trijntje Jans serva van Sebe Uljens (van Vlagtwedde)

15-12-1729 Nieuw
305. Iktjen Harms huisvrouw van Jan Onnes (van Noordbroek)


306. Den 2 Junii 1730 met attestatie overgekomen Francina Haickens van Schilwolda
307. Den 1 September 1730 met attestatie van Vlagtwedde Swaentie Albers
308. Den 3 December 1730 met attestatie van Groningen gekomen Jacob Egtberts en
309. Johanna Gerrits (verstorven)
310. Meester Willem Houwink met attestatie van Gasselt
311. Den 9 Marti 1731 op belijdenis angenomen Aeltjen Barels huisv. van Jan Hindriks (vertrokken nae B [papier beschadigd] )
312. Den 1 Juni 1731 met attestatie van de Pekel A opgekomen Anna Lubberts
313. met attestatie van Winschoten Jan Haijes (vertrokken)
314. en sijn vrouw Risse Eppes (verstorven)
315. met attestatie van Blijham Berentjen Derks (vertrokken)
op onderwijs en belijdenis
316. Luitjen Hindriks (vertrokken na Groningen)
317. Evert Hindriks. (na Burgum in Oostvriesland vertrokken thans predikant in Westvriesland)

318. 07-03-1732 met attestatie van Winschoot Trijntje Pieters vrouw van Warrentje Hindriks
319. 30-05-1732 met attestatie van Zuidbroek de E. Derk Aeijtens
320. op belijdenis Jurrien Berents

05-09-1732
321. met attestatie van Groningen Hillechijn Hillebrants huisvrouw van Eltie Roeleffs
322. met attestatie van Nieuw Scheemda Lupko Geerts

05-12-1732
323. met attestatie van Nieuw Beerta Albert Berents
324. met attestatie van de Oude Schans Gepke Berents huisvrouw van Here Jans (vertrokken) (verstorven)
325. op belijdenis Jantje Meinders huisvrouw van Lambert Harms. (vertrokken na de Eexta) (verstorven)

06-03-1733
op belijdenis
326. Grietje Everts
327. Autje Jurriens (vertrokken na Oostwold verstorven)

328 Den 12 Juni [1733] met attestatie van Groningen angekomen Janna Arents
329. Den 11 September [1733] op belijdenis angenomen Grietje Luppes huisvrouw van meester Paul

12-03-1734
op belijdenis angenomen
330. Martien Egbers huisvrouw van Harke Pieters
331. Eltje Hindriks huisvrouw van Hommo Wierties (vertrokken en wedergekeert)
332. Jantje Elses J.D. (verstorven)
333. Hilje Gerhardus J.D. (vertrokken na Hellum)

03-09-1734
334. met attestatie van Coevorden Elletje Bodekers (verstorven)

03-12-1734
335. met attestatie van Groningen Barber Hindriks huisvrouw van de schoolmr Willem Houwink (verstorven)
336. op belijdenis angenomen Aeltjen Rentjes huisvrouw van de Collector Wigbolt Kiers

12-03-1735
337. met attestatie van Nendorp Geesijn Geerts huisvrouw van Jurrien Berents
op belijdenis angenomen
338. Claas Ippes
339. Maria Kosterus weduwe van Jannes Cames

10-06-1735
340. Albert Jans en
341. Trijntje Jans Egt. met attestatie van Onstwedde

04-09-1736
342. met attestatie van Zuidwolda Antje Wiltz huisvrouw van Geert Jans (verstorven)

07-12-1736
343. met attestatie van Noortbroek Hilbrant Jans

01-03-1737
344. met attestatie van Onstwedde Geeske Geertz famula van Ulke Folkers

07-06-1737
345. met attestatie van Blijham Lukke Wolms huisvrouw van H. Garstman

06-09-1737
[de nummering begint hier weer met 336]
336. met attestatie van N. Beerta Hindrik Gosselaar
337. met attestatie van N. Beerta Harm Hindriks en zijn vrouw
338. Rieneke Cornellis

