LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Baflo

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Bron: HG 2.
Ingevoerd tot aan 1752 voorjaar 2004 Menne Glas. Nagekeken zomer 2006 Simon Kadijk, die tevens het begin (predikanten, resoluties) heeft toegevoegd, alsmede het stuk na 1752 tot 1802 heeft ingevoerd. Rest ingevoerd en geheel nagekeken MG.

- Predikanten
- Resoluties
- mutaties 1648 - 1686
- mutaties 1693 - 1701
- mutaties 1702 - 1715
- lijst 1716
- mutaties 1716 - 1752
- lijst 1752
- mutaties 1752 - 1770
- mutaties 1770 - 1771
- mutaties 1780
- lijst 1782
- mutaties 1785-1789
- lijst 1790
- mutaties 1790 - 1807
- lijst 1807
- mutaties 1807-1811


Namen der Leeraren welke zedert de
Reductie (van het jaar 1594 af tot op
dit tegenwoordige Jaar 1720) alhijr in de
Gemeinte Jesu xti tot Baflo-Rasquert
het eeuwige Egten in alle suiverheijt geleert ende
gepredikt hebben.

Hieronimus Attena.
Tijdo Danielis.
Gerhardus Stenius.
Henricus Elbergen.
H.C. Metelerkamp.
Wilhelmus Speckman.
Joh. Chr. Dalhoff.

1595. Was Hieronimus Attena reeds Leeraar deser
plaatze, gel mede van den Andel en Ranum
(welke plaatzen des selfs navolger mede heeft bedient)
ook is hij in de eerste sijnodale vergaderinge schrijver geweest.
1600 Tijdo Danielis Cnipensis
1617 Gerhardus Stenius overleden 1647
1648 Henricus Elbergius beroep. van Bellinghweer overleden 1689
1690 Henricus Christophorus Metelercamp vertrokken 1694 na Appingedam
1695 Johannes Dalhoff beroepen van Vierhuisen [volgt ander handschrift S.K.] over
leeden den 28 April 1750
1752 Jan Hendrik DorriŽ \geboortig van de Nieuweschans/ prop. in de Theol. beroepen
den 25 mei en bevestigt den 15 Oct. overleden 30 mei 1768
1769 Henrikus Numan beroepen d. 6 Sept. Gecandi-
deert den 18 Sept. bevestigt den 10 Junij 1770 overleden 1787
1790 Theodorus Johannes van der Leij beroepen van Vierhuisen, bevestigt
den 21 maart 1790 is overleden den 13 februarij 1818.


[Onderstaande teksten zijn in het nu bestaande boek ingebonden tussen de predikanten en de feitelijke ledematen-administratie. Strikt genomen hoort dit hier niet thuis, maar interessant is het wel.]

Den 16 Martii [veel geknoei in dit woord S.K.] des jaars 1764 is gehouden
volle consistorie, waer in verscheen Marten
Andriesen
, met versoek, dat Jan Abrahams
in sijne plaetse de schole noch een
jaer souwde bedienen, het welke
hem is toegestaen, met die voor-
waarde dat als dan selve de schole
wederom souwde te wacht nemen
ten ware dan gesamentlike Collato-
ren neffens Pastor ter plaetse dien
tijd gedienden te verlangen, dat ook
met sijnes naems onderteijkeninge
beloofde.
Marten Andries

[ander handschrift]

Copia
Extract uijt het Res-Boek der Ed. Mog. H. St. van St. ende Lande
Saturni den 20 10ber 1709.
Gedelibereert zijnde over het 16 art. van prepositie, waarin door de H.
Gedeput. versogt waaren ten eijnde tot voorkominge van veele quastieen bij
speciale resolutie moge werden gedecideert, tot wat Diaconie bejaarde personen
dewelke op seekere plaatse fixen domicilium eenige jaren hadden gehad ende tot
armoede waren vervallen souden worden gebraght. Hebben de H. Staten van
Stad ende Lande verstaan ende geresolveert, dat bejaarde personen tot armoede vervallen
zijnde te laste van die Diaconie alsvoor 8 agtereen volgende jaaren fixum
domicilium hebben gehad, sullen verblijven, dog eenige van gemelte 8 jaren op
de eene ende dan wederom op de andere plaatz gewoond hebbende, de respective
Diaconen haar daar op sullen accommodeeren, en gevolgelik de Diaconen
van plaatzen der geboorte na een 8jarigh afwesen tot het onderhouden
van diergelik ende naderhant verarmde personen sullen weesen gedechargeert.


De Gedeput. State van Stad
Gron. ende Ommel.
Doen te weten

Also de H. Staten van Stad en Lande op haar
Ed. Mog. vergaderinge van den 25 october jongst
onder anderen hebben goed gevonden en verstaan
dat de Monnoniten ten platten Lande in deese
Provintie, gelijk in de Stad reeds moeten doen,
meede sullen zijn gehouden, om haar huwelijks
Proclamatien in de Gereformeerde Kerken te laten doen.

Hebben wij ingevolge de welmeijninge van
Hoog Ged. H. Staten nodigh geachtet; dat
desen door den druk gemeen gemaakt, en alomme ten
platten Lande, worde gepubliceert, en daar van an
der Monnoniten bijeenkomsten meede notificatie werde
gegeven.
Actum Groningae in Collegio Lunae den 17 9ber 1721.

H. Muntinghe vt
Ter ordin. H. voorsz.
L. Bekkeringh secret.

[ander handschrift]

Extract uijt het Resol. boek der Edel. Mog.
Heeren Staten van Stad Gron. ende Ommelande
Jovis den 27 febr. 1679.
De H. Staten van Stad en Lande hebben goet gevonden ende ge-
resolveert, dat alle de Collatoren van de paapsche religie soo
Lange deselve in soodane religie continueeren haar regt van
Collatie in het beroepen van predicanten, Schoolmeesters en
andere saken het selve regt converneerende niet meer sullen
mogen gebruiken nog ook disponeeren over vicarijen ende kerkelijke
praebenden, gelijk sulx ook niet sullen mogen doen Mennisten
en die geene soo geen professie van de gereformeerde religie
doen, maar het selve behouden en laten stille staan, of door
koop transfereeren, en dat alwaar unico collatores van de
paapsche religie zijn, de H. Gedep. het regt van collatie voor-
taan sullen exerceeren, sullende ook voortaan geen kerkvoogden
of administratoren van de paapsche religie worden getolereert.
Coll. accord.


Namen der Ledematen, dewelke
zedert het jaar 1648 der Gemeinte des Heeren
tot Baflo-Rasquert zijn toegedaan door Henricus
Elbergius
Pastor aldaar.

1648 den 1 Novemb.
Trijntjen Peters jonge dochter uijt Baflo
uijt Rasquert
Wicher Ajolts vrijgeselle
Jan Jansen ende Martjen ehelieden fine Mennisten
Arentjen Taakens
Aefke Jacobs jonge dochter
Fokel Geerts wed. van Hindrik Clasen met attest.
Aeltjen Vos jonged. met attest.

1649 Den 4 Meert
uijt Baflo

Hilletjen Hindrix met attest.
uijt Rasquert
Tjark Rochus
Tonnis Jansen
Annetjen Jansen
Annetjen Clasen
Nicolaus Coller Krijghsman met attestatie

Den 12 Augustij
De Eerbare Derk Wijrsema
uijt Rasquert
Anje Jacobs huisvr. van Roelf Jacobs
Leefke huisvr. van Teunis Jansen

Den 30 10ber
uijt Baflo
Aeltjen Jacobs met attest.
Lubbe Jansen wed.
Ewerich Jansen Jonged.
uijt Rasquert
Hindrik Peters vrijgeselle
Martjen huisvr. van Joh. N.

1650 Den 18 Maij
uijt Baflo

Peter Allerts
Wobbe Hillebrants
met attest.
Hilletjen Siabbes met attestatie.

Den 27 Octobr
uijt Baflo

Grietjen Jansen huisvr. van Jan Harmens
Annetjen Jacobs jonged.
Mechelt Willems Jonged.
Ebelje Jacobs jonged.
uijt Rasq.
Jan Gerrijts
Johannes Jansen


1651 Den 2 Februarij.
uijt Baflo

Tette Teunis met attestatie
Lijsebeth Peters huisvr. van Peter Allerts
Martjen Jacobs huisvr. van Hero Lippes
Ida Tjaas jonged.
Jan Mennes jonghman
uijt Rasq.
Evert Benes
Hindrik Vos
Jan Lubberts

Den 4 Maij
uijt Baflo
Peter Jansen ende Grietje Cornellijs sijn huisvr.
Tonnis Everts jonghman
uijt Rasq.
Tjaart Clasen
Beele Gerrijts
Jonged.

Den 3 Augustij
uijt Baflo

Jan Teunis
Folkert Clasen
uijt Rasq.
Anna Geerts
Jantjen Hindriks
Peter Jansen
Abigael Clasen
met attest.

Den 9 9ber
uijt Baflo

Lutgert Folkers
uijt Rasq
Aeltjen Peters huisvr. van Peter Jansen

1652 Den 1 Februarij
uijt Baflo

Peter Hiddes
Berent Jacobs
Grete Jacobs
uijt Rasq
Aleijt Jannis huisvr. van Jan Lubberts

Den 18 Maij
uijt Baflo

Olger Takes ende Barber des selfs huisvr met attest.
Uijt Rasq
Trijntjen Jansen jonged.

Den 19 10ber
uijt Rasq

Isebrant Jansen
Rener Fokkes
Annetjen Cornellis

1653 Den xviii Meert
Roelf Jacobs uijt Rasquert

Den 24 Julij
uijt Baflo

Christiaan van Filsteren ende Grietjen Tjaarts sijn huisvr.

Den 16 8ber
uijt Baflo

Peter Arents met attest.
Lubbetjen Hindrix met attest.
Imme Lammers ende Anna sijn huisvr.
uijt Rasq
De Wel. Eed. Eerentf. Heer Eijzo Jarges met attest.
De Eed. Eer en Deugdenrijke Vrouw Helena Ubbena genaamt Jarges met attest.
Geeske Lamges huisvr. van Isebrant Jansen

1654 Den 10 Februarij
Eelje Lammerts jonged. met Attestatie
Beetjen Hindrix jonged.
Loewke Jacobs huisvr. van Derk Wijrsema met attestatie

Den 11 Junij
uijt Baflo

Reiner Hajes en Corneliske sijn huisvr met attest.
uijt Rasquert
Corneliske Alberts met attestatie

Den 3 8ber
uijt Rasq

Jan Peters ende Martjen Jansen sijn huisvr.

1655 Den 15 April
uijt Baflo

Jantjen Everts huisvr. van Reiner Roelfs
uijt Rasq
Willem Hillebrants ende Martjen Willems sijn huisvr.
Evert Jansen

Den 22 Julij
uijt Baflo

Jantjen Geerts met Attestatie
uijt Rasq
Jan Broerkes ende Trijntjen Horenbergh sij met attest.

Den 24 8ber
uijt Baflo

Hindrik Jansen vrijgeselle
Anna Margareta Wijsrijk jonged.
uijt Rasq
Meindert Dercks

1656 Den 19 Januarij
uijt Baflo

Grietje Eltjes en Claaske Eltjes jonged.
uijt Rasquert
Lubbe Mennes huisvr. van Menne Remges

Den 7 April
uijt Baflo

Trijntjen Lamb.
Petertjen Fransen
huisvr. van Henrik Jansen

Den 6 October
uijt Baflo

Berent Haijkes met attest.
Elle Reints jonghm.

Den 25 10ber
uijt Rasquert

Trijntjen Freerks huisvr. van Peter Hillebrants

1657 Den 29 Meert

Claas Peters ende Lijsabeth Clasen sijn huisvr.
Teetjen Lamberts met attest.
Doeke Thijses jonghm.

Den 3 Junij
uijt Baflo

Jan Garmts jonghman
uijt Rasquert
Derck Meinderts
Jan Alberts ende Meijtse Alberts sijn huisvr met attest.

Den 3 October
uijt Baflo

Allert Peters jonghm.
uijt Rasq
Lutgert Jansen met attest.

1658 Op Paaschen
Peter Hillebrants uijt Baflo
Hindrik Bruins uijt Rasquert

Den 4 Julij
uijt Baflo

Roelfs Clasen
Menje Clasen
huisvr. van Hilleb. Jansen
Tjaaktjen Jans wed. van Peter Arents
uijt Rasq
Aeltjen Hindrix jonged. met attest.
Aechtjen Clasen huisvr. van Jan Broerkes

Den 3 October
uijt Rasq

De Wel. Ed. Eer en Deugdenrijke Bauwe Coenders
huisvr. van de wel Ed. Eerentf. Heer Eijzo Jarges van
Mejma met attest. van Groningen
Grete Derks huisvr. van Jan Arents met attest.

Den 24 10ber
Edzo Hindrix
Aeltjen Garbrants
jonged.

1659 Den 3 Julij uit Baflo
Mettjen Hindrix wed. van Hindrik Krechtik met
attest. van Groningen
Geert Beerents met attest. van Eppenhuijsen
uijt Rasq
Thijs Wierts en Anna des selfs huisvrouw
beijde met attestatie
Jantjen Jacobs met attest.

Den 4 julij
uijt Baflo

Trijntjen Everts jonged.
Berent Wolters ende Lijsabeth Geerts sijn huisvr.
uijt Rasq
Lijsabeth Conradi jonged. met attest.

Den 23 10ber
uijt Baflo
Anna Jansen huisvrouw van Berent Haijkes
Grietjen Hindrix jonged. met attest. van Groningen

1660 Den 28 April
uijt Baflo

Aefke Hajes jonged.
uijt Rasq
Jan Derks en Lijsabeth sijn huisvr.

Den 11 Julij
Hindrik Fokkes
Hilletjen Hermens huisvr. van Roelf Clasens
Aeltjen Besui jonged. met attest. van Groningen

1661 Den xiv April
Henrik Reintjens en Tjaaktjen Willems sijn huisvr. uijt Rasq.

Den 14 Julij
uijt Baflo

Martjen Cornellis jonged. met attest.
Jan Cornellis en Elske sijn huisvr.
Aefke Jansen huisvr. van Allert Peters
uijt Rasq
Marchjen Willems huisvr. van Jan Tjarks met attest.

Den 6 October
Jantjen Jansen huisvr. van Jan Gamrts [sic!] uijt Baflo
uijt Rasq
Grete Jansen huisvr. van Jan Aljes
Bieuwe Fokkes

Den 25 10ber
uijt Rasq

Beertjen Simons jonged. met attestatie van Groningen
Diewertjen Gerrijts met attestatie van Groningen

1662 Den 30 Meert
uijt Baflo

Trijntjen Eltjes jonged.
Ida Jacobs jonged.
Anna Freerks huisvr. van Freerk Rochus
uijt Rasq
Jan Tjarks
Swaantjen Conradi
jonged.
Geert Tiepkes

Den 3 Julij
Cornellis Wijpkes uijt Baflo
Uijt Rasq
Eelje Siabbes met attest.
Jacob Immes
Roelfjen Jansen
attest.

Den 10 8ber
uijt Baflo

Rebecca Elbergen
Trijntjen Reiners
jonged.
Jan Jansen
Jan Hindrix
jonghm.

Den 25 December
uijt Baflo

Claas Clasen en Bieuwe Jansen sijn huisvr.
Anna Jansen huisvr. van Teunis Jacobs
uijt Rasq
Jan Harms
Trijnjen Alberts
huisvr. van Garmt Garmts met attest.
Derkjen Jacobs huisvr. van Jacob Immes

1663 Den x April uijt Baflo
Monsr. Jacobs Celos Stud.
Mr. Cornellis Ebels
Freerk Rochus

Gretjen Meertens uijt Rasq

Den 12 Julij
Trijnje Jansen uijt Baflo met attest.

Den 27 7ber
uijt Baflo

Aleijt Etskes huisvr. van Geert Willems
Aeltjen Jacobs huisvr. van Gerrijt Clasen

Den 25 10ber
Menno Jacobs uijt Baflo met attest. van Sauwert
Voske Derks jonged. uijt Baflo
uijt Rasquert
Peter Eltjes

1664 Den x Julij
Jacob Peters en
Diewer Jacobs jonged. beijde uijt Baflo

Den 11 October
Auke Jansen uijt Baflo met attest.

Den 25 10ber
Bene Clasen uijt Rasquert

1665 Den 18 Meert
Aefke Jacobs uijt Rasquert

Den 3 Julij
uijt Baflo

Gerrijt Clasen
Jannes Peters

Trijnje Geerts huisvr. van Geert Jansen
Wemel Hindrix jonged.
Fenne Cornellis wed. van Geert Clasen

Den 1 October
uijt Baflo

Jan Lamberts
Aeltjen Walles
jonged.
Annetjen Peters huisvr. van Allert Peters
uijt Rasq
Annetje Borcherts wed. van Jan Everts
Hebel Lefferts huisvr. van Bene Clasen

Den 24 10ber
uijt Baflo

Jacob Jansen jonghman
Cornelisjen Rochus huisvr. van Jan Ottes
uijt Rasq
Jan Freerks

1666 Den 2 Julij
Peter Clasen ende Ida Mennes sijn huisvr. uijt Baflo
Trijntjen Pauwls jonged. uijt Rasq.

Den 25 10ber uijt Baflo
Taco Aikema Stud. met attest. van Gron.
Folkert Tonnis ende Wiske Hindrix sijn huisvr.
Trijntjen Meckes huisvr. van Garbr. Tonnis
Okko Willems
Uijt Rasq
Gerrijt Gerrijts met attestatie

1667 Den 7 Aprill
Tonnis Remkes ende Martjen Peters met attest. van Warffum

Den 30 Julij
Jan Hindrix ende Trijntjen Isebrants sijn huisvrouw met attest van Groningen
Jan Clasen uijt Rasq met attest. van d' Andel
Jan Meints uijt Baflo
Lumme Jansen met attest. van Obergum

Den 1 October
Jacob Jansen en Tiele Jacobs uijt Baflo met attest. Uijthuisen
uijt Rasq
Peter Meertens
Alijt Harmens
wed. van Peter Jansen

Den 25 10ber
uijt Baflo

Jan Ottes
Jetske Sijrts
huisvr. van Jannes Peters
Peter Temmes ende Anje Clasen sijn huisvr.