07-03-1738
339. met attestatie van Noortbroek Jacob Eppes en Anna Tonnijs (vertrokken na Oostwold; +)
340. [niet ingevuld, bedoeld voor de hierboven genoemde Anna Tonnijs]
341. Harmen Jacobs van Vriescheloo

06-06-1738
342. Anje Tiarks weduwe van Albert Aeilkes met attestatie van Finserwolde (verstorven)

05-09-1738
Met attestatie van Sappemeer
343. Brugt Hindriks ende des selvs huisvrouw
344. Willemtje Lodewijks
345. met attestatie van Bellingwolda Boele Hiskes, (obiit) [boven obiit staat: vertrokken, het is niet helemaal duidelijk of dit op nummer 344 of 345 slaat]

maart 1740
346. op belijdenis angenomen Berent Berents van Vriescheloo

10-09-1740
347. op belijdenis angenomen Jacob Lapez van Emden (vertrokken)
348. Met attestatie van Groningen Oest Berents (obiit)

09-06-1741
349. met attestatie van Blijham Grietje Edes

08-12-1741
350. met attestatie van N Beerta Johannes Meijer
351. [met attestatie van N Beerta] Tiatjen Rienckes Egt. (obiit)

08-03-1743 Op belijdenis angenomen
Haijo Geertz (obiit)
Eppijn Egbers huisvrouw van Harm Jans mulder (obiit)

in december ingekomen met attestatie van Winschoten Geertjen Geerts uxor Sijbelt Jans (obiit)

05-03-1745 op belijdenis angenomen Etjen Tebbes J.D. (obiit)

september 1745 op belijdenis angenomen
Frerik Davids (obiit)
Geert Jannes op de Hogen (obiit)

03-06-1747 op belijdenis angenomen
Hans Lammers (obiit)
Folkert Hermes (obiit)
Haiko Arentz (obiit)
Martien Jans huisvrouw van Jan Jans genaamt Dik (obiit)

01-09-1747 op belijdenis angenomen
Jan Bonnekes (obiit)
Trijntje Jans
Harmke Hindriks J.D.

31-05-1748 op belijdenis angenomen
Mr. Roeleff Pieters pelmulder (obiit)

06-09-1748 op belijdenis angenomen
Jantjen Hindriks huisvrouw van Jannes Reinders (obiit)

07-03-1749 met attestatie
van N Beerta Ludewe Jans huisvrouw van Derk Aites (obiit)
van N Beerta Martien Aeldriks huisvrouw van Albert Berentz (obiit)
van Westerlee Cornelske Pieters huisvrouw van Phebo Cornellis (obiit)

06-06-1749 op belijdenis angenomen
Claas Tjabering bakkers knegt (in Domino Mortuus)
Hindrik Harms knegt van Bitterse? (in Domino Mortuus)
met attestatie van Scheemda Geezijn Lammers (obiit)

05-06-1750 op belijdenis angenomen
Loert Hindriks (obiit)

02-09-1750 op belijdenis angenomen mijn zoon Theodorus Lubbers S.S.Th.St.

11-12-1751
op belijdenis angenomen Otto Pieters en
Aeltjen Jans Egt. (obiit)

10-03-1752
op belijdenis angenomen Loete Haijen (m.a. vertrokken)

02-06-1752
met attestatie van Lopperzum Tiarkjen Tiarks (overleden)
op belijdenis
Hindrikje Houwink (vertrokken na Scheemda)
Jan Harms (obiit)
Swaantje Harms huisvrouw van Hindrik Hindriks (obiit)
Antje Elses dogter van Else Jans (overleden)
Trijntje Lammers dogter van Lammert Edes (obiit)
Pietertje Warntjes Dogter van Warntje Hindriks (obiit)

01-09-1752
op belijdenis
Juffer Hemmechijn Garstman (obiit)
Elsijn Jans Cames (obiit)
Wipke Tonnis huisvrouw van Hindrik Kaa (obiit)

08-06-1753
Met attestatie
van Wedda Jan Pieters en
Trijntje Harms (beide overleden)
van Finserwold Reinder Mentjes (vertrokken na Bonda)

Carel Willems op belijdenis (vertrokken na Zuidbr)

06-06-1755
Hindrik Derks op belijdenis (obiit)

12-12-1755
op belijdenis angenomen
Haike Geertz huisvrouw van Jan Andries (overleden)
Harmke Jacobs huisvrouw van Henje Jurriens (obiit)
met attestatie van Zuidbroek
Krijne Clazens [en] (obiit)
Grietje Karsiens Egt. (obiit)

12-03-1756
op belijdenis angenomen
Phebo Cornelius (obiit)
Anna Hindrikx

08-12-1757
met attestatie van de Eexta Allert Jans (obiit)

09-03-1759
met attestatie van Zuidbroek Frouke Deddens (vertrokken)
op belijdenis
Eltje Jans huisvrouw van Hindrik Geertz
Berent Arentz (obiit)
Tiacko Jans (obiit)

08-09-1759
op belijdenis Hillechijn Arentz Sterenborgh J.D. (vertrokken)

07-12-1759
met attestatie van de Eexta Renske Jans huisvrouw van Hindrik Heres (obiit)

07-03-1760 op belijdenis angenomen
Jacob de Vries (obiit)
Jan Hindriks bakker (obiit)
Harmke Wigboltz (obiit)
Geert Jurriens (obiit)
met attestatie van Scheemda (obiit) Jan Schelts en
Helena Harmanni Egt (obiit)
met attestatie van Noortbroek Jantjen Geertz huisvrouw van Uldert Jans

06-06-1760 op belijdenis Berent Borchertz (vertrokken m.a. naar Finsterwold)

05-12-1760 op belijdenis Lupke Cornellis huisvrouw van Haijo Geertz (verstorven)

05-05-1761 met attestatie van Bonda Trijntje ten Hoorn huisvrouw van Jacob de Vries (obiit in Domino)
op belijdenis Sophia Bonnekes huisvrouw van Hindrik Gosselaar (obiit)

11-09-1761 met attestatie van Bellingwolda IJke Molenaar huisvrouw van Roeleff Remkes (obiit)

11-12-1761 Joost Brongers Glazemaker op belijdenis

05-03-1762 op belijdenis
Fokje Roeleffs (obiit)
Hindrik Geertz
Phillipus Frans (vertrokken na N Beerta)
Ida de Vries (obiit)
met attestatie van Groningen Gerrit Uiling (vertrokken)

11-03-1763 op belijdenis
Rieneke Evertz (vertrokken m.a. naar Finsterwold) [en]
Trijntje Roeleffs (obiit) Egt.
Frouwe Derks huisvrouw van Pieter Roeleffs (verstorven)
Jannes Henricus
Tjark Bonnekes (obiit)
Albertje Harms wedw van Aite Derks (vertrokken na Scheemda)
Elisabeth Lubbers huisvrouw van Hans Lammertz (vertrokken m.a. naar Finsterwold)

Juni 1763
Op belijdenis angenomen Janneke Huzinga huisvrouw van Lammert Abels (vertrokken na Pekel A)

09-09-1763 op belijdenis
Edske Cornellis opzigter bij de meulen ab.c.test.
Anneke Freriks J.D. (vertrokken n.d. Meden)
Renske Heres huisvr. van Paul Valentijn

1765
Conraad Caspers
Aeltjen Olchertz huisvr. van Auke Harms (obiit)

14-03-1766
Foeltje Christoffers huisvr. van Jan Geertz (obiit)
Trijntje Lukens huisvr. van Eltio Hillenius (obiit)
Regina Jans huisvr. van Joest Brongers (obiit)

12-12-1766
Jan Oomkens met attestatie van Scheemda

06-03-1767
Reinder Kornelius (obiit) en
Wipke Geertz (obiit) Egt.
Helena Geertz huisvr. van Jan Tjakkes (obiit)

December 1767
Aletta Torsten weduwe van Pastor Galama nu hertrouwt an de kerkvoogd Derk Aitens met attestatie van de Wildervank (obiit)

11-03-1768
Menje Geertz huisvr. van Melle Phebes (vertrokken m.a. na Zuidbroek)
Johanna Pieters huisvr. van  Reint Udes (obiit)
Poppo Jans (vertrokken na N. Beerta)
Haike Wigboltz (obiit)

10-06-1768
Elsjen Erenstz met attestatie van Oterdum (wederom vertrokken na de Wildervank)

02-06-1769
Hindrik Gellink met attestatie van Vlagtwedde (abat.c.test [schrijffout voor abiit?])
op belijdenis
Wieja Jans huisvr. van Folkert Lammertz (vertrokken m.a. na Groningen)

08-09-1769
op belijdenis Anna Hindriks J.D.