1668 Den 22 Meert
Jacob Harmens tot Rasquert

Den 5 Junij
uijt Rasq

Bieuwe Fokkes
Fokko Freerks
Tjaark Does
Grietje Jansen
jonged.
Jacobtjen Ulphers met attest. van Eenrum
Grietje Everts met attest. van Groningen
Aeltjen Harms huisvr. van Peter Meertens

Den 25 Decembr
Roelf Luitjens ende Jetske sijn huisvr.
Trijntjen Peters met attest. van de Andel
Jantjen Alberts jonged. met attest. van Groningen
Anna Ulphers jonged. met attest. van Whee

1669 Den v Julij
uijt Baflo

Trijntjen Jacobs jonged
Bruijn Lippes ende Aefke sijn huisvr.
Popke Jacobs ende Hindriktjen sijn huisvr.

Den 3 8ber
uijt Baflo

Lubbe Ebels huisvr. van Peter Cornellis
Grietjen Jacobs huisvr. van Jan Hindrix
Grietje Roelfs jonged.
Hilje Olchers jonged.
Garbrant Peters uijt Rasquert

1670 Den 3 Julij
Hermannus Stenius met attest. van Gron.

Den 2 8ber uijt Baflo
Sweer Sweer met attest. van 't  Zandt
Jantjen Jansen jonged. met attest. van Warffum
Harmen Jansen
Jantjen Taakes
Jantien Jansen

Den 25 10ber
uijt Baflo

Omge Onnes ende Eelje Peters sijn huisvr.
Geertruit Eppes jonged. met attest. van Saaxumhuisen
Eltjen Beerents jongd. met attest. Gron. Rasq.

1671 Den 8 April uijt Baflo
Luirt Jochems ende Lijsabeth Popkes sijn huisvr. met attest van Leermens
Thomas Beerents ende Dewerke Thomas sijn huisvr.
Jannes Jansen jonghm. uijt Rasquert

Den 9 Julij
Maria Clasen huisvr. van Tijmen Reines tot Rasq.
met attestatie van Eenrum

Den 24 10ber
uijt Baflo

Grietjen Sijmens huisvr. van Jan Cornellis met attest. van Witte-wijrum
Tonnis Jansen jonghm.
Jan Jansen jonghm. uijt Rasq.

1672 Den 7 Julij
Arentjen Thijssen met attest. van Mensinghw.
Simon Jansen boorachtigh van Eenrum

Den 29 7ber
Cornellis Jansen ende Grietje Meertens sijn huisvr. met attest. van Sandeweer
Jan Cornellis ende Haaske Hindrix sijn huisvrouw met attest. van Warffum
Ebelje Rengers jonged. met attest. van Zuirdijk

Den 25 10ber
uijt Baflo
Jacob Carstjes
Talle Nathanaels huisvr. van Steven Peters met attest. Eenrum
Eltjen Jansen wed. van Bartelt Hindrix
Jan Bruins
Martjen Peters

Jacob Jansen
Gaijke Jansen

Martjen Jansen jonged. met attest. van Warfhuisen
Trijne Tonnis wed. van Freerk Rochus
Wijbrich Peters Jonged.
Trijne Jansen huisvr. van Lammert Derks
uijt Rasquert
Jan Isebrants ende Anje Haikes sijn huisvr.
Trijnje Geerts huisvr. van Peter Jansen
Jan Tonnis ende Anje Jansen sijn huisvr.

1673 Den 6 Julij
Bonne Heres uijt Baflo
uijt Rasq
Gretjen Jacobs jonged.
Peter Jansen

1674 Den 19 Aprill
Teeltjen Jansen j.D. uijt Baflo

Den 5 Julij
Hindrik Peters met attest van Obergum

Den 25 10ber
Bieuwe Heertjes jonged. [en]
Lucas Folkers jonghm. beijde uijt Baflo

1675 Den iv Julij
uijt Baflo

Arent Jansen en Anje Alberts sijn huisvr.
Goosen Omkes
Aefke Hindrix jonged. uijt Rasq.

Den 26 7ber
Willem Beerents ende Martjen Jansen sijn huisvr.
Itjen Wijrsema van Lutke-Saaxum
Anje Jansen wed. van Jacob Garbrants uijt Rasq.

1676 Den 26 Meert
uijt Baflo

Grietjen Harkes huisvr. van Bruin Lippes
Grietjen Harms huisvr. van Jan Hindrix
Eva Elbergen J.Docht.
Siamke Leurts J.D.
Trijne Garbrants wed. van Harmen Derkes met attest. van Winsum
Grietjen Harms huisvr. van Jan Hindrix

Den 24 Junij
Jacob Wolters met attest. van Middelstum uijt Baflo
Hindriktjen Gerrijts
Anje Meeuwes
Barber Julles
Jonged.

Den 24 8ber
Trijntjen Peters huisvr. van Jan Jansen [en]
Anna Geerts j.Docht. beide uijt Baflo

Den 25 10ber
Jantjen Folkers J.D. met attest. van Winsum

1677 Den 1 Julij
Peter Hindrix [en]
Melle Elles beide uijt Baflo

Den 29 7ber
uijt Baflo
Popke Derks ende Oede sijn huisvr.
Gebke Wabbes huisvr. van Jan Hindrix
Hindrik Jansen ende Wibke Meinderts met attest. van Warffum

Den 25 10ber
Peter Duirts jongm. uijt Baflo

1678 Den 31 Meert
Brechjen Jacobs huisvr. van Peter Temmes uijt Baflo
Albert Metes ende Jantjen sijn huisvr. uijt Rasquert

Den 29 7ber
Christina Lisingh huisvr. van Pastor Elbergen met attest. van Groningen
Jacob Garmts en Aefke Jansen sijn huisvr. uijt Rasq.

Den 25 10ber
Nieske Jansen J.D. met attestat. van Obergum uijt B.
Marritjen Hind. huisvr. van Thomas Jansen tot Baflo met attest. van Warfhuisen
Willem Jurjens uijt Rasq.

1679 Den 20 Aprill
uijt Baflo

Cornellis Martens
Anna Jansen met attest. van Wirdum
Maritjen Hindrix J.d.
Gerhardus Hoendrix S.S.M. Cand. met attest. van Middelstum

Den 29 Junij uijt Baflo
Magdalena Willems huisvr. van Simon Simons met attest. Warffum
Cornellis Tonnis
Hindrik Jansen
jonghm.
Jacob Jannes en Trijntjen Clasen met att. Warfum uijt Rasq.

Den 28 7ber
Joh. Romelingh Schoolmr. ende Lammetjen Jansen sijn
huisvr. met attest van Helm.
Hindrik Willems met attest van Obergum
Grietjen Harms huisvr. van Jannis Vrolik met att. d' Andel
uijt Rasq
Jan Hindrix
Antje Peters
huisvr. van Peter Jansen
Nieltjen Lamberts

1680 Den 9 April
Jacob Tonnis [en]
Jannis Vrolik beide uijt Baflo

Den 27 Junij
Maria Marci wed. van Joh. Schepel V.D.M. in de Andel
Barber Julles J.d. met attest van Tijnallinge

Den 19 7ber
Jan Deijmster
Trijntjen Alberts
huisvr. van Hind. Peters met attest. van Stitswert
Anke Willems huisvr. van Jan Bruins met attest. van Bedum
Onno Luitjens jongm. alle uijt Baflo

1681 Den 3 April
uijt Baflo

Peter Jansen met attest. van Garnewert
Grietjen Cornellis huisvr. van Deijnster
Geertjen Gerrijts J.d.
Okko Clasen en Trijnje Jansen sijn huisvr.
uijt Rasq
Jan Harms en Grietjen Melis sijn huisvr.
Tamme Leus en Ida Folkers sijn huisvr.

Den 3 Julij
uijt Baflo

Harmen Folkers jonghm.
Hindriktjen Tjaarts wed. van Peter Gales met attest. van Clooster[buren]
Anna Jansen huisvr. van Julle Tjaarts met attest. van d' A[ndel]
Jelis Onnes uijt Rasq.

Den 5 7ber
Alijt Cornellis wed. van Garb. Gerrijts [en]
Garbrant Gerrijts  beijde uijt Bafl[o]

Den 25 10ber
De eed. Jonker Jan Jarges op Meijma uijt Rasq.
Jacob Olchers met attest. van Ulrum

1682 Den 16 April
uijt Baflo

Jan Derks
Jan Jacobs

Grietjen Roelfs huisvr. van Harm Tonnis
Etjen Cornellis huisvr. van Onno Luitjens met attest. van W[...]

Den 2 Julij
Jan Steuver
Hero Jansen
met attest van Obergum
Claasjen Wijrsema jonged. van Lutke-Saaxum
Jan Beerents uijt Rasq. met attest. van Sandeweer

Den 25 10ber
uijt Baflo

Jan Tonnis en Peterke Peters sijn huisvr.
Peter Bruins vrijgeselle
Aeltjen Bruins huisvr. van Hero Jansen
Antjen Jacobs huisvr. van Omge Onnes
Cornelliske Peters huisvr. van Jan Geerts
Aeltjen Luirts huisvr. van Roelff Elses met attest. van Mid[delstum?]
uijt Rasq
Welmoet Jansen huisvr. van Jelis Geerts

1683 Den 18 April
uijt Baflo

Ludje Ipes huisvr. van Jacob Carsties
Marritjen Clasen huisvr. van Gosen Omkes
Everhardus Lisingh Th. Stud. met att. van Losdorp

Den 5 Junij
Ida Geerts huisvr. van Pet. Hind. met attest. van Oostern.
Jan Leus en Trijntje Folkerts sijn huisvr. uijt Rasq.
Maijke Gijses jonged.

Den 30 7ber
Zijtske Titus wed. van d' Eerw. en Welgel. Lamb.
Beruma
gewesene predicant in West-Indien
Tamme Peters en Tamke Peters sijn huisvr. uijt Rasq.
Claas Jansen met attest. van Bedum

1684 Den 30 Meert
uijt Rasq

Cornellis Jansen en Tjaaktjen Everts sijn huisvr.
Maria Peters J.d. met attest. van Groningen
Maritjen Tonnis huisvr. van Jacob Peters met att. van Westerdijxhorn

Den 29 Junij
Onno Hind. en Teetjen Eppes sijn huisvr. uijt Baflo met att. van Sauwert
Grietje Abels jonged. uijt Rasq met attest. van Groningen

Den 28 7ber
Trijntjen Fockes huisvr. van Hind. Fransen met att. van Tijnall. [en]
Antje Leus beijde uijt Rasq.
Marritjen Luirts j.d. uijt Baflo

Den 25 10ber uijt Baflo
Jan Hindrix nogh een ander Jan Hindriks
Trijntje Rochus jonged.
Maijke Fransen Jonged. met attest. van Eendrum
Willem Peters jonghm. met attest. van Winsum

Uijt Rasquert
Eijzo Coerts met attest. van de Andel
Aefke Rochus jonged.

1685 Den 27 April
Roechus Does uijt Rasq.

Den 4 Julij
Uijt Baflo
Trijntjen Sickens J.d.
Jan Hindrix met attest. van Witte-Wijrum
Jacob Jacobs en Meenske Alberts sijn huisvr.

Den 27 7ber
Gerrijt Reiners uijt Baflo
Amke Crijns huisvr. van Claas Jansens [en]
Lijsabeth Clasen jonge dochter beide uijt Rasq

Den 25 10ber
Grietjen Lammers huisvr. van Roelf Everts uijt Baflo
uijt Rasq
Geertjen Tammes jonged.
Stijntjen Garbrants jonged. met attest. van Tijnallinge

1686 Den 4 April uijt Baflo
Martjen Rijkels huisvr. van Jan Hindrix
Grietjen Jansen huisvr. van Hind. Peters
Trijnje Garmts huisvr. van Hind. Jansen uijt Rasq.

Den 27 Julij
Garbrant Wijrsema
Geertjen Cornellis huisvr. van Lamb. Derx met attest. van Tij[nallinge]

Den 26 7br
Ebel Jansen
Jacob Arents
vrijgeselle
Jacob Clasen ende Martjen sijn huisvr
Anje Thomas huisvr. van Taake Willems met attest van [...]
uijt Rasquert
Meerten Does vrijgeselle
Swaantjen Dreuwes huisvr. van Tonnis Jansen
Wijrt Jacobs en Anje Geerts sijn huisvr. met attest. van Warf[...]

Dit zijn de Ledematen door Dnus.
Elbergius opgeteijkent. En uijt sijn
Eerw. prothocol in desen overgebraght door
Joh. Dalhoff pastor aldaar 1720.


Wanneer door 't Beroepen van de Eerw. Dnus.
Metelerkamp na Appingedam de plaatze is vacant geworden
geduirende wiens bedieninge geene nieuwe angenomene Ledematen
als opgeteijkende sijn nagelaten, soo zijn onder het vacant wesen
deser plaatze volgende Ledematen met attestatie tot ons
opgekomen ende aangenomen. Wilh. Spekman V.D.M. tot Baflo

1693
Catharina Gemminga met att. van Middelstum den 6 December

1694
Elisabeth Peters met attest. van den Brede van den 4 Junij
Jannetje Jans met attest. van Rottum van den 27 Augustus
Roelf Jacobs met attest. van Burum van den 20 Junij
Trijnje Peters met attest. van Peterb. van den 13 9br

1695
Jasper Jans met attest. van Eenrum
En Wibghe Jans sijn huisvr. beijde van den 16 7ber
Nieske Jans met attest. van Ulrum van den 18 8ber

1696 Den 20 Meert Zijn angenomen naar voorgaandeonderzoek en belijdenisse
uijt Baflo
Tjark Dreuwes
Jannes Alberts
Elisabeth Peters
Rinne Freerks
Eppo Derks
Jan Harms
Enje Harms
Jan Jansen
Arent Ennes
Frouke Everts
Derk Jans
Imme Jeltes
Idje Gaijkes
uijt Rasquert
Jan Cornellis
Aeltjen Hindrix
Jan Jansen
Hilje Leus
met attest. van Eendrum
Isebrant Jans
Deetjen Peters
Roelf Meetes

Den 6 October
uijt Rasq

Luijktjen Jans
Anje Hindrix
Enne Garbrants
Martjen Hindrix
Tjaart Fokkes
met attest. van Obergum [en]
Effe Berents met attest. van Aduwert [beide] uijt Baflo

Den 20 Decemb
uijt Baflo

Geert Sijmens
Trijnje Jacobs
huisvr. van Bartelt Peters

uijt Rasq
Deewerke Jacobs huisvr. van Derk Jans met attest. van Peterb.

1697 Den 25 Junij
Jan Jansen uijt Baflo
Maria Andrea met attest. uijt Groningen
Bartelt Hindrix Noltens met attest van
Derk Jans uijt Rasquert

Den 1 October
uijt Baflo

Peter Allers
Anje Willems
Jantjen Lubberts
Maria Derks
Geeske Jacobs
uijt Rasq
Jacob Cornellis en Tjaaktjen Jacobs sijn huisvrouw
Barber Jacobs
Sara Fredriks
met attest van Oterdum

Den 18 December
Jan Beerents uijt Baflo
uijt Rasq
Evert Fokkes
Aeltjen Egberts met attest. uijt de Scheemda
Anje Jacobs met attest. uijt de Andel

1698 Den 22 April
uijt Baflo

Hindrik Thomas
Jantjen Jacobs

Jacob Everts
Engbert Everts

Willem Clasen
Aefke Onnes
met attest. van Warfhuisen
Roelfke Jacobs met attest. van Veendam
Stijntje Jans met attest. van Breede

Den 8 Julij
Eijske Peters
Corneliske Jans

Jan Lenhard Spekman met attest. van Steinvorden
Jan Clasen en Dewerke Jansen met attest. van Obergum
Hans Jansen en Grietje Jochems van Opende

Den 28 7ber
Lutchert Cornellis
Wiske Jacobs
Elske Popkes

Wija Thomas met attest. van Sandeweer
Grietje Dieters met attest. van Groningen
Anna Leonora Beelmans met attest. van Groningen
Maria Coens met attest. van Tijnallinge
Anje Hansen met attest. van Sandeweer
Adolph Beelman met attestatie van Groningen

Den 23 December
Thomas Alberts
Bronger Hindrix met attestatie van Warffum

1699 Den 7 April

Siabbe Clasen met attest. van Winsum

Den 30 Junij
Arent Menses uijt Baflo
Elske Harmens met attest. van Zee-rijp
Susanna Hindrix met attest. van Groningen

Den 6 October
Martjen Hindrix [en]
Trijntjen Jans [beide] uijt Baflo

Den 24 Decembr.
uijt Baflo

Jacob Geerts
Trijnje Jans

Mentje Jans
Grietie Clasen
Peter Cornellis


1700 Den 29 Meert

Anje Dreuwes uijt Baflo
Elleje Hindrix met attest. van Groningen

Den 28 Junij
De Heer Luitenant Wolfgangh Wilhem Mom. en des selfs huisvrouw 
Vrouw Gertruida Wicheringh en 
Juffer Anna Elisabeth Mom. met attest. van Delf-zijl
Joh. Buz met attest. van Hanen in Berghs Land
Annetie Freerks met attest. van Groningen

Den 27 7ber
Detjen Rickers met attest. van Stitswert
Grietje Gijses met attest. van Esinghe
Jan Freerks met attest. van Bedum

Den 22 Decembr.
Anje Freerks uijt Baflo
uijt Rasq
Thomas Tonnis
Reiner Jans

Garbrandt Jacobs
Geertien Jacobs
Remmert Jans

Geertjen Peters [en]
Welmoet Hindrix beide met attest. van Warffum

1701 Den 6 Meert
Anje Jurriens met attest. van Rottum

Den 28 Junij
Joh. Wolbers van Groningen angenomen

Den 1 October
Jan Willems [en]
Anje Clasen beijde uijt Baflo
Geert Jannes uijt Rasquert
Dnus Joh. Goor S.S.M. Cand. met attes. van Goor
Jantjen Jans wed. van Derk Pieters met attest. van Rottum
Claas Clasen en
Wijven Reiners sijn huisvr. [beide] met attest. van Zuidhorm
Grietje Jans huisvr. van Renger Jans met attest. van Cloosterbuiren

Den 23 December
Geertruidt Beerents uijt Rasq.
Elisabeth Kempers met attest. uijt Groningen

Dese uit het prothocol van D.
Spekman overgebraght in desen door
J. Dalhoff in den jaare 1720


Namen van Ledematen welcke
der gemeinte J. Christi tot Ba-
flo Rasq. sijn toegedaen
beginnende met den
jare 1702

Ao 1702 Den 7 Jul.
Jan Julles jongman uijt Baflo
Peter Clasen [en]
Grietien Clasen echte lijden met att. van Warfum
Jacob Jans [en]
Trijnje Cornelis echte lijden met attest. van Eendrum

Den 4 Octobr.
De Welgeb. Vrouw Me Vrouw Wija Jarges
Geb. Auma met attest. van Tolbert

Den 23 Decembr
Jan Heijns van Baflo
Altien Egbers met attest. van Groningen

Ao 1703 Den 6 April
Albertien Stevens uijt Baflo

Den 6 Jul.
Margaritie Louters met attest. van Groningen

Den 6 Octobr.
Monsieur Jacobus Schuerman
Pieter Heijns
Aeltien Cornelis met attest. van Tinallinge

Den 23 Decembr
Uijt Baflo
Grietien Writsers
Anje Wilhems
Jacob Jans
Folletie Peters
Jan Lamberts
Rasquert
Jan Hindricks

Ao 1704 Den 4 Julii
uijt Baflo

Grietien Jans
Welmoet Freriks
Jan Abrahams met attest. van Niehove

Den 23 Decembr.
Aefke Egbers met attest. van Wee
Gebke Pauls met attest. van Middelstum

Ao 1705 Den 5 Jul

Valentien Jacobs met attest. van Niehove

Den 8 Octobr.
uijt Baflo

Trijnje Ockes
Auke Peters
Lubbert Jans
Hindrik Tiarks

Uijt Rasq.
Geert Wilhelms
Renger Hindriks
Arentie Clasen

Den 19 Decemb.
Grietien Jans huisvrou van Peter Hindriks

Ao 1706 Den 2 April

Derk Popkes van Baflo
Martinus Veth
Frerik Jacobs van Rasq.

Den 4 Julii
Trijnie Derks met attest. van Bellingeweer
Jan Remmers met attest. van Eenrum

Den 8 Octobr.
uijt Baflo
Claas Geerts
Jurjen Jans
Pieter Bronts met attest. van Rottum
Stijntien Abels met attest. van Eendrum

Ao 1707 den 3 April
Cornelis Jans
Roelfjen Hiddes huisvrou van Derck Ipes met attestatie van Leens
Lisabeth Peters met attestatie van Usquert

Den 15 Jul
Marritien Luitiens
Aafke Jans
Edske Teunisen met attest. van t. W. Nie-land
Geertien Geerts met attest. van d'Andel

Den 4 October
Grietien Peters van Baflo

Den 23 Decemb.
van Baflo
Grietien Clasen
Ettien Jacobs
Ebeltien Roelfs
Lambert Jans
van Rasquert
Grietien Clasen

Ao 1708 Den 7 Julius

van Baflo
Jacob Jacobs
Geert Jans
Luijtien Onnes
van Rasq
Marritien Jacobs
Peter Jacobs met attest. van Peterbuiren
Ebeltie Jans met attest. van Saxum huijsen
Anneje Clasen met attest. van den Andel

Den 23 Decemb.
Jan Clasen van Rasq.

Ao 1709 den 27 Mart.

Teunnis Harms van Rasq.

Den 14 Junii
uijt Baflo

Lue Jans met attest. van Saxumhusen
Broerke Cornelis
uijt Rasquert
Folkert Jans
Nanning Albers
Altien Ennes
Reinie Heerkes
Frerick Simens

Den 3 October
uijt Baflo

Jan Oosterhof
Trijneje Wilms
Gertruijd Jans
Etien Jacobs
Ettien Clasen
Nittertien Nitters met attest. van Tinalling

Den 22 Decemb
uijt Baflo

Jan Peters
Wijcheltien Baloorens met attest. van Groningen
Trijneje Frericks met attest. van Warfum
Cornelis Melles met attest. van Ulrum

Ao 1710 den 18 April
Claas Gosens [en]
Altien Jacobs beijde van Baflo

Den 3 Julii
Jan Simens met attestat. van Eenrum
Foockeltie Isebrands met attest. van Sandeweer

Den 3 Octob.
De Wel Edele Anna Jacomina Wicheringh te-
genswoordig Eijsleben met attest. van Groningen
Jv. Willemina Wichering met attest. van Groningen

Den 21 Decemb.
Uijt Baflo
Geerd Hindricks
Jacob Jacobs
Cornelis Sierds
Jelte Tiaards [en]
Jantien Wilms beijde met attest. van Cloosterbuiren
Rasquert
Peter Luijtiens
Grietien Ennes

Ao 1711 den 10 Junii

Anneje Jans [en]
Lisabeth Jans beijde uijt Baflo

den 2 Octob.
uijt Baflo

Marritien Melles huijsvrou van Jurjen Jans
Remge Heres met attest. van Niekerck
Claas Dreuws [en]
Bouke Jansen echte lijden met attest. van den Andeel

Ao 1711 den 20 December
uijt Baflo
Anneje Popkes
Jan Stevens
Hester Sluijter met attest. van Campen
Gertruijd Rokes met attest. van Eendrum
uijt Rasquert
Peter Eijbes

Den 25 Mart. 1712

Hendrick Bartels Pleumer met att. v. Groningen

Den 24 Jun.
uijt Baflo
Simon Jans
Jan Meijns

Den 4 October
Uijt Baflo
Jan Jansen
Jacob Wierds

Den 23 December uijt Rasquert
Cornelis Jans
Hindrick Ennes
Albert Clasen
Simen Geerds [en]
Bieuke Jacobs echte lijden
Geertien Hindricks [en]
Jacobjen Hindricks 2 susters
Anneje Peters huijsvrou van weddeman Jan Clasen
Jantien Cornelis

Ao 1713 Den 9 April
uijt Baflo

Jan Meins
Maijke Jacobs
Trijntie Clasen
Geessien Peters met attes. van Tinallinga
Teunnis Joosten met attes. van Obergum
Peter Clasen met Attest. van Tinallinga

Den 6 Julii
Jan Harms van Westrup met Att. van Borger in Dren...
Claas Claassen schoolmr-provisioneel met attest.v.Gron...

Den 24 December
uijt Rasquert
Marretien Jans
Jantien Jacobs
Jacob Hermannes
Trijntien Reijners
Hemke Clasen
uijt Baflo
Geerd Lambers
Geertien Jurjens met attest. van Obergum

Ao 1714 den 30 Mart.
uijt Baflo

Geerd Peters
Jan Rubens [en]
Rinneje Cornelis echte lijden
Frerick Tiessen
uijt Rasquert
Derck Jans

Den 30 Jun.
uijt Baflo

Anneje Jans
Heertien Geerds
uijt Rasquert
Haijke Jans
Peter Berents
Jan Jacobs met attest. van Garnewerd
Hilleje Thomassen met attest. van Rottum
Teetje Jans met attest. van Obergum

Anno 1715 Den 5 Maij
uit Baflo en Rasq.

Martjen Onnes
Fenje Jurjens
Wiske Jans
Trijnje Jacobs
Jantjen Rinnes
Lijsebet Meekhof
Menger Hindrix
Martjen Derkx
Jochem Ebels
Albert Isebrants met Attestie van Tinallige
Claas Jacobs met Attestatie van Hornhuisen.


Register der Ledematen
gevonden en Angenomen door
Joh. Dalhoff Pastor tot
Baflo-Rasquert, bevestight
Den 12 Julij 1716.

Baflo

M.A. Meekhoff en Trijtjen Harms
Elizabeth Meekhoff
Trijnje Reiners wed. van Jacob Carsies
Albert Isebrants en Teetje Jans
Mengher Hindrix
Bronger Hindrix en Anje Jans
Jan Jans en Martjen Jans
Geertruit Roekes uxor van Thomas Harms
Jantjen Ennes wed. van Jan Jansen
Rinne Freerks en Oede Peters
Jan Stevens
Jantjen Rinnes
Sijbe Jannis en Bieuke Onnes
Wilmke Jans wed. van Mr. Meindert
Aeltjen Arents wed. van Peter Jans
Jacob Tonnis en Fenne Cornellis (obijt 14 9br out omtr. 86 jaeren)
Geert Simens
Trijnje Willems jonge doghter
Jan Harms Cnol en Grietje Clasen
Thomas Ulpherts en Trijnje Jacobs
Cornelske Jacobs wed. van Peter Cornellis
Grietje Lammers wed. van Roelf Everts
Jelte Tjeerts en Jantjen Willems
Jacob Olchers
Anje Everts wed. van Jacob Jacobs
Grietje Jans uxor van Reint Elles
Peter Heines en Grietje Writzers
Trijn Tonnis omtr. 94 jaar oudt
Trijnje Folkerts
Martjen Tonnis
Lijsabeth Rijkels wed. van Jan Beerents
Roelf Meetes en Trijnje Jans
Cornellis Melles en Trijnje Okkes
Grietje Roelfs uxor van Peter Everts
Bieuwke Hindrix huisvr van Claas Jans
Wiske Jans uxor van Jan Jacobs
Nittertjen Nitters (obijt 1742 71 jaar) uxor van Harm Cornellis
Roelf Jacobs en Bouke Derx
Folkert Jans
Cornellis Sijrts
Simen Clasen en Antje Cornellis
Lue Jans en Geertruit Meertens
Geert Hindrix en Trijnje Freerks
Roelf Tonnis en Aefke Roekes
Grietje Harkes wed. van Bruin Lippes
Derk Jans
Jan Simens en Fokelje Isebrants
Cornellis Jans
Derk Popkes en Lutchert Cornellis
Fokel Harms wed. van Hindrik Tonnis
Jacob Wijrts en Trijnje Jans
Claas Gosens en Aeltjen Jacobs
Jan Rubens en Reenje Cornellis
Anje Geerts wed. van Wijrt Jacobs
Lijsabeth Peters wed. van Claas Jacobs
Grietje en Anje Clasen susters
Hindrik Tjarks en Eijske Peters
Geert Fokkes en Etjen Clasen
Cornellis Jacobs en Martjen Jacobs
Martjen Rijkes wed. van Jan Hindrix
Jochem Ebels
Mr. Jan Jacobs Kerk en Schooldienaar
Heertjen Geerts en Anje Popkes
Onno Luitens en Aeltjen Egberts
Jacob Clasen en Martjen Ebels
Trijnje Derx uxor van Peter Jans
Garbrant Wijrsema en Anje Clasen
Jacob Jacobs
Etjen en Maijke Jacobs susters
Bouke Jans wed. van Claas Dreuwes
Claas Clasen en Wijven Reiners
Evert Geerts en Eenje Harms
Imme Jeltes en Idje Gaijkes
Frouke Everts wed. van Jacob Eijses
Jan Meints en Geertjen Jurriens
Geert Lammers en Hilje Thomas

Rasquert

Albert Jurriens en Martjen Jacobs
Reiner Jans
Geert Willems en Taalke Jans
Martjen Hindrix wed. van Enno Garmts
Dietjn Peters wed. van Isebrant Jans
Trijnje Stoffers
Freerk Jacobs en Geertjen Alberts
Jacob Cornellis en Tjaaktjen Jacobs
Trijnje Garmts wed. van Hindrik Jans
Jacobtjen Ulpherts
Peter Luitjen en Grietje Ennes
Geertjen Hindrix
Peter Clasen en Arentje Clasen
Cornellis Jans en Martjen Derx
Peter Aijbes en Grietje Clasen
Jan Hindrix en Welmoet Hindrix
Aeltjen Hindrix wed. van Remmert Jans
Luike Jans wed. van Doe Roekes
Jasper Jans en Wibge Jans
Jacob Jannis
Claas Jacobs
Hindrik Ennes en Jantjen Jacobs
Anje Hindrix uxor van Arent Beerents
Peter Berents en Hemke Clasen
Nannink Alberts en Aeltjen Ennes (obijt 1749)
Jan Clasen en Anje Peters
Anje     wed. van Claas Jans
Claas Dreuwes en Wilmke Peters
Trijnje Fransen
Jacobtjen Hindrix
Jan Clasen en Dieuwerke
Martjen Onnes
Jacob Harmannes en Trijnje Reiners
Aefke Jans uxor van Tammo Cornellis
Simen Geerts
Tonnis Joesten
Geert Jans en Barber
Albert Clasen
Anje Jacobs wed. van Evert Fokkes
Fenje Jurriens wed. Enno Hindrix
Ebelje Jans Boikema uxor van Juirt
Tjaaktjen Everts


Ao 1716
Den 26 Julij.
Heb voor de eerste maal an de Gem. van Baflo-Rasquert het H. A.maal uitgedeelt.
Angekomen.

Joh. Dalhoff en Epke Lammers
Siwerdina Broeils
Jantjen Jans uxor van Jan Stevens met att. van Rottum.

Den 11 October
Is het Naghtm. des H. gehouden.
Angekomen.
Grietje Rotgers met att. van Rottum
Harm Cornellis
Reint Elles
Claas Jans

Trijnje Renjes huisvr. van Jochem Ebels
Grietje Lammers uxor van Menger Hindrix
Zeeke Willems alle uit Baflo

Den 25 December
Is het Naghtm. des H. gehouden.
Angekomen
Geertruit Fokkes uxor van Fokko Simens met att. van Warffum.
Claas Clasen en Hindriktjen Derx
Thomas Harms
Jelte Jans

Anje Cornellis uxor van Jacob Hasekamp
uit Baflo
uit Rasq.
Berent Hindrix
Tammo Cornellis

Aechtje Boeles uxor van Claas Jacobs
Aefke Clasen

Ao 1717
Den 18 Meert
zijnde Paasch-dag is het A.maal des H. gehouden.
Angenomen
uit Baflo
Jacob Jans Hasekamp
Jan Gerrijts

Hemke Jans uxor van Cornellis Jans
Aechtje Alberts
Lammert Lammerts
Rasq.

Den 11 Julij
Is het N.maal des H. gehouden
Angekomen
Jantjen Roelfs met att. van Northorm
Jan Jacobs
Uit Rasquert
Trijnje Goitjens uxor van Jan Jacobs
Martjen Jans uxor van Berent Hindrix
Anje Isebrants
Anje Clasen
Jantjen Jans

Den 26 September
Is het Naghtm. des H. gehouden
Angekomen.
Zeeke Jacobs met attest. van Usquert
Anje Eijsses met att. van de Meden
Anje Peters
Anje Etskes
jonged.

Ao 1718
Den 30 Janrij
. wegens de water-vloet
Is het N.maal des H. gehouden.
Angenomen.
Fokko Simens
Anje Hindrix
uxor van Geert Jans
Eltjen Popkes Jonged.
Uit Rasq.
Jacob Cornellis
Peter Clasen
Aeltjen Arents
Anje Ennes
Jonged.