08-03-1771
op belijdenis
Melle Phebes (vertr. m.a. na Zuidbroek)
Jan Mennes (obiit)
met attestatie van Wobbeld int Graafschap Lip Johan Christoffer Fromme

Maart 1772
op belijdenis
Engelke Hindriks

12-06-1772
op belijdenis
Andries Jans (obiit)
Phebo Sikkes (obiit) [en]
Trijntje Klazens (obiit) Egt.
met attestatie van Winschoot
Egbert Engels


Namen van ledematen, die ten tijde van mij W.L. Haenenberger, bevestigt Predikant in de Beerta op den 13 Maart 1774 met attestatien, of na gedane belijdenisse des geloofs zijn in deze Gemeente aangekomen

25-03-1774
Tekelina Haenenberger geb. Vietor met attest. van Hemmen

09-06-1774
Jan Berents Sinning (obiit) en
Jantje Roelfs zijn huisvrouw m. attest van de Eexta (vertrokken na N. Beerta)
Jochem Jans en
Corneliske Haijes zijn huisvrouw m.a. van Nieuw Beerta [beiden] (Anno 1784 vertrokken met attestatie naar Westerlee)
Tantie Berents m. attest. van Nieuw Beerta (ook weer vertrokken)

02-09-1774
Anneke Haijes m.a. van Midwolda (obiit Ao 1780)

28-11-1774
Bijwe Luppens m.a. van Bellingwolda (obiit)

10-03-1775
Hinderina Emmen m.a. van de Meeden (obiit)

08-06-1775
Zwaantje Ottes m.a. van de Meeden

06-02-1776 na gedane belijdenisse
Jans Geerts (obiit) [en]
Lucretia Christiaans Ehel.
 
24-02-1776
Popko Jurjens Custos na gedane belijdenisse

27-02-1776
Harko Hindriks (obiit Ao 1776) [en]
Bijlke Harkes (obiit) Egt. van de Mennonieten tot ons overgekomen

26-04-1776
op belijdenis
Annegjen Jurjens (vertrokken m.a. naar Groningen)
Anna Jurjens (vertrokken naar Groningen)
Hanna Jurjens (vertrokken m.a. naar Groningen) [voor haar naam staat: abiit c. test Gron]

05-12-1776
Grietje Rijkes weduwe van Jan Wirtjes m.a. van N. Beerta (ook weer derwaarts vertrokken)

24-02-1777
na gedane belijdenisse Pieter Pheibes (obiit)

27-02-1777
na gedane belijdenisse
Jan Eedes en
Aaltjen Ottes

09-03-1778
na gedane belijdenisse
Grietje Botjes [doorgehaald]
Jelke Hindriks Gosselaar (obiit)

05-06-1778
Aeilko Pieters en
Grietjen Botjes Eh. na gedane belijdenisse

10-06-1778
Gesina Smaals huisvrouw van Reintje Wigbolts m.a. van Blijham (vertrokken m.a. na Wedda)

03-12-1778
Geeske Freriks huisvrouw van Wirtjen Harberts m.a. van Noordbroek
Derk Schultens opzichter bij de moolen m.a. van de Meeden (obiit 1781)
Jan Adolph Beier jongman m.a. van Ibbenburen in het Ambt Lingen

20-03-1780
Geert Sibolts na gedane belijdenisse (obiit)

09-06-1780
Na gedane belijdenisse
Geeske Hanssens (obiit ao 1783 in Domino)
Geeske Hindriks (obiit)

Anno 1780
Engeltijn Hanssen m.a. van Onstwedde

15-12-1780
Na gedane belijdenisse Japikjen Jans, die in onechte verwekt, en ongedoopt gebleven zijnde, in onze kerk gedoopt is geworden