Den 17 April
Zijnde Paaschdag is het N.maal des H. gehouden.
Angenomen
uit Baflo
Cornellis Jans van Lutke-Saaxum
uit Rasq.
Leu Rotgers en Geertruit Jacobs
Grietje Jans uxor van Tonnis Joesten

Den 10 Julij
Is het N.maal des H. gehouden.
Angenomen
Aeltjen Broeils [en]
Hilje Berents
uxor van Freerk Roelfs beide uit Baflo

Den 9 October
Is het N.maal des H. gehouden.
Angenomen.
Imke Hindrix uxor van Peter Berents

Den 25 December
Is het Naghtmaal des Heeren gehouden.
Op de Belijdenisse des geloofs
Angenomen
Jan Roelfs
Jantjen Renjes

Ao 1719
Den 9 April
Zijnde paaschdagh is het N.maal des H. gehouden.
Angekomen
Claas Isebrants en Menje Heeres met attest. van Rottum
Anje Jans met att. van Peterbuiren
Gerrit Gerrits met att. van de Andel
Angenomen
Cornellis Clasen
Martjen Peters
uxor van Simen Geerts
Hindriktjen Gosens
wed. van Cornellis Jans
Trijnje Roelfs
alle uit Rasquert

Den 9 Julij
Is het N.maal des H. gehouden
Angekomen
Siwert Jacobs met att. van Winsum
Elske Jans met att. van Groningen
Angenomen
Roelfke Clasen uit Rasquert

Den 8 October
Is het N.maal des H. gehouden
Angekomen
Claas Lubberts met att. van Westerwijtwert
Trijnje Peters met att. van Warffum
Hilje Peters uxor van Geert Jans met attest. Warf.
Angenomen
Jacob Jacobs
Cornellis Jacobs

Den 25 December
Is het Avondm. des H. gehouden
Angenomen
Itjen Wijrsema

Ao 1720
Den 31 Meert
Zijnde Pascha is het Nm. des H.gehouden
Angenomen
Itjen Jacobs
Anje Jacobs

Barber Jacobs huisvrouw van Gerrijt Gerrits
Wiske Tonnis
uit Rasquert
Jacob Popkes
Aefke Ennes

Den 7 Julij
Is het N.maal des H. gehouden
Angekomen
Matthias Everzen met att. van Sneek
Jan Jans met att. van Onderwijrum
Angenomen
Renske Clasen dienstm. van Trijnje Reiners wed. van Jacob Carsjes in Baflo
Aeltjen Simens dienstm. van Tonnis Melles wed. in Rasquert.

Den 6 October
Is het N.maal des H. gehouden
Angekomen
Anje Cornellis uxor van Jacob Jans in Baflo met att. van Peterbuiren
Angenomen
Cornellis Lubberts uit Rasquert

Den 25 December
Is het N.maal des H. gehouden
Angenomen
Jacob Roelfs
Wemel Hindrix
Maria Harms

uit Baflo
Anje Jacobs [en]
Geertjen Ennes
uit Rasquert

Ao 1721
Den 13 April
Zijnde paasch-dagh is het N.maal des H. gehouden

Den 13 julij
Is het N.maal des H. gehouden
Angekomen
Reiner Warmolts en Hindriktjen Jans met att. van Colham
Grietje Jans wed. van Bonno Clasen met att. van Tijnallingh
Angenomen
Albert Jans dienstkn. van Jan Aljes Pelmulder Rasq.
Jan Arents dienstk. van Waalko Eijses Baflo

Den 3 October
Is het N.maal des H. gehouden

Den 25 Xber
Is het N.maal des H. gehouden
Angekomen
Nittert Heeres met att. van Peterbuiren
Eijso Jacobs angenomen.

Ao 1722
Den 5 April
zijnde pascha is het N.maal des H. gehouden
Angekomen
Aeltjen Clasen uxor van Jan Jans met att. van Bellingweer
Angenomen
Jacob Jans Mr. Snider
Jantjen Jacobs dienstm. van Trijnje Reiners
uit Baflo
Cornellis Jacobs
Anje Reiners
uxor van Geert Willems Rasq.

Den 12 Julij
Is het N.maal des H. gehouden
Angenomen
Anje Roelfs
Aefke Jans
Itjen Jacobs
Grietje Jans
alle uit Baflo.
Nieske Thomas Dienstm. van Jacob Cornellis op Westermee

Den 4 October
Is het A.maal des H. gehouden
Angekomen.
Derk Wolters met att. van Warffum
Jelte Immes
Swaanje Jacobs
dienstm. van Siwert Jacobs, dese angenomen.

Den 25 Xber
Jantjen Sikkes met att. van Groningen
Lijsabeth Willems wed. van Gerrijt Reiners met att. van Nijezijl

Ao 1723
Den 28 Meert
Zijnde Pascha is het N.maal des H. gehouden
Angenomen
Geertjen Willems uxor van Siwert Bakker
Aefke Meekhoff
Martjen Harkes

Den 11 Julij
Is het N.maal des H. gehouden
Angenomen
Jan Cornellis en Lijsabeth Hindrix

Den 10 October
Is het N.maal des H. gehouden
Angekomen
Grietje Harms wed. van Arent Willems met att. van Obergum
Anje Clasen uxor van Jan Peters op 't Hamlant met att. van Onderwijrum

Den 25 Xber
Is het N.maal des H. gehouden
Angekomen
Jan Peters op het Hamland
Gaijke Immes uit Baflo

Ao 1724
Angenomen
De Hoog Welgeboren Heer
HARO KASPER BARON VAN IN EN KNIPHUISEN
Trijnje Geerts uxor van Jochem Ebels
Hero en Trijntjen Nitters
Eelje Popkes

Margarete Unzelmans wed. van Doctor Buinink met att. van Nijkerk
alle uit Baflo
Maike Geerts dienstm. van Jan Aljes
Geeske Jans beide uit Rasquert

Den 9 Julij
Is het N.maal des H. gehouden

Den 1 October
Is het N.maal des H. gehouden

Den 25 Xber
Is het Naghtm. des H. gehouden
Angenomen
Evert Jacobs
Anje Hindrix
dienstm. van Cornellis Jans op de Dingen
Bouke Remmerts uit Rasquert

Ao 1725
Den 1 April
Zijnde pascha is het Nm. des H. gehouden
Angekomen.
Etjen Jacobs uxor van Jacob Jacobs
Menso Jacobs met att. van de Meeden

Angenomen
Anje Jans Cnol
Grietje Abels
[beiden] uit Baflo
Aechtje Roelfs
Jantjen Arents
Anje Derx
[allen] uit Rasquert

Den 8 Julij
Is het N.maal des H. gehouden
Angenomen
Grietje Jacobs uxor van Jan Jacobs
Grietje Peters
beide uit Baflo

Den 9 October
Is het N.maal des H. gehouden
Angekomen
Trijnje Aljes wed. van Jan Coerts met attest. van Nijehoove
Angenomen
Joh. Rosema Kerk en Schooldienaar

Den 25 Xber
Is het N-maal des H. gehouden
Angekomen
Idje Jans uxor van Hindrick Ennes tot Rasquert met att. van Winsum
Angenomen
Jacob Berents Mr. Snider tot Rasquert

Ao 1726 Den 21 April

Zijnde pascha is het N-maal des H. gehouden
Angekomen
Trijntjen Freerx uxor van Rochus Does met att. van Groningen
Angenomen
Gerrit Alberts
Aeltjen Jacobs

Lammert Onnes en Anje Peters sijn huisvr.
alle uit Rasquert
Trijnje Geerts uit Baflo

Den 14 Julij
Is het H. N.maal des H. gehouden
Angekomen
Aeltjen Peters uxor van Hero Nitters met att. van Warfhuisen

Den 6 October
Is het H. Naghtmaal des H. gehouden

Den 25 December
Is het H. Naghtmaal des H. gehouden
Angekomen
Jan Ebels en Aefke Sigers met attest. van de Andel

Ao 1727
Den 13 April
Zijnde Paasch-dagh is het A.maal des H. gehouden
Angenomen
Tjallingh Krijns dienstkn. van Jacob Roelfs Smit

Den 13 Julij
Is het N.maal des H. gehouden
Angekomen
Peter Jans en Wieke Jans met attest. van Uithuisen

Den 5 October
Is het N.maal des H. gehouden

Den 25 Xber
Is het N.maal des H. gehouden
Angekomen
Jantjen Jacobs met att. van Warfhuisen

Ao 1728
Den 28 Meert
Zijnde Pascha is het Nm. des H. gehouden

Den 28 Junij
Is het N.maal des H. gehouden

Den 3 October
Is het N.maal des H. gehouden
Angekomen
Lubbertus Peters Kerk en Schooldienaar alhijr met att. van Warffum

Den 25 Xber
Is het N.maal des H. gehouden
Angekomen
Lammert Heeres met att. van Saaxumhuisen

Ao 1729
Den 17 April
Zijnde pascha is het Nm. des H. gehouden
Angekomen
Grietje Brondsema uxor van Berent Makarius met att. van Tijnallingh
Barber Jans uxor van Jasper Jans in Rasq. met att. van Eendrum
Lubge Popkes uxor van Lammert Heeres in Rasq. met att. van Hornhuisen
Angenomen
Berent Makarius
Claas Peters en Peterke Jans Ehel. in Baflo

Den 10 Julij
Is het N.maal des H. gehouden
Angenomen
Jan Jans en Geertjen Diddes in Baflo

Den 9 October
Is het N.maal des H. gehouden
Angekomen
Willem Derx met att. van Groningen
Zeeke Gerrits wed. van Jan Jacobs met att. van Tijnallingh
Martjen Jacobs uxor van Jan Clasen met att. van de Andel

Den 25 Xber
Angenomen

Thomas Jacobs uit Baflo
Jan Jansen uit Rasquert

Ao 1730
Den 9 April
Zijnde pascha is het N.maal des H. gehouden
Angenomen
Freerk Cornellis dienstkn. van Jan Aljes Pelmulder
Aefke Ennes uxor van Arent Peters Baflo
Peijke Derx Baflo
Remge Freerx wed. van Albert Ennes
Geertruit Clasen uxor van Peter Cornellis
Trijnje Hijles alle 3 uit Rasquert

Den 9 Julij
Is het N.maal des H. gehouden
Angekomen
Grietje Cornellis uxor van Abel Tonnis met att. van Tijnallingh

Den 1 October
Is het Naghtmaal des H. gehouden
Angenomen
Claas Egberts en Roelfke Tonnis Ehel. buiten Rasquert

Den 25 Xber
Is het Nagtm. des H. gehouden
Angenomen
Jan Isebrants en Grietje Does ehel. in Rasquert

Ao 1731
Den 25 Meert
Zijnde Pascha is het N.maal des H. gehouden
Angenomen
Harm en Claas Jans Cnol 2 broeders
Warner Willems
Jannis Hijles
alle uit Baflo
Hilje Jans uit Rasquert

Den 24 Julij
Is het N.maal des H. gehouden

Den 30 September
Is het N.maal des H. gehouden

Den 25 Xber
Is het N.maal des H. gehouden
Angenomen
Jantjen Cornellis uxor van Evert Jacobs op de Dingen

Ao 1732
Den 13 April
Zijnde Paasch-dagh is het N.maal des H. gehouden
Angenomen
Idje Peters uxor van Lubbertus Peters Kerk en Schooldienaar alhijr
Anje Clasen dogter van Claas Gosens

Den 8 Julij
Is het N.maal des H. gehouden
Angenomen
Margareta Buininks

Den 12 October
Is het N.maal des H. gehouden

Den 25 Xber
Is het N.maal des H. gehouden

Ao 1733
Den 5 April
zijnde Pascha
Is het N.maal des H. gehouden
Angekomen
Tammo Geerts en Wibbechijn Peters met attest. van Eppingehuisen
Willem Luidens met attest. van Winsum
Angenomen
Jan Thomas van Rasquert
Antje Jacobs Dienstm. van Luirt Jacobs wed.

Den 28 Junij
Is het N.maal des H. gehouden

Den 11 October
Is het N.maal des H. gehouden
Angekomen
Jantjen Arents uxor van Wilke Jans Snider in Rasq. met att. van Peterbuiren
Hindrik Ennes en Folkertje Folkerts
Jan Jacobs

Den 25 December
Is het N.maal des H. gehouden
Pieter Jans met att. van Noordwolde
Roekes Goitjens met att. van Westernielandt
Angenomen
Grietje Jacobs uxor van Roekes Goitjens
Derk Jacobs beide van Baflo

Ao 1734
Den 25 April
Zijnde Paasch-dagh is het N.maal des H. gehouden
Angekomen
Harm Heines met de att. van de Andel
Aeltjen Jacobs met att. van Feerwert
Angenomen
Geert Jacobs en Aeltjen Harms Ehel. uit Baflo
Jantjen Isebrants uit Rasquert

Den 11 Julij
Is het N.maal des H. gehouden

Den 10 October
Is het N.maal des H. gehouden
Angekomen
Derk Jurriens en Aefke Clasen met att. van Obergum
Reiner Jans Pelmulder met attest. van Uithuisen

Den 25 December
Is het Naghtmaal des H. gehouden

Ao 1735
Den 10 April
Zijnde paaschdagh is het N.maal des H. gehouden

Den 10 Julij
Is het N.maal des H. gehouden
Angenomen
Cornellis Harms Dienstkn. van Jacob Jans Snider
Fokko Frix dienstkn. van Peter Menkes Bakker
Welmoet Jans Dienstm. van Jan Cornellis Smit
Rijktje Harms met att. van de Meeden
Zeeke Willems wederom met eenparige stemmen der Gem. toegelaten, den 10 Julij met att. na de Andel

Den 4 October
Is het N.maal des H. gehouden
Angekomen
Grietje Does wed. van Jan Isebrants met att. van de Andel

Den 25 Decembr.
Is het N.maal des H. gehouden
Angekomen
Trijnje Engberts uxor van Reiner Jans met att. van Ranum
Ebke Geerts uxor van Jan Popkes met att. van Stedum Rasquert
Angenomen
Itjen Jacobs mijn dienstmaaght (obijt den 18 7br 1744)

Ao 1736
Den 1 April
Zijnde Pascha is Nm. des H. gehouden
Angekomen
Anje Jacobs wed. van Claas Sikkes met attest. van Appingedam G. Alberthoma Eccls.
Aeltjen Haijes met att. van Peterb. Sthema Eccls.
Jantjen Hindrix huisvr. van Geert Derx met att. van Winsum Blankstein Eccls.

Den 8 Julij
Is het N.maal des H. gehouden
Angenomen
Meint Cornellis en Martjen Reiners Ehelieden
Grietje Jacobs huisvr. van Cornellis Jaspers
alle te zamen uit Rasquert
Anje Peeters Dienstm. van Imme Jeltes wed. uit Baflo

Den 7 October
Is het N.maal des H. gehouden

Den 25 December
Is het N.maal des H. gehouden

Ao 1737
Den 21 April
Zijnde Pascha is het Nm. des H. gehouden
Op de belijden. des geloofs angenomen
Grietje Jans doghter van Jan Harms Cnol
Eltjen Tomas Dienstm. van Roekes Goitjens

Den 14 Julij
Is het N.maal des H. gehouden

Den 6 Octobr
Is het N.maal des H. gehouden

Den 25 December
Is het Naghtm. des H. gehouden
Angekomen
Harm Doornbos met att. van Middelstum Heidgers Eccls.
Angenomen
Elle Reints uit Baflo
Aechtje Peters Rasq.

Ao Den 6 april 1738
Zijnde pascha is het N.maal des H. gehouden
Angenomen
Anje Bonnes huisvr. van Jacob Peters Baflo

Den 6 Julij
Is het N.maal des H. gehouden
Angekomen
Claas Jacobs Bakker en Etjen Reinolts Echtel. met attest. van Menkeweer, Edzarts Eccls.

Den 5 SeptemOctober
Angekomen
Trijnje Geerts wed. van Reinoud Clasen met att. van Ondwierum Antonides Eccls.
Aeltjen Ennes wed. van Jacob Gregorius met att. van de Breede ondteekent door A. Piccardt Eccls tot Warffum en Gerrijt Jans Diacon op de Breede

Den 25 December
Is het N.maal des H. gehouden

1739 Den 29 Meert
Is het N.maal des H. gehouden

Den 12 Julij
Is het N.maal des H. gehouden
Angekomen
Petrus Selvius en Grietje Beukes met attest. van Tolbert
Jan Hemes en Bouke Remmerts met att. van de Andel
Op Belijdenisse des geloofs angenomen
Trijnje Sijrts huisvr. van Harm Doornbos
Peterke Cornellis dienstm. van J. Alberts wed.

Den 4 October
Is het Nagtmaal des H. gehouden

Den 25 Decembr.
Is het Nagtmaal des H. gehouden

Ao 1740
Den 17 April
Is het Naghtmaal des H. gehouden
Op de belijdenisse des geloofs angenomen
Martjen Jans en Anje Everts

Den 10 Julij
Is het N.maal des H. gehouden
Angekomen
Hendrina de Groot met att. van Bedum

Den 2 October
Is het N.maal des H. gehouden

Den 25 December
Is het Naghtmaal des H. gehouden

Ao 1741
Den 2 April
Zijnde Pascha is het N.maal des H. gehouden

Den 9 Julij
Is het N.maal des H. gehouden

Den 1 October
Is het N.maal des H. gehouden

Den 25 December
Is het N.maal des H. gehouden
Angekomen
Aeltjen Freerks met attest. van Warffum
Op de belijdenisse des geloofs angenomen
Jan Frijlink Cnopemaker En Harbergier tot Rasquert

Ao 1742
Den 25 Meert
Zijnde pascha is 't Nm. des H. gehouden

Den 1 Julij
Is het N.maal des H. gehouden

Den 30 September
Is het N.maal des H. gehouden
Jan Hindrix Stellemaker en Jantjen Alberts Echtel. met attest. van Usquert
Op Belijdenisse des geloofs angenomen
Enno Hindrix en Tjaaktjen Cornellis Echtel. uit Rasquert

Den 25 December
Is het N.maal des H. gehouden
op de belijden. des geloofs angenomen
Jebbina Meekhof huisvr. van Hindrik Peters in Baflo
Jantjen Tammes doghter van Tammo Geerts in Rasquert

Ao 1743
Den 14 April
[marge:] proefpred. gedaan vrijd. voor pascha en paaschmaand. t H. Avondm. uitged. door D. Ubben eccls. tot Bellingweer [/marge]
Zijnde pascha is 't Nm. des H. gehouden
Op de Belijden. des Geloofs angenomen
Idske Frederix huisvr. van Geert Tammes
Martjen Jans wed. van Albert Jans
Anje Jacobs dienstm. van Jan Cnols Kinder
dese alle uit Baflo
Derk Peters en Frouke Derx Echtel.
Anje Juirts dese 3 uit Rasquert

Den 14 Julij
Is het Naghtmaal des H. gehouden
Op de belijdenisse des geloofs angenomen
Roelf Jacobs Wollekammer in Baflo

Den 29 September
Is het Naghtm. Des H. gehouden

Den 25 December
Is het H. Amaal des H. gehouden
Angekomen
Tjeert Jeltes en Jacoba Groenewoudt in Rasq. met attest. van Obergum Bolt Eccls.
Jan Cornellis Smit en Grietje Cars Echtel.
Henricus Eles Kerk en Schooldienaar alhijr
Geert Tammes Cherches dese 4 uit Baflo

Ao 1744
Den 5 April
Zijnde Pascha is 't N.maal des H. gehouden.
Op de Belijdenisse des geloofs angenomen:
Claas Bonnes en Auke Jacobs dienstknegt en Dienstmaagt van Jan Clasen Wedman in Rasquert
Anje Derx uit Baflo

Den 28 Junij
Is het Nagtm. des H. gehouden
Angekomen
Doetje Elles huisvr. van Roelff Jacobs Wollekammer in Baflo met attestatie van Groningen. R. Alberthoma

Den 4 October
Is het H. Avondmaal gehouden

Den 25 December
Is 't Nagtm. des H. gehouden
Op de belijdenisse des geloofs
Angenomen
Tjark Hindrix in Baflo
Hindrik Arents en Claas Hindrix Dienstkn. van Reiner Jans Pelmulder beide uit Rasquert

Anno 1745
Den 18 April
Zijnde Pascha is 't N.maal des H. gehouden
Angekomen
Willem Derx met attestatie van Loppersum
Op Belijden des geloofs angenomen
Egbert Onnes en Liefke Jacobs Echtel.
Wiske Jacobs doghter van Jacob Jans Diacon. Dese uit Baflo
uit Rasquert
Freerk Jans
Roelf Derks

Jan Peters en Grietje Jetses Echtel. alle 3 Schippers op Groningen

Den 11 Julij
Is het H. Avondtm. gehouden

Den 3 October
Is het Nagtm. des H. gehouden
Op de Belijdenisse des geloofs
Angenomen
Teetje Clasen dogter van Claas Gosens zal. uit Baflo
Jantjen Reiners dogter van Reiner Jans Pelmulder uit Rasq.

Den 25 December
Is 't N.maal des H. gehouden
Angekomen
Peter Peters en Renske Jacobs Echtel. op attest. van Tijnallingh
Angenomen
Cornellis Hindrix in Baflo

Anno 1746
Den 10 April
Zijnde Pascha is 't H. Amaal gehouden
Op de Belijdenisse des geloofs angenomen
Geert Jetzes in Baflo
Trijnje Lammers Rasquert

Den 17 Julij
Is 't H. Avondmaal gehouden
Op attest. angekomen
Ebel Scheltens Chercher en Dietje Jans Echtel. met att. van Groningen
Angenomen
Jan Derx in Baflo

Den 2 October
Is 't N.maal des H. gehouden

Den 26 December
Is 't Avondmaal des H. uitgedeelt (dewijl ik krank was) door Tim. Blankstein Pastor in Winsum, ook heeft Hij de proefpred. gedaan

Ao 1747
Den 2 April
Zijnde Pascha is 't Nm. des H. gehouden

Den 11 Julij
Is t N.maal des Heeren gehouden

Den 1 October
Is 't N.maal des H. gehouden
Den 25 December
Is 't N.maal des H. gehouden

Ao 1748
Den 14 April
Zijnde pascha is t. H. Am. gehouden
op de Belijdenisse des geloofs angenomen
uit Baflo
Lijsabeth Dreuwes huisvrou van Derk Jacobs wedman tot Baflo
Uit Rasquert
Isebrant Alberts
Jantjen Tammes met attest. van Leens

Den 7 Julij
Is 't N.maal des H. gehouden
op de Belijdenisse des geloofs angenomen
Harm Jans uit Baflo

Den 6 October
Is 't Nagtm. des H. gehouden

Den 25 December
Is 't Naghtmaal des H. gehouden

Ao 1749
Den 6 April
Zijnde Pascha is 't N.maal des H. gehouden

Den 6 Julij
Is 't N.maal des H. gehouden
met Attest. angekomen
Warner Geerts dienstknecht van Harm Doornbos wed. met attest. van t Westernielandt C. Cons Eccls.

Den 12 October
Is 't N.maal des H. gehouden

Den 25 December
Is 't Naghtmaal des H. gehouden
Op de Belijdenisse des geloofs Angenomen
Bouwina Harmannes huisvrouw van Jan Derx in Baflo

Anno 1750
Den 24 April
Zijnde pascha is 't N.maal des H. gehouden
Angekomen
Aefke Jans huisvrou van Cornellis Jacobs tot Rasquert met attest. van Middelstum
Op Belijdenisse des geloofs
uit Baflo
Jan Jacobs en Alstje Geerts
Peter Jacobs en Anje Cornellis
te zamen Echtel.
Uit Rasquert
Peter Clasen En Anje Popkes Echtelieden
Anje Alberts Huisvr. van Harm Jans Cnol op Westermee

[Nieuw handschrift]

Van 't overlijden
van Do. Joh. Dalhof Bedient door
Do. J. Siertsema den 19 Julij. Door
Do. Puttingh* Den 11 Octobr. Door
Do. Nicolaus Bolt den 26 Decembr.
Do. J. Siertsema Eccls [ .. paar woorden, nalezen, foto te slecht .. ]

Anno 1752 Den 9 Januarij 't Avondtmael gehouden door Dnus. C. Coens.

Den 9 April Het H. Avontmael bedient, Nicolaus Bolt Pastoor in Obergum en Maerhuizen

* en met attestatie aangekomen Hindertje Hinderks van Koeverden.

Den 30 Julius Het Avondmaal bediend E. Ter Borg pastor in den Andel

Den 24 Sept. t H. Avontm. bedient door den Eerw. J. Meterlkamp pred t' Eenrum


[HG Baflo, toeg. 203, doos 2, kerkenboek. Gedateerd op 12-1752: op lijst volgt 1e Avondmaal pred. DorniŽ op 25-12-1752. Linker-marge sub-indeling op aparte regel (onderstreept) gezet. Vrijwel alle namen onderstreept (=overleden?), dat juist weer weggelaten.]

Lijst der Ledematen
Welke de predikant J.H. DorriŽ
gevonden en naderhant aangenomen heeft.

Te Baflo

Op Dingen
Evert Jakobs en zijn huisvrou Jantje Kornelis
Zijn Buirvrou Trijnje wed. van Harm Dorenbosch

Bij de Koornmolen
Gaje Immes doch gesuspend.
Hindrikje Hindriks huisvr. van Theodorus Cherger

In 't dorp zelve
Jan Stevens
Enne Schippers wed. Grietje
Aaltje Jakobs wed.
Jan Jakobs en Alstje Geerts zijn huisvr.
Jakob Kornelis
Ouderling Albert Isebrands en zijn huisvr. Tietje Jans
Welmoet Jans
Warner Willems en zijn huisvr. Anje
Grietje Jans huisvr. van Gerrit Hindriks
Jakob Jans
Elle Reints
Roekes Geutjes en zijn huisvr. Grietje Jakobs
Harm Jans en zijn huisvr. Aagtje Roelfs
Gerrit Gerrits en zijn huisvr. Geertje Willems
Klaas Hindriks Collector

In 't Gasthuis
Grietje wed. van Pieter Heines

Aan de strate

Jakob Jakobs oud Diaken
Derk Jakobs Wedman en zijn huisvr. Lijsbet Driewes
Klaas Jans Knol Diak. en zijn huisvr. Bijnje Meekhof
Batje Klasens huisvr. van Jurjen Pauwels
Bijfke Hindriks moeder van Jurjen Pauwels gemelt
Klaas Pieters Schipper
Aaltje Klasen moeder van den laatsten
Jan Ebels Herbergier en zijn huisvr. Aafke Sigers
Anje Hindriks wed. van Kornelis Sijrts
Anje Kornelis wed. van Pieter Jakobs
Docter T. Oosterhuis en zijn huisvr. Anna Smeding
Kornelis Hindriks en Martje Frits
Geert Injes en Dogter Anje Derks
Anje Bonnes
Renske wed. van Pieter Pieters
Anje Klasen huisvr. van Kornelis Pieters
Jelte Tjeerts
Jan Hindriks Stelmaker
Wiske Jakobs huisvr. van Egge Jakobs
Tjark Hindriks
Egbert Onnes Diaken en zijn huisvr. Lutske Jakobs
Geert Jakobs Voerman en zijn huisvr. Aaltje Harms
Kornelis Harms Kleermaker en zijn huisvr. Tietje Klasen
Anje wed. van Jan Jakobs
[in de marge is met cijfers 60 vermeld]

Te Rasquert

Op Westermee
Harm Jans Knol en zijn huisvr. Anje Alberts
Reinder Jans Diaken en zijn huisvr. Trijnje Engberts

op 't Viel
Pieter Klasen en zijn huisvr. Anje Popkes
Isebrans Alberts en zijn huisvr. Auke Jakobs

Op Brandenburg
Lijsbet wed. van Jan Kornelis

op 't Hamland
Freerk Jans en zijn huisvr. Jantje Isebrands
Meint Kornelis en zijn huisvr. Martje Reinders

In 't dorp
Aagtje Boelens huisvr. van Heerke Kornelis
Jan Pieters Schipper
Enne Hindriks en zijn huisvr. Jacobje Kornelis
Pieter Klasen en Arendje Klasen zijn huisvrou
Lammert Lammers en zijn huisvr. Geertje Hindriks
Bouke Remmers wed.
Hindrik Ennes en zijn huisvr. Folkertje Folkerts
Grietje Luitjes wed. Roelf Derks en zijn huisvr. Aagtje Pieters
Hindrik Arends en zijn huisvr. Grietje Douwes
Tjeert Jeltes en zijn huisvr. Jakoba Groenewout
Remke Freerks huisvr. van Albert Tjeerts
Jan Klasen Wedman en zijn huisvr. Anje Pieters
Aaltje Hajes
Geert Jetzes
[in de marge staat 36 en daaronder 96]


1.
Den 25 Dec. 1752 op midwinter is het H. Avontmaal
voor de eerste maal bedient door den pred. J.H. DorriŽ.

2.
Den 22 Apr. 1753 op paaschen Avontmaal
gehouden en aangenomen
Pieter Menkes
en zijn huisvr. Geertruit Roelfs te B.

3.
Den 15 Juli 1753 Avontmaal gehouden en met
Attestatie aangekomen D. DorriŽ Zuster van den Predikant

4.
Den 30 Sept. 1753 ít H. Avontmaal gehouden.

5.
Den 25 Dec. 1753 op midwinter ít H. Avontmaal gehouden.

6.
Den 14 Apr. 1754 op paaschen 't H. Avontmaal geviert.

7.
Den 7 juli 1754 't H. Avontm. gehouden.

8.
Den 6 Oct. wederom 't H. Avont geviert.

9.
den 25 dec. midwinter 't H. Avontm. gehoud en
aangekomen met Attestatie van Mensingeweer de Wedman
Hilbert Koerts.

10.
Den 13 april 1755 insgelijks 't H. Avontmaal gehouden wijl
't op paaschen des omstandigheden voor den predikant wegens een sterfgeval niet toelieten.
[Pasen was dat jaar 30 maart S.K.]

11.
Den 6 juli 't H. Avontmaal gehouden en aangenomen
tot Ledematen Lukrees Jans Huisvrou van Hindrik Freerks
en Aaltje Hindriks Huisvr. van Gerrit Ewes, beide te Rasq.

12.
Den 28 Sept. 't H. Avontmaal uitgedeelt en aangekomen
met attestatie van Menkeweer Gerrit Frebes.

13.
Den 25 Dec. midwinter Avontmaal uitgedeelt en met
Kerkelijke attestatie van Wijdenesse uit Holland [ligt tussen Hoorn en Enkhuizen S.K.]
aangekomen Geeske Jans Huisvrou van de wedm. Hibert Koerts.

1756
14.
Den 18 April op Paaschen 't H. bontzegel des Avontmaal
bedient. En met kerkelijke attestatie aangekomen
Sijmen Pieters van Bedum wonende te Rasquert.
Als ook aangenomen tot litmaat der kerke Albert
Tjeerts
te Rasquert. Tegen het Avontm.
is de Kollekter Tjeert Jeltes te Rasq. wegens vroegtijdige
bijslapinge voor den Kerkenraat geroepen maar niet verschenen
en alzo eenparig gecensureert. Als mede Bouke
Remmers
te Rasq. wegens hare ongoddienstigheid bestraft
welke beterschap belooft heeft. En ook vervolgens bewesen.

15.
Den 4 Juli wederom 't hoogwaardig Nachtmaal geviert
en met kerkelijke attestatie van Winzum aangekomen Jantje Jans
Huisvrou van Roelf Pieters

16.
Den 3 Oct. insgelijks 't H. Avontm. uitgedeelt en de vorige gecensu-
reerde Tjeert Jeltes wederom naar voorgaande schultbelijdenis
aangenomen als een Broeder der Kerke.

17.
Den 25 Dec. Midw. 't H. Avontm. voor de laatste maal des jaars gehouden.


1757
18.
Den 10 April op Paaschen 't H. Nagtm. uitgedeelt en met
Kerkelijke attestatie van Winsum aangekomen
Renje Ariens Huisvrou van Kornelis Hindriks.

19.
Den 3 Juli het H. Bondzegel bedient tot Kristus gedagtenis.

20.
Den 2. Oct. 't H. Bontteken des Avontm. bedient en genoten.
Tegen welken tijt Alstje Geerts huisvrou van
Bartelt Willems van 't Avontm. gecensureert
is wegens vroegtijdige bijslapinge. En dit is haar
door den ouderling van den kerkenraat be-
kentgemaakt, gelijk dus ook geschiet is aan
Tjeert Jeltes zie boven n. 14 den 18 April.

21.
Den 25 Dec. op Midwinter 't H. Avontmaal gehouden.

22.
1758
Den 26 Maart op Paaschen de gedagtenis
van 's Heilands lijden onder broot en wijn geviert.

23.
2 Juli insgelijks 's Heren Nachtmaal uitgedeelt.

24.
1 Oct. naar gewoonte 't dierbaar teken van God in
't Avontmaal genoten. En de bovengemelde
Alstje Geerts naar zondebetuiging en begeerte
om vergeving wederom aangenomen en met
andere broot en wijn gebruikt.

25.
25 Dec. 't hoogwaardig Avontmaal bedient.
Met kerkelijke attestatie aangekomen Lodewijk Peller
Klokkeluider van Baflo, uit Sluis in Vlaanderen.

26. 1759
15 April op Paaschen wederom broot en wijn in 't H. Avontm.
ontvangen. Tegen welk Avontmaal Klaas Pieters
en Grietje Jakobs huisvrou van Roekes Geutjes door den
Ouderling van Baflo aangezegt is om te verschijnen
voor den Kerkenraat, waar op ze beide hun quaat
gedrag bewust zijnde in 't niet Kerkgaan en Avontm.
gebruiken, betering belooft en aangenomen hebben.
Op proefpredikatie voor dit Avontm. zijn drie
Personen van de Mennisten Kerke gedoopt en tot
Ledematen van onze Kerke aangenomen:
Hidde Berents en zijn huisvr. Aaltje Jans te Baflo
en Trijnje Jakobs Huisvr. van de Kollekter Klaas
Hindriks
te Baflo. Heer vermeerdere de Gereformeerde!

27.
Den 1 juli wederom 't Lijden en sterven van den Zaligmaker
in 't H. Avontmaal voorgestelt en vertoont.
Hebbende de vorige genoemde Klaas Pieters beter-
schap betoont, maar Grietje Jakobs in tegendeel
waarom deze strenger zal moeten behandelt worden.
En NB. dit is 't agste Avontmaal dat Pieter
Menkes
Bakker te Baflo en zijn Huisvr. Geertruit
Roelfs
met haar Zoons Huisvrou Jantje Jans moetwillig
en met ene boze quaataardigheit versuimt hebben
wegens een verschil dat hun Zoon en Man Roelf
met den predikant ter platse hadde. De eerstge-
melde heeft zich meestentijt des Zondags in de Kerke
getoont, de tweede alleen eenmaal en dat zelden
de derde zich een geheel jaar uit onze Gods huis ont-
houden, en die sich noch uitgeeft voor ene Godvrezende.
Dit tekene ik aan voor mijne Navolgeren.
De Heer geeve hen andere ogen en hart opdat ze
wederkeren tot hem, tegen wien namentlijk God
zij zo grouwelijk zondigen.

28.
7. Oct. De H. bont-tavel in des Heren Avontm. bedient.
En met kerkelijke attestatien zijn aangekomen
Anje Sikkes, Huisvrou van Elle Reints, van Hornhuisen
Klaas Pot en zijn Huisvr. Trijnje Benes van Winsum.

29.
25 Dec. Midwinter de geboren Zoon Van Maria
als Zaligmaker in 't H. Avontmaal voorgestelt.