02-03-1781
Na gedane belijdenisse Lutgertijn Wichers j.d. (vertrokken m.a. na Blijham)

05-03-1781
Na gedane belijdenisse Pauwel Freriks (obiit)

07-03-1781
Na gedane belijdenisse Jan Willems Roemeling en
Afijn Hanssens Eh. op Beerster Hogen (vertrokken m.a. naar Oostwold 1782)

07-09-1781
Jakob Hiltjes m.a. van Nieuw Beerta (obiit)

14-03-1782
Eltjo Harkes na gedane belijdenisse gedoopt, en tot lidmaat aangenomen (obiit Ao 1802)

05-06-1782
Na gedane belijdenisse
Antje Harms (obiit)
Aaltjen Lubbers (obiit) en
Anna Wichers

07-06-1782
Klaas Hindriks m.a. van de Eexta (obiit)

07-07-1783
Na gedane belijdenisse Antje Harms (vertrokken m.att. naar Midwolda Ao 1783)

29-08-1783
Teupke Wessels m.a. van Bellingwolda

26-12-1783
Berent Jakobs m. attest. van de Eexta (vertrokken naar de Scheemda)
Wubbina Tjapkens m.a. van N. Beerta (obiit)

01-03-1784
Na gedane belijdenis
Elsijn Berents (obiit)
Folkert Harms (obiit)
Dirk Hindriks van Jven (abiit c.t. naar Rotterdam)

05-03-1784
Margaretha de Vries

05-06-1784
na gedane belijdenis
Rentje Wigbolts (obiit)
Eggo Jans
Jan Jakobs Buiskool
Wieke Reinders

05-06-1785
Met attestatie van Groningen
de heer G. Heckman [en] (obiit)
Mejuffrouw G. Heckman (Eh.) (obiit)
Juffer E. Heckman (vertrokken met attestatie naar Groningen)
Met attestatie van Pruissen polder
Hinderk Eerkes Custos (vertrokken met attestatie naar Groningen)
Met attest. van N. Beerta
Dirk Jurjens Oorthuis schoolmr. (abiit c.t. naar Pruissen polder)

25-11-1785
Na gedane belijdenis
Catharina Johanna Schultes wed van Cornelis Ruis (abiit c.t. n. Slogteren)

23-02-1786
Na gedane belijdenis
Roelf Pieters
Harm Jurjens

25-02-1786
Na gedane belijdenis
Freerk Hindriks Gosselaar
Bontko Jans
Albert Jakobs en (obiit)
Jan Hindriks

12-04-1786
Na gedane belijdenis gedoopt en tot lidmaat aangenomen
Hindrik Harkes

26-05-1786
Na gedane belijdenis
Weia Hinders (vertrokken met attest naar de N. Beerta)
Anna de Vries

27-08-1786
Met attest. van N. Beerta
Elizabeth Folkers

03-12-1786
Met attestatie van Finsterwold
Anje Oltmans

23-02-1787
Na gedane belijdenisse
Martjen Geerts (obiit)
Jakob Jans [en]
Menje Kristiaans Ehel.

21-03-1787
Na gedane belijdenisse
Derk Jans Suirling van de Mennoniten tot ons overgekomen (obiit)

16-05-1787
Marieke Wilkes van Papenborg, van de Roomsche kerk tot ons na gedane belijdenis overgekomen
Pieter Derks m.a. van Finsterwold (obiit)
Grietje Geerts m.a. van de Scheemda (obiit)

26-08-1787
Jan Fokkes Wigboldus
Eefke Okkes Joling m.a. van Garmerwolde (obiit)

24-02-1788
Harm Reinders m.a.v. Oostwold

03-03-1788
Na gedane belijdenisse
Marieke Henjes

21-03-1788
Na gedane belijdenisse
Steven Hindriks Brandt Custos (abiit c.t. naar Embden)

26-05-1788
Na gedane belijdenis
Grietje Jans

01-06-1788
met attesttatie van B. Beerta
Renske Geerts Sterke (obiit)