30. 1760
7 April d' opgewekte Heiland in 't H. Avontmaal
op Paaschen afgeschildert. Tegen welk
Avontm. Lodewijk Peller Klokkeluider van de Kerke
verstaan en bestraft is van predikant en ouderling over
zijn bijgelove, en heeft beterschap belooft, en zijn quaat beleden

31.
Den 29 Juni 't hoogwaardig Avontmaal gehouden
en met Kerkelijke attestatie van Obergum tot
ons overgekomen Rienje Klasens huisvrou van
Jannes Hindriks van Baflo.

32.
5 Oct. de gekruisigde Zaligmaker in 't dierbaar
Avontmaal voorgestelt en afgeschildert.

33.
25 Dec. 't H. Avontmaal gehouden.

1761
34.
22 Maart Paaschen de opgewekte
Zaligmaker aangeboden in Zijn H.
Avontmaal.

35.
5 Juli 't H. Avontmaal gehouden en geviert, en
met kerkelijke attestatie van Oldehove zijn overgekomen
Arent Kornelis Bosvelt Cherger te Baflo, en zijn
huisvrou Trijntje Abels.

36.
11 Oct. 't H. Avontm. gehad en met Kerk. attestatie
van Ulrum gekomen Eetske Tieddericks huisvrou
van Geert Tammes te Rasquert. Tot Litmaat
aangenomen Hermannus Swaagman Kerk
en School dienst alhier waarnemende.

37.
25 Dec. 't Hoge Nacthmaal des Heren gehad, en
tot litmaat is aangenomen Pieter Tonnis
alhier wonende.

1762
38.
Den 11 April op Paaschen 't H. Avontmaal
geviert, en met kerkelijke attestatie van
Rottum is tot ons gekomen Grietje Derks
Huisvrou van Evert Jans.

39.
Den 18 Juli eerst Avontmaal gehouden wegens de
onpasselijkheit van den predikant.

40.
Den 3 Oct. het H. Avontmaal bedient.

41.
Den 26 Dec. Midwinter 't laaste Avontm. genoten.
en met Kerkelijke attestatie is Renske Remmers
Huisvr. van Freerk Klasens te Baflo, van
Veendam aangekomen.

1763
42.
Den 3 April op Paaschen 't Hoge Avontmaal uitgedeelt
en met kerkelijke attestatie van Peise is overgekomen
Aldert Haselhof Schoolmeester alhier.
Alsmede tot ledematen aangenomen
Jan Hieronijmus en zijn Huisvrou Martje Jans,
Heike Jacobs, Jakob Konraats, en Aaltje Egberts.
En ook met attestatie van Usquert zijn tot ons
gekomen Harm Reintjes, en Ebelij Homan.

43.
Den 3 Juli wederom 't H. Avontmaal gehad.
en met Kerkelijke attestatie van Winsum is
Geertje Pieters huisvrou van Gerrit Frebes
te Baflo aangekomen.

44.
2 Oct. is 't Heilig Avontmaal uitgedeelt. en met
Kerkelijke attestatie van Suidwolde is Pieter Teunis
gekomen, en tot litmaat aangenomen Jan Knol
te Baflo wonende.

45.
25 Dec. Midwinter 't Avontmaal geviert,
en tot litmaat is Abelje Reinders te Rasq.
aangenomen.

[1764]
46.
22 April 't Hoge Nachtmaal gehouden en met
Kerkelijke attestatie van Obergum is aangekomen
Hijke Derks huisvrou van Jan Jans te Baflo.
Tot Ledematen zijn aangenomen Jan Sterenberg
en Jantje Kornelis van Baflo.

47.
8 Juli 't Bontzegel des Verbonds 't H. Nachtmaal
geviert, en tot Ledematen aangenomen
Jan Egges Bakker te Obergum en
Jan Wolters te Baflo.

48.
Den 7. Oct. 't H. Avontmaal gehouden.

49.
Den 25. Dec. Midwinter 't Hoge Nachtmaals-feest
gevierd, en Jakoba Hasebroek, Huisvrou van den
Predikant DorriŽ alhier, is met Kerkelijke
attestatie van Leijden aangekomen.

1765
50.
7. April 't Avontmaal gehouden op paaschen.

51.
Als ook den 30. Juni 't selve gehad.

52.
27. Oct. eerst Avontmaal geviert wegens den reise van
den Predikant naar Hollant. Tot nieuwe
Ledematen zijn aangenomen, en van de Mennonijten
Kerke t' Obergum tot ons overgekomen
Albert Kornelis te Baflo in 't 80ste jaars zijns ouderdoms,
zijn broeder Michiel Kornelis, en zijn Huisvrou
Trijntje Alderts te Rasquert.
Zijn zoon Kornelis Alberts en zijn Huisvr. Anje Bruins
te Baflo. God vermeerdere de Gereformeerde!

53.
25. Dec. Kerstijt Avontmaal geweest. Tot Ledematen
aangenomen de Heren Hermannus Verburg en
Jan Stegnerus.

1766
54.
30. Maart Paaschen insgelijks 't H.A. gehouden

55.
29. Aug.Avontm. geviert terwijl de
Predikant niet eerder te huis kost koomen

56.
26. Oct. wederom Avontm. gehouden

57.
25. Dec. Avontmaal wederom, en tot
Litmaat aangenomen Derk Reinders,
van de Mennisten tot ons overgegaan.

1767
58.
20. April Avontmaal gehad, en tot Litmaat
aangenomen naar voorgaande belijdenis en
Doop, Kornelis Michiels te Baflo.

59. zie onder XX [dat is onderaan de pagina, waar staat:]
59.
XX 12. Juli ook Avontmaal gehad. dat
vergeeten is op zijne plaatse te stellen.

60.
11. Oct. Avontm. uitgedeelt.

61.
25.Dec. Kerstijt Avontm als te
vooren uitgedeelt.

1768
62
3. April 't Hooge Nachtmaal gehouden
op paaschen volgens gewoonte
en tot ledemaaten zijn aangenoomen
Pieter Hindriks te Baflo, en
Bruine Sijbrands van Tienallinge

[ander handschrift]
Den 15 Julius was na gedane proefpreek niets in de kerkenraat voor te stellen maar
zijn tot deze gemeente als ldmaten overgekomen
Jakob Jennes Zijtsema en
Elizabet Hiddes Bonnes beide met attestatie van Bedum en
Jakob Jakobs met
Aaltjen Alders beide met attestatie van Wetzinge
R De Cock Pred te Petersburen en Wierhuizen

[ander handschrift]
17 dito
S.C. gecelebreert door Dom. G. Ubben Pastor in Bellingeweer & Ranum

Eodem dato
Bruine Sijbrants
attestatie verleent na Tinallinge

7 Oct.
Voorbereidinge gehouden en niet censurabels voorgekomen, maar zijn met
attestatie overgekomen Johan Berent Memler van Burgt Stentfurt, & Harm Ewolts
van UithuizenMeeden Q.T. Herm Van Der Tuuk Pastor te Mensingeweer & Maarslag.

9 dito
S. Coena gecelebreert en door Dom. R. de Cock Pastor in Petersburen uitgedeelt.

23 decembr
door Dom Van der Tuuk Proefpredikatie gehouden en niets censurabels be-
vonden, en daar op door den selve op den 26 zijnde Middewinters 2de dag het
Heilig Avondmaal uitgedeelt.

[ander handschrift]

1769
22. Maert
Is na gedaane Proefpreek des Heeren Heilig avontmaal
door Dom. C. Meijer Predicant te Tinallinge uitgedeelt

14. Sept.
Door Dom. Q.T. van der Tuik

31. Decemb.
Door Dom. H.A. Heidegers Pred te Wetsing en Sauwert

1770.
29 Maert
Door Dom. R. de Cock Pred. te Peterbuiren en Wierhuisen

Dit alles geschiede in de vacatuure en heeft geen bijzonder-
heeden, zo ver ik hebbe kunnen nagaan.


Na dat Henricus Numan den 10 Junii in
den Heiligen dienst bevestigt was heeft hij voor
de eerste maal [doorlezen na datum]

1770
8 Julii 

Het H. Avontmaal uitgedeelt waarbij niet aanmerkelijks voorviel

19 septemb
Is het H. Avontmaal alhier gehouden.
aangekomen
Jan Reinders Homan van Rasquert met attestatie van Tinallinge, en Jantjen Jans
huisvrouwe van Roelf Pieters welke vrouw zich om reeden van verschil met de voorige Predikant van den Tavel des H. onthouden hadde maar op schriftelijk verzoek weeder om is toegelaaten.

25. Decemb.
Is na gedaane Proefpraedikaatsie des Heeren H. Avontmaal gehouden, en niets censurabels voorgevallen.

1771
21 Aprilis
Is na gehoudene Proefpredikaatsie het H. Avontmaal gehouden. Tot Lidmaten zijn aangenoomen Jan Michiels Jongman van Rasquert na gedaane belijdennisse, en Jan Berent Aallok met Attestatie van Burg Steinfort. Ook is om deezen tijdt Kornelis Hinderiks tot Ouderling verkooren en bevestigt

14 Julii
Is na gehouden Poefpredikaatsie, en 's Heeren Heilig Avontmaal gehouden waar
bij niets aanmerkelijks voorviel.

6 Octob
Is 's Heeren Heilig Avontmaal gehouden, bij de Proef-predikaatsie verzogt Jan Hieronimus Boekhoudent Diacon en Bakker te Baflo ontslag van zijne bediening. Het welke hij ook gereedelijk en beleefdelijk ontving. Zondags daar aanvolgende den 6 Octob. is Derk Reinders Koopman te Baflo in zijne plaats aangesocht, welke deezen Post ook op zich genoomen heeft, en na gewoone Kondiging is bevestigt den 3 Novemb.

Den 25. Decemb.
Gevierd het Heilig avond-maal des Heeren na gewoonte gehouden, bij dees geleegentheid zijn tot lidmaaten aangenoomen
Jan Derks huisman te Rasquert
en Ludje Elles zijn huisvrouw, die
alzo zij van Menisten afkomstig, op de proefpredikaatsie gedoopt wierden
noch Klaarte Geerts van Rasquert
ook is om deezen tijd Harm Jans Knol huisman te Rasquert tot Ouderling in plaats van den verstorvenen Reinder Homan door de Eerw. Kerkenraad verkoozen, in dien dienst bevestigt.


[Onderstaande mutaties staan in de daarna volgende 1782-lijst: Baflo staat op een linkerpagina in 2 kolommen. Ook de volgende pagina is in 2 kolommen. De linkerkolom bevat onderstaande tekst. De rechterkolom bevat de lijst van de ledematen te Rasquert. Opmerkelijk is dat een gebeurtenis van 2 jaar eerder is "ingevoegd". In elk geval viel 26 maart 1780 op Pasen, dus de datum klopt bij het jaartal S.K.]

1780. Den 26 Maert is het Avondmaal
gehouden, en bij die geleegentheid twee be
jaerde den 24. op de Voorbereiding gedoopt
met naamen Knellis Jans te Rasquert
en Geertruit Michiels huisvrouw van Al-
bartus Jacobs
te Rasquert. Ook zijn
noch daar en booven aangenoomen.

uit Rasquert
Gemelde Knellis Jans en
Geertruit Michiels
Albartus uit Jacobs [in "uit Jacobs" is geknoeid. Uit is doorgehaald, het lijkt alsof er gestaan heeft: uit Baflo S.K.]
Knellis Tjarks en Martjen Alberts
Geertruit Aries Jongedochter
Jan Jacobs Bakker met Attest van Groningen

uit Baflo
Geertjen Geerts
Geessijn Abbas
Tjadwe Hindriks met Attest van Weendermoer
Jan Harm Weeling met Attest van Emlerkamp
Hindrik Derks


Lijst van Leedematen te Baflo en Rasquert in 't Jaar 1782

[2 kolommen per bladzijde, de eerste blz. Baflo, de tweede rasquert in de rechter-kolom. De linkerkolom bevatten bovenstaande mutaties uit 1780]

Baflo

Claas Hindriks op Dingen
Abelje Reiders Homan Wed. Derk Reinders
Pieter Jacob en zijn Vrouw
Diewertje Luning
Aaltje vrouw van Geert Pieters
Knellis Michiels en Vrouw
Aaltje Geerts
Grietje Derks Vr. van Evert Klunder
Alstje Vr. van Batje Schoemaaker
Knellis Alberts en Vr.
Menje Drewes
Jantje Vrouw van Roelf Pieters
Geertruit Roelfs
Anje Isebrands Wed. van Harm Jans Knol
IJdje Alberts
Arent Hindriks
Jantje Vrouw van Jan Pijr
Renje Vrouw van Jan Snijder
Harm Rentjes
Luikjen Hindriks
Bienje Meekhof Wedw. Klaas Knol
Pieter Hindriks
Matje wedw Jan Roon
Jan Pieters
Grietje Vrouw van Knellis Hiles
Jacob Conraads
Jacob Jenes en Vr.
Elisabeth Hiddes Bonnes
Hindrik Harms Klein Lammerts
Geert Timmerman Sechelhorn
Hillegijn Harms
Gerrijt Vriese
Stijntje Hindriks wed. van
Menke Pieters
Geertje Thomas Vr. van Jacob Engelsman
Antje Vr. van Jan Hindrik Roderoe
Willem Leujes en zijn Vr.
Epke
Andries Dun
Diewertje wedw. van Heere Timmerman
Johan Berent Adeling
Ruben Jans en Vr.
Jantje Jans
Jitjen Klaassen
Johanna Sophia Piccardt vr. van
H. Numan Pred. te Baflo
Berendina Pieters
Onne Everts
Harmanus Mulder Schoolm.
Jantjen Hijlkes [nieuw handschrift] Vrouw van de cherges
[de volgende vier namen niet meer onderstreept en later toegevoegd gezien het andere handschrift]
Harkte Alberts en 
Menje Egberts Ehl. bij met attest. van Bedum den 24. Dec. 1783
Garmt Classen Cherges met attest. van de Eexta
Jan Harm Weeling met Attes. Van Emlerkamp

[Kolom 2]

Lijst van Ledematen te
Rasquert 1782
Anje Knols Vr. van Jan Freriks beide
Knellis Tjarks en Vr.
Matje Alberts
Jan Derks en Vr.
Luidje Elles
Geertruit Aries
Kreeske Freriks
Knellis Meints
Pieterke Jacobus
Aldert Michiels
Trienje wed. Reider Jans Homan
Jan Reinders Homan
Jan Jacobs Bakker
Hindrikjen Jacobs Vr. van E. Ottenhof
Enne Hindriks Oudling
Jan Jacobs Krouse
Pieter Pieters
Albartus Jacobs en Vr.
Geertruit Michiels
Harm Ewolds
Klaarke wedw. Luitjen Knellis
Knellis Jans
[de volgende namen niet meer onderstreept, ander schrift, later (zie 16 april 1786) toegevoegd.]
Nanning Ockes
Heere Lammerts en Grietje Eppes
Jan Freriks

Hoewel de viering van ís Heeren H. Avondmaal niet
is aangeteekent, is eevenwel het zelve altijd viermaal
des Jaars op gewoonen tijd gehouden, gelijk ook op
die tijden gewoonlijk het blok is geligt.


[2 koloms, registraties middels streep gescheiden]

Den 9. Oct. 1785
Is het H. Avondmaal des Heeren, na
voorgaande Pfpredikaatsie gehouden.
en niets bijzonders voorgevallen.

Den 25. Dec. 1785
Wierd het H. Avondmaal volgens gewoon
te Mid op Midwinter gehouden, na voor
gehoudene Pfpred. Bij welke geleegenth
Garmt Claassen op Attestaatsie van de
Eexta tot lidmaat is aangenomen.

16 April 1786.
Wierd het het H. Avond-maal volgens
gewoonte op Paschen gehouden, na voor
gehoudene Proefpred. Bij welke gelee-
gentheid zijn aangenoomen Nanning Ockes
Heere Lammerts en Grietje Eppes. Gees-
Sijn Abbas


Julii
Is het H. Avondmaal na voorge
houdene proefpred. en censura morum
onder ons bedient.

Den 15 Oct. 1786
Is het Avondmaal des Heeren onder
de Leedemaaten bedient na voorgehou
den proefpred. en Censura Morum en
zijn tot Leedemaaten aangekoomen Tjadwe
Hindriks
met Attes. van Weenermoer
Jan Harm Weeling van Emlerkamp, en
Martje Waalkes zijnde op deezen dag
gedoopt.

[volgt ander handschrift]

Gedurende de Vacature
Den 22 Julij 1787
Is alhier Ďt Avondmaal gehouden, T van der Veen

Den 21 October 1787
Het Avondmaal gehouden. Harm van der
Tuuk
, pastor te Mensingeweer.
en is met attestatie van Winsum overgekomen
Aaltje Hiddes huisvrou van Siger Klaassen

Den 23 December 1787
ít Avondmaal bedient.
G.I.G. Bacot VDM te Eenrum

Den 2 Maart 1788
Het Avondmaal bedient door
J. Brongers, nadat de
Proefpredicatie gehouden was den
24 Februari door Dom H. van der Tuuk

Den 25 Maij 1788 is
Voorbereiding gehouden door Dom
S.A. Bieberickes [?] en daarop den 1 Junij
Het Avondmaal gehouden door L. Knijphuisen

Den 7 september 1788.
Het Heilig Avondmaal bedient door
T. van der Veen, pred. te Petersburen

Den 6 December 1788
Het Heilig Avondmaal bedient

Den 1 Meert 1789
Het Heilig Avondmaal bedient

Den 7 Junij
Het Heilig Avondmaal bedient door
T. van der Veen.

Den 6 September 1789
Het Heilig Avondmaal bedient door
F. Snethlage.

Den 6 december 1789
Het Heilig Avondmaal bedient.

Den 7 Meert 1790
Het Heilig Avondmaal bedient door
P. Adriani pred.
in den Andel.


Register der Lidmaten gevonden en aangenomen
door Theodorus Johannes Van der Leij Predikant tot
Baflo-Rasquert, bevestigt den 21 maart 1790

Kerkenraads Personen waren

Cornelis Alberts Ouderling te Baflo (obiit Maij 1790)
Jan Derks Ouderling te Rasquert (obiit)
Jan Pieters boekhoudend Diacon te Baflo.
Cornelis Mechiels Mede Diacon te Baflo
Jan Freerks, Diacon te Rasquert (obiit)

Lidmaten te Baflo

1. Abelje Reinders Homan
2. Pieters Jacobs [en] (obiit)
3. Diewertje Luning echtelieden (obiit)
4. Cornelis Mechiels [en]
5. Aaltje Geerts echtelieden
6. Grietje Derks
7. Alstje Geerts (obiit)
8. Cornellis Alberts [en] (obiit) 
9. Menje Drews echtelieden
10. Jantje Jans
11. Jantje Hendriks (obiit)
12. Rinje Claesen (obiit)
13. Harm Rentjes
14. Luikjen Hendriks (obiit)
15. Pieter Hendriks (obiit)
16. Matje Jans [en] (obiit)
17. Jan Pieters echtelieden
18. Grietje Heres
19. Jacob Coenraads [en] (vertrokken)
20. Matje Waelkes echtelieden (obiit)
21. Jacob Jenes Sijtzma [en]
22. Elizabeth Hiddes Bonnes
23. Hendrik Harms (obiit)
24. Geert Timmerman (obiit)
25. Geertje Thomas (obiit)
26. Geertien Geerts
27. Willem Luijes [en]
28. Epke Pieters echtelieden (obiit)
29. Andries Dun (obiit)
30. Diewertje Jacobs (obiit)
31. Johan Berent Weever
32. Luijtjen Jans
33. IJtien Cornelis
34. Harmanus Muller Schoolmr.
35. Jan Harm Weling
36. Antje Claesen (obiit)
37. Geessijn Abbas
38. Tjarwe Hendriks (obiit)
39. Hendrik Derks [en] (obiit)
40. Tetje Harms echtelieden
41. Aaltje Hiddes (obiit)
42. Margaretha Numan (obiit)
43. Hendrikje Jacobs (obiit)

Lidmaten te Rasquert

1. Jan Freerks [en] (obiit)
2. Anje Knols echtelieden
3. Cornelis Tjarks [en] (obiit)
4. Marthje Alberts echtelieden (obiit)
5. Jan Derks [en] (obiit)
6. Luidje Elles echtelieden (obiit)
7. Geertruit Aries (obiit)
8. Cornelis Meints
9. Allert Mechiels
10. Jan Jacobs (obiit)
11. Jan Jacobs Kroese
12. Pieter Pieters (obiit)
13. Geertruit Mechiels
14. Harm Ewolds (obiit)
15. Nanning Ockes (obiit)
16. Heere Lammerts [en]
17. Grietje Eppes echtelieden (obiit)
18. Klaas Luurts
 


Ao 1790
Den 21 Maart

Is met Attestatie tot deze Gemeente overgekoomen van
Vierhuizen Geertruida Tebbens, Huis-Vrouwe van Theod.
Johs. Van der Leij
Predikant alhier

Den 18 April
Verzogt Cornellis Mechiels zijn ontslag als Diacon van deze
Gemeente, Het welk hem ook gereedlijk wierd ingewilligt.
Zondags daar aanvolgende Den 25 April wierd met eenparige
stemmen in zijne plaatze verkooren Hendrik Derks, welken naa
kerkenorde op den 16 Maij bevestigt is.

Den 6 Junij
Is met Attestatie tot deze Gemeente overgekoomen van Tinallinge
Jan Everts.

Den 10 Septbr
Is met Attestatie tot deze Gemeente overgekoomen van Warfhuizen
Abel Reinders, woonagtig onder Rasquert.

Den dito
Op Belijdenis des geloovs tot lidmaat van christus kerk alhier
aangenoomen Hendrik Cornelis Hartsma (obiit) wonende te Baflo

Den dito
Verzogt Jan Pieters zijn Ontslag als Diacon van deeze Gemeente,
het welk hem gereedlijk wierde ingewilligt, Zondags daar aan-
-volgende. Den 12 Septbr wierd met eenparige stemmen
in zijne plaatze verkooren, Schepper Pieter Hendriks, ook is
ten zelve dage met meerderheid der stemmen tot
Ouderling verkooren Cornelis Mechiels, Welke Persoonen
na Kerken-Orde op Zondag den 26 Septbr 1790 in
hunne diensten bevestigt zijn.

Ao. 1791
Den 20 Februarij
Zijn tot lidmaten van christus kerk alhier tot Lidmaten
op Belijdenis des geloovs aangenoomen.
Jan van Julsinga en 
Marthtje Jacobs Sijtzma echtelieden te Baflo (Deezen den 3 Maart vertrokken met Attestatie naa Warfhuizen)

Den 2 Maart
Tot Lidmaat van christus kerk alhier op Belijdenis des
Geloovs aangenoomen
Reinder Pieters, woonagtig te Baflo (obiit)

Den 10 Junij
Zijn op Belijdenis des geloovs tot Lidmaten van christus
kerk alhier aangenoomen.
Arentje Lammerts, te Baflo.
IJtie Eltjes, te Baflo.
Hendrik Roelfs, te Rasquert.
Marthtje Jans, te Rasquert.
Geertje Berents, te Rasquert. (vertrokken na Mensingeweer in 1803)

Den 10 Junij
Verzogt Jan Freerks Diacon te Rasquert, zijn ontslag als Diacon,
ít welk hem gereedlijk wierd ingewilligt, op Zondag den 26
Junij wierd in deszelvs plaats met meerderheid der stemmen
tot Diacon verkooren Abel Reinders, welke den 17 Julij naa
kerken-Orde in zijn dienst bevestigt is.

Ao 1791

Den 2 December
Zijn tot Lidmaten van christus kerk alhier, op Belijdenis
des geloovs aangenoomen.
Grietje Claesen, (obiit)
Geertje Geerts,
Anje Jans, (obiit)
Aafke Gerrits,
alle te Baflo

Ao 1792

Den 9 Maart.
Zijn tot Lidmaten van christus kerk alhier, op
Belijdesnis des geloovs aangenoomen.
Trijntje Jans te Baflo
Eltje Harm te Baflo (obiit) /
Jan Derks Mulder [en]
Grietje Evers Elema egtelieden te Rasquert
Elizabeth Hibels te Rasquert
Japikje Jacobs te Rasquert
Geertruid Fokkes te Rasquert (obiit) |
Elizabeth Alberts te Rasquert

Den 1 Junij
Zijn tot Lidmaten van christus kerk alhier op Belijdenis
Des geloovs aangenoomen
Frister Berends te Baflo (obiit)
Berend Hiddes te Baflo (obiit)
Jan Hindriks Winter te Rasquert (obiit)

Ao 1792
Den 10 September
Op Belijdenis des geloofs tot Lidmaat van christus kerk alhier
aangenoomen
Enno Rijpma onder Baflo (obiit)

Den 12 September
Verzogt Hendrik Derks, Diacon te Baflo, zijn ontslag als Diacon
ít welk hem gereedlijk wierd ingewilligt, op Zondag den 16 Septbr
wierd in deszelvs plaatze met meerderheid der stemmen tot
Diacon verkooren Enno Rijpma; welke den 7
October naa Kerken-Orde bevestigt is.

Ao 1793

Den 5 Januarij
Met Attestatie van ulnum alhier aangekoomen, de Hoog
Wel Geboorene Heer Ico Folef Baron van In en
Kniphuisen


Den 1 Maart
Zijn op Belijdenis des geloofs tot Lidmaten van christus
kerk alhier aangenoomen
Roelf Eertman
Garmt Reinolds [en]
Jantje Bartels egtelieden
Trijntje Warners
Aaltje Jans (obiit)
Anke Derks
Antje Lieuwes Wiema (vertrokken)
IJtie Evers
Fredericus Faber Wedman te Rasquert
Sijbrand Bruins [en]
Jantje Jacobs  egtelieden (vertrokken na Usquert)

Deeze te Baflo Woonagtig.

Ao 1793

Den 1 Maart
Zijn op Belijdenis des Geloofs tot Lidmaten van christus
kerk alhier aangenoomen
Cornellis Luitjens [en] (obiit)
Geertje Freerks echtelieden
Marthtje Ennes
Tijtje Jans (met attestatie na Warffum)
Metje Evers

Deeze te Rasquert Woonagtig

Den 5 Maij
Is van hier met Attestatie naa Usquert vertrokken
Antje Lieuwes Wiema.

Naa dat Pieter Hendriks, Diacon te Baflo, zijn ontslag
als Diacon had verzogt en bekoomen, is op Zondag den 15
September
in deszelvs plaatze met meerderheid der stemmen
tot Diacon verkooren Jacob Coenraads, welk den 6 October
naa kerken-Orde bevestigt is.

op Voorschreven dag is met algemeene stemmen ook vast ge-
-stelt, 1) dat men van nu af aan altijd, bij ít verkiezen van een
Ouderling of Diacon in stille zoude stemmen, zullende ijder
Lidmaat door den Predikant worden opgeroepen, en aan zijn
Eerw. in stilte zeggen wien hij zijn stemde. 2) dat de Boeken
van Ontvangst en Uitgaav der Diaconie middelen en alles wat hier toe, altijd bij de
Boekhouder Diacon van Baflo berustede, van nu voortaan zal bij
berusten bij den Oudsten Diacon in der tijd, zoo wel bij die van
Rasquert als van Baflo, zullende ook alle jaar in de maand
September een nieuwe Diacon verkooren worden, Rekening gedaan
en als dan de Boeken met al ít geen de Diaconse middelen
betreft aan den ingaanden Boek-houdend Diacon overgelevert
worden. 3) dat in ít vervolg altijd in de maand December een
Ouderling zou afgaan en eene Nieuwe verkoozen en aangesteld
zal worden voor de tijd van vier jaaren, dit heeft nu om de
twee jaaren plaats, ingevolge Reglement van de Representanten
der Ommelanden in dato den 13 maij 1796.

Ao 1793

Den 15 December.
Na dat Jan Derks, Ouderling te Rasquert, zijn ontslag als
Ouderling dezer Gemeente verzogt en bekoomen had, is in
deszelvs plaatze met meerderheid van stemmen ít lot tegen Cornellis Tjarks tot Ouderling
verkooren Jan Freerks, op Westermij onder Rasquert Woonagtig.
Welke naa kerken-Orde op den 1 Januarij 1794 in zijnen
dienst is bevestigd. [volgt een onleesbare doorhaling]

Ao 1794

Den 28 Februarij
Zijn op Belijdenis des Geloovs als Lidmaaten van christus kerk
alhier aangenoomen.
Evert Lievers.
Geertje Sijgers.
Anje Meinders.
Grietje Fokkes. (obiit)
Fokelje Jans. (obiit)
Arent Jans. (obiit)
Alle te Baflo

Den 7 April.
Met Attestatie van hier naa Winsum vertrokken
Harke Alberts en
Menje Egberts echtelieden

Den 21 Maij
Is op Belijdenis des Geloovs tot Lidmaat van christus kerk
alhier aangenoomen
Trijnje Derks, van Baflo, en met Attestatie
naa Bedum vertokken.

Den 6 Junij
met Attestatie van Steedum tot deze gemeente overgekoomen
Roelf Mindelts en (obiit)
Geertje Mindelts echtelieden te Baflo

Ao 1794

Daar Abel Reinders op den 29 Aug. zijn ontslag als Diacon
te Rasquert had verzogt en bekoomen, is op zondag den 7de
September in deszelvs plaatze, tot Diacon met meerderheid
der stemmen verkoozen
Jan Derks, Pelmuller te Rasquert, Welke
naa kerkenorde in zijnen dienst is bevestigt op den 28
September 1794.

den 9 October
met Attestatie van Anloo (in ít Landschap Drenthe)
tot deze Gemeente overgekoomen
Harm Jans, woonende te Rasquert (obiit)

den 14 December
Is naa behoorlijke kerkkondiging met meerderheid der stem-
men tot Diacon verkooren Sijbrand Bruins te Baflo (in
plaatze van den geremoveerden Diacon Jacob Coenraads
Zie verder hier van de handelingen van den Eerw. Kerken-
raad van den 4 en 11 December deezes jaars. Zijnde den
1 Januarij 1795 naa kerken-orde in zijn dienst bevestigt.

1795
Den 13 September
Is naa behoorlijke kerk-kondiging met meerderheid der stemmen
tot Diacon, in plaatze van Enno Rijpma, verkoozen Fredericus
Faber
, welke naa kerken-Orde op den 18 October 1795 in zijn
dienst bevestigt is

Den 6 December
Is, naa behoorlijke kerk-kondiging met meerderheid der
stemmen tot Ouderling, in plaats van Cornellis Mechiels, die
zijn ontslag verzogt en bekoomen heeft, verkoozen Jan Pieters
Bakker
. Welke naa kerkenorde op den 1 Jan. 1796 in
zijn dienst bevestigd is.

1796

Den 25 Maart
Is op de belijdenis des Geloofs tot lidmaat van
christus kerk alhier aangenoomen
Pieter Tjaards, woonagtig onder Rasquert

Ao 1796

Den 11 September
Is Naa behoorlijke kerk-kondiging, en na dat alvorens door de
kerkenraad dezer plaatsen ingevolge Reglement van derepresentanten
der Ommelanden in dato den 13 Maij 1796 op den 10 Septbr eene
Nominatie was gemaakt van drie Persoonen, namelijk
Pieter Hendriks.
Reinder Pieters.
Hendrik Cornelis Harsma
door de Gemeente, in plaats van Jan Derks Pelmuller te
Rasquert, tot Diacon met meerderheid der stemmen verkoozen
Reinder Pieters, welke op den 2 October in
zijn dienst bevestigt is.

Den 11 December
Is naa behoorlijke kerk-kondiging en na dat alvorens door
de kerkenraad dezer plaatsen, ingevolge bovengemelde Reglement,
een Nominatie was gemaakt van drie Persoonen, namelijk
Cornellis Tjarks
Nanne Ockes
Harm Ewolds
door de Gemeente, in plaats van Jan Freerks te Raquert, tot
Ouderling met eene groote meerderheid der stemmen verkoozen
Cornellis Tjarks welke op 1 Januarij 1797
in zijn dienst bevestigt is.

Ao 1797

den 8 April
met Attestatie van Middelstum tot deze Gemeente over-
gekomen
Sijmon Reintjes, te Rasquert Woonagtig.

den 3 September
Is naa behoorlijke kerk-kondiging en na dat alvorens
door de kerkenraad dezer plaatsen, ingevolge boovengemelde
Reglement, eene Nominatie was gemaakt van drie Persoonen,
namelijk
Ico Foleff van In en Kniphuisen
Pijter Tjaards
Jan Jacobs Kroese
door de Gemeente, in plaats van Sijbrand Bruins met
meerderheid der stemmen tot Diacon verkoosen
Pijter Tjaards welke op den 1 October
in zijn dienst bevestigt is.

Den 10 December
Is naa behoorlijke kerk-kondiging, en na dat alvorens
door de kerkenraad dezer plaatsen, ingevolge Reglement
van de Representanten van ít Volk der Ommelanden
eene Nominatie was gemaakt van drie Persoonen,
namelijk
Jacob Jenes Sijtsma
Evert Lievers.
Jan Harm.
door de Gemeente in plaats van Jan Pieters Bakker,
tot Ouderling met bijkans eenparige stemmen verkoozen
Jacob Jenes Sijtsma, welke op den 29 Decembr
in zijn dienst bevestigt is.

Ao 1798
Den 3 Maart
Zijn op Belijdenis des Geloofs tot Lidmaten van
christus Gemeente alhier aangenoomen.
Aaltie Allers, huis-Vrouwe van Pijter Tjaards onder Rasquert
Jacob Jans en
Maria Cornellis  echtelieden te Baflo

Den 16 Septber.
Is, naa behoorlijke kerk-kondiging, door alle die in deze
Gemeente gedoopt zijn, als hier toe geregtigd, (Zijnde Ďt Reglement
van de Representanten der Ommelanden in dato den 13 Maij
1796 vernietigd) tot Diacon dezer Gemeente, in plaats van Fredericus
Faber
, verkoozen Hendrik Cornelis Harsma, welke op den 7
October in zijnen dienst bevestigd is.

[het NB in ander handschrift; zie ook 4-1-1801]
NB. omtrent dezen tijd moet Cornelis Tjarks
als ouderling zijn afgegaan, en
Jan Derk Mulder zijn aangekomen.

Ao 1799

Den 19 Januarij
met Attestatie van Borgsteinfort tot deeze
Gemeente overgekoomen
Jan Herm Moellerman

den 7 Maart
met Attestatie van hier naa Groningen
vertrokken
Ico Foleff van In en Kniphuisen

Den 24 Maart
Heeft Hendrik Cornelis Harsma, voor de kerkenraad
deezer plaatze verklaart, dat tot een ander kerk-
genootschap overging, en dan verzogt aan den Predikant
dezer plaatze zijn naam als lidmaat van de
Hervormde Gemeente doortestrijken; en hier van
nader bij eene schriftelijke verklaring aan den
kerkenraad dezer plaatze gedagtekend den 31 Maart
1799 kennis gegeeven met verzoek hier van zulks dit aan
ons kerkgenoodschap kennis te geeven! ít welk
van den Predikstoel is geschied op zondag den 26
Maij 1799. Dus Hendrik Cornelis Harsma geen
lidmaat meer is van deze Gemeente, en niet tot het
Hervormd kerkgenootschap meer behoorende.