31-08-1788
met attest. van Bellingwolda
Anje Cornelius (obiit)

22-10-1788
Na gedane belijdenisse
Trijntje Jans Waalkens

27-11-1788
na gedane belijdenis
Berent Berents Meijer (obiit)
Albert Hindriks (obiit)
Egbert Pieters

13-06-1790
met attest van N. Schans
Freerik Jakobs

05-12-1790
Met attest. van de N. Beerta
Elzijn Cornelius weduwe Jurjen Berents (obiit)
Met attest. van Oostwold
Daniel Ferdinands

17-03-1791
Na gedane belijdenisse
Lammert Berents
Geert Hindriks
Hero Hindriks


24-03-1791
Na gedane belijdenisse
Poppo Freerks (abiit naar N. Beerta c.testim.)
Lammert Pieters
Jan Steffens

15-04-1791
na gedane belijdenisse
Albertjen Heres
Jantjen Onnes (obiit)
Jantjen Jurjens (obiit)
Grietje Jakobs

06-05-1791
Na gedane belijdenisse
Eltje Egberts (vertrokken met attestatie naar Midwolda)

01-06-1791
Na gedane belijdenisse
Frouwe Laurens (abiit c.t. naar Midwolda)
Met attestatie van Farmsum
Popko Lammerts (obiit)

23-11-1791
Na gedane belijdenisse
Jan Oosten (obiit)
en
Eltjen Wubbes (Ehel)

16-04-1792
Na gedane belijdenisse
Aaltjen Alderts (obiit)
Gepke Jans

14-05-1792
Na gedane belijdenisse
Oltman Jans (vertrokken met attestatie naar Vlagtwedde)

26-08-1792
Met attestatie van Leeuwaarden
Dirk Jans Bloem (weder vertrokken met attestatie die [papier beschadigd] maij 1795 [papier beschadigd, mogelijk staat er: naar Leeuwaarden]

24-02-1793
met attestatie van Blijham
Aaltjen Harms Beekhuis

25-05-1793
Na gedane belijdenisse
Liefke Jans

30-05-1793
Na gedane belijdenisse
Geert Jans Muirker (vertrokken naar Winschoten)
Trijntje Jans Muirker
Heike Jans Muirker
Harm Berends Kers

25-08-1793
met attestatie van Bellingwolda
Jan Lubberts Waalkens (obiit) en
Aaltjen Derks (den 12 Oct. 1793 weder vertrokken met attestatie naar Bellingwolda)

10-05-1794
Na gedane belijdenisse
Derk Brongers
Tjaden Freerks
Otto Berends


17-05-1794
Na gedane belijdenisse
Jan Derks (v.m.a.n. Finsterwold)
Auwe Berends (vertrokken m.a.n. Scheemda)

02-06-1794
Met attestatie van Zuidbroek
Emme Botjes (vertrokken Anno 1801 m. att. naar N. Beerta)

1796
Na gedane belijdenisse
Engel Lubbers (vertrokken n. Slogteren)

13-03-1796
met attestatie van Finsterwold
Geeske Klaassen wed. Luitjen Alberts

04-09-1796
Wijbrandus Hitjes m.a.v. Eenrum (vertrokken m.a. naar Weender)
Jantjen Christiaans m.a.v. Groningen

05-03-1797
Ludewe Hindriks m.a. van de Langakker Schans
Anna Maria Haenenberger met attest van Groningen (Anno 1806 vertrokken m.a. naar Groningen)

06-05-1797
Na gedane belijdenisse
Geert Jans Prijt (vertrokken m.a. Finsterwold)
Berent Geerts Prijt
Gartjen Wirtjes

06-03-1798
Adriaantje Hindriks m. attest. van Midwolda is ook weer derwaarts vertrokken m.a.

08-03-1798
op belijdenisse
Klaas Alderts (obiit)
Aaltjen Jans

15-03-1798
Jacob Harms (abiit cum test. naar N. Beerta)
Pieter Aeijlkens (abiit naar Loppersum c. test)

29-03-1799
Na gedane belijdenis
Trijnje Andries

28-03-1799
Na gedane belijdenisse
Hindrik Barelds
Jacob Cornelius

26-05-1799
Op attestatie van de Landschaps polder
Sent Feckens

01-09-1799
op attest. van Finsterwold
Grietje Egges (obiit)

01-12-1799
Met attest. van de N. Beerta
Poppo Jans en (obiit)
Epke Hanssens Ehel.