Den 22 Septbr
Is, na behoorlijke kerk-kondiging, in plaatze van Reinder
Pieters
, tot Diacon verkoozen Harm Jans, te Rasquert.
welke den 20 October in zijnen dienst bevestigt is.

Ao 1799

Den 28 September
Is Hendrik Cornelis Harsma op deszelfs verzoek weder
tot Lidmaat dezer Gemeente aangenoomen, zijnde
hier van op den 29 Septembr aan de Gemeente kennis
gegeeven, hebbende dezelve op den dag ook weder den
post als Diacon aanvaardt.

Ao 1800
Den 19 Januarij
Is naa behoorlijke kerk-kondiging in plaatze van Jacob
Jenes Sijtsma
tot Ouderling dezer Gemeente verkoozen
Jan Pieters Bakker, welke op den 16 Febr in zijnen
Dienst bevestigt is.

den 12 September
Is, op Belijdenisse des geloovs, tot lidmaat dezer Gemeente
aangenoomen.
Jan Pieters Smit.

Den 23 September.
Is, naa behoorlijke kerk-kondiging in plaatze van Pijter
Tjaards
tot Diacon dezer Gemeente verkoozen, Roelf Eertman,
welke den 12 October in zijnen dienst bevestigt is.

Ao 1801
den 4 Januarij
Is, naa behoorlijke kerkkondiging, in plaats van Jan Derks
Pelmuller
, tot Ouderling dezer Gemeente verkoozen Pijter Tjaards,
welke den 1 Febr. in zijn dienst bevestigt is.
[in marge staat een "NB". Zie 16 sept. 1798]

den 6 September
Is, naa behoorlijke kerk-kondiging, in plaatze van Hendrik
Cornelis Harsma
tot Diacon dezer Gemeente verkoozen Simon
Reintjes
, welke den Vierden October in zijn dienst bevestigt is.

den 12 December
Met Attestatie van Uithuisen tot deze Gemeente overgekomen
Reneke Renkes en
Frederica Huis echtelieden

1801

Den 13 december
Is, naa behoorlijke kerk-kondiging in plaatze van Jan
Pieters Bakker
tot Ouderling dezer Gemeente verkoozen
Cornelis Mechiels.
Welke op den 1 Jan. 1802 in zijnen dienst bevestigt is.

1802

Den 26 februarie
Op belijdenis des Geloovs tot Lidmaten dezer
Gemeente aangenomen:
Elze Cornelis, (obiit)
Cornellis Hijles,
Freerk Pijters [allen] te Baflo,
Frouke Jacobs te Rasquert
en met Attestatie van Tinallinge tot deze Gemeente
overgekomen:
Jan Abrahams en (obiit)
Jantje Dreuws echtelieden te Baflo

Den 3 September
Met Attestatie van Cantens tot deze Gemeente overgekomen:
Anna Catharina Berghuis

Den 12 September
Is, na behoorlijke kerk-kondiging in plaatze van Harm
Jans
, tot Diacon dezer Gemeente verkooren
Roelf Mindels
Welke op den 3 October 1802 in zijnen dienst bevestigt is.

Den 12 December
Is na behoorlijke kerk-kondiging in plaatze van Pieter 
Tjaards
, tot Ouderling dezer Gemeente verkoozen
Hero Lammerts
Welke op den 26 Decbr. 1802 in zijnen dienst bevestigt is.

1803

den 25 Mai
op Belijdenis des Geloovs tot Lidmaat dezer Gemeente 
aangenomen
Gelte Abels, te Baflo

den 6 Junie
Van hier met Attestatie na Tolbert vertrokken
Reneke Renkes en
Frederica Huis
als mede Anna Catharina Berghuis

den 11 September
Is, na behoorlijke kerk-kondiging, in plaatze van Roelf 
Eertman
, tot Diacon dezer Gemeente verkoozen
Klaas Luurts
Welke op den 25 Septbr. in zijnen dienst bevestigt is.

den 12 September
van hier met Attestatie na Mensingeweer vertrokken
Geertje Berends

den 26 November
met attestatie van Eenrum tot deze Gemeente overgekomen
Anje Riekes, te Rasquert

den 4 December
Is door den kerkenraad met overled van de tegens-woordige 
zijnde Lidmaten dezer Gemeente besloten, dat de Ouderlingen 
van nu af aan, in plaatse van twee, voor drie jaren zouden 
worden gekozen, zijnde ten zelver tijde, in plaatse van den 
afgaanden Cornelis Mechiels, tot Ouderling verkozen
Jan Pieters Bakker
Welke den 25 December in zijnen dienst bevestigt is.

1804

Den 2 maart
op belijdenis des Geloovs tot Lidmaten dezer Gemeente 
aangenomen
Albert Beerends
Jan Tonnis, beide te Baflo
Jan Beerends, te Rasquert

Den 2 September
met Attestatie van Pieterburen tot deze Gemeente 
overgekomen
Anje Claesens
met attestatie van Groningen
Arnoldus Borggreven

Den 9 September
Is na behoorlijke kerk-kondiging in plaatse van den 
afgaanden Diacon Simon Reintjes, tot Diacon verkozen
Jan Pieters Smit
Welke den 7 October in zijnen dienst bevestigt is.

Den 15 October
met attestatie van Eenrum tot deze Gemeente overgekomen
Jan Jans Mulder

Den 23 November
op belijdenis des Geloovs tot Lidmaat dezer Gemeente aangenomen
Derkje Derks, te Rasquert

Den 2 December
Is, na behoorlijke kerk-kondigingen in plaatse van den 
afgaanden Ouderling Hero Lammerts, verkoozen
Jan Derks, Pelmuller te Rasquert
Welke den 23 December in zijn dienst bevestigt is.

1805

Den 13 Januarie
met Attestatie van Vierhuisen tot dese Gemeente 
overgekomen
Tetje Luitjes

den 24 Februarie
met Attestatie van Eenrum tot deze Gemeente overge-
komen
Grietje Jans

den 14 maart
met attestatie van hier na Niekerk vertrokken
Jacob Coenraads

Den 15 Junie
met Attestatie van Tinallinge tot deze Gemeente 
overgekomen
Geert Luitjes en
Grietje Harms Knoll, Ehel. te Baflo

Den 8 September
Is, na behoorlijke kerk-kondiging, in plaatze van den afgaanden 
Roelf Mindelts, tot Diacon verkozen
Pieter Jacobs, welke den 15den September 
in zijn dienst bevestigd is.

den 6 December
op Belijdenis des Geloovs tot Lidmaten dezer Gemeente 
aangenomen
Pieter Jacobs en
Hendrikje Bruins echtelieden te Rasquert op Westering
met attestatie van den Andel, als Lidmaat der 
Hervormde Gemeente alhier overgekomen
Jaapkje Berends, te Baflo woonachtig.

1805

Den 11, 12 en 13 November
Is, volgens aanschrijving van 't Departementaal Bestuur 
van Stad en Landen van Groningen in dato den 1 November 
dezes jaars, ene telling gedaan van de Zielen in de 
Carspelen Baflo - Rasquert, en bevonden
   Dat te Baflo waren in 't geheel 427 zielen
waaronder mennoniten 12
Roomsche 17
Joden 2
Gereformeerde 396
   te Rasquert waren in 't geheel 319 zielen
waaronder mennoniten 28
Roomsche 2
Gereformeerde 289                ----------
                             in 't geheel  746 zielen
Dus in deze Carspelen Baflo - Rasquert
Gereformeerden 685
Hier onder behoren 92 Lidmaten
De mennoniten in beide carspelen
zijn 40
Roomsche 19
Joden 2

1806

den 2 maart
Met attestatie, van Gottmar in 't Graafschap Lippe 
als Lidmaat der Hervormde Gemeente, overgekomen
Tonnis Henrich Brock Smidt (obiit)

den 7 September
Is, naa kerk-kondiging, in plaatse van den afgaanden 
Diacon Klaas Luurts, tot Diacon verkoozen
Reinder Derks, te Baflo, welke op zondag 
den 28 September in zijnen dienst bevestigt is.

den 28 November
op Belijdenis des Geloovs tot Lidmaten dezer 
Gemeente aangenomen
Lubge Heres
Diewertje Jacobs Sijtsma (den 17 Septbr. 1807 met attestatie na Groningen)
Elisabeth Berends, [allen] te Baflo

Den 7 December
Is, naa kerk-kondiging in plaatze van den 
afgaanden Jan Pieters Bakker tot Ouderling 
verkozen Cornelis Mechiels, welke op den 26ste 
December in zijnen dienst bevestigt is.

1807

den 12 maart
op Belijdenis des Geloovs tot Lidmaten dezer 
Gemeente aangenomen
Reinder Derks, te Baflo
Jacob Tammes, te Rasquert

den 6 September
Is, in plaats van den afgaanden Diacon Jan Pieters tot 
Diacon verkozen
Eise Abels te Rasquert
Welke op den 4 October in zijn dienst bevestigt is.


Naamlijst
    der 
Lidmaten
tot de Gemeente te Baflo - Rasquert behorende, 
door mij Theodorus Johannes van der Leij in den 
maand October 1807 opgemaakt, en in orde 
gebragt.

De kerken-raad bestond uit
Jan Derks, Ouderling, te Rasquert (obiit)
Cornelis Mechiels, ouderling, te Baflo (obiit)
Pieter Jacobs, Boek-houdend Diacon, te Rasquert
Reinder Derks, Diacon, te Baflo
Eize Abels, Diacon, te Rasquert

Lidmaten te Baflo

Cornelis Mechiels [en] (obiit 1809)
Aaltie Geerts ehel.
Jacob Jenes Sijtsma [en]
Elizabeth Hiddes Bonnes ehel.
Jan Pieters Bakker [en]
Tetje Luitjes ehel.
Abelje Reinders Homan
Grietje Derks (1810 obiit)
Menje Drewes
Anje Knoll
Jantje Jans (1808 obiit)
Geertruida Tebbens
Harm Reintjes [en]
Trijnje Warners ehel.
Cornelis Hijles [en]
Grietje Heres ehel. (obiit 1809)
Willem Lues (1808 obiit)
Berend Jans [en] (1808 obiit)
Trijntje Jans ehel. (1808 obiit)
IJtien Cornelis
Harmannus Muller [en] (1808 obiit)
Geessijn Abbas ehel.
Jan Harms [en]
Geertje Sijgers ehel.
Geertje Geerts
Tetje Harms (1811 obiit)
Jan Evers
Arentje Lammerts (1812 obiit)
IJtien Eltjes
Aafke Gerrits
Frister Berends
Roelf Eertman
Garmt Reinolds [en] (1811 obiit)
Jantje Bartels ehel. (1808 obiit)
Jan Jans Mulder [en] (1811 obiit)
Anke Derks ehel.
IJtien Evers
Evert Lievers
Geertje Sijgers
Anje Meinders
Geertjen Mindelts
Jacob Jans [en]
Maria Cornelis ehel.
Jan Harms Mullerman [en]
Elisabeth Berends ehel.
Jan Pieters Smit [en]
Jantje Hendriks ehel
Freerk Pieters
Jantje Drewes (obiit)
Gelte Abels
Albert Berends
Jan Tonnis
Anje Claesens
Arnoldus Borggreve
Grietje Jans
Geert Luitjens [en]
Grietje Harms Knoll ehel.
Japikje Berends
Reinder Derks (febr. 1813 obiit)
Lubge Heres

te Rasquert

Cornelis Meints (1808 obiit)
Allert Mechiels (1809 obiit)
Jan Jacobs Kroese [en]
Elizabeth Hijbels ehel. (1809 obiit)
Geertruit Mechiels
Hero Lammerts (1809 obiit)
Klaas Luirts [en] (1811 obiit)
Derkje Derks ehel. (1811 obiit)
Abel Reinders
Hendrik Roelfs [en]
Metje Evers ehel.
Jan Derks [en]
Grietje Evers Elema ehel.
Japikje Jacobs
Elizabeth Alberts
Fredericus Faber
Geertje Freerks
Marthtje Ennes (1807 obiit)
Harm Jans (1807 obiit)
Simon Reintjes
Marthtje Jans (1808 obiit)
Trijnje Lambartus
Pieter Tjaards [en]
Aaltie Allers ehel (1808 obiit)
Anje Riekes (1808 obiit)
Jan Berends
Pieter Jacobs [en]
Hendrikje Bruins ehel.
Jacob Tammes

Te Baflo zijn dus 60 Lidmaten
te Rasquert         29
                       --------
in 't geheel         89


1807

den 6 December
Is, naa behoorlijke kerk-kondiging, in plaatse van den 
afgaanden Jan Derks te Rasquert, tot Ouderling 
dezer Gemeente met meerderheid der stemmen ver-
kozen Pieter Tjaards te Rasquert.
Welke op den 27ste daar aan vogende in zijner dienst 
is bevestigt.

1808

den 8 maart
met Attestatie van Emlenkamp, als Lidmaat der Hervormde 
kerk overgekomen
Johannes Hendriks

den 11 September
Is, naa behoorlijke kerk-kondiging, in plaats van den af-
gaanden Diacon Pieter Jacobs, tot Diacon verkoozen
Freerk Pieters te Baflo
welke den 25 daar aanvolgende in zijnen dienst is bevestigt.

den 1 December
zijn op Belijdenis des Geloovs tot Lidmaten aangenomen
Jannes Hendriks te Baflo (1811 obiit)
Tamme Cornelis te Baflo (1812 obiit)
Marthtje Hendriks te Baflo (1810 obiit)
Jan Jans te Rasquert

1809

den 3 September
Is, na behoorlijke kerk-kondiging, in plaatze van 
den afgaanden Diacon, Reinder Derks, verkozen
Jan Kornelis Doornbosch, te Rasquert
Welke den 1ste October in zijnen dienst is bevestigt.

den 11 September
met Attestatie van Wehe, als Lidmaat der Hervormde 
kerk, alhier overgekomen
Pieter Alberts, te Baflo

den 9 van Wintermaand
Is, na behoorlijke kerk-kondiging, in plaatse van den 
overledenen Cornelis Mechiels, tot Ouderling verkozen
Jakob Jenes Sijtsma
Welke op den 25ste dito in zijnen dienst is bevestigt

1810

den 3 Februari
met Attestatie na Winsum, als Lidmaat van onze 
kerk, vertrokken
Johannes Hindriksen

den 10 maart
op Belijdenisse des Geloovs tot Lidmaten aangenomen
Tijtje Ennes te Baflo en
Anje Kornelis te Rasquert

den 29 April
Is, na behoorlijke kerk-kondiging in plaatze van Eise 
Abels
, tot Diacon verkozen
Jene Jakobs Sijtsma te Baflo
Welke den 27ste Mai in zijnen bevestigt is.

1810

Den 9 December
Is, na behoorlijke kerk-kondiging in plaats van 
Pieter Tjaards tot Ouderling verkoozen
Klaas Luurts te Rasquert
Welke den 30ste December in zijnen dienst bevestigt is.

den 23 December
Is, na behoorlijke kerk-kondiging, in plaats van 
Freerk Pieters tot Diacon verkozen
Ubbe Heertjens te Rasquert
Welke den 13 Januari 1881 in zijnen dienst bevestigt is.

1811 den 9 maart
op Belijdenisse des Geloovs tot Lidmaten aangenomen
Jantien Alles te Baflo
Anje Bartels te Baflo (1813 obiit)
IJda Harms te Rasquert

den 31 maart
Is naar behoorlijke kerk-kondiging in plaatse van den 
overledenen Klaas Luurts tot Ouderling verkoozen
Pieter Jakobs te rasquert
Welke den 14 April in zijnen dienst bevestigt is.

den 24 April
Met attestatie van Hoorn in Noordholland, als Lidmaten 
der hervormde kerk tot deze Gemeente overgekomen
Derk Wiggers en
Janna Koerts ehel. te Baflo

den 21 September
op Belijdenisse des geloovs tot Lidmaten aangenomen
Aaltie Jacobs te Baflo
Stijntie Jans te Baflo

den 12 December
met attestatie van Oostwolde in den Oldambste, als Lidmaat der 
Hervormde kerk tot deze Gemeente overgekomen
Elizabeth Mennes, onder Rasquert woonachtig.

1811

den 22 December
Is, naa behoorlijke kerk-kondiging, door de zamenvergaderde 
Leden dezer Gemeent het besluit van den 15 September 1793 
van inhoud, dat de Boeken van Ontfang en Uitgaav der 
Diaconie middelen, zoo als tot hier toe bij de Boek-houdend van 
Baflo waren berustende geweest, van nu voortaan bij den Oudste Diacon 
in der tijd, zoo wel bij die van Rasquert, als van Baflo zouden berusten
 
weder ingetrokken en vernietigt, en besloten dat van nu af, gelijk van 
ouds her in deze Gemeente heeft plaats gehad, de Boek-houdend Diacon 
voor den tijd van drie jaren zal gekozen worden uit de Lidmaten 
inwoonders van 't Carspel Baflo, ten gevolge hier van, is voor 
drie jaren tot Boek-houdens Diacon dezer Gemeente Baflo-Rasquert 
verkozen op bovenvermelden dag
Evert Lievers Ronda, te Baflo
Welke den 5 Jan. 1812 bevestigt is.

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.