07-07-1800
Na gedane belijdenisse
Joanna Kornelia Haenenberger (vertrokken met attest naar de O. Pekel Aa)

30-11-1800
Met attestatie van de N. Beerta
Jantjen Roelfs weduwe Jan B. Sinningh

11-07-1801
Met attestatie van Groningen
Trijntje Haijkes

20-11-1801
Met attestatie van Nieuwolda
Klaas Harberts Reinink
Op belijdenis
Anje Heijes (vertrokken met attestatie naar N. Beerta)

23-11-1801
op gedane belijdenis
Jantjen Oltmans
Aaltjen Heijkes (obiit)

26-02-1802
Na gedane belijdenisse
Jantjen Helenius
Remke Helenius
Nantje Steffens (vertrokken m.a. naar Winschoten)
Geertjen Jans
Engel Jans
Wupke Harms
Gesijn Jans Muirker

01-03-1802
Na gedane belijdenisse
Geert Eilderts Smit

05-05-1802
Na gedane belijdenisse
Jannes Geerts Koens (vertrokken met attestatie naar Amsterdam)

05-12-1802
Martjen Jacobs (met attest van de Meeden)

28-02-1803
Met attest van N. Beerta
Jan Cornelius

30-09-1803
na gedane belijdenis
Lutgert Jans (abiit c.test)

04-12-1803
Annechijn Egges Hommes met attest. van Finsterwold

10-02-1804
op belijdenis aangenomen Hillebrand Hindriks

14-03-1804
Op belijdenis
Eltjo Helenius
Edzo Hommes
Steffen Jans


28-03-1804
Op belijdenis
Antje Karsijns
Lamke Frikes
Harmke Geerts

26-05-1804
Op belijdenis
Grietje Alberts

02-09-1804
Met attest. van Finsterwold
Trijntje Berends weduwe H.H. Wolthoorn
Harmannus de Wit (abiit nd Scheemda) en
Geesijn Jans Mulder m.a. van Sappemeer (obiit)
Adde Bastiaans m.a.v. Jemgum

01-09-1805
Jakob Karssijns m.a.v. Eexta

Anno 1806
Op belijdenis
Ufko Heijenga (vertrokken naar Emden)
Wijpke Pieters

08-02-1808
Op belijdenis aangenomen
Hindrik Jans Mulder
Jakob Wilkes
Luitjen Hindriks Cloosterboer
Jan Houwes de Weert
en Heijko Jans Buiskool

15-02-1808
Op belijdenis
Geeske Eppes
Rixte Eppes
Grietje Sweijerts
Lubberdina Pieters
Bauwke Jans

17-02-1808
met attestatie van de N. Beerta
Hindrik Harms Groen

22-02-1808
Op belijdenis
Wijpke Andries
Grietje Andries
Gesijn Johannes Vlothuizen
Jantjen Jans
Tjark Helenius
Luiken Helenius
Sebo Andries
Harm Andries
Fokko Jans
Sikko Phebus

05-02-1809
Albertjen Jans Vriese m.a.v. Bellingwolda

05-06-1809
op belijdenis
Addo Harms Stuur

10-12-1809
Hindrik Hindriks Kuiper m.a.v. Veendam

24 van de sprokkelmaand 1810
Fenje Rijkwerts Havinga met attest van de Scheemda

1 van de zomermaand 1810
Met attest. van de Nieuwe Schans
Klaas Ages de Vries en
Trijntje Jans Ehel.

25-02-1811
Op belijdenis
Lammechien Pietes
Anna Lammerts
Oktjen Elses
Afijn Geerts
Hilje Luppes
Heike Cornelius


01-03-1811
op belijdenis
Nantje Harms
Marijke Kornelius
Zwaantje Wubbes
Grietje Egges
Metjen Doedes
Kristina Hindriks


 


Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